Chaturmasya Vratam at Kanchi

Pujyashri Acharyas are at Shrimatam, Kanchipuram.

HH Pujyashri Jayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal and HH Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal will observe Chaturmasya Vratam at Shrimatam, Kanchipuram from 9 July to 6 Sep. 2017.

Click here for more details.