Sri Devi Kamakshi Sri Sri Sri Adi Sankara Sri Sri Sri Chandrasekharendra Saraswathi MahaSwamiji Sri Sri Sri Jayendra Saraswathi Swamiji Sri Sri Sri Sankara Vijayendra Saraswathi Swamiji
Kamakoti.org presents several different aspects of HinduismKamakoti.org The official web site for Sri Kanchi Kamakoti Peetham, Kanchipuram, India.
   Home    |   Announcements    |   Tour Programme    |   Audio & Video    |   Image Gallery    |   Acknowledgements    |   Sitemap   
     About the Peetham    |   Origin of the Peetham    |   About this web site    |   Contact Us    |   Search   
  Use this link for a Printer Friendly version of this page   Use this link  to share this page on Facebook    Use this link  to share this page on Twitter    Use this link  to share this page on Pinterest    Use this link  to share this page on Google Plus    
!New: Sri Adi Sankara
Branches, Temples and Patasaalas
Articles
Hindu Dharma
Acharya's Call
Voice of Sankara
Personal Experiences
Sri Adi Sankara
Namo Namah
Dasoupadesam
Naamavali / Pushpaanjali
Tamil
Telugu
  
News & Upcoming Events

Atma Vidya Vilasamu         Chapters          Last Page

 

JLi

$ gRiVLRiV˳[ ssVM

AR sysxqssVV

sRLRiV sNRP syxqsLi

xmsVRLRi s؃s sVVjRNRPLSsV e

NRP胫s [bPNRP sWRLi

\ZNPsss NRPsLi ss[ ee 1

y ee sV¿VNRPV ¿[LRiVsgS ؃ssVVyszqsR\sVs FyxmsRsVV gRiy\ c AjsVV\s gRiVLRiVNRPRV sLSV RVyRV. ZNP[s؃sLiRsVVsNRPV sVWNRPLiR\sVs A gRiVLRiVsosNRPV sVV RVysV.

ssLRisVV :

xqsLiryLRis[V INRP sV¿V. ER][ sVsxqsLjiLiRVsV. xqsLiryLRisVVsV @[. sV᪫s ys sxqsQXNTPs @LiRsVV[RV.

"sV' @sVsj xqsLiryLRisVVsV xqsWLiRV yVsW. ysNTP ¿[LRiVsgS sVs gRiVLRiVso xmsLRisWR[V; xmsLRixs[V! xmsLRix xqssjRVLiRV sWRV C saRP*xqsXztsQs rygjiLiRVRVsj.

""sVsW[V saRP*Li˳sVRVzqs xmsLRix sVzztsQ'' ee

c rLiRLRixLji.

xmsLRixsW! ysNTP INRP RssVV [RV, ys RVLi]NRP sNSLRisVV sLixmsRV. @j sR xqsR sxqsVso. ZNP[s ؃ysLiRsVV[ ys LRiWxmssVV.

@LiRV¿[Rs[ c ؃ssVVR][ szqsV FyxmsRsVV gRiyRsRVV c ZNP[s؃sLiRsVVsNRPV sVWNRPLiR\sVs yRsRVV sZaP[xtsQ᪫sVVV yRsV. @ A xmsLRixsVVsV gRiVLRiVsogS OTPQLi c yss [LRiVN]s c @R*RV ˳تss][ sVVNTP䃫s yRV saS*dRV\ xmsNSbPLiRVsV. "@R[ y\s' @LSLRiVsV.

sWRVNRPV @s*][RV C gRiVLRiVsVWLji򹸅[V ROTPQ sVWLji RVs ssVLixmssV. "ROTPQ᪫sVV' @sgS sVVRj. "DRLRisVV' @sgS RLRiVyj. sVVRj xmsLRisWR. RLRiVyj xmsNRPX, sWRV. sVVRj sVWLji RVgRiV¿[ A xmsLRisWR ROTPQتsVWLji.

؃ss[V ARVsLRiWxmssVV. FsR s[؃ssVVssV @ @sVLiT c ARVssVLiT s胫s[ ! ؃syR[VNRPy gRiVLRiVso. @LiRV¿[ A ROTPQتsVWLji AjsVgRiVLRiVsVWLji. ARVs ZNP[s؃sLiRsVVsNRPV sVWNRPLiR\sVsyRV. "AssLi } s؃y`' c @s aRPV }msL]䃫sVRVs sxtsQRVsVV WgjisVNRPV @sV˳szqsR\sVsj.

BV $xqsybPs }LiR xqsLRixqs*RVV c sWRW NSLRiQ\sVs CsxqsQXRxqsLiryLRisVVsNRPV sVWsVLiRVs ؃ysLiRsVRV\sVs xmsLRixsVVsV }msL]s c yssgRiWLji胫s ssVssVVsV c @ճsVVxmssXs c xmnsRsVVgS @[ y\sRVVs GNRPR*zqss c ssVzqsQRWLRiWxmssVVs gRiLiyLRiLi˳sVVs sTLi RVVyLRiV.

gRiLiRsVV ARsysxqssVV gRiLiyLRiLi˳sVVsLiR LiVWsVLigRiؿRLRi a][NRPsVV c gRiLiRsVV[s xqsLRi*Q\sVs sxtsQRVsVVsNRPVsV @RsVV xmsVRVLiRV sZaP[xtsQsVV.

sLRisj xqsLixqsX dsLRij

sxmsR s yLRi xqsVLRi_NSsV e

xmsLRisVR ˳[Rs xmnsVVNSLi

xmsLRisVbPs[s FyRVNSLi _sV ee 2

yee xmsLRisVbPs[LiR$gRiVLRiVFyRVNRP @FyLRi\sVs xqsLiryLRi xqssVVRsVVsT gjigjiزRVRVs sxqsLi][xsVVsV xqssVVRLjiLiRV _NRP. BRLRisVRsVV s ¿LiRV j_xtsQj\Vs A$gRiVLRiVFyRVNRPNRPV sVVNRPVRVysV.

ssLRisVV :

$ xmsLRisVbPs[LiR xqsLRixqs*d sVry*sVyLRiV NSsVN][ {mshRisVV sjztsQLis gRiRVLRiVso xmsLRiLixmsLRiNRPV ¿LijsyLRiV. dsLji NSsVVs (yyxmso 200 xqsLi.V) s[ NSsVN][ {mshRisVV NRPVLi˳|mnsW᪫sVV[ DLiTj. Cry*sVyLRiV s[Rs[yLigRi sVVRVLiRV xmnsVsRLRi\sRVxtsQsVV NRPyLRigRiV[V NSNRP g]xms LSWgRiVV. dsLRiV xqsybPs}LiRxqsLRixqs*RVNRPV gRiVLRiVsoV.

RssV, sVlLiLiRLji[ CsWRWsVRV xqsLiryLRi xqssVVRsVVsVLiT xqssVVRLjiLi xxmsRsVVsV [Lji c ¿[LRiVRVs AgRiVLRiVsLRiVs xmspFyRVNRPsV gRiLiyLRiLi˳sVVs ˳NTP][ xqsLixqsLjiLi sVVNRPVRVyLRiV.

FyRVNRP @sgS NS ¿xmsV. (xmsRs[ @sRWB FyRVNSM, FyRWlLi[s FyRVNS.) $gRiVLRiVso NS¿xmsVV \|qsRsVV bPxtsvNRPV sLiRsVV[ NRPy !

sVLjiRVV c "Fyy` RVLjiRR*Liry` NSsVyLRi xmsxmspLRiػ`. FyRVNSysV sy' ......

FyssVV c RVLjiR (Fyxms) yaRPsVV c NSsVyLRixmspLRi᪫sVV @sV sVWRV xmssVsV ARLjiLiRVsj @s VxmsoNRPV c AsVWRVxmsRsVV ARQORPQLRisVVsV [Lji "FyRVNRP' @syLRiV c @sj s[L]NRP @LRisVV. @xmsoRV FyRVNRP xmsLRisVbPs[LiRVNRPLi s[\lLisj NSRV. sVLjiRVV GNRPsRssVV.

@sgS FyLi c FyxmssVVsV [g] c NSsVRsVV sV ryjLiRV xmsLRisVbPs[LiR$gRiVLRiVsoNRPV ssVryLRisVs @LRisVV.

NSgS xmsLRisVbPs[LiRV LRiWxmssVVs NSbPLiRVRVs xmsLRixs[V BLiRV ssVLixms sV.

BV \ssLiRs gRiVLRiVsLiRssVV ؿRLjiLi $xqsybPs WgkiLiRVV xqs*sxtsQRVsVVsV rysLiRVRVyLRiV.

[bPNRP xmsLRisV bPs[y[aRP

sa][RVR jssVzsWxsV e

ry*Rs saSsNRPX[

xqsLRixqsLi xmsrsV NTPjRsV ee 3

yee xqsRVLRiVso\s $xmsLRisVbPs[LiRV A[aRPsVV¿[ y[ INSNRP jsQ\sVs sVxRQ*sVV s[VVN]sj. @LiRV¿[ ry*RsxtsvR\s xmsNSbPLixmsg][Lji s[sR xqsLRixqssVVgS N]Li¿sVV xmsrysLiRVRVysV.

ssLRisVV :

gRiVLRi*sVgRixsVV[NRP FsssNTPs GsVRVVsV zqsjLixmsRV. ]VR gRiVLRiVsosLiRV c "xmsLRisWR LiVWRRV' @s ˳تssVVsV szms cyss sxqsLjiLixms [RVVRV c "xqsLRi*Li xsVRVLi' @s @sV˳sbPLRisVVsV [LRiVN]ssRVVsV. Bj yLji.

@V NSNRP, FssRV, RsNRPV ؃syR\Vs gRiVLRiVsosLi[ xmsLRisWRVjs ("xmsLRisWR ؃yNRPX. @R[ $gRiVLRiV LRiWxmssVVs ssV @sVgRizLiRV RVyRV' y[s @؃s sVLRisVVsV LRi][VRVyRV @sT ˳تssVVsV) sVxmso N]s][ c BNRP y[sV ryjLiRVsV?

@LiRVsss[ c ""xqs gRiVLRiVs[VyճgRi¿[` xqssVRVaRPxmnsFyM'' @sj aRPV. (xmsLRisWR sVLigRi g][LjisyRV c gRiVLRiVsosNRPV szqss xmsyLRisVVV (xqssVR[ c xmsLi][ c RLRi[) ¿[RVN]s FLiVV gRiVLRiVsos[ AaRPLiVVLixmsssV.

xqsybPs[LiRVyLRiV RsV ryRs¿[ gRiVLRiVsosV sVLis bPxtsvQ\ xmsNSbPLiyLRiV. @LiVVssV ARVs RXztsQ[ gRiVLRiVs[ \ssVV, gRiVLRiso RLRiVy[ \ssVV. A sVxdsRVVs gRiVLRiV ˳NTP sLRiVxmssWssVV.

s[sV y aRPNTP rysVLRiQsVV sVV][ BLiRyR\s ss yLRiV ¿xmsVN]s[RV. gRiVLRi*sVgRixsVV ssLiRysgRi [zqssRyLRiV. [NRPsVV yLjigRiVLRiV˳NTPs ARLRi+sVVgS dzqsN]s RsVVysVV xqsLjijRV N]sssV.

g][ry*sV RV{qsyxqsV $LSsVRLjiRsWsxqsLRiRssVV "ry*sxqsV=ظRV' @LiVVsV c xqsybPsoV RsV LiVW "ARsysxqssVV' "ry*Rs saSsNRPX[' (AR xmsyLRisVVs saSLi ssV˳sLiRVNRPV @s ¿xmsVN]syLRiV.)

xsR*LRiVRV sLiRsVVsNRPV ][xRNSLRiV\s xmssVsV sWRs[V ARLjiLiRVsV. sLiRs[V gRiLiR xmsWssVV.

BV [sy c gRiVLRiV c sLiRs c gRiLiR xmsWssVVsV [L]s xmsLRisWRxqs*LRiWxmssVVsV ssLjiLiRVRVyLRiV.

sLRiVxmssV c sR c sLkix

sxtsQ c sLSRV c sLRiVNSLRiM e

sgRiR xqsLRi* sNRPM

aRPV][ VRaRPNSzqs xmsLRisWy ee 4

yee ry[s\ c sRQ\sV c G N][LjiNRPVsV [s\ c @LiR\sV c sWRWLRizR\sV c sLRiV\sV c xqsLiNRPsNRPsVVV [s\ c aRPVR\sVc ؃ssVRV\sV xmsLRisWRxqs*LRiWxmssVV sLSV RVsj.

ssLRisVV :c

ry[sj :c [s\ZNPNRPsV FNRPsV [L]䃫s sRV胫sV gSs c xmsLRisWR xqs*LRiWxmssVVsV gRiWLji "BRLicBRLi' (Bj c BV) @s Vxmso ryRsVV NSRV. AyճssVVgRi sVLiRV[V ksNTP gSLRi᪫sVV. @LiRVsss[ @j yNRPVNRPV @LiRsj (RV][ y][ssLRis[) @s aRPV VxmsoRVsj.

sRsVV :c GsxqsVQ\sssV @j xmsoVNRPV DLiRRV. sbPLis zmssV sRVVLiR s[LRiRV. DRNTP RVsVVsNRPV sTsV NSsVLi[ GsxqsVQ\sssV ˳zqsLiRVRVsj. xmsLRisWRNRPV DR[RV. sRVsVV[RV. @LiRV¿[ @RRV sRVRV. @RRV NSؼdRVRV.

GN][LjiNRPV [sj :c aRPLkiLRiyLRiVNRPV N][LjiNRP VLiRVsV. aRPLkiLRisVV c BLijRVsVVV. sVsxqsV, Vj c dssRVLiR yyRQsVVsss[ (Bs[ s[sV @sVN]sV sss[) G N][LjiNRP \VssV sLiRVsV. B yyRQsVV [s][s[ xmsLRisWysV˳ssVV zqsjLiRVsV. [}LijRV yyRQsVV @LiRLjiLisxmsoRV gSs xmsLRisWysV˳ssVV NRPVgRiRV. A yyRQsVV ]gjis][ N][LjiNRPV DRLiVVLiRV ZNP[ @sNSaRPsVV [RV. @LiRV¿[ xmsLRisWR "sLkixRV' @sTyRV.

@LiRsVV :c LiRsVV @sgS sVVNRP; ˳gRisVV. xmsLRisWRxqs*LRiWxmssVV @LiRsV sLiTRVVsj. ys[ LiRsVVNRPV ˳gRisVVNRPV @sNSaRP##s[V [RV. @LiRV¿[ @j @LiRsVV.

sWRWLRizRsVV :c xqsLiryLRisVV sWRW sxqssVV. xmsLRisWR sWRWdRVRV. sVs BLijRVsVVV c @LiRMNRPLRi᪫sVV BssRVV yFLiVVss[ xmsLRisW][xms. @R sWRV[RV.

sLRiV᪫sVV :c xqsR*gRiV᪫sVV c LRi[gRiV᪫sVV c RsWgRiV᪫sVV @s gRiV᪫sVVV sVWRV. sVsRVLik sVWTLi[ s[][ VVNRP RV LSs[VV RVLiRVsV. INRPxmsoRV xqsR*gRiV᪫sVV; s[L]NRPxmsoRV LRi[gRiV᪫sVV [NRP RsWgRiV᪫sVV BV [][ VVNRP gRiVxmsNSaRPsVVsNRPV NTP sVssVVLiRVsVV. C gRiV᪫sVVVsV sWRWxqs*LRiWxmss[V. @LiRV¿[Rs[ sWRV "gRiVؼNRP' @ssV. sWRWLRizRVRVNRPy xmsLRisWR. @LiRVss ARVs sLRiVVRV.

sNSLRisVVV [sj :c xmso c |msLRiVgRiV sVVRgRiV sNSLRisVVV xmsLRisWRRVLiRV [so.

aRPVRsVV :c @ssxqsV xqsLixmsLRi䪫sVV N]Li¿sVVsV [s RgRiV¿[ xmsLRisWRxqs*LRiWxmssVV aRPVRsVV.

B\s xmsLRisWRxqs*LRiWxmssVV xqsLRi*R xqsLRi*y sLSV RVsj. NSs gRiVLRi*sVgRixsVV [NRP c ds ryRs[NRP @j @sV˳ssVVsNRPV @LiRRV.

@syLjiNRP :c

xmsLRisWR xqs*LRiWxmssVVsV ssLjiLi c xqsLiryLRiRV\s sos c ryRNRPVs c zqsRVs gRiWLji ssLjiLiRVRVyLRiV.

ry*s\QNRP sRM

NRPVLRi*s NRPLS sVVxsWsxqs=s e

\y j*RWRsM

ry*R؃ysVs LRiRV ee 5

yee Rs @؃ss[V RsV NRP s[RVgS sWxsVgRiVQQ\ G[ NRPLRiyRLjiLiRVRV, xqsLixqsLjiLiRVRVs soRV c \ysVgRixsVV¿[ @؃sFyaRPsVV s郫ssVVNSgS c "Bjg][ ! Bk s[sV!' @s @RQ\sVs Rs LRiWxmssVV sLjiLigji, @LiRV ssy\ (ARsxtsv\) ss\V sLSV RVyRV.

ssLRisVV:c

sWRWdRVRV xmsLRisWR. sWRWsaRPVRV soRV, AsLjiLis sWRVsV ]gjiLixmsgS y[ dsRV; ds[ yRV.

@؃ss[V LiRNSLRi᪫sVV. @؃ssVV @sgS s [sV. [sj LiR\sV FsV NRP s[RVgRiRV? NSgS LiR sVsj NRPWR yxqsssVVsNRPV [s[ !

"saRP c sWORPQaRP sVX\|tsQs sVWyM'

c ss[NRPRWysV.

(LiRsVVgRiWLji [RV. sWORPQsVVsW [RV. lLiLiRVsV @xqsRsVV[.)

RVRsV @sj ˳Li. A˳Lis ]gjiLiRVNRPV sWORPQQ˳Lis NRPLiRV LRiVgRiVRVsj. RRVsVV xmss Rs ˳LiRV\s ysNTP c RRVsVV sRsRs ˳Lis gRigjiLixmsssV. @xmsoRV yRV xqs*xqsVRgRiVsV. @V[ xqsLiryLRi RVRss ˳Li[ sVs yss xqs*xqsVsLjiLiRVNRPV c sVVNRPVR\ss. LiRsVV ]gjisRs ˳Lis NRPgjiLixmsssV. BV C ˳Li¿[ A˳Li ss[RVTsxmsoRV xqs*Rzqs=R\sVs ARxqs*LRiWxmssVV FsLRiVNRPNRPV @LiRVsV.

@LiVV[ BRLiR [NRP NSRV. xmsLRisWR Fssss @sVgRizLiRV[ @RRV sWRs[V @؃ssVVsV ][zqsLSsVNRPV xmspsVN]sVsV. \ysVgRixsVV [s][ c FsLiR Rjss y\ssV c C [sys xmsVsVLiT (sWRWLiRsVVsVLiT) RzmsLiRVN]sRV.

@LiRVsss[ aRPV "RVs[V\sxtsQ sXV[' c Fssss xmsLRisWR sLjiLiRV[' .... @sj

yssL][ FsLRiVNRPNRPV @LijsxmsoRV c @sV˳ssVVsNRPV NTP sxmsoRV c BNRP sVLji yRV sWزRRV. ys LiVVLijRVsVVV sxtsQRWxqsNRPsVVV NSso. sVsxqsV Rs RssVVsV g][[sosV. @zqs[ yRV ss NSNRP GsVgRiVsV?

@syFyaRPRVRV soRV. \ysVgRixsVV¿[ LiR ¿[RsVVsNRPV DRVNRPVQ\syRV ryRNRPVRV. AR؃s xqsLixmssVRV zqsRV\ssVVs.

@؃s sysVgRiVsNRPV gRiVLRiWxms[aRP##s[V s[VVN]Vxmso @sVRVyLRiV.

sWRWsZaP[s xqsVF

sV[ xmsaRPs xqsxaRPaRPM xqs*Fys e

[bPNRP sRM xmsV][

ksyss yLji_ N][7zms ee 6

yee sWRVNRPV NTP sR[ T c Fs[ NRPsV gSLiRVRV NRPsLRixmsRVRVs yLji[ INSNRPRV $gRiVLRiVs Dxms[aRPsVV¿[ s[Vs AsLiRrygRiLRisVVs sxLjiLixms gRiVRVyRV.

ssLRisVV :c

@yRsxqsVsosLiRV AR˳تssVV c ARsxqsVsosLiRV @yR˳تssVV sR. ksNTP NSLRi᪫sVV sWRV.

[RVV ysVNSRV. ysRVLiRV ysV @s ˳تssVVsV sVxmsoRVyRV. @sgS ARNSs yss AR @sVN]sVRVyRV. Bj[V "@yRVs AR˳تssVV'.

sR, aRPVR, VR sVVNRPQ\sV c "sظRV[ sVRV[ yNRPy`, yRVLi ˳Wy* ˳sy y s ˳WRVM' @s NUPLjiLixmsTs xmsLRixs[V y\s RVVLiRgS c yss sxqsLjiLi RLjiLiRVRVyRV. Bj "ARs @yR˳تssVV'.

RsVy sVLRiRV syORPQ᮪s[V NRPy !

[RVRVLiRV yyRQsVV Lij RVVsysNTP yLRixmsoyjLRiWxms\sVs xqs*xmssVV sLiRV RVsj. Bj INRP NRPNSRV. Fs[NRPV! ysRVLiRV NRPsLjiLiRV!

Bj sWRWsaRPV\s ys zqs.

B zqs RVLiRVLiTRVV c xqsR=LigRi¿[ c xqsVNRPXR sZaP[xtsQsVV¿[ ˳gRiaS\Vs ysRVLiRV \ssVV gRiVLRiVLRiWxmssVVs @sVgRixsVVsV gRisLRiVRVsV.

"RRQ*sVryj' sVyNRPLRiWxms\sVs $gRiVLRiVs Dxms[aRPsVV yss CsRsVLiT s[VVN]VsV. @xmso yRRV c saRP*LRi aRPLkiLSRVNRPLi sORPQ\sVs Rs xqs*LRiWxmssVVsV gRiVLjiLi AsLiR sVgRiVQQ\ RLjiLiRVsV.

Bj xqsLiryLRirygRiLRi sVgRiVQQ\RVVs yLji[ FsNRPR[ FsssN][ INRPsNTP ճLiRV ˳xtsQsZaP[xtsQsVV.

AR؃sxqsLixmssVV N][N]NRPLRiVLiRVlLi[sW @s ˳تssVV. $gRiVLRiVs NRPLRiVNRPV RV\s y[sV¿[RVV[ yVgRiV a][NRPsVV[ ssLjiLiRVRVyLRiV.

FyNRPXR˳تs sVFyxqs

{qs*NRPXR sLRiWxmsxqsyssM e

gRiVLRiVsLRi NRPLRiVFyص`

g_LRis sWryR sWR FyMee `

yee $gRiVLRiVs NRPLRiVNRPV R\sV LijsyRV FyNRPXR˳تssVVsV @sgS CaRPLkiLRisVV yss gRiy骫ssVVsV xmsLjixLjiLiRVsV.

xqsysLiRsVRV\sVs xqs*xqs*LRiWxmssVVsV {qs*NRPLjiLi g_LRi[}msRV\ AsLiRsVRVQ\ RLjiLiRVsV.

ssLRisVV :

$gRiVLRiVs RVVxms[aRPsVV¿[ xmsRsVsVVs "Gj ysV NS][ c @j zqssRV胫sV'. zmssV Rs xqs*LRiWxmssVV sNTP @LiRVsV.

AR؃[xms[aRPsVVsNRPV WsVN]s s[yLiR aSxqsQ sVVV B[ syssVVsV @sLiLi xmssLjiVRVss. "s[ s[' yNRPsVV][ (s+B, s+B = Bj NSRV Bj NSRV) @ss ][zqss[RVgS c Gj ][zqss[RVVNRPV dsVNSs\ sLSV RVs][ c @j "AR' @s @s[jLiRVRVss.

BV[ ¿[RVsRVVsV? ARxqs*LRiWxmssVVs[ ssLjiLixmsLSy? @ssRV胫sV.

ARxqs*LRiWxmssVV "BRLi BRLi' @s yNRPV][ ssLjiLiRV ds\sj NSRV. @LiRV¿[ s[yLiRsVVV B[ sWLRisVVsV @sLiLiss. xmnsRsVVgS ryRNRPVRV ]VR ysV Gj NS][ c yss gRiVLjiLiRVsV. "Dxms[ORPQQs [7؃sLi جss sR*RLji+sM c @s gkiR ([+@؃sLi).

xmsLiR˳WyRNRP\sVsj xmsNRPX. [xsVV FyLiR˳ݼNRPsVV. @LiRV¿[ @j FyNRPXRsVV. ryRNRPVRV ]VR FyNRPXR \sVs [jNRPsVVsV ss[Rs¿[zqs, RsNRPLi B s[\lLisR gRiVLjiLi, ys][T yyRQsVVsV sT|msVsV.

zmssV xqsLRi*sVVsV ss[RVgS ZaP[ztsQLiRVVs xqsysLiR sVRV\sVs xqs*LRiWxmss[V ysVgS gRizLiRVsV.

[NRPsVVs "xqsRsVV' @sgS ssVV ¿xmsV. NSs s[yLiRsVVRVLiRV @V NSRV. xqsRsVsgS NS صRQ\sVsj. xqsRsVssV xqs` @sssV INRP[. ` c @sgS ؃ssVV.

xqsysLiRsVRV\sVs ARxqs*LRiWxmssVV sssVLRi sVVV [sj. xqsV RVMsVVV c NSsVN][yRVV c [}LijRV sV[VRVsLRiNRPV sWRs[V sLiزRgRiso. AR sxqsVsosV @s yNRP[so. @j @R誫sVVgS AsLiRxmsosVVR. "LRir\s xqsM' c @s aRPV.

BV zLRiLiRLRisVVRVLiRV sRVsj [s AsLiRs[V Rs LRiWxmssVVgS gRizLi @sV˳sLiRV RVsyRV sVRVQ\ RLjiLixmsy ?

$gRiVLRiVs NRPLRiVNRPV FyR\sV |RLjiLixmsTsyRV sWRs[V AsLiR sVRVQ\ RLjiLixmsgRiRV!

$gRiVLRiVNRPXxmsRW xqs

RV=sLRiW}ms ssVgRikL_ds e

sxLRi NRPaRP胫s sVRM

aSyx[ c syssVVjysM. 8

yee $ gRiVLRiVNRPLRiV sZaP[xtsQsVV¿[ c xqsRV=ػRNRP\sVs ARxqs*LRiWxmssVVs ssVgRiVQQ\ c @xLi˳تssVV aSLiLixmsgS |msVNTPs AsLiRsVV][ c Fss][ INSNRP FyٲRV ss\V sxLjiLiRVsV.

ssLRisVV:

ssVNRPa][NRPsVVs ARxqs*LRiWxmssVVsV xqsysLiR sVRVsVVgS {qs*NRPLjiLiRV }msL]䃫ssV.

BLiRV ARxqs*LRiWxmssVVs ssVgRiVQQ\ RVVLiRV ssLjiLixmssV.

[RV][ yyRQsVV LRiNSsVVsVLiT s ssVLiTRVV rygji sRVRVsj. $gRiVLRiVNRPLRiVzms¿[ BLiRVNRP s DRLiVVLixmsgS CxmsLjizqs yLRiV sWLRigRiVsV.

BLiRsLRiNRPV "ys[' @s G[jNRPsVVsV ˳؄sLiRVRV sy][ @j ysV NSRs ][RrylgisV. BLiRsLRiNRPV [ssgRiWLji胫s [RsVV RsNRPV N]Li¿sVVsV [][, Gj FsLRiVNRPNRPV (BRLi BRLi @s gRizLiRVNRPV) @LiR][ @j yss xqsVLjiLixmsrylgisV.

@LiVVssV LRiNSsVVsVLiTRVV rygjisRVRVs xmssX INRPryLjigS sWzqsFRV. @j @sVsLjiLiRVRVs[ RVVLiRVsV. A RaRP[ "[RVRVLiRV' c "s[sVNSRV' @s ˳تssVVsV c "[RVNRPLi sORPQ\sVs xqsysLiR xqs*LRiWxmssVVs AR˳تssVVsV' xmsRVRxmspLRi*NRPsVVgS sVs VN]sV RVLiRsRVVsV. @LiVVssV @j LjiFso RVLiRVsV. LjiFLiVV c [RVRVLi[ yss ˳تssVV xqs*RVLi xmsztsQRsVgRiV RVLiRVsV. @xmsoRV ryRNRPVsNRPV xmsosMxmsosM xmsRVRsVV @sxqsLRisVgRiVsV. @LiRV¿[Rs[ ssVNRP a][NRPsVVs c "{qs*NRPXR sLRiWxms xqsyssM' c @syLRiV.

BV ryRNRPVRV xmsRVRxmspLRi*NRPsVVgS ARsxtsv\ RVVLiRVNRPV @˳xqssVV rygjiLixmsgS c ysNTP ARsxtsQ][ V, [xRVRVLiRV [RVRVLiRV @yR ˳تssVV xqsx zqsR\sV FsosV. @ zqs ¿[NRPWLRigS c @RRV xqsRV=ػRNRP \sVs ARxqs*LRiWxmssVVs ssVgRiV RgRiVsV. sVVsVgRiVsV. xmnsRsVVgS ysRVLiR @xLi˳تssVV dsLRiVRs s\|ms# FsosV.

BLiRsLRiNRPVsV c Fss\lLissV Rs[RVNRPV zms NRPgjiLixmsgS c "ssV yTV ¿[|qssV. s[sV ELRiN]LiRVy?' ByjgS @xLi˳تssVV (s[sV @sT ˳تssVV) yRVs RVs R FsRVRVLisV.

BxmsoRV [RVV ysV NSRs ˳تssVV xmsT sLiRVs c Fss @xmsNSLRisVVV LjigjissV [y DxmsNSLRisVVV LjigjissV "s[sV' @s ˳تssVV c xmsdNSLRi˳تssVV c RFsRso.

xmnsRsVVgS @RQ\sVs AsLiRsVV NRP gjis sVxmsyxsVVs |msVNTP @LiRLRiLigRisVVsV AFysR sVVsLRiV胫sV.

INRP sV xmsyxsVVsj, ysNTP INRP N]LiR @R sVVsj. @xmsoy xmsyxsVV][ sVsNRPV xqsLiLiRsVV s郫s sVgRiVsV.

INSNRP ˳gRisLiR\sVsNSsVVs AN]LiRsV xmspLjigS ]gjiLiRV xqsLi˳sLisxmsoRV c AxmsyxsVV DLRiNRPV |msy?

xsVsVLiRVRV {qsRsVsV RLji+Li, LSORPQxqsVsV xqsLixLjiLi, LiNRPsVgS c sVLRi ؃sNUP[ss , $LSsVVs RLji+LixmssRVVss R*LRixmsRVRV (LSsVRLRi+sbdP}mnsV) @LjixtsQsVV @sV N]LiRsZNP䃫sV. AN]LiR sVVxmsj WssVVsT xmsj WssVV sryLRisVVsV gRi RVVsj.

Dy=x˳LjiRV\s xsVsV AN]LiR\|ms sNTP, Egji Egji Rs xqsxRLRiVsV ¿[LRiVN]sV\ZNP INRP RWNRPV RWZNPsV. @xmsoyN]LiR s[LSLjigS (xmsXjyLi xqssVyLi RWRM) @gjiFLiVVsj c @s LSsWRV᪫sVV.

@V[ BLiRsLRiNRPVsV R sNTPLiRVVs @xLi ˳تssVV @gSLjiFgS c ys NRPs*sVs AsLiRxmsyxsVV @aRPLiVVR\sVs s[gRisVV][ NRPRs @LiRMNRPLRi᪫sVVsV sVVLiFsRVsV.

[sVRVLiRV RV sRVVs @xLi˳تss[V AsLiysV˳ssVVsNRPV |msR @sL][RsVV.

gRiVLRiVsLRi NRPLRiVxLki

sNRPLRi˳LRi bdPRry*sM e

LRisV[ RVsLRi GN][

sLRiVxmssV xqsV {qssVs \|qs#*LRisV ee9

yee $ gRiVLRiVNRPLRiVػRLRiLigRisVV NRPysssVNRP NRPgS sxmsRVRVLiRgS RTs @LiRLRiLigRisVVgRiy\ c sLRiVxmssWsLiRxmsRsVVs RVLSNRPRV RV[R骫sVV sxLjiLiRV RVyRV.

ssLRisVV :

"Rs bPxtsvRV yLji[ rygRiVRVyRV. RNRPRNRP sVVLiRVNRPV [soRVyRV c @R*RWsLiRbPLRisVV sLiRVN]sVRVyRV' c @s gRizLis gRiVLRiVsosNRPV AbPxtsvs\|ms NRPLRiV؃sVLSgRisVVV @LiRNRPLiRNRPV @aRPLiVVLixmsNRPVLiRVy?

ssLRisVV :

sVLjiRVV c RRQ*sVryj sVyN][xms[aRP##s[V $gRiVLRiV NRPLRiVػRLRiLigRisVV. AsVyNRPsVV sVLRi sVLiRLRiLigRi sVVsLi ]NRP䪫sWLRiV NRPRs yVsV. xqs*xqs*LRiWxms ؃ssVV RNRPVLRis sVLRizqs c ysV C ryLiryLjiNRPyxmssVVNRPV sVNTP Rso*s sVysszmsLiRVsV. ys][ sVsxqsV RRVsV. RsVVsLi]NRP aSLilLi[ DRLiVVLiRVsV.

@VNSNRP B[ LiRssVV. sWsWNTP rygjisxmsoRV ZNPLRisVV sLiT ZNPLRisVV sxmsTsgRiVsV. AyNRP c Aj˳ݼNRP c Aj\sNRP yxmssVV][ @LiRsLRiNRPV @VTNTPsV VRVNRPVRVs @LiRLRiLigRisVV yxmsLRizR\sV RxmsgS RLji FsosV.

ryLiryLjiNRP yxmssVV xqsLRi*y aSLiLis RsVVsLiRV AysLiRLRixqs xmsyxsVV @aRPLiVVLis s[gRisVV][ s sLjiRVVssV[ AaRPLRis[VsVVsj? @RVQQNTP GsVVsj?

$gRiVLRiVs Dxms[aSLRisVVsV "r~sVV xqsLis RWLRiV[ sVLRi ssV' ¿[RVLSRV. GNSLiRsVVsLi yRVLRi sVVsV sLRiLiRLRi sVsVbdPLiRVRVLiRssV. @xmsoRV sWRs[V gRiVLRiVbPxtsvRLRiVsV RsVVRLRiV.

@syLjiNRP :c

AgRiVLRiVNRPLRiV؄sZaP[xtsQsVVs[ xqsWLRiNTPLRi᪫sVV][ [ sLjiLiRVRVyLRiV.

$[bPNRP sLRi NRPLRiV

LRis NRPLRi xqssVFzRry*sM e

sxLRis sVxqsLji sL][

sLRisjNSss dsLRiy y}qs ee 10

yee $ gRiVLRiVso NRPLRiV @sRV xqsWLRiNTPLRi᪫sVV xmsxqsLjiLi c RsVVsLiR sVdNRPs sRsRxmsgS c @FyLRi \sVs AsLiRxqssVVRsVVs sxLjiLiRVRV RVZaP[LRiVRV sLSVsV.

ssLRisVV :

dNRP[ sxqsVss[NRPsVV sLixmsRV. RVLigRi ]LigRis c yRV FysVVs ][RVsV. @؃ssVVNRPWR @[. @جsNTP "AR c @yRgS c @yR c ARgS' ][RVsV.

"RsVVs gRisVs sVdNRP' c RVsgS @؃ss[V. xqsWLRiNTPLRixmsryLRisVV][ dNRP sVV sWRV\sVsV $gRiVLRiV so NRPLRiV xmsxqsLjiLixmsgRis[ @؃ssVV ]gjiFsosV. gRiVLRiVso NRPLRiV @sgS c AyyRss[NRPsVVsV gRigjiLi; sV ˳ssVVsV zqsjLixms[RVV sVyN][xms[aRP##s[V.

sVyNSLRisVV @LiRLRiLigRisVVs 胫sLiRs[ "ysV ss sVLRi xmsyxsVVs g]VN]s Fso soRss' dNRP˳تssVV @LiRLjiLiRVsV.

"s[sV @sybP\Vs xmsLRixsVs[' c @s [RsVV DRLiVVLiRVsV. B [RsVV c ؃ssVV DRLiVVLixmsgRis[ ryRNRPVRV AsLiRsVRVVRgRiVsV.

ksNRPLiRNRPVsV NSLRi᪫sVV $gRiVLRiVNRPLRiV؄sZaP[xtsQsVV. @LiRV¿[ $gRiVLRiV RLRi᪫sVVV xqsLRi*[syjNRPsVVV !!

@syLjiNRP :c

BV LiRsLRiNRPVsV c $gRiVLRiVNRPLRiV؄sZaP[xtsQsVVsV xqsVLi c AR˳sVVsNRPV, sV˳ssVVsNRPV DxmsNRPLjiLiRV ryRs syssVVNRPV rysLiRVRV c ARsyxqsLixmssVQQ\s RVZaP[LRiVs (ssVNRPVs) sV\s˳ssVVsV ssLjiLiRV RVyLRiV.

s sxmsLkiRNRPsV][ c

Vy xmssxms xmsLiR˳Wys e

xmsLjibPxtsQsWRRRQ*Li

xmsaRPyQ}qs sVVs aSsM ee 11

yee xmsLiRsV˳WRsVVsV DR NRPsVsVVsNRPV slLi[NRP\sVs jaRP[ INRP ysRVLiRV s[L]NRPyss sdssVVsLRiVRV c BV @ss sdssVV }qsRVgS c Gj ZaP[ztsQLiRVVs][ @[yss (ARRVs) @sV˳sLiRVRV RVLS aSLiRV\ RVVLiRVsV.

ssLRisVV :c

ARFyzmsQ\ZNP INSNRP Fyds @RVR ryRs syssVV c RRRsVVsV $xqsybPsoLiRV xqsWLiyLRiV.

ANSaRPsVV c gS c @gji c dsLRiV c s[ c Bs xmsLiR˳WRsVVV. Bs sLRiVxqsgS INRPyssVLiT s[L]NRP DRssVV\ss. @sgS @NSaRPsVVsVLiT gS c gS sVLiT @gji c @gji sVLiT sVV c sVVsVLiT s[ sLiss.

ANSaRPsVV [ssVLiT xmsosj? "ARs ANSaRPM xqsLi˳WRM' ARyaRPLiVVLi sWRV RFsRgS RRQ˳تssVV¿[ ANSaRPsVV F~RsVsj. ANSaSj xmsLiRsV˳WRsVV NRPsVsVj.

dsss sxmsLkiRsVVgS sTzms INRP ysRVLiRV s[L]NRP yss sdssVV ¿[RVsRVVsV. @sgS "˳WsVscsVVsLiRV, sVV c sgji RVLiRV, @gjis c @ssVLiRV, @ssVV c yNSaRPsVVsLiRV sds sVVsLji c yss ARRVLiRV dssVV gSsLixmssRVVsV. Bj DR NRPsVsVVsNRPV slLi[NRP\sVs NRPsVsVV.

kss ryRsRVLiRVLis Wgji c@ss sds sVVsLjiLixmsgS ZaP[ztsQLisj ARRVs gRiVLjiLiRVsV, @sV˳sLiRVsV, @sV˳sLi xmsLRisV xmsaSLis ˳LiRVsV.

INSNRP GNSLiRxms[aRPsVVs gRiWLRiVLiT ryRNRPVRV sksRsVV][ c xmsLRi*yLRisVV][ cRLSRLRiFy᪫sLRi sVV][ sLiT xqsVsaSsVVgSsVs ˳WsVs gRiWLji LiLixms sRVVsV. @sgS ˳؄sLixmssRVVsV.

BV N]LiR xqssVRVsVV CLiRsRVLiRV gRiRVxmsssV. zmssV c C˳WsV RVLiRRVVsV RsNRPV srys\sVs sVVs sds\sVsV LiLixmsssV.

@sgS BLiRsLRiNRPV ˳تssRVLiRVs N]LiRV @RsoV RLSRLRiFy᪫sLRisVV BssRVVsV sVgRisVV\ FLiVV sV ˳؄sLixms ssV. ZNP[ssVV sVVsj. dsLRiV, dsLRiV, sVV, sVV. s[lLi[sVRVVsV [RV. BV ZNP[s ˳WRsVVsV N]LiRxqssVRVsVV ysLi c @j ysNTP sNRPrys\sVs @gjiRVLiRV sds\sVsV LiLixmssRVVsV.

˳تssRVLiRVs sVLiRRVVsV [sVVgS c * ճd sVgji sRRVsVVgS sWLjiFLiVVsV LiLixmssRVVsV. @RVRsVV @sLiRsVV sRVRQ˳sVV. NTPLiaRPVNRPxqsLiNSaRPsVV c @LiVVs sVgji! sV[sVV c Bj ˳؄sLixmsRsRVVsV.

BV [[˳WRsVVsV g]LiR RRso ysLi c @j RsNRPV srys\sVs yRVVsosLiRV sds\sVsV LiLixmsssV.

gSNTP LRiWxmssVVsy? [RV. ZNP[ssVV xqsLRi+RVVsj. ANSaRPgRiV\sVs aRPsVV yss @sVsLjiLi RVVsj. @sgS aRPxqsLRi+sVVVss.

BLiRsLRiNRPVsV ˳؄sR\sVs [[˳WRsVV. LRiWxmsLRizR\sV, aRPxqsLRi+sVV¿[ sWRs[V RVRVRVs gSRVLiRV ds\sVsV LiRssVV rygjiLixmssRVVsV. LiRs[ @gji VVNRP ryssVVsV gSANRPsVLixmssRVVsV. gS! gS! LRi&VLiLRi&WsWLRiVRsVV!

NSs AgSNTP EgRiVRVs ¿V[so. xqsWRVs c RssVVs gSs[gRisVV¿[ xmsRVsNTP䃫s c dN`PxtsQRsV szLis sL<RiyLRiV [so. yRVVs[gRisVV¿[ yV xmsoRVs @gji *V [so. @ssRVV INRPysRVLi]NRP ds\sVFLiVV gSgS sWLjisV LiLisVNRPy!

@LiRV¿[ ZNP[ssVV gS! CVs[RVVRV ANSaRP gRiLRi骫sVVs sLSLiNRPsVVgRi c sLjiL][RsVVgRi c DLRiNRPV |msVRVs c xmsLRiVgRiVV dRVVRVs c xqsVRVV LRiVgRiVRVs c NTPLiRVdsVRgRiV RVs gS! |mssVgS! LRi&VLiLRi&WsWLRiVRsVV ! xmsRLiR\sVs yRVV˳WRsVV!

BV ZNP[s sVLRiVy骫ssVVsV RsVVs g]LiRRRso szmsRVVLi CgS @LiRRVVsV ANRPxqssVVs sds\sVsV ysLixmsssV.

INRP FyRsV ds[ sVVLi sNTP kzqs (@LiRV dsLRiVLiR LSRV) FsLiR[ |msVsVV. ALRiLi˳sVVs AFyRRVLiRV @LiRsV yzmsLi RVVs ALRiQR (dsRT) NRPsVsVVgRi xLjiLiFLiVV RT NRPsRNRPVLiR FsosV gRiy! @[ kss gRiWR ˳؄sLixmsssV.

@sgS c LRi&VLiLRi&W sWLRiVRsVV VVNRP s[gRisVV Rgjisj. LRiV NRPRNRPVss. @sRVVsV aSLiLiRVRVss! aSLiLiss!

@xmso[sVVsj? ZNP[s sWNSaRPsVVsj. ZNP[ssVV RVV! d! @sNSaRPsVV. @sLiR\sVs aRPWssVV. sVlLi[ sVRVVsV [RV. BV ZNP[s\sVs ANSaRPsVVsV gRiWLji胫s yssVVsV N]LiRRRso rygjiLixmssRVVsV,

zmssV dsRWNSaRPsVVsV ys NRPjuys\sVs AR RVLiRV sds \sVsV ˳؄sLixmsssV. [s\ZNP ssV AyLRi sVVLiRsRVVsV. AyLRis[V @juyssVV. ANSaRPsVV ˳؄sLixmsRVRVsRsgS c [sRVLiRV ˳؄sLixmsRVRVsj? AR RVLiRV, RsRVLi[ Aj ˳؄sLixmsRVRVsj NRPy!

ysRVLiRV @sgS ANSaRP˳تssVVsNSyLRi\sVs AR RVLiRV B c C RVLiRRVV sds\sVsV ˳؄sLixmsssV.

@xmso[sVVsj? aRPLRizRsVV c xqsLRi+LRizRsVV c LRiWxms c LRixqs c gRiLiR sLRizRsVV @LiVVs ARxqs*LRiWxmssVVsj ! @ A xqs*LRiWxmssVVsLiRV s RVVLiRssV. A][xmsNTP B]NRP @RVR\sVs ryRssVV.

ryRNRPVs [}LijRVsVVV xmsLiR˳WRsVVNRPLi s[\lLiss NSso. @LiRV¿[ C yssyssVV[ ryRNRPVs [}LijRWRVV sVgji RVVsV RLixmsLSRV. @sNRPWR xmsLiR˳WRsVV][ V sdssVV\ FLiVVsV c ZNP[ssVV ryOUPQ˳WR\sV ARsxqsVso sVgji RVVsV LiLixmsssV.

C yssyssVV[ c"ANSaRPsVVsLRiNRPV rygjiLixmsszqss ysNRPXRsVV sNTP @LiRVRVsj, NSs @VRLRiVyj xqsxtsQsVVgS RV sRV [RV' c @szmsLiRVsV.

N]LiRNSsVV CyssyssVVsV @˳xqssVV[ sVLisysNTP @jRVVsV zqssRV胫sV.

B yssWLRisVV ssLiLi zqsRV\syRV sxqsLRiLigRi xqssVVRsVVs xmsaSLiRsVVgS sVLiRVsV c @s $xqsy bPs }LiRVyLRiV saRPkNRPLjiLiyLRiV.

gRiR sVR sVryLRiLi

sWLiVVNRP s[Vs[ sVszqs sVy*sM e

xmsLRi FyyaRPM

xmsgRiR sVRsWssVR=LRiM N][7zms ee 12

yee CgRisVLiRRVVsV sry=LRis[V! sWRW NRPRs[V! @s ˳؄sLiRVRV GN][LjiNRPRVV [sy\ c sVRsVVsV sWssVVsV sVRLRisVVsV dsT ssVNRPV]NRPRV RV[R骫sVV sxLjiLiRVsV.

ssLRisVV:

xmsLRix rysRsVV[ ¿gjis sWRV C[NRP sVVsV NRPLiRVRVsj.

NRPs @sgSs[ @j yxqsssVV NSRs RVVRVsj. sWRWNRPR\sVs LiVW gRisVV RVyLRisVVgS Dsj NSRV. @j FsLiRsWs[s dsLRiV!

FsLiRsWs[ ][RV dsLRiV RzmsNRPsV dLRiRV. @[ @RVyLRiQ\sVs gRisVV ryLRiLRizR\sVsj c @s FssRV gSRsVVgS ˳؄sLiRV[ ysNTP g][LjiNRP VLiRVsV?

N][LjiNRPss c[x c BLijRV c @LiRMNRPLRi᪫sVVsV RVyLRisVVs ˳؄sLi sxmsoRV c dss][ yyRQsVVsV @sV˳sLisxmsoRV sWRs[V R VRVsV.

@LiRMNRPLRixmssX򹸅[V [s][ N][LjiNRPV FsVLiR gRiso? ysRVLiRV NSsVN][RsVVV c [˳sWxsVVV sVRsWR=LRisVVV FsV sVRVsV? yRV AyLSsVVRV? RV[ysLji! ssVNRPVRV!

ssVNRPVQ\s sVxmsoLRiVxtsvRV c @؃ssxqs\sVs xqsLiryLRiLiRsVVsVLiT ssVVNRPVQ\ c ARsxtsv\ sLSVNRPV c INRPxmsV]NRP sWLRisVVs c s[L]NRPxmsRV s[L]NRPsWLRisVVs LiRs rygjiLiRVRVLiRVsV.

A sVRVsNRPV GsWLRiQ\sVssV AR˳sVVsV gRigjiLiRVsV.

ryRNRP xmsoLRiVxtsvsNRPV A ssVQQNRP xmsoLRiVxtsvs sWLRisVVV @sVxqsLRiRVsVVV.

yRs NTPyRW

RyLRiLi yzqs sxqsV][ ssV[ e

B saRPRV yssM

xXxtsQyxqss sLRiL][ Wgki ee 13

yee "sWRVNSs c RyLRisVVgSs c ARRVLiRV [so. ARxqs*RM aRPVR\sVsj' c @s saRPRVsVV gRiy\ Wgji AsLiRxmsLjixmspLRiQ\sVs @LiRLRiLigRisVV][ xXxtsv\ sLSVsV.

ssLRisVV :

AR؃ssVV c sWRV [zqssVRsVV sLis. sVgRiVs ][ dNRP sVs RV. dNRP LSsVV rygRiVRVs RsgS sVgRiV DRLiVVLixmss[ "sWRV' @sgS RsVysV sVLRiRV.......... NSs ysRVLiRV yss @ճFyRVsVV][ sVLiRV.

C sWRV c C ˳Li syLjiRsVV NSsLiRsLRiNRPV xqsLiryLRisVVsj. [}LijRWRVVss. yLRixmsoyRV VyLRiV. Bs xqsRsVV[ @s ˳تssVVLiRVsV.

FsLiR sLRiNRPV Bs xqsRsVVVgRi ][RVRVs[ c @LiR sLRiNRPV AR˳sVV NRPVgRi [Rsj sbPRsVV. AR؃s sVVRLiVVLixmsgS c sWRWNSLRisVV\s BssRVV RsV @zqsR*sVVsV g][[sosV.

"xqsWLRiVRVRLiVVLixmsgS dNRP sWzqsFLiVVsV' c "@LiR sLRiNRPV ]LigRigS][s RVLigRi VVNRP yxqss؃s sVVRLiVVLixmsgS NRPsLRisV aSLiLisV' c sWRWRyLRi sVVV AR˳sVV][ @LiRLjiLiFsosV.

ARsxqsVso xqs*RaRPV+R\sVsj. @R xmsLRixqsLRi+ [RV.

AysV˳szqsRV\s Wgji c "y NRPLi s[\lLis [jRVVsV [RV ! GjRVVsV [RV! @LiRsV s[s[ sLiT RVVysV' @s ˳؄sLi xqsLS*RR*sVVsV @sV˳sLiRVsV.

A @sV˳s sWWgjis {LRiLiRLRisVVRVLiRV AsLiR xmsLjixmspLRiVs [RVVsV.

A AsLiRsVVs NRPLiRsVV[RV ! A xL<RisVVs NRPsj [RV.

R*sVx sVճsWs {[

sWjR yyyyLRiM e

sxLRi s[N][

ssVxqsVLi˳[s_ sVgRiM ee 14

yee AysLiR rygRiLRisVgRiVQQ\s WgjiNTP c "dsso c s[sV' @sT ˳[RVj DLiRRV. @ sV AyLRisVVVsV @RsNTP AsLiRsVVs[ NRPgjiLiRVsV. @RRV Vss xqsy xmsxqssVQQ\ INRPQ\ RLjiLiRVsV.

ssLRisVV :c

ARrysRsVVs sWRV C xqsLiryLRiVjs sLixms [RVVRVsj. xqsLiryLRisVV c "s[sV c dsso; "dsRV c yRV'; "dsRV yyRV'; "yRV xmsLRiVRV'; "Bj yj'; "@j ysj'; yss s[sV r~LiRsVV ¿[zqsN]ssRVVsV'; "kss NSFyRV N]ssRVVsV' c ByjgS xsR ˳[R ˳تssVVNRPV sRV\sVsj.

$gRiVLRiVNRPXFyNRPORPQsVV¿[ AR؃s sVVRLiVVLixmsgS sWRWsxqs\sVs xqsLiryLRisVV c ysss sLiRV NRPsLRisVV @RXaRPsVgRiVsV. @sgS ysNTP xqsLiryLRisVV g][RLjiLixmsRs NSRV. g][RLjiLiRVsV, NSs NRPsLRi sVVLiRRV.

ANRPxqssVVsj, dssVVgS gRisRVRVLiRVsV. @ٲRV @R dssLRisVV][ sLiTs sxqsVs[][ yzmsLi RVVsRs RLiRVsV. zqssyRV c"@R s[sVRVVsV [RV, aRPWss[V AdLRiVs NRPsRVRVs Rs gRizLiRVsV.

BR ANRPxqssVV @كs ZNPV g][RLjiLiRVRVs][ FyكsNRPVsV @V[ g][RLjiLiRVRVsj, NRPsRVRVsj c @s RVVRVsj NRPy!

@[ ARsyxqsLixmssVQQ\s ssVNRPVsNRPVsV @كs NRPVsV xqsLiryLRisVV VVNRP g][RLRiR*sVV[ ˳[RsVV [RV. @ٲRV kss RLji+LiRVRV c Bj xqsRsVs ˳؄sLiRVsV. FyٲRV c kss RLji+LiRVRV BRLiRRVV sWRWsxqssVs gRizLiRVVLiRV¿[ ksRVLiRV xqsNRPVRV NSRV.

C NSLRi᪫sVV¿[Rs[ @٬sRVLiRV "dsso c s[sV' ByjgS ˳[RVj RV RVVLiRVsV. Fy٬sRVLik ˳[RVj @LiNRPVLjiLixmsRV. @RRV xqsLRi*sVVsV xsVRVsVVgS @sV˳sLiRVsV.

AyLRi˳[RsVVV c sjs}tsQRsVVV ryyLRiVNRPV, ssVQQNRP xmsoLRiVxtsvsNRPV C ˳[RsVVVNRPWR DLiRso. @RRss xqssV˳تssVV][ @LigkiNRPLjiLiRVsV.

s[dsVR sRRVRVsyRV c Bj yLji. @j ]LiNRP; Bj sV c @j g][LiVV, Bj s[ c @j dsLRiV Byj ˳[RsVVsV gRisVsLi sRNRPsV rygjiLixmsssV. [NRPVs yRV g][[ xmsRsRV胫sV, G[ xmsRsRV胫sV.

ANSaRPsVVs RLjiLiRVysNTP c gRigRissLjiNTP B ˳[RsVV sV sRVsVsVVsV FyLiRV sNRPLRi RVVLiRRV. yRV RV[R骫sVV xqsLiRLjiLixms sRV胫sV.

@[ AyLRi˳[RsVVV ryyLRiVNRPV, ssVNRPVsNRPV @s AyLRisVVVsV xqssVRsVV[. @LiVVssV sV˳s sVVsV Lijs Wgji c ysV RV[R骫sVV sLjiLixmssRV胫ss NRPVxtsQsLRisV\ RLjiLixmsRV. @s AyLRisVVsV xqssVsVVgS ڿRVs[ NSs RVLSyLRisVVsV @sVxqsLjiLixmsRV

Vs sWsxqssVVs NSssVVLiRRV. @V[ zqsRV\s Wgji VVNRP sWsxqssVVNRPWR sR xmsxqsssVVgS sVLiRVsV.

Vs sV[\sLRisVVsNRPV ys @؃ssVV NSLRi᪫sVV, yRV xqssV[uyaRPNSLiRsVRV. LigSLRisVV, LSLiVV, sV|ms c VsNRPV xqssVsVVgRis[ NSssRV胫sV. Bj sV\ssj; @j sVs[sj c @sT ˳تssVV ysRVLiRV sLixmsRV. ysNTP gSLRi᪫sVV ys @؃ssVV.

WgjiVVNRP sWsxqssVV NRPWR sRsLRisVVgS sVLiRVsV. BR \sLRisVVsNRPV gSLRi᪫sVV ؃ssVV.

WgjisVV xqssV[uyaRPNSLiRsV\ RLjiLiRVLRiV. yLRiV C sVNTPs A LigSLRisVVsNRPVsV ˳[RsVV sLiRLRiV. sVs RVNRP NSRV; lLiLiRVsV sWRWsxqssVV[ @s yLRiV gRizLi RVVLiRV yLji xqssVVjNTP NSLRi᪫sVV.

@LiRV¿[ zqsRxmsoLRiVxtsv sLRissVV Vs sLRissVVsV [RVVLiRVsV, yLji sLRisLRissVVsNRPV }RVsoV sWRsVV ճssVV\ss[.

\Q*RsVV RVM}RVso, @\Q*RsVV AsLiRNRPLiRsVV. "Dsj yNRP䮲[' c @s FssRV gRizLiRV[ c @sV˳sLiRV[ c @RRV @LiRsVV[s AsLiRrygRiLRisVVs sxLjiLiRVsV.

@sRWR NRPLRi[

R jLSLi][xmssVM N][7zms e

AyLSsW RVLS

@dsN][[xtsQ* yQ}qs ee 15

yee xsR*Ljixtsv\s zqsRxmsoLRiVxtsvRV xqsLRi*NRPLRi xmsLjiygji\V AyLSsVV\ c [NRPVNRPV @R]NRP RVRV, ¿syRV @szmsLiRVRV @ds{qssV RVLiRV sxLjiLiRV RVLiRVsV.

ssLRisVV :

xqsRLSRLRi᪫sVV xqs*LRisVVsV |msVsV. RVxtsQLSRLRi᪫sVV sLRiNRPsVVsV [LRiV胫sV. ryyLRi[NRPsVV xqs*LRiQFyxmsNRPsVV sLRiNRPsyLRiNRPsVV @LiVVs NRPLRiRVLiRV sLjiLiRVsV.

"@xLizqs' @s @sV˳ssVV][ FsssNTP xqsLRi*sVV xsVRVsVVgS [RxmsTs][ c @RRV RV RWgSj NRPLRiRVLiV xmssLjiLiRVsV?

@R]NRPs[ @ NRPLRiRVLiRV sLjiLissV AyLSsVV\ ARWNRPLRisV INRP @ճsRVsVVgS ARLjiLiRVs[ NSs c NRPLRiQXR*Vj][ c xmns}msORPQgRiy\ ARLjiLixmsRV.

@ NRPLSRLRixqssVRVsVVs gRiWR @RRV ry*R sxtsv\ c xsVV y\s RVVLiRVs[ NSs rygRiVRVs NRPLRisVVsLiRV yyRQsVVsV ˳LixmsRV.

@ sV NSR]NRP RVss c ¿ss ][RVsV. RWxtsQ˳WxtsQ LRiryLRisVV NSRRV N]Li¿\sVssV xqsLijLixms NRPVLiRV[V ksNTP gSLRi᪫sVV.

xqsLiryLRisVVsLiRV xqsRyVj gRiyLji][ [NRPsVV ssxLjiLixmsgRiRV. sW[ s[yLiRsVV, ARLRi᪫sVVs [NRPxmssX NRPyLjis ARLjiLixmsgRiRV.

xqsLRi*y [NRPLiR ssVVNRPVQ\ RLjiLiRV zqsRxmsoLRiVxtsv ds[NRPsVV @LiRVN]s[RV. @LRisVV ¿[zqsN]s RV. yLjis gSLiLiVW[NRPsVV @VLRixmsRVsV.

[NRPssLRisVV][ [aRPsVVsV xqsLiLiRsVV [s AsVxmsoLRiVxtsvV [NRPRXztsQNTP RVV, jLRiVV.

AsVxmsoLRiVxtsvV sVsLRiVsV [s @RsoRVLiRV ssV c [NRP sxsVVVVNRP sRVsV sVssV c RsV[ ysVVLiRVLRiVgSs @RsoRVLiRVsQ[ !

aSyQ RX][xmsgRiWRM

aSs xqssVrys s[R[yLRiM e

LRisV[ LRixqsGN][

LRis[V ry*ss xmsLRi[ ee 16

yee ssVNRPVQ\s sVRVRV c BRLRisVV\s s[Rs aSLiLixmsgS sVzRV\ c xmsLRisWsLiRsVs |qs\|ms aSLi[ss gSRsVV N_gjiLiRVN]s LRisVLiRVRVLiRVsV.

ssLRisVV:c

@LiRMNRPLRi᪫sVV c BLijRVsVVV c Bs zLRiV xmssX NRPs. @s aRP c xqsLRi+ c LRiWxms c LRixqs c gRiLiyRNRPsVV\s sxtsQRVsVVsLiNRP xmsLRiVlgiRVRV sVLiRVsV. ysVVNRP C zLRiVxmssX @aSLis[ |msVsV.

ssVNRPVs BLijRVsVVV @LiRLRiLigRisVV zLRiV xmssXs g][[sosV. A sVxmsoLRiVxtsvsRVLiRV ysNTP @LiRLRiV sX sRzqsRsVgRiVsV.

ryRs RaRPRVLiRVsyRV xqsxsVVgS sxtsQRVsVV sLiNRP LRiVsRVRVs Rs BLijRVsVVsV xmsRVR xmspLRi*NRPsVVgS ssVNRPNRPV sVLRi AyճsVVsVVVgS sVsV RVLiRVsV. ssVNRPVsRVLiR xmsRVRsVV [NRP[V Ayճ sVVsVVgRiVRV @s sztsQQRVsVVgRiVsV. AsVRVRV ¿[xmsV sjLiRVVs ¿LRiVsos (""xqsVxmsdsVsBsxRM'' LRixmnsVVsLiaRPsVV) aSLiyLiRLRiLigRiV\ sLSVsV. @Vs zqs[V aSLi [ds gSyLigRissVVgS xmsxqsVLixmssV.

sLji*NRPQ\sVs LiVWzqsRVLiRV Wgji @ssVLRiVLigRiNRP AyLSsVV\ AsLijLiRVsV.

DsWR sxtsQRWM

{qs*NRPXR \sLSgRiN][aRP xqsLRi*xqs*M e

ry*ysLiRsVzsV

ry*LS[7zqss sLS[ RVLS ee 1`

yee ssVNRPVQ\s RVRNRPsLji c aRP xqsLS+j sxtsQRVsVVsRV aRPRVsosV sLRiWLi RVVLiRVsV. sLRiNTP @sRV RygSLRisVV[s RssV @RsNTP ry*RVRQ\sV RVVLiRVsV. BVVs AsVxmsoLRiVxtsvRV AysLiR sVzR \sVs xqs*LSsVVs sLSVRVLiRVsV.

ssLRisVV :

aRPsVV¿[ ¿s, xqsLRi+xqsVsVV¿[ R*gjiLijRVsVV, LRiWxmssVV¿[ RORPVLjiLijRVsVV, LRixqssVV¿[ }*LijRVsVV, gRiLiRsVV¿[ xmnsW[LijRVsVV ANRPL<jiLixmsT ysNTP (AsxtsQRVsVVNRPV) saRPsLRiVQ\ RLjiLiRVRVLiRVsV. aRPصjsxtsQRVsVVV a][yj BLijRVsVVsV RsVsaRPsVLi RVLiRVN]s RsVRVVsV xmsV N]sV RVLiRVsV. Bj ryyLRi[NRPzqs.

AR rysWsVVsVLiT ˳xtsvs gSsLi c RsVNRPV ETgRisVV ¿[LiVVLiRVN]sVRVs c C aRPصjsxtsQRV aRPRVso sV RVRNRPsLji sLRiW sVVsLji RVVLiRVsV. ys FyRVsV |msNRPLi s[RVVsV. @V܃sLRiV¿[ ARs LiVVLijRVsVVV sxtsQRVLiRsVVsVLiT ssVVNRPsVV\ RVVLiRVsV.

BLiRsLRiNRPV sxtsQRVxqsNRPsVV\s BLijRVsVVV ys sVLiT sLRiNRPsVVgRiVsV. C sLRiNTP c C \sLSgRisVV ysNTP xmsoztsQs sVVsV ¿[NRPWLRiV胫sV. xmsLRi}qssssVV[ dsLRixqs xmsTs BLijRVsVVV c \sLSgRiRs xqsLixmsssVV\ xmsNSbPLiRVsV. @xmsoRV AysLiRFyzmsNTP INRP ALiNRPsVVLiRRV.

RV[NRPRNRPsLji sWRs[V kss ryjLiRVsV. ARsLiRFyzmsNTP sxtsQRWxqsNTP xmsتsL][RsVsj ryLRisVV.

xqssRLRizms bdPRLRiV_

Rs[ dZOP[Q7xms][ sxRg_ e

sWLiVVNRP sVRsV ؃ss

ssVQQN][ s sxqsLiVW˳s ee 18

yee xqsWLRiVRV RgS c RLiRVRV sRgS ][ssV c @gji @][sVV\sV *LissV c sVVNRPxmsoLRiVxtsvRV BRLiRRVVsV sWRWsxqss[V @s ˳؄sLiRVs[ gSs AaRPLRisVV ssV˳sLixmsRV.

ssLRisVV :

xqsWLRiVsNRPV s[T, RLiRVsNRPV RRssVV xqs*˳تszqsRsVVV. @V[ @gjiNTP ELRiQ*sVV *ssVV (@gji* \|msNTP[RVsV gSs NTPLijgS sVVgRisVV|msRV) xqs*˳تssVV. dss LiVW xqs*˳تssVV sRVsV sWLRiso.

sWLRiVs c xqsWLRiVRV RLiRVss RRssVVsV. RLiRVRV xqsWLRiVss sRRssVV sR yLRiLiճLi sxmsoRV c @gji @][sVVsVVgS *LisxmsoRV c FsLiR gRiLiճdLRixmsNRPX\VssV AaRPLRixmsRVsV. sxqsRVsVVsV ˳LiRVsV.

NSs xsyLisLRiV\s Wgji kssgSLi N]Li¿sVVsV R誫sRRV.

@RRV xqsLRi*Q\sVs gRisVVsV sWRWNRPRsVVgS gRizLisy\ c gRiNRPsVV\|mss sxtsQRVsVVRVLiRV c @\ssV c xL<Ri c a][NRP c sxqsRWRV ssV˳sLixmsRV.

a][NRPrys xqsxry c xL<Ri rys aRPysR e

js}qs js}qs RVWR c sWsaRPs s xmsLiTRsV ee

c ˳LRiRsVV.

L][NRPV s[LiVVryLRiV GT c sLiR ryLRiV sso* sVWRVs ORPQ᪫sVV. xmsLiTRVRV xL<Ri a][NRPsVVNRPV @dRVRV.

NSgS gRisVssNTP sWRWNRPRsVs saRPRVVj sLiRVVs][ c ysNTP c gRiR=LiLiRV\s sNSLRisVV sWRW ssVVVgRis[ ][RVsVgSs xqsRsVVVgS FsV ][RVsV?

@؃s \sLji sLiVW

xms sWR sVxqsNSLRiWRM e

sxLRi xqsLiRVsV LSM

xqssVLRixqs xqsVysV xqsLRi*][LRis[V ee 19

yee RV ZaP[LRiVRV @؃ssVs aRPRVso\|ms RVsVVsV ryjLi c ؃ssVs GsVgRiV sNTP xqsLRi*][LRisVQ\sVs xmsLRisWsLiRysVsVVs sxLjiLiRVsV.

ssLRisVV:c

ARRVLiRV @yRVj c @yRRVLiRV ARVj @؃ssVV¿[ gRiVgRiVRVsj. ksss xqsLiryLRiLiR s[VLRiRV RVsj. @LiRV¿[ xqsLiryLRiLiRsVVsV gRigjiLiRV @؃ssVV aRPRVso.

ssVNRPVsRVLiRV @؃s RLRiVLiRso. [RV RVLiRV yss ˳تssVV c ARRVLiRV @yRVj ARs RVLiRVLiRso. C NSLRi᪫sVV¿[ @RRV @؃ssVs aRPRVsosV sLjiLisyRVgS gkiLjiLixmsRVRVyRV.

؃[RRV \sVsxmsoRVNRPy @؃s syaRPsVV! Bjg][ Bj yyxqssLRiWxmssVV @s zqsN]s c A sRVLi[ c ssyRV c gRiLRiWRVss \s˳[sRV\ xmsNSbPLiRVRVyRV.

@VsyRV @sV˳sLiRV AsLiRsVVsNRPV @LiRsVV [RV.

¿VsoV c xqsLRixqsV=V FsLiR |msR\sssV c xqssVVR sVVsV s NRPsVNRPV @s ss[ c @sVV[.

@[ AysLiRsVVsLiRV Bx[NRPsVV[s AsLiR sVVV c xmsLRi[NRPsVV[s AsLiRsVVV c BLiyjxmsRsVVV c xqsWLRiVssVVLiRV js sVgRiVs ss[sosV. AysLiRsVVsNRPV ryNSgRi AsLiRsVV s[L]NRP [s[[RV.

@؃ssVVsV @gRi]NTP ؃sgRiLRiWRV\s RVV LS @ xmsLRisWsLiRsVVs sxLjiLiRV RVyRV.

Bs[[ Bs (@؃ssVV\|ms sRVsVV c ؃sgRiL][x᪫sVV c xmsLRisWsLiysV˳ssVV) INRPys sLiT INRPgS ryjLixmsszqss sVWRV xmssVVNSso.

B]NRP[ NRPXRsVV. @؃ssVV\|ms sRVryRssVV! kxmssVV sVgRiVNRPVsV dNRP ]gRiVNRPVsV sVR @LiRLRi sVVLiRVsV c ؃[RRVsVV][ @؃ssVV ssxtsQsVgRiVsV. @RQ\sVs ؃s˳WsVNRPRVLiRV sRV[V xmsLRisWsLiRysV sLRisVV!

@LiRV¿[ sNRPyRV AyyRss[NRPsVVsV LiF~LijLiRV ryRssWLRisVVs @˳xqssVV rygjiLixmssRVVsV.

aSy xLiNRPX ][xtsQM

xqsVxqssWzR sWsxqsM N][7zms e

xmsplLi[sV bPbPLRi˳ت[

LSyss xqsRRzqsNRPM ee 20

yee xqsysLiRsVRV\sVs xmsLRixsVVs sRLRisVbdPV\s WgjiRVLiRV c "@xLiNSLRi][xtsQsVV' DLiRRV. @Rs sWsxqssVV @sQQ\sxmso sVLiTRVVsV Fso¿[RVT xqssWzR\sV RVVLiRVsV. xmsossVRLiRVss R\ss ˳تssVV][ sLiT AsLiRLRizqsNRPV\s @Wgji FsR[gSs ճLixmsRV.

ssLRisVV:

sVssVV xmsoVNRPV xmspLRi*sVV[sVV. sVLRi؃sLiRLRi sVVLiRsVV; @VNSNRP xqsXztsQNTP WLRi*sVV c xmsRWsLiRLRisVV NRPWR sLji*NSLRisVVgRi s RVVLiRVsj xqs` @sRVsV. xmsLRixsVV xqsR=Q*LRiWxmssVV. @j sRVsVV, (؃s xqs*LRiWxmssVV) sVLjiRVVsV AsLiRsVRVsVV.

[}LijRWRVRVLiRV "s[sV' @sT ˳تssVVsV sVxmso[V @xLiNSLRi][xtsQsVV. Bj A][xmsNTP gRi @sL][RsVV. kssss[ xqsLiryLRiLiRsVV.

ssVNRPVQ\s WgjiRVLiRV @xLiNSLRi][xtsQsVV DLiRRV. saRP*LRisVV\s [}LijRWRVsV ysVgS @RsRVsV ˳؄sLixmsRV. ss sVLRiLRizR\sV xqsy sLji*NSLRi sVVgS sVLiRV xmsLRixs[V yss @sV˳W RVLiyRRV ssVgRiVQQ\ RVVLiRVsV.

sVs sVsxqsV= ssRsxtsQRVsVVLiRV sOTPQxmsQ\sV RVVLiRVsV. ¿RLji xmsTRVVLiRVsV. INRP xqsLi][ RVsVV 輽sV. xmssWRsaRPsVVs @j ¿[LiVV Ljisj. RVsVV s[\|ms @sQQ\sxmsoNRPV ¿RLjiFLiVVss. @[ ssR sxtsQRVsVV RVLiRV ¿RLjixmsTRVVs sWsxqssVVsV c ARVsVVsV Fso¿[zqssV c WgkiLiRVRV FsLjiLiRVsV. xqssWzLRi sVVsLjiLiRVsV.

BgRiV¿[ ARs sWsxqssVV yxmsLRizRsVgRiVsV. RLiRVss R\ss @LiRMNRPLRi᪫sXRVV NRPy\Wgji sLiRLRizqsNRPV\ sLSVsV.

@xLiNSLRi][xtsQs[V sN][NTP sV˳ssVVsV NRPVgRi sRV[RV.

xtsQs xmsLRiRLRiysV

{qs*RVxqsVry*RxmsLRisaRPM N][7zms e

NS*zms yRV

NRPVxyRV NRPVyzms sXR \sQ*LRisV ee 21

yee xmsLRisWsR\sVs xxmsRsVVs szqsLiRVRV c AysLiR LRiryry*RxmsLRisaRPV\ c INRP][ yssVgRiVRV c s[L]NRP][ gSssVgRiVRV, BLiN]NRP][ sXRsVgRiVRV\s RLjiLiRV WgjisLRiV R[gSs ճLixmsRV.

ssLRisVV :

sWssoNRPLi [sRV c [sRNRPLi xLjixLRi zLRigRiLRiVVsV @jNRPVV. xmsLRixxmsyLRisVV yLjiLisV sVsQQ\Vsj.

""xmsLRisW\Q*R sجds sVRWLSRM xqs\sRV e

yLSRV[s LRiV[ Ry [\s Lji*ZaP[xtsQRM ee''

cxgkiR.

""@R*RV؃sxqsLixmssVQQ\s Wgji yNRPV xqsLRi*y xmspRV. yZNP[NSRV. yLSRVVsNRPV c LRiVRVsNRPVsV gRiWR @R yLSRVQ\ RVVyRV. BNRP [sRV AsVRVs sjNRPsVVgS }qssLixmsRgjisyLRis s[lLi[ ¿xmssNRPLRi[RV'' c @s xgkiR.

xsR*lLi[VRV BLiRxmsRss c xxmsRssgRiWR gRiTxmsLRiNRPgS ڿRVsV. @RRV RXNRPXR xxmsoLRiLiRLRiVRV. @RRsV˳sLiRV AsLiRsVV BLiRxmsRsVVs c xxmsRsVVs [RV. @LiRV¿[ xmsLRixsVV xqsL][*sR\sVsj.

WgjisLRiVRV xmsLRixs[V yss ؃s˳WsVNRP RVLiRV xqsVzqsLRiV\ c AysLiRLRiryry*R xmsLRisaRPV\ RVVLiRVsV.

[NRPsVV[s G AsLiRsVVsV AysLiRsVVsNRPV ry NSRV. sVLjiRVV sxtsQRWsLiRsVV sRVVsV c AysLiR rygRiLRisVV sVLiT ¿RLjis bdPNRPLRisVV[. RVLixmsLRi[.

""sy @lLi[ xmsRVM NSsWRV xmsM zmsW˳s'', c XxyLRiNRPsVV.

INRPssR Rs˳LRisV sVNTP }mssVLiRVRVsj. ysVgS AsVRVV, AsVsV ڿRVRVs [NRPsVVsV c AsVNRPV gRi xms}mssV @FyLRisVV. sLRiVxmssVsVV @s[V ˳؄sLiRVRVyLRiV. NSs yxqss sVj NSRV.

"AsVNRPV RsRVLi[ }mssV. xmsRVLiRV NSRV' c @s aRPV VxmsoRVsj. A˳LRiss RsNRPV xqsVsVV ճLiRVRVLiR¿[Rs[ AsV˳LRisV @LiRgS }mssVLiRVRVsj. Rs AsLiRsVVs\ZNP AsV xmss }mssVLiRVRVsj. AsVNRPV RsRVLi[ }mssV @s saRPRsVgRiVRVsj.

BV [NRPsVV[ FssLRiV [s sLiRgS }mssVLiRVRVsV NSss胫ssV ys NRPLiRNRPVsV AR}mssV[V NSLRi᪫sVV.

INRPRV Rs ˳LRisV sLiVN]s Gs yVRVyRV. GLRiV s[gRisVVgS xmsszLiRVRVsj. ˳LRisV Rs F~Rs xmsVN]s yRV Gs yVRVyRV.

xmsyxs[gRisVV ds[RV @jNRPsVVgRiVRVss. BRLjis NSFyRVN]sVRV sRRV NRPxtsQsVVgS sVsj. R, ˳LRi c BRLji NS ds[ [FsoRVss. yLRiV dsss VN]s s[زRVRVyLRiV. yRV C LiVVRLji][ Gs y ssVN]yRV. FssLjis sRV? R, ˳LRi. yRV Rs sRyRV. ˳LRisV VN]s sRVsrylgisV.

Rs[ GsRsV? ˳LRi s[ sR[RV? ys NTPxmsoRV R ssNRPLi ˳LRiss ճLiRV xqsVsVNRPV䪫s. @LiRV¿[ Rs sRyRV.

yRV ˳LRi][ sRRVRV INRPg][[ xmsTyRV. dslLiNRPV䪫sgS Dsj. yRV DNTPLjiNTPLji\VyRV. ˳LRisV LRiOTPQLiRVN]sVRV RssV LRiOTPQLiRVN]sV NRPxtsQsVszmsLisj.

RssV gRigSVN]sRVVs ˳LRisV sRLiRV N]syRV. ds[sVLiT R\|ms ZNPyRV. CRVN]s VVRVsNRPV [LjiyRV.

C DyxLRigSRsV N]Li¿sVV xmsLjibdPs ¿[RVVRsVV.

@RsNTP RdsVR ˳LRidsVR }mssVRVVsj. NSs RsdsVR }mssV FsNRPV䪫s. ALiVVRLjiss RsNRPV xqsVsVV ճLiRVRVsj gSs yRy LiVVRLjis [sVLiRVRV syRV. yLji\|ms }mssVNRPVgRiWR RsdsVj}mssV[V NSLRi᪫sVV. FsxmsoRV RsZNP[ sVVxmsV sRVRVsRs ][¿[ @xmsoyRRV INRPLjiRLRiVyR NRPLRiVgS yLiVVRLRisV G[ sR ysV RV xmsTyRV.

G AsLiRsVVsV AysLiRsVVsNRPV ryNSso.

@RQ\sVs AysLiRsVVssV˳sLiRV sVRVRV A RWsLiRsVVs LRisaRPV\ INRP][ yssVV }qsRVVRV xmsTRVVLiRVsV. INRP][ FyRVsV. INRP][ ARVsV. ""@RyysLiR sVjLSsVRVRV gRiy!''

@gRiX{yxmnsVNRPM

xmsaRPsVR xqss˳sVMN][7zms e

sNRPQXRNSLRiNRPxmsM

xtsQyss {qssVs NS*zms ee 22

yee xqsLRi*sVVsV zqssyRV c FyxmssWs sVLis y\ aSLiLis xqsLiNRPsVV xqsLiRTgRiy\ c xqsLRi*NRPLRisV sxqsLjiLi, sRVsj [NRP @LiRsV sLiTRVVs @LiR xmsLRixxqs*LRiWxmssVVs ssVgRiVQQ\ RVVLiRVsV. @ sVRV R[gSs ճLixmsRV.

ssLRisVV :

@xmnsVsVsgS FyxmssVV, Fyxms sVsyRLjiLiRVsV? sxtsQRWxqsNRPV yRLjiLiRVsV. sxtsQRWxqsNTP [}LijRVsVVRVLiR yyRQsVV][ sLiRVRVsj.

[NRPsVV lLiLiRV LRiNRPsVVV. FyxmsNSLSxqsNRPQ\sVsj. xmsoNSLSxqsNRPQ\sVsj. FyxmssVVRVM˳[gRisVVs\ZNP aRPLkiLRisVVsV |msVsV. xmsosVV xqsV؃sV˳ssVVs\ZNP aRPLkiLRisVVsV gRiLiRVsV.

Bs lLiLiRVsV sos xqsLiryLRisVVs LijLi RVVLiRV ss[V. lLiLiRVsV LiRsVV¿[. INRP BsVxmsxqsLiZNP. lLiLiRsj LigSLRiV xqsLiZNP.

@ssVV RsVRVLiRV sLis sxtsQRWxqsNTPs sgRizLixms ڲRRV. ysN]NRP @sL][RsVVsV gRiLixmsRV. sLjiL][RsVVgRi yss rygRisRV胫sV. @V܃sLjiLiRV¿[ FyFyRLRi᪫sVV xqsLi˳sLiRVsV.

BLiRVNRP \ssyLRiV c RsVRVLiR sxtsQRWxqsNTPNTP N]s xRVV c xmsLjisVRVV NRPLi c xqsV˳[gRisVVsV |msV xmsoNRPLRisVV yRLjiLiRVLRiV.

BRLRiVsV aRPLkilLi[LijRWRV][T yyRQsVV gRi ylLi[. BRLRiVsV ARrysWsVVsVLiT ˳xtsv\sylLi[.

[}LijRVsVV][T yyRQs[V xqsLRi*FyxmssVV NRPVsV sVWsVV. CaRPLkiLRisVVsV ysVgS ˳؄sLiRV[V sVFyxmssVV.

CyyRQsVVsV dsT WgjixmsoLigRisoRV sLSVsV @LiRV¿[ @RRV FyxmsoxmsosVVNRPV @dRV\ RVVLiRVsV. ysNTP (xmsoFyxmssVVNRPV) Lijs @sWsQ\sVssV ys RVLiRVLiRRV.

sVsxqsVsV RV[R骫sVVgS BLijRVsVV yLRiVgRiVLiy aRPصj sxtsQRVsVVsLiNRP xmsLRiVlgiR s胫sxmsoRV c ys RVLiRVR LiVVLiRV xqsLiNRPsVVsNRPV (N][LjiNRPNRPV) @LiR sVVLiRRV.

aRP xqsLRi+ LRiWxmsLRiryRV¿[ ANRPXxtsQsVgRiVRV RsVV ssR xqsLiNRPsVV][ sLiRVsV. (aRPsVVs LRisVLiRVRV xqsLRi+ xqsVsVVsV yLiLiRVsV. xqsLRi+xqsVsVLiRVLiT c LRiWxmsRLRi+s NSLiORPQ gRiRgRiVsV. BV ysRVLiR xqsLiNRPsVVNRPV @LiR sVVLiRRV).

B sxtsQRWճsVV xqsLiNRPsVV xqsLiRT[ c NSsV N][yRVV RVRVsV. @xmsoRV yRVNRPR*sVV ys ¿[RV[sNTP [sosV.

INRP sVsgRiLRisVVsLi [NSLRi᪫sVV¿[R[ xqssV LRiVgRiVRVsj. sVV FsNRPV䪫sgS dsRVRVLi[[ syRsVV ܃sLjiLiRVRV xmsLji˳sVLiRV RVyLRiV. @s[ RVLRisVV (gRiWLiyV) yLji][ gRiRVVRVLRiV. AxqssVVVNRP ORPQQsVV sWLjiFsosV. RVuyLRisVVV LRiVgRiVsV. zLixqs LRiVgRiVsV. syaRPsVV xqsLi˳sLiRVsV.

@V[ sxtsQRWճsVV sXRV @jNRPsVVs NSsV N][yRVV RV yyճd˳R=sVVsV gRiLiRVsV.

FyكsNRPV [xyyRQs[V [RV. BNRP ys RsVV BLijRVsVV yLRiVgRiVLiy sxtsQRVsVVsLiNRP xmsLRiVlgiRV FsV LRiVgRiVsV?

B xqsLiNRPLRizR\sVs sWsxqssVVs c NSsVN][yRVV RV }qs*y sLRi sVV ¿[RVVsV?

@LiRV¿[ WgkiaRP*LRiVs RsVV xqsLiNRPsVV xqsLiRT [s\ xmsaSLiRsVVgS sVLiRVsV.

@RRV ""@FyLRisVV c @sLiRsVV c @LiRsVV c s{qs=sVsVV c ryLRi*[bPNRPsVV c ryLRi*NSNRPsVV c s RVsVsj [NRP xmspLRi sxqsVso\s RVVs xmsLRixsVVsLiRV'' c xqsVzqsLSxqsy{qssV\ sLSVsV.

RxmsLi sVsM NRPVLRiLi

yLRiV gRiX{y* ssVLRi+ygRiVLRiRW e

sgRisWLRisLRiM

aSsM ZaP[[xqs*ysV N][7}msNRPM ee

yee RLiR\sVs sVsxqsV= @sT c [Ts, ssVLRi+ RVsT DRV胫s NRP c s[yLRisLji\V c @zqs c r~zqs ARysVsVVs xqsVsVVgRi ss][ aRPRVsLixms gRiVgRiVsV.

ssLRisVV :

[T RLiR\sVsj. @j xmsFyVNSsVV[ FsRN][ xmsLRiVlgiRVsV. yss VN]sV xqsVryRsVVNSRV.

@[ sVsxqsV=. @j ""xmssW c2 sxmsLRiRV c 3 sNRP c 4 sy c 5 xqsQX "sXRV' ssLiLi c sxtsQRWLRisVV RVLiRV sxLjiLiRVRVLiRVsV.

____________________

1. "xmssW c sxmsLRiRV c sNRP c sy c xqsQXRRVM'

cWgRixqsWRsVVV.

xmssW\RVsV sVsxqsVVVNRP sRNRPV.

1. xmssW᪫sVV :c Bj xmsRQORPQ c @sVsWs c AgRisV LRiWxmssVVs sVWRVLRiNRPsVVV.

2. sxmsLRiRVsVV :c @sgS sVy؃ssVV. INRPyss s[L]NRPgS RLiRV sxmsLRiRVsVV.

3. sNRPsVV :c aRPaRPs sWRsVVs sVsxqsV INRPLRiWxmssVV s[LRiLRiRVN]sV\ZNP NRPRVsV. A NRPRNRP sNRPsVV. (""LSxbdPL<RisVV'' @sLiRs[ yss ڲRNRPVssV c sVsxqsV INRP LRiWxmssVVsV NRPLiRVN]sVsV. @ NRPRNRP sNRPsVV.)

4. sR :c @˳تssVVsV (GsVRVVsV [NRPFsosV) ˳؄sLiRV\ZNPs sWszqsNRP\sVs sX sR.

5. xqsQX :c xmspLS*sV˳WR sxtsQRVsVVsV ˳تsyyL`iR sVV¿[ LRiWxmso gRiLiRVN]sV\ZNPsVsxqsV @sLiLiRVsX xqsQX.

aRPLRisVVsVLiT xqsLS+LRisVVsNRPV c yssVLiT LRiWFyLRisVVsNRPV c @sVLiT LRixqs c gRiLiyLRisVVNRPV @j xmssWصRV\s sXRVsV (sRNRPsV) sWLRiVRV RWNRPVRVLiRVsV, xmsLRiVsRVRVLiRVsV, @ yss sVsLjiLiRV FsV? NRPRNRPVLiR NRPs[RVV FsV?

sLRiLiRLRisVV xmsLRiVsRV [Ts VN]sVNRPV INRPs [y DRV誫sLi ryRssVV @sxqsLRisVV. sVsxqsVsV VN]sVNRPV ssVLRi+ c ARssVLRi+ c gRij*sVLRi+ rygjiLiRVRV RssV [}LijRWRVNRPLi ճsQQ\sVs yssgS ˳؄sLiRV INRP DRV誫s DxmsWgRi xmsRVsV. DRV[ NTP䃫s [Ts ARssVLRi+ssVV rygjiLiRVsVs sWsxqssVV sgRizLixmsRVsV.

@Rs[ yLji NRPsVg]sV NRPxtsQsVV. Gj FsRNRPV g]LiFso[ RVRV. @[ s[RsVV @LRisVVsLRiVLigRiV NRPxtsQsVV. sVNTP aRPsVLisysNTPgSs s[yLRisVV c @sgRiRsVV NSRV. @V aRPsVLis kLRiVsNRPV s[RsVVV "xqsLRi*Li x sVRV' sVs [jLiRVRVLi[ yRLRisVV gRiss sVgRiVsV.

@˳xqs\sLSgRisVV][ xqsVxtsv NRPR\sVs AR ssVLRi+ @sRV DRV[ sVsxqsV @sT [Ts NRP c s[yLRisVV[ jLjigjiLjigji c""xqsLRi*Li xsVRV'' sVs, ""s[x yyzqs NTP胫s c'' @s gRizLiRVRVLiRV @zqss WgjixqsRsVVRV c Ljigji Ljigji sVNTP @zqs, BLiNTP [Lji xqsVsVVgRi sjLis yss c "@xLi zqs' @s ؃s˳WsVNRP sjL][zLi c @ssVLRiVLigRisy\ sLjiVsV.

yLRiVRyxmnsVLi

kLRi sVsM RyLRiRW xy* e

@˳RWLRi[ N][7zms

\|qs#*LRi sLki RV[NRPM ee 24

yee #9; RsVsRV NRPWLRi\sVs Vs c kLRi\sVs sVsVM RsVVVVNRP yRLRi][ (xmsRVsV) LiTLi c ˳RVsVsj [s NSLiyLRisVVsLi ]LigS }qs*y sLji\V sLSV WgjixqsRsVVRV NRPN]NRP R[ ճLiRVsV.

ssLRisVV:

|msRxmso @Rso[ }qs*RgS sLjiL][RsVVgS sxLjiLisV c RsVV aRPصj sxtsQRWLRisVVRVLiRV sxLjiLiRVsV.

V @sVXgRisVVsV yLRiV᪫sVVgRi ¿LiTsV c RsVVNRPWR @sVV\s dsyNRPsVVNRPV RLRixqsWRsVVNRPV LigRiRV xqsLjiNRPy. RsyLjiNTP @RVsRV dsss xqsLixLjiLiRVsV, gRizqsLis[RVVsV.

@˳xqs c \sLSgRisVV¿[ kLRi\sV c AyyR ss[NRP sVV¿[ xmsRVsNTP䃫s sVsxqssRV sVRsVV][ Fss][ Wgji sLRiVRV sWRsVV yss LiTLiRVsV.

BR xqsLixLjiLixmsRVsj RsVV, yss LiTLiRV RsVV sVsxqsV @s ¿xmssV. RsVVsNRPV c sVsxqsVsNRPVsV CxtsQ[RsVVssV c @s lLiLiRVsV @LiRMNRPLRi᪫sVV[s ˳gRisVV[NRPy! (sV[ VRxLiNSLRisVV xqsLixmso[V @LiRM NRPLRi᪫sVV) INRP yxmnsVsVVNSgS c s[L]NRP R\sV yss LiTLiRV FsV? @sV xqsLiaRPRVsVVsNRPV @sNSaRPsVVsj. NSsc

""sVs Gs sVsVuyLi c NSLRiLi ssWORPQWM

yRV sxtsQRWxqsNRPLi c sVVZN^PQQQ sLji*xtsQRVLi sVsM.

sN][ xqsLiryLRiR\sV NRPVLiRVNRPV, sWORPQ˳sVV¿[ AsLijLiRVNRPV lLiLiTLiNTPs sVs}qs= NSLRi᪫sVV. @[ LiRsVVsV |msVsV. @[ sVVNTP ˳sVVsV gRigjiLiRVsV.

sxtsQRVsVVsLiNRP xmsLRiVs LiRsVVsNRPV, sxtsQRVsVV sVLiT ssVNRPNRPV sVLRi, sLji*xtsQRV\sV sVVNTP˳sVVsNRPVsV @j NSLRi᪫sVgRiVRVsj.

sX˳[RsVV¿[ Rs[V yxmnsVsVV, @j[V RsVV @gRiVRVsj.

sxtsQRWճsVVsX RsVVsV Vs [zqs ˳RVsVVsV (xqsLiryLRisVVsV) |msVRVsj. @xmsos\ssV c @˳xqs\sLSgRisVV¿[ ARssVLRi+¿[ c sxtsQRVxmsLSV sXs AsVsxqsVsLiRV NRPLixmsgRilgiy Vs sVs sxtsQRWճsVVsX sWzqsFsosV, LiTRsVgRiVsV.

"j*dRW\Q*˳RVLi˳s' c lLiLiRsRVsRs RLi sLiRsLRiNRPVsV ˳RVsVV RxmsRV. ˳RVsVsgS xqsLiryLRisVV. C xqsLiryLRisVV @RssLij. ˳RWLRiQ\sVs xqsLiryLRisVVsNRPV slLi[NRP \sVsRgRiV¿[ @˳RWLRisVsgS xmsLRixsVV.

sVsxqsVsV sLji*xtsQRV sVVsLjiLis sVRVRV "GNRPs[Vyj*dRVLi x' @s ؃s˳WsVNRPsV @jL][zLi c LiRsVVNRPVRgRiV¿[ xqs*RLiRV\ c Dsj yNRP䮲[ @s @sV˳ssVV][ sxLjiLiRVsV.

ryyLRiVNRPV CNSLRisVV ryRsVV NSRV. Fss][ WgjixmsoLigRisoRV sWRs[Vkss ryjLixmsgRiRV.

@syLjiNRP :c

BsVLiT sVVxmsjsVWRs a][NRPsVV sLRiNRPVsV ZaP[xtsQ¿[ c LRiWxmsNRPsVV¿[ ARsyxqsLixmssVs \s˳ssVVsV sLjiLiRV RVyLRiV.

xqss xXRRV xqsL][

[dssNRPLRi kNRPLRi xmsxqsLRiM e

GN][ RVsLRixmspuy

sL][xtsQ aRPLRi N][7zms RgRis[ ee 25

yee Rs Vj NTPLRixmsryLRisVV¿[ xqssV xXRRsVV sV sNRPzqsR sVVsLRiVRV RVsLRixqsWLRiVRV yNSaRPsVV sLiRV @R*RVsVWLjiQ\V sLSV RVLiRVsV. @ sVRVRV @LRiVRVgS ճLiRVsV.

ssLRisVV:

BLijRVsVVsV @RVxmsos V\ZNP RVLiRV, sVsxqsVVVNRP sxtsQRWճsVV xmssXs sL][jLixms RVLiRV, xmsLRisWysV˳ssVVs\ZNP RRsoN]sVRVLiRV xqss ORPQ᪫sVV.

NSsVN][yRVV INRPRVLRisVs RVLiRV sWRs[V NSRV, @LiRLji RVLiRVsV (xqssVRVLiRVsV) DRLiVVLiRVsV. RsRVLiRV DRLiVVLis NSsVN][yRVsV rygRisRVyRV RVLRisVRV. yss @LjiNRPRVLiRVyRV xqssVRV. sVsxqsV VVNRP sxtsQRWճsVVxmssXNTP ry*gRiRsVV xmsVNRPVyRV RVLRisVRV. AxmssXs sRLixmsRVLiRVyRV xqssVRV.

sV˳sxqsLixmssVQQ\s WgjisLRiVRV c xmsLRisWysV˳ssVVs\ZNP RRsoN]sVRVs xqssVsNRPV sWLRiRLRi+NRPVRgRiVsV. (RVLRisVsNRPV c CyLiR[V [RVgSs, yRV |msRgS sWLRiRV).

FsLiRVNRP sxmsV rNTPsLiRs[ *LiRVsV. xmsNRPsV sxmsV sRVsV sVLissV F~gRi[VNSs *LSRV.

xqsWLRiNTPLRi᪫sVVV rNRPgS xmsRsVV sNRPzqsLisV Wgji sLRiVs Vj xmsxqsLjiLisLiRs[ xqssxXRRVsVV sNRPzqsRsVgRiVsV.

@LiRsLRiNRPV yLji]LRiNRPNRP N]VsVزRVRVs xqssVsNRPV WgjisLRiVs ryLigRiRsVV @sVgRixsVV sVgRiVV sLRisV AysV˳ssVVsNRPV sWLRiRLRi+NRP sVgRiVsV.

"yNSaRPsVV' @sgS ؃yNSaRPsVV @sgS xs[V.

xqsLiRRsVV yNSaRPsVVs ][xtsQLRizRV\ (aRPLkilLi[LijRV yyRQsVV [sy\) A][xms\ZNP RVRbdPV\lLi RVVs sVNRPV sVgRiVV sLRisV xXRRV sNSxqssVV ¿[NRPWLRigRi sVRVQ\s RVsLRixqsWLRiVRV RVLRi˳VRV.

NRPVsRV sNSxqsNSLRi

sV؃s y*s N_sVVkxmsM e

aRPV][ sVVdssRsM

xqsVLRi}qss[ xqsN][7zms sxtsvxms[ ee 26

yee NRPVsRVsNSxqsNSLRi\sV c @؃ssVsV dNRPs LRi][V N_sVVj (ss) sLi xmsgRiy\ xmsLjiaRPVRV\s WgjiRLiRVRV c [s}qssQ\sVs sxtsvxmsRsVVs sLSV RVyRV.

ssLRisVV:

BLiR NRPVsRV c N_sVVk c sxtsvxmsR aRPsVVV lLiLi[zqs @LRisVVRVLiRVxmsWgjiLixmssV.

NRPVsRVsVsgS c NRPVs, ˳WsV, N_sVVj c @sgS, ss, yNRPLRi aSxqsQsVV. sxtsvxmsRsVsgS c ANSaRPsVV, xmsLRixsVV.

xmsossV y yNSaRPsVVs sLRisVVgS NSbPLiRV RLiRLisVV c sssV gRiVLjiLiVVLi dNRPs LRi][ sV c NRPVssV sNRPzqsRsVV gSsLisV c

WgjixqsRsVVRV aRPVRV\ (RsNRPLi s[\lLisys xqsLiLiRsVV N]Li¿sVVsV [sy\) xmsLRixs[V y\s [LjiVRV c Rs xms¿[ (x؃ssVV¿[) @؃ssVVsV syLjiLiRVRV c C xmsoRsV ZNP sNSxqssVVsV gRigjiLiRV RVyRV.

@ Wgji xqsV˳FyxmsoRV NSRV.

ry*sysVXR}qs\ZNP LSsLRi

xqsyxms xqssLi aRPsVRVs e

RsVRsX bP][*QsVs

˳ؼWgjisLRixmnsVsM ee 2`

yee AysLiysVXy}qsRssVV¿[ c @LiRLRisVV\s xqsLiyxmssVV s aSLiLixms[RVVRV c yNSaRPsVVs RV sLRis[VxmnsVsVV @RLiRsXQ\V sLSV RVsj. Bj RsVV!

ssLRisVV :

s[VxmnsVsVV yLRisV sL<jiLiRVsV. xsR*lLi[VQ\s WgjisLRiVRV AysLiysVXRsVVsV sL<jiLiRVsV.

s[VxmnsVsVV yLS}qsRssVV¿[ (RRVxmso¿[) RV yxmssVVs xLjiLis[RVVsV. WgjisLRiVRV AysLiRyLS}qsRssVV¿[ [xms yxmssVVs (xqsLiryLRisVV ss sLiRV sWszqsNRP yxmssVV) xLjiLiRVsV.

s[VxmnsVsVV xqsWNSaRPsVVs RLiRsXQ\V RVVLiRVsV. @sgS sLRiLiRLRisVV RLiRVRVLiRVsV. RVsLRiVRV yNSaRPsVVs zqsLRiV\ RVVLiRVsV.

xsR*LRiV\s RVNTPs s[VxmnsVsVVsNRPVsV N]s RVLiRV FNRPRVVsj. NSs @j xyxmssVVsV xLjiLixmsgS c WgjisLRiVRV ALiRLRixqsLiyxmssVVsV aRPsVLixms [RVVRVyRV. @j RLiRsX NSgS CRVsLRis[VxmnsVsVV @RLiRsX @gRiV RsVV.

RVZaP[LRiVRV xmsLRixsVV y\s RVVyss s ssRVsV sRVsRV! @RRVs][ AysLiy sVXRsVV ssLjiRVVsV.

ryLiryLjiNRPsVV\s yxmssVV¿[ sLRiLiRLRisVV RzmsLiRV @LiRLRiLigRisVV AsVRVs xqssjRVLiRV yxmsLRizR\sV Rs aSLis @sV˳sLiRVsV.

xqsVsVsM rLRi˳ sVV

xqsLRi syLjiy aSsM e

xqsLiRVsV yLRiV xqsdsVL][

sxLRiyss xqsLisyLSs[V ee 28

xmsp][[ sxLjiLi sRV¿[ c xmspyxqss gRiVLixmsosV sLiVN]s s胫s sV[xLRi sWLRiVRsVV c xqsNRPFyV @xqssV syLjiLisV c

xqsLiRVdsVLiRVRV [s[NRPxmso xmsLjisVsVVsV sRVRV c ysV xqsLiRLjiLis][ ssVNRPV ryLiryLjiNRP yFxmsaSLis ryjLiRVRV c ؃ysLiRsVRV\sVs xmsLRixsVVs sxLjiLiRVRVLiRVsV.

ssLRisVV :c

xqsVsVsaRP+sVVsNRPV xmspsoV c [sRV @s lLiLiRLRisVVV.

xmsp][sVLiT xmspyxqss][ s胫sgS c sV[xLRisVVgSsVLiRV[V NSNRP c aRPLkiLRi yFyxms[RsORPQsV\sV RVVLiRVsV.

"@V[ "@xLizqs' @s ؃s˳WsVRVLiRV sRsVV sxLjiLiRV y\s xqsLiRVdsVLiRVRV NRPRs yVsV, ys sLi [sRV NRPRsRVLRiV. @RRRVgjiTs ][ s ryLiryLjiNRP\sVs yxmssVV RLjiFsosV.

@LiRV¿[ BR xqsLiRVdsVLiRVRV xqsVsVsr=LRi˳xqsLiRVVR xqsVLiRLRixqsdsVLRisVVgS [L]䃫sT xqsLRi*sV ryLiryLjiNRP yxmssVVsV aSLiLixms [RVVyRVgS sLjiLixmssV.

INRP]NRP][NRPV NRPR s胫sxmsoRV c @RNRPV ys aRPLkiLRi sVVNRP[V LSRV, ys xqs*˳تs gRiVصRVVNRPWR yss sLiTLi sRV胫sV.

INRP RVLRisVRV sVsxqsdsVxmssVVsNRPV s NRPWLRiVLiRgS c sVssVV \|msNTP RVs @aSLis @sV˳sLiRVNRPV c ys sLi ys RVLS骫ssVVsRVVsV sRV[V NSLRi᪫sVV ys xms˳تss[V sVsRVLiRV @aSLis lLi[ZNPLiRVsV.

@[ INRP xqssVRV INRP xsRVRsVVRV NRPR s sxmsoRV c ys xqsy骫ssVV c ys AR؃sxqsLixmsR NRPWR yssLi sRV胫sV @xmsoRV sVssVV sVsNRPV RVs AsLiR sVVsV aSLis @sV˳sLiRVsVV.

@xmsxqsVR\sVssV BR NRPsW ! bPyLSRNRPV\ xLjis [*ztsQLiRVyLRiV, suy*LSRNRPV\ bPsos [*ztsQLiRV yLRiVsV DyLRiV. yLRiV sVWLRiVV.

bPsoRsgS ARVs xLRiWxmss[V NSRVgRiy! @LiRLRiLigRisVV][ gRizqs NRPy bPsxqs*LRiWxmssVV! bPsos @LiR LRiLigRisVV[ FssLRiVyLRiV? xLjiRVVyRV! LSsVVRVyRV! "yLSRVzmsRV sVs sVyxmsLRiLi' yLSRVzmsRVV\s bPsos @LiRLRiLigRisVVs xLji sLiTRVVyRV.

NSgS FssLRiV bPsoyLSjLiRVRVyL][ c yLRiV xLjis ALSjLiRVRVsQ[ ! sVLjiRVV c bPsosNRPV dFyR\sVRVVs xLjis [*ztsQLisxmsoRV yRV ¿[RVVsj bPyLSRs sVgRiVsV?

B[ xLjiRVVsV @LiRLRiLigRisVVs bPso\ RVVyRV!

"xLRiWxmss[V NSRV. @LiRLRiLigRisVVgRiWR NRPR sRV胫sV. yss NRPWR gRisVsLixmssRVVsV' @s rysWs sxtsQRVsVV ssLRiV gRiVLjiLixmsL][ c yLjiNTP c C [*xtsQsVVV. @xqsV!

xsR*LRiVRV xqsLiryLRiyxmssVVsV aRPsVLixms[RVV AysLiR rLRi˳sVVsV sRVRVLiRVsV.

sZaP[+QRV xqs xqsLRixqsxmns[

sLRi s؃s xmss sV[[ e

dsR˳##[V szmssR[

RVbPNRP[ s˳ؾ[NRPM ee 29

yee sLRi\sVs s؃ssVsRV soLSNRPV][ c sV[xLRi\sVs sWORPQsVsVRV LRixqssLiR\sVs xmnsxqsLixmsR][ sLSRVVs c ˳RVLRizR\sVs NSLiyLRisVLiRV c RVsLRi sVRsVLSsVV ILigS s˳zqsLiRVRVsj.

ssLRisVV :

"j*dRW\Q*˳RVLi˳s' lLiLiRsj DsRsVN]ss yVsV, ˳RVsVV xqsLi˳sLiRVsV, ˳RV sVsgS xqsLiryLRisVV. ysNTP slLi[NRP\sVsRgRiV¿[ @˳RWLRi sVsgS c xmsLRixsVV.

@R*RV ؃sxqsLixmssVQQ\s WgkiLiRVRV c @˳RWLRi sLji\Vs sVR sVRVWLRisVVgS (ssV) BLiRV LRiWzmsLixmssV.

@LRisVssLiRs[ ¿V ysNTP so c xmnsxqsLixmsR DLiRsRVVsVgRiy!

BR xmsLRixsVVsV gRiWLji胫s xmsLjiaRPVR ؃ss[V soLSNRPVVgS xmssV. sWORPQsVV xmnssVVgS [L]䃫s sV.

soLRiV sVVLiRVxmso c xmspso c zmsLi c NSRV c xmsLiRV RLRiVyR GLRiRVsV. @V[ sVVRj xmsL][ORPQQ؃ssVV c RLRiVyj sV˳ssVV.

""@zqs } ¿[[*R xmsL][ORPQ ؃s s[Vs R` e

@xLi } ¿[[*R ryOSQyLRi xqs= DR[ ee

cs[ys xmsRbdP.

x sVVsRs RVV sVVR RaRP c @j xmsL][ORPQQ؃ssVV. ys[ AxmsLRixsVs FsVLigRiV lLiLiRs RaRP. ksNTP ryOSQyLRisVs }msLRiV.

@LiRV¿[ BR ARFyzmsQ\ZNPs s؃ssVV so sVVRsVVgS ¿xmssV.

sWORPQs[VsV LRixqssLiR\sVs xmnssVVgS zmsyLRiV. [NRPsVV[s xmnssVVRVLiRV c ]NRP c LiNRP c gjiLi sLis FyLRis[RVRgjis xmsyLRisVVVsW DLiLiVV. NSs sWORPQxmns sVjNSRV. BRLiRRVV LRixqss[V. Bj ZNP[s LRixqs xqs*LRiWxmssVV. BLiRV xmsLjixLjiLixmsRgjisj [RV. "LRir\sxqsM' @s aRPV. LRixqssVV c AsLiRsVV c AsLiRs[V xmsLRix xqs*LRiWxmssVV.

@RsRVLi]LigS ssV sLjiLisV c ZNP[s؃sLiR LRiWxms\sVs xmsLRixsVVsLiRV Fss][ ˳gRiaS \Vs RV ZaP[LRiVRV sxLjiLixms s[LRiV胫sV; sLjiLixmsgRiVsV.

"bPM NRP[ RVxqs xqsM c bPNRPM' c NRPLihRisVVs sVxmso gRiyRV, bPsoRV @s bPNRPLihRiaRPLRisVV. BR RgjiNSLRisVV¿[ ssV @sV @LRisVVs DxmsWgjiLixmssV. dsNRPLihRi aRPsVV [y ! @[ BjRVVsV.

sryLRi ˳Vss sVLRiVR

sVVy=RWssryLRi LRixqsxmsplLi[ e

sLRixqsLRizqs s[V7zqss

xmsLRixLixqsM N][7zms ks\|qs#*LRisV ee 30

yee sry=LRi\sVs FsyLjisLi [NRPsVVsV dsT, AysLiR LRixqsxmsLjixmspLRiQ\sVs ؃sxqsL][sLRisVVsLiRV }qs*ysLji\V sLSV xmsLRisVxLixqs sVWLji c FsR[gSs NRPsVRRV.

ssLRisVV:

FsyLjiRVLiRV FsLiRsWsoV ¿lLi[gji ˳Lis gRigjiLiRVsV. ys sLiRVN]s RzmsNRP dLRiVN]ssRV胫ss xmsLRiVsRV[V NSs @s @LiRso, @LiRV sVVsW [RV. CxmsLRiVsoss RzmsNRP sVLjiLiR |msLRiVgRiVsV.

CxqsLiryLRisVV[s xqsVsVj. @sgS FsLiRsWsosV gSLi sVs ˳Li][ c Bjg][ sVV! BNRP yVgRiRVgRiVV! @sVRV xmsLRiVs sV[ c

xqsLiryLRisVVs gRiWR lLi[xmsoxqsVLiRVsVV, C INRP xqsLi.LRisVV gRiR¿y صR[RV c ByjgS xqsVsVVsV ˳sxtsQRV[ ˳؄sLiRVRV RVNRPLiRRVV gRiRxmso[VNSs @LiRVN]s xqsVsVV[RV; @sV˳sLis LiVV[RV, DLiRRV. xqsLiryLRisVV [s xqsVsVj.

Fss][ FyٲRV sWRs[V FsyLjiRVLiRV s c Bs FsLiRsWsoV, Bj sVVNSRV, dss\ZNP xmsLRiVsRV sLRisVV c @s gRizLi, xmsLRiVsRV sWs ssVjLjigjisV c

Fss][جs sxtsQRVxqsVsVVsVLiT sLRiRV\ @sgS sxtsQRV xmsLSVV\ c AysLiRLRixqsxmsLjixmspLRiQ\sVs ؃s xqsL][sLRisVVs sxLjiLixmss[LRiV胫sV.

BR "xmsLRixLixqs' @sV aRPsVV c "LSxLixqs c WgkiLiRVRV' @sV @LRisVV RVLiRVxmsWgjiLixmssV.

AysV˳ssVVs c ssVNRPNRPV sRRV[V xmsoL][gRisVssVV.

"sWLiRWNRPsVV' @s INRP DxmssxtsQRV. sVLiRWNRPsVsgS NRPxms. sWLiRWNRPsVsgS NRPxmsNRPV xqsLiLijLisRs rysWyLRisVV.

A aRPsVVsV gRiWLji INRP WgjisLRiVRV BV ¿|mssV.

sWLiRWNRPsVV @sgS NRPxmssRNRP. NRPxms sVVLiRVNRPV RWNRPsLisxmsoRV ssVNRP NSQ\|ms [ sRVsV. RLRiVyR RWNRPVsV. @j sVVLiRVNRPV FRLi RsssVNRP NRPRVRVsj. @[ AysV˳ssVVNRPWR ssVNRPNRPVsRNRP.

sxtsQRVsVVsVLiT BLijRVsVVNRPV c yssVLiT sVsxqsV sNRPV cB ssVNRP ssVNRPNRPV [so[V BR xmsoL][gRisVssVV.

ARFyzmsQ\ZNPs sxtsQ xqsLixqsR sLijRVRVsRgRiV¿[ c ARFyzms ssVNRPNRPV sRRVss sWRsVV ճLiRVsj RVgRiV¿[ Bj "sWLiRWNRPsVV'.

A @LRisVV FydsVV ¿zmssjNSRV. NSs c BjRVVsV xqssVLixqssVVgRis[ ][RVRVsj.

NSgS sxtsQRVxqsVsVVV FsLiRsWso[s sVVs gRizLi yssLiNRP xmsLRiVsosV sLRisVLiRV c sLRisVLi ssVjLRiVgRiV c ssVjLjigji AR˳sVV¿[ AsLijLiRV c @sVsj sV˳ssVVs\ZNPs NRPsVsVV.

C NRPsVsVVsV @sVxqsLjiLi AsLiRxqsL][sLRisVVs sxLjiLixmsgRi xmsLRisVxLixqs FsR[ ճLiRVsV.

sgRisV xmss[

sgRisV bPLRixqssQ bdPR[ys[ e

sVRVLRiRLRi sVVyRM

NRPWyQ}qs RVdsNRPNRPM ee 31

yee INRP Rs DyssVV, @j @LiRsV so ]Tgji RVVsj. @ sssVVsV [Ljis N][LiVV c sVRVLRi sVLi NRPVxNRPVx yRsVVsV RLjiLisV c

ssRaSxqsQsVV¿[ DxmsXLizR\sVs DxmssxtsQRLiR sVVsV ry*RVRsVVsLjiLiRVN]ss WgjixqsRsVVRV sVRVsVRV˳xtsQV\ sLjiVsV.

ssLRisVV :

sgRisVbPLRixqsV=sgS DxmssxtsQRVV. @s @R*RV sV˳ssVVsV [jLiRV sxtsQRVxqsLixmsR][ sLSVRVss. @LiR sxtsQRVsVV xqsLiryLRi yxmssVVsV DxmsaRPsVLixms [RVVsj. @LiRV¿[ @j bdPR[yssVVgS LRiWzmsLixms sV.

so ¿VNRPV xmsoztsQs @LiRsVVsV |msLiRVsV; @[ ssR aSxqsQxmsLji؃ssVV¿[ DxmssxtsQRLRisVV s˳zqsRsVgRiVsV. @ gRiV¿[ aSxqsQ؃ssVV xmssxqssVVyRVsVVgS LRiWzmsLixmssV.

N][NTP yNRPV sVRVLRisVV. DxmssxtsQRLiyLRiWRV\s RVZaP[LRiVs yNRPV sVRVsVRVsVV. @LiRV¿[ RVxqsRsVVRV BLiRV NRPNRPLihRisVVgS LRiWzmsLixmssV.

RVxqsRsVVRV |msRs szmss yVsV, sV˳ssVVsV gRiWLji xmsxqsLigjiLiRVsV, @RTRLRisVV sWزRRV.

xsRsV gRiWLji胫s xmsxqsLigRisVVNRPLi sVRVLRi\sVsj [RV.

[NRPsVV[ Fs[ sLiR sLiR gSRV DLiRsRV胫sV. @s[sRVVsV xsy xmsxqsLigRisVVs sVRVLRisVVV NSso. @ssRVVsV xmsLRiVgSRV. xsRW! @j AR NRPR! RsNRPR! sVsNRPR!

ANTPLis VsV, AaRPLRisVVsV gRigjiLiRV gSR! dssVTs VsV, sxmsLkiR\sVs xqsLiryLRiyxmssVVs DxmsaRPsVLixms[RVVgSR e

¿soTs VsV, RsVVsV ry*RVR sVVsLjiLiRV NRPR!

a][R NRPVxLRisVV 胫s VsV, @؃ssVLRisVV sLiRLjiLixms[zqs, ARxqsWLRiVs ryOSQRLjiLixms[RVV NRPR!

@LiRV¿[ DxmssxtsQRLiyLRiWRV\ RVZaP[LRiVs yNRPVV xmsLRisVsVRVLRisVV s VxmssV.

(BR "sVVyRM' @s][ c ANSLSsyy aRPsVV DxmsWgjiLixmsT xmsoLisy骫ssVV ¿[RVsV. Bj RNSLSs yNRPsVV NSRV).

yLjiR sWxsV[˳[

RWLkiNRPXR xqsNRPRVLjiRaSLRiWM e

sV][ RsVzqsLixsL][

sxLRiyss sRR NSylLi[ ee 32

yee xqsVsaS\sVs AsLiR NSLiyLRisVVs c @؃ssVs sVRgRisVVsV sVV s c FyxmssVsRV Vs xmsLiVVR sVVsLjiLi, جs zqsLixsVV ry[s\ sxLjiLiRVRVsj.

ssLRisVV:c

"gRiRV sVRRVs, x xqsRsVs' c FsssNTP sLRiQ*LiR*sVVgRi sxqs=LiaRPRVsVV zqss¿胯[, RVV[V NSRV, @sV˳ssVVsNRPV @Li[ c @RRV جs.

NSs c yNSLiNSLRi c aSryQRV xmsLjiRRV sVLiR RVVssV c gRisyR*sVVsV ˳؄sLixmssyRV, x xqsRR ssV˳sLixmssyRV, ""[ \|s yxmsLRiM'' c @s xsVVy\s xmsNSbPLixmssyRV جs @sRRV.

B ؃ssVV c x؃ssVV FsssRVLiRV DRLiVVLi¿[ @RRV zqsLixsVV sLiyRV.

zqsLixsVV GsVgRiVsV c @LiRsVV NRP\ssV d ¿LiT xqsLixLjiLisV c جs\Vs WgjisLRiVRV c AR RVLiRyRVjs, @yRRVLi yRVjs gRiLiRVRV cLRiNSsVV sVLiTRVV xmsTRVVs @؃ssVVsV xqsLixLjiLiRVsV.

sVLjiRVV zqsLixsVV Vs FyLRi][sV c جs\Vs RV ZaP[LRiVRV FyxmssVVsV xmsLiVVR sVVsLjiLiRVsV.

aRPLkilLi[LijRV yyRQsVV FyxmssVV.Fyxmss[V NSRV, xqsNRP FyxmssVVNRPVsV sVWNRPLiRsVV. @ FyxmssVV جs RVLiRVLiRRV.

@LiRV¿[ جs\Vs WgjizqsLixsVV c @؃s gRisyLji\V xmsLiVVR FyxmsaSLRiW\sV AsLiRNSLiyLRisVVsLiRssLRiRsVV sxLjiLiRVRVLiRVss sLjiLixmssV.

@؃s sVXgRisL][R

s؃[RV aRPXbPLjiR[ e

sV xqsbdPR[

RVsLRiNRP˳[ sLS[ sxLRis ee 33

yee @؃ssVsRV sVXgRiLS¿[ sRVsTs c s؃s sVsRV xqssVVsR \ZaPbPLRisVLiRV c xmssVVs bdPR\sVs @LigRisVVVgRi c RVsLRi sV[˳ sVVLiRV sxLjiLiRVRVsj.

ssLRisVV :c

@؃s sVLiRsLRiNRPV sRVVLiRV[ c @LiRsLRiNRPVsV c AR˳sVVs NRPVxmsNRPLjiLiRV s؃s sVLiR FsNRPV䪫sgS sVssV xqsVsVVdsRVRV.

zqsLixsVV szqsLiRV N]LiRN]sVV FsLiR FsRVgSsVssV @j sLSxmsRsVVNSRV, @˳RV ryssVV NSRV. @V[ @˳xqs \sLSgRisVV¿[ @؃ssVVsV ([R˳Lis) syLjiLiRV N]ssyRV c ZNP[s\sVs s[yLiR gRiLiRs؃ssVV sLiR |msLiRVN]sssV c @j xqsLiryLRiLiRsVVsV syLjiLixms RV.

@V ZNP[s s[yLiRs؃ss[V xqsLiryLRi˳RV syLRiNRP \sVs][ c s[yLiRgRiLiR LRiRLiVVRV, DxmssxtsQRVxmsyxqsNRPVV c @LiRLRiVsV ssVQQNTPs ryjLis sVxmsoLRiVxtsv N][[sZNP[ ¿[LjiRVVLiRVLRiV.

@˳xqs\sLSgRisVV¿[ @؃ssVV xmspLjigS ]gji FLiVVsyRV sWRs[V c ARFyzmsQ\ZNPs s؃ssVV @˳RV ryssVgRiVsV.

@xmsoRj zqsLixsVVdsTs xqssVVsR \ZaPbPLRisVVsLij.

sLRiؿR xmspLRisVVsLi RsgSxssVV aRPLkiLRiyxmssVV s xLjiLisV c AR syxqsLixmssQQ\sVs Vj xqsLiryLRi yxmssVV sVxmsaRPsVLixms[RVVsV.

INRP gRiVs GsVgRiV zqsLixsVVdsTs xqssVVsR \ZaPbPLRi sVVsc sLRixmspLRisVVs ssVgRisVgRiVRVc aRPLkiLRi yxmssVVs syLjiLiRVN]sVRVc}qs*RgS sLRiRVsVVgRi sxLjiLisVc

Fss][ RVsLRiVRV sWRs[V c @˳xqs\sLSgRisVV¿[ @؃ssVV syLjiRsVVNSgS c AR˳sVV RsLiRV s؃ssVV][ sLiTs VjRVLiRV RLjiLiRVRV (ARsyLRi rygjiLiRVRV) xqs*RLiRV\ (LiRsVVc˳RVsVV [sy\) sxLjiLixmss[LRiV胫sV.)

BR @؃s zqsLixsVVNRPV c s؃s\ZaPsVVNRPVcRV NRP˳sVVNRPVc@˳[RLRiWxmsNRPsVV ¿[zqs $xqsybPs[LiRVV C sVLRisVVsV ssLjiLi RVVyLRiV.

ZNP[s s[yLiRs؃ssVV xmsWsNSLji NSRV c

[R˳Lis ]gjiLiRVN]ssRVVsVc @s yRLRisVV. @V NSsyRV c C ˳Li zqsLixsVVs gRiLjiLixmsgS c NRPWRs DxmssxtsQj*؃s sVLiR FsNRPQ\ssV xmsظRVssVV RgjiLiRVsV.

yry szyO][Q

ysWj˳[ syLjiR ry*sM e

Rds R[xtsv RRQ*Li

yRVyQ}qs RVM N][7zmsee 34

y yrygRisVVs NRPLi RWxmsosV szms c ysV LRiWFyjNRPsVVsVLiT sVsxqsVsV sVLRi c skdLRisVVRVLis][ WgjixmsoLigRisoRV c RRQ*LiRsxmsLRiV\ RVVLiRs[LRiV胫sV. ssLRisVV:c

sVsxqsVsV sxtsQRVsVVsVLiT ssVNRPNRPV sVLRi GNSgRi sVVsLjiLiRV\ZNPs ryRssVV[ c ˳WsVRRXztsQ xmsaRPxqs \sVsj.

Bj[V yrygRi RXztsQ RVsRVsV. yry @sgS yzqsNRP, sVVNRPV. ysVVNRP @gRisVV @sgS @j ALRiLi˳sVgRiV][V ˳WsVRsVV. N]LiRLRiV @VgSNRP yzqsNRPVVNRP N]ss[ yrygRisVVgS ˳؄sLiRVLRiV. "yrylgi[ sssNTPNRPLi'c @jRVVsV RVVNRPs[V:! lLiLiRVsV xqssWsxmnsRsVVs[ NRPgjiLiRVsV. lLiLiTLi @˳xqssVVss xmsRsVRaRP[ ˳WsVR sVVsLi ]NRP xqsLiRsVV (@RLRiV) @sV˳ssVVsNRPV sRV胫sV.

@xqsV CRXxtsvV c @sWRXztsQ c xmspLjisWRXztsQ xmsxmsRQXztsQ c @s sVWRV LRiNRPsVVVgS xmsVRVLRiV. @sWRXztsQ RVsgS NRPsVV sVWzqsN]s yrygRisVVsV c ˳WsVR sVVsV ˳؄sLiRV c ysLiRV c NRPsVsVLRiRVVLi @[ xmsss rygjiLiRV c xmspLji sWRXztsQ. NRPsV sLRisWRVVgS sVLi c yrygRisVV\|ms RWxmso sVxmso xmsxmsRQXztsQ.

BV N]Li¿sVV ˳[RsVV][ sVs C RXxtsvRVLiRV [s s˳zqsLissV c ˳WsVRsVVsLiR "FyRVs' @sV gRiLij \¿RssLiRsVgRiVsV. @j \¿Rs sLiR\sVsLiRs[ ryRNRPVRV Rs\s sWszqsNRP yFyLRisVV][ yyRQsVVsV g][[sosV. @sgS sWszqsNRP RssVV VLiRVsV gSs ys][ GNUP˳sLiRV LRiVgRiRV. GNUP˳sLiRV [RV gSs sVsxqsV=VVNRP yFyLRisVVNRPWR yyxmso xmsT FsosV.

BRLRiV ˳gRiry*sVVV NRPzqs INRP yFyLRisVVsV ALRiLiճLi rygjiLiRVRVLiTLji. @LiRV INRPs |msVT y FsNRPV䪫s. lLiLiRsys |msVT ysVsWRsVV. BVLiRgS FsNRPV䪫s |msVT|mss ˳gRiry*sV c yssVLiT Rsr~RV][ sTFLiVVyRV. @xmsoyRNRPV䪫s |msVT yRV ILigS yFyLRisVV s[sVsRxmsosV. ysNTP |msVT[RV, sVV[RV. ysNTP NSV}qsRVزRso. @RRV yFyLRisVV rygjiLixms[RV, lLiy[ ys yFyLRisVV sVWRxmsRVsV. sVLRi N]j |msVT][ BLiN]NRP ALRiLiճLiRVsV. @jRVVsV BV[RVgRiVsV.

xqsLjigS B[ syssVV sWszqsNRPsX][ c yFyLRisVV][ GNUP˳sLiRs yRV c yyRQsVVsV sT|mssyRVc sVsxqsVVVNRP sX dsLRizqsLiFsosV. sVsxqsV bPj\sV RjNTP RVsV.

˳WsVRRXztsQs @˳zqsLis DRsVryRNRPVRV Rs sWszqsNRP\sVs xqsLRi*yFyLRisVVsNRPV ryOTPQgS (RWRVyRVgS) DLiTFsosV.

ks][ ARsNTP ysV aRPLkilLi[LijRWRVNRPLi s[\lLis yRssj @sV˳ssVVsNRPV @LiR yLRiLiճLiRVsV, @j NRPsVsVVgS sXj¿LiRVsV. @sV˳ssVVsNRPV xmsLjixmspLRiRzqsjLiRVsV.

B]NRP @RVR\sVs ryRssVV. DsxtsQRLRisVVsV, s[yLiRs؃ssVVsV RNRPgS VjRVLiRV xmsjxmsLRiRVN]sc CryRssVVsV @˳xqssVV[ sVLis, [s˳WsVV][ xqsLiR s[VLRiRVsV.

"R RVVsj. RRVyRV. R sVLi ANRP][ sVyRV. R RNTP NRPRVxmsosLixmso\ZNP RsL]sVV ys [ sj. yRV AgS FyV gRiVRVRVN]sV RVyRV. BLiR[ RNTP s[lLi[ xmss gRiVLRiVNRPV sc RsL]sVVsV R[sVLiT sNTPkRV RVLisj. yRV R L]sVVsV sRRV'c C sxtsQRVsVV @LiRLRiVsV FsLjiLigjis[.

˳WRRXztsQ xqsLjigS BV[ DLiRVsV. ryRNRPVRV Rs @syssVVsV ˳WsVRsVVs sVxmsoRV @˳xqssVV¿[RVgS "FyRVs' @sT gRiLij \¿RssLiR\sV ryRNRPVs RXztsQs VN]sVsV. N]LiR xmsRVLis dsVR NSs ryRNRPVRV @sVLiT RsRXztsQ sWLRiVN]sszqs sRV胫sV. FsxmsoT zqs xqsLi˳sLi¿[ @xmsoRV ryRNRPVRV RsNRPV xqsLji\Vs ZNP[LiRsVV ճLisRsRVV, gRiLij (RgjiNRP˳xtsQ[ ˳WsVRRNRPsVVc AؿRNRPsVV) \¿RssLiR\sVsRs saRPLiVVLiRVN]ssRV胫sV.

CRXztsQ¿[ ˳WsVRZNP[LiRsVV \¿RssLiR\sVs dsVR gRiWR @˳xqssVV rygjiLixmsgS c INRP RR c INRP sVVxmsoks c ˳WsVRsVVsVLiT xqsxryLRisVVsNRPV (sWRV xmsV c [NRP c sVVgRiVLi) xmsLRiVsFsosV ryRNRPVRV NRPsVV sVWzqsN]sRVVLiTRVV RLji+LiRVsVc @sV˳sLiRVsV, ys][ ysNTP [s˳WsVV][ xqsLiLiR s[VLRiRVsV. ysV RRVso N]s s[yLiR aSryQLRisVV RWyLRiQsVV @sV˳ssVVsNRPV sRV胫sV.

C zqsNTP ¿[LRiVN]sysNTP BjVVNRP sxqsssVVgS sWLjiFsosV. GNSLiRsVVs gRiWLRiVLiT c ˳WsVRsVVs (yryLiRsVVs) RXztsQ szms aRPLkilLi[LijRVsVV][T yyRQsVVsV RVg] ARsxtsv\ RVVLiRVZNP[ ARRV RVLiRVsV. aRPLkilLi[LijRVsVV][T yyRQsVV dsTFsoc INRP @RVR\sVs RXzmss c xqsVsVVsV c AsLiRsVVsV c LiVVs sLixms[RVVsV. @j yss @R gRis[RVVsV.1

________________________________________

1. kss gRiWLji FsLiR ssLjiLissV RV. Bj bPss[RsVV Bj RXdRVs[RsVV! ryRs¿[zqs kss ry*kssVVsLRiVN]sV xqsLRi*zqsjNRPLRisVV! BsVVRxmns˳[gRisLSgji\V xqsRVLRiVso yaRPLiVVLisyRV ks @˳xqssVVsNRPV @L>RiVRV.

ysVsVVcLRiWxmssVV lLiLiRVsV @xqsRsVV[! "NRPVLiRc sVWNRPVRVc؃scRcyNRPcsVVLiR' BV sVXRVFyR ysVcLRiWxms ˳[RsVV sRVVssV @s xqsRsVVV NSso.

sVXRVcsVXNRPc@sgS sVsV. @j xmnsV aRPLSyRVV LRiWxmsoyVNRPV xmspLRi*sVVsj. xmnsVaRPLSyRV VgS sVsxmsoRVsV Dsj. @s sR*xqssVV \sxmsoRVsV Dsj.

xmnsV aRPLSyj ysVLRiWxmssVV[! @s sVR[ N]LiRNSsVV sWRsVV sVXNRPRVLiRV NRPRsVV gRiV RVss, @LiRV¿[ @s @xqsRsVVV. "sVXZNP[[s xqsRsV' @s aRPV.

@[ xsVVNRP[V xqsRsVV, sWRWsxqssVVgS ysVLRiWFyRNRP\sVs CgRisVV ysRVLiRVc AxmsLRi xsVVsLiRV ܲRsVVRVsj, @RgRiVRVsj. C gRiRV xqsXztsQNTP xmspLRi*sVV [RV c xmsRWsLiRLRisVV sVsRV. NSgSysVLRiWFyRNRP\sVs gRisVV xqsRsVV NSRV.

xxmsyLRisW @j NSصRsVV. Wgji xmsoLigRisoRV ysV LRiWFyRNRP\sVs gRiRVs LRisVLixmsRV. GNSLiR skdLRisVV ػRsNTP sRsLRi˳WsVVV. @R AsVRVRV RRQ* LiRsxmsLRiV\ RVVLiRVsV.

skdLRisVVV @sgS gRiLigS, g][ysLji, NRPXuyNSs[LRiVV sWRs[V NSRV. Wgji RszmsLiyLiRsVV sLiRcsRV dLRisVVsLi sxLjiLiRVsV.

yryLRiLiRsVVV lLiLiRVsV BR zmsLigRi @sV yRV sVVsVVV, FsRsV LRiLiRsVV BysVVsVV. NRPVT LRiLiRsVV zmsLigRiتsVVsVV, aSxqsNTPRVNRPV ryRssVV\s CyRVV ssVxmspxqsNRPV BLRiV\sxmso sVWصyLRisVVsLRiNRPV rygjiss. dssNTP sRVsV ssVVVNRP [xms˳gRisVVs xqsVxtsQsV @sV yT RVVsj.

BRNRPV gRiLigRiRVsczmsLigRiNRPV RVsVVs RVs xqsVxtsvsVNRPV xqsLRixqs*RVs}msLRiV. "By ˳gkiLRikFNS zmsLigRi RVsVVysk.'

WgjiRLiRVRV ByzmsLigRi ryRVsVV][ xqsVxtsvsWy*LRisVVsV LRi c @sVs NRPVLiRs gRiXRsV[zqs c yssLi ˳WsVRsVVsNRPV s @R Rs @syssVVsV sVxmsosV.

B܃sLji RWRRV RRQ*LiRsxmsLRiV\ c [}Lij RWRVsVLiT Rsxqs*LRiWxmssVVsV ss[LiRVsV. s[LRiV ¿[RVVsV.

RRQ*sVV @sgS RVyLRisVV. gRiRV DsV ][RVRVsj. NSs c RRQ*RXztsQ][ ڲRgS sj sVR[V! xsVVNRP[V xqsRsVV. RVsLRiVRV yryLiR szyORPV\ c RRQ*sVVsV c RVyLRisVVsV c xqsRsVVsV @sV˳sLiRVsV.

B sVxdsRVVRV xmsLRisVRVLRi˳VRV.

AaSsxqs[ sds

\sLSaSQXRM aSsM e

NRPLRiRճOSQFyRM

RLRiVR sW sVVsLRiRV ee 35

yee jgRiLiLRiV\ c |msRs szms xmsVNRPsy\ c N][LjiNRP ss [NRPFso¿[ ˳WztsQRV\ c aSLiRV\ c Rs @LRi¿[LiVV[V ճOSQFyRsVVgS c sXORPQsVWs[V AyxqssVVgS @LigkiNRPLjiLis sVVdsLiRV U xqsLiryLRisVVsV LiVVLiRVRVyRV.

ssLRisVV:c

sxqsQsVV aRPLkiLSsLRiNRPsVV. aRPLkiLRisVVsV RVVLiRVsV. xqsLiryLRiLiR sVLiRVNRPRVVsV [NRP c xdsV\s ysNTP aRPLkiLRisVV][ xqsLiR sVVLiRRV. @LiRV¿[ ys NSRRV sryQj LRiORPQNSsLRi᪫sVVsV FssRVsV NRPLixmsRV, @ WgjiVVNRP aRPLkiLRisVVsNRPV jNRPV[ @sLRiNRPsVVgRiVsV. @LiRV¿[ Wgji AaSsxqssVRV c jgRiLiLRiVRV.

AaRPRVsgS c jNRPV, N][LjiNRP @s lLiLiRLRisVVV sLSaRPVRV @sgS c N][LjiNRPV [syRV. @ysRLRisVV \sLSaRPsVsRVsV.

ճsVQQ\ sLjiLiRV WgjiNTP N][lLiVLiRso. @RRV sLkixRV. @j[V ARsNTP @LiNSLRisVV.

INRPRV xqsLiyQQzqs\VRVVLiT Bj NSscsjNSs c AaRPsVsVVNSs c NSLRiVNSs c xqssWssVVNSs ss][ y[sV Wgji! y[sV xqsLiyzqs! ysNRPLi sxtsQRV LixmsV\s gRiXxxqsV s[VV.

sLkix\s Wgji aSLiRV\ RVVLiRVsV

N][LjiNRPVsxmsVRV @aSLi RxmsRV. ysV N][Ljisyss ryjLiRV\ZNPs RVRsVVs @aSLi, ARVRsVVs ALiNRPsVVV NRPs @aSLi! FsV[ yLiyLRisVV zqsjLissV ys LRiORPQRVLiRaSLi! BV N][LjiNRPss @aSLiNTP sWLRiV }msLRiV.

[}LijRV yyRQsVVs][ N][LjiNRPV ]gRiso. @j[s][ sVsso.

NSgS WgjixmsoLigRiso ]NRPRV sWRs[V aSLiRVRV @sRgjisyRV!

@yRV ysV R讪sVRVN]sV\ZNP INRP rysWsQ\sVs FyR\ss yLiLixmsRV. ANRP DRLiVVLisxmsoRV, RsVLiR ysVVgS G\sVs sVNRPV s][ c Rs @LRi¿[s[ ճOSQ FyRsVVgS DxmsWgjiLiRVsV. s\sVs WgjiVVNRP yLiy LSzRsVV BLiR xmsLSNSxtsQNRPV ¿[Lji RVVLiRVsV.

@sRWR\VsWgkiLiRVRV RsN]NRP AyxqssVV NSsssc rNRPLRisVV][ RsN]NRP AaRPsVsVVLiRsss FssRVsV yLiLixmsRV. G ¿V sVVR[ xmsTRVVLiRVsV. LSFyryR\sVssV c sXORPQsVW \sVssVARsNTP xqssWssVV[!

ds\sLSgRi xqsLixmssVQQ\s WgjisWRs[V BV sLjiLixmsgRiRV. @RRV sWRs[V xqsLiryLRisVVsV lgiVsgRiRV.

ss skNRPV gRiX}

sVV xmso\sNRP sVVRLRiR[ e

ZaP[[ N][7zms RVdsM

xqssVLRixqs xqsV[R sxqsV sxqssM ee 36

yee xqssVLRixqs\sVc؃ysLiR xqs*LRiWxms\sV RVVs sxqsVso sLiRV sRgRiLRiWNRPV\s WgjisWRs[V c sLRis\sVs sk dLRisVVsLiR FRLjiLis[ BVgS [N]s, sV[xLRi\sVs BxqsVNRPss[ sVRs aRPRVgS \lgiN]s c xqsVsVV sjLixms s[LRiV胫sV.

ssLRisVV:c

xmsNSLSLiRLRisVV¿[ sLiRV gRiWR "ds\sLSgRisVV ¿[Rs[ sV˳s sVs' Dxms[bPLixmssV.

xmsLRixs[V yss @sV˳ssVVs sVVsgjisyRV ssVRsVVsLiRVLiRg][LRiRV. GNSLiR skdLRi yxqssVV ssVN]sVsV. A sRVV ˳ݼNRPsVVV NSsRV胫sV. zmsLiyLiRgRiRsVV \s By c zmsLigRi c xqsVxtsvsWj yULRiWxmssVVs sVs gRiLigS, RVsVVy xqsLRixqs*RVVsV gSsRV胫sV. lLiLiRVsV NSsRV胫sV.

WgjiVVNRP xqsWaRPLkiLRisVV c LiRgRiRsVV\|mss skdLRisVV syxqssVVsLiRVsV c AyճsVVV\s ARs @LiRLRiLigRisVV c ˳تsyLRiQsVV¿[ By zmsLigRi xqsxNSLRisVV][ gRiXR\Vs NRPVLiRs][ GNUP˳sLi c xqsVxtsvsW xmsRsVVs sxLjiLiRVRV c xqsd c sLki c xqssWRVsV @sV˳sLiRV RVLiRVsV sXRsVV\ RVVLiRVsV.

Ask dLRisVVsLi ysVRVRV c sVRs aRPRVdsVR s[VsV y胫sVV c G BxqsVNRPsdsVR[ IRLRiVLigRiNRP (xqssWjsxtsv\) xmsTRVVLiRVsV.

rysWssVV aRPLkiLRisxtsvV WgjixmsoLigRisoRV ARsxtsvRV @LiRV¿[ rysWsssVVsNRPV s[VsV yVNRPV sVLiRsVVV c xmsLRiVxmsoV c sVRV NSsRVVsV. xsy sVzRV\s Wgji, aRPLkiLRisVV][ [aRPsVVsV yyRQsVVsV @sV˳sLixmsNRP c sRxqssVLRixqs\sVs (|RV RgRiV sRVsV [s) ؃ysLiR xqs*LRiWxms\sVs xmsLRixsVVsLiRV sRgRiLRiWNRPV\ RVVLiRVsV. @RsNTP C sVR][ c xmsLRiVxmso][ s[RV.

"sjLiRVsV c xmsLRixsVVs gRiLRiWNRPV\ RVVLiRVsV c @s ¿xmsV xmsLRixqsLRi sLRiVRsVVgS ][RVsV.

sRRVLiRVc xqssWjRVLiRV gRiWR c BLijRVsXRVV c sWszqsNRP yFyLRisVV ssVNRPNRPV @RVgRiV|msVsV. sRRVLiysXRVV @؃ssVVs sdssVVgRiVsV xqssWjRVLiRV ؃ssVVs [LRiVN]sVsV.

sjLiRVRV s[Vs RVVLiRV [y c s[Vs RVVLiT sjLiRV xqssWj. @LiRV¿[ BR sL][RsVV [RV. WgjixmsoLigRisoRV gRij*xtsQRVsVVs sjRVRV c ARsxtsQRVsVVs gRiXRVRV.

rysWs[NRPsVV gRi`, xqs*xms, sysxqs sVLigRiVsV. ys\s "xqssWj' @sV @sxqs Wgji\sNRP s[RsVV. @LiRV¿[ "sRVLjiLiRVRV sVVNRPsgSsVLiRV' @s sLiRs[ rysWs[NRPsVVsNRPV sLiRgS sLRiVRsVVgS ][RVsV.

LRiRLS˳xqssVV¿[ c ds\sLSgRi xqsLixmsX¿[sWRs[V C RVLkiRWsxqs c xqssWj @sV˳ssVVsNRPV sRV胫sV.

˳WR sVXRVRLRi aRPRVM

bdPRy\NRP ysVLRiM aSsM e

LSNS zsVNRPLRikF

LS RVLSZaP[LRiM N][7zms ee 37

yee RVZaP[LRiV\s WgjixmsoLigRisosNRPV s[[V sVRs |qs. Rs @LiR ysVgS NRPRsRV RgS[V sLiتsVLRisVV. xmsossVRLiRV[ kxmssVV! BV xmsNRPX zqsRsVV\s ysNRPLi s[LRiVgS Rs\ZNP GsVRVVsV yLixmss ARsxtsvRV c xdsVRV @LiVVs Wgji xqsVRVLRi˳VRV.

ssLRisVV :c

xmsLiR˳WRsVVV xqsWLRiRLiyRVV ˳gRiysVs xqsXztsQ. gRiXx c gSsV c sgRiLSRVV, AxqsssVVV; aRPRVV, A˳LRi᪫sVVV c RVNRPWsVVV c LRiyjNRPsVVV C xqsLRi*sVV sWssoRV Rs[}LijRV rsVVs\ZNP ˳gRisR=QXztsQ[s sxqsVRs ssWgjiLi. RVLi sLjiLiRVN]ss CsLS᪫sVV ssVNRP sWssos xqsLiryLRi LixmsR*sVVsj. @V NSs yRV dss sLS᪫sVV LRiVgRiRV.

sxtsQRVyLiR[ [s][c "aRPRVsLiRVNRPV sVRs xLixqsRWNSRsVVVc RgS ssV˳sLiRVNRPV sLiتsVLRisVVVc LSs[ NRPs ]gjiLi sVgRiVsV sLRisVVNRPV NSLisVLiRsVV\s kxms ZaP[xtsQsVVV NSsss N][LRiNRP FsVVRLiVVLiRVsV? Bs[ NSRV, B\ss yLiR[sRVVsV @sRWR\Vs WgkiLiRVsRVLiRV RVRso,

ssVNRPVQ\s sVxmsoLRiVxtsvRV c [NRPsVVs sRRWRV RVssVc ysNTPs [NRPsVVsNRPVsV FsLi][ @LiRLRi sVVLiRVsV. [NRPsVV aRPLkiLRiRsVV. @RRV ARsxtsvRV!

@RRV RVRXy˳ xqsLiRXxmsoRV! sRxqsLiRVxtsvRV!

sxmso bPػR xmnsZNP[

ssV xqsLjiy*Lji xmsLjisX][ylLi[ e

sVsLi sVRVxmsss[

y xqs*zms N][7zms RVLSM ee 38

yee sVRV sWLRiVRsVV dsRVRVLiRgS c [ds][ sLiT NRPRVRVs sjsRVsV NSNRP saS\sVs bP RsVV\|ms c Fss][ RVZaP[LRiVRV sjLixms s[LRiV胫sV.

ssLRisVV:c

"[ds][ sLiTs sj c sjsRVsV NRP RRV\ss |msRLiVV c sVLiRsWLRiVRsVV' Bs ALS\|ms s[VsVy誫s ss [˳ sVsLji\ZNPssV sLixms[RVVsV.

NSs ys\|ms xdsV\s sVxmsoLRiVxtsvRV FsLiR sbPLiRgS aRPRVsLiRV[ c @LiR sbPLiRgS xqsLiryLRiRVV aRPRVsLixms LRiV.

ARxqs*LRiWxmssVV FsLRiVNRPNRPV @LiRs yRV c @LiR sV[ xLRi [aRPsVVsV [LjiNRPWR c ryLiryLjiNRP yxmssVVs[ @sV˳sLiRVsV.

""JLiVW! dsso C[NRPsVVs xqsVsVVsRV sxqsVsosV xqssVNRPWLRiVN]sV\ZNP FsLiR RVLissV c Fsss xqssVNRPWLRiVN]sssV AR؃sxqsLixmssR [NRPVs xqsVLixmsso. RNRPs xqsVsVVsLijLiRV sxqsVso sRVsVNRPWR RzmsLiRVRVs[ RVVLiRVso; ZNP[aRPsVVs[ @sV˳sLiRV RVLiRVso.

AR؃s xqsLixmssVR \sy, xqsVsVVsV xqssVNRPWLRiV誫sxqsVso[ NSsss[RV. FsR sVssV xqsVsVVsNRPV AsLiR sVVsNRPV s RVVLiRRV. dssosysLiRsVRVVRso.

xqsLiryLRisVVsVLiT sLRiNRPVR\s A][xms\ZNP RVLixmsosVV. sysLiRsVRVVR\s sLSVsVV c @s Dxms[aRPsVV.

AsLRi s[VNRPLi NTP`

ssR sVsVxqss R_ds e

NRPLRixmso ճOSQ sVaRPs

@ z dsy yNRPXM N][7zms ee 39

yee @sNTPs [s\s sxqsVso sys[ xqsLiRR sVVsV ysLiRVRV, ss\V c NRPLRiR ճOSQaRPsV\ c RVs s dsRVRVLiRV LRiLiRV sVRVV @LRiVRVgS sVLiRVLRiV.

ssLRisVV :c

aRPLkiLRisVVNRPLi BLijRVsVVV c ysNRPLi sVsxqsV= c ysNRPLisV Vj c [xmss. NSgS c ysNTPs [xmsj ARsxqsVso, xmsLRixsVV.

FLiVVdsVR gjis c gjis[dsLRiV c ds[RVsVV, RVsVV DTZNPsV. FsV DTZNPsV? s[T FssVLiT ճLisj?

dssVLiT ճLisj, dsNTP sRRssVV xqsxgRiV᪫sW? NSRV, gjissVLiT DxtsQaRPNTP dsNTP ¿[Ljisj. gjisNRPVsV s[TsV xqsxgRiV᪫sVVNSRV. xqsx[xtsQ\sVsj @gjisWRs[V.

Ry=dsVxmssVV¿[ gjisNRPV c ysy*LS dsNTP c ds sVLiT RVsVVsNRPV DxtsQRLRisVV xqsLiNRPsVLisj.

@[ xmsLRisWR rydsVxmssVV¿[ Vj \¿RssLiR sVgRiVRVsj. A\¿Rss[V sVsxqsVsNRPV BLijRVsVVNRPV, [xsVVsNRPV xqsLiNRPsVLiRVRVsj.

C xqsRsVVsV FysVLRiVRV gRiVLjiLixmsRV. gRiVLjiLis FyٲRV c [}LijRWRVV xqs*xqs* NRPLRisVVRVLiRV s¿[ztsQRsVV gRiVRVLiRgS c dsss OTPQLixmsNRP C @sNTPs NSLRi \sVs sxqsVsosLiRV yssVV sVxmsosV.

¿s ALiRVRVsj. NRPsV RWRV RVsj. FyٲRV AssRV aRPsVVsV, C NRPsRV RXaRPsVVsV ˳؄sLixmsRV, AaRPsVVsV ANTPLiRVNRPV, C RXaRPsVVsV jNTPLiRVNRPV DxmsNRPLRi᪫sVV\ RVVy a][R c s[RsVVsVgRiWR OTPQLixmsRV. dss ssVNRP xmss }qsRVVRVs @LiRLRiLigRisVVsV gRiWR gRisVsLixmsRV. G \¿Rs rydsVxmssVV¿[ C aRPs RLRi+yj NSLRisVVV LRiVgRiVRVs[ c A \¿RssVVsV c ARsxqsVsosV c ˳؄sLiRVsV, ysLiRVsV.

aRPLkilLi[LijRWRVVVNRP RssVV sRVVsV FyكsNRPV sVyssVVs ][xRNSLRiV[. GaRPLkilLi[LijRV RssVVV rysWsVsNRPV xqsLiryLRisVVsV |msVRVs[ c @s[ RssVVV FyكsNRPV xmsLRisWRsV ryOSQRLjiLixms [RVVsV.

@LiRV¿[ xdsV\s Wgji xqsy xmsLRiyssVV[ sVLiRVsV. RRQ* sVLRiVLigRis [NRP sVyss RVRVgS ˳؄sLiRV[ AaRPLRisVV[RV.

xmsLRisWRsV ysLiRVRV [}LijRWRVNRPV R\sQ*RVVsyRV FssLji][ GsV sWزRVsV! NSgS xsR*LRiVRV ss!

@yRV Rs aRPLkiLRi LRiORPQ᪫sVVs\ZNP GsVRVVsV RVLixmsRV. xqsLigRizLixmsRV. Fss\lLis RsVLiRy\sV G\sVs |mss Rs ¿[[ yss gRizLiRVs[ NSs c ysVVR ճOSQFyR NRPWR DLiRRV.

@ sVxmsoLRiVxtsvRV aRPLkiLRisVV¿[ dsRV[ sxLjiLiRVgSNRP ! NSs @RRV xqsy xsVVy\s xsVVsLi[ sxLjiLiRVsV. RsRsVV\s B WgkiLiRVRV xqsVRVLRi˳VRV.

xmssxms gRiRZaP[xtsQLi

xmsLjibPuy sxqsVxmsLRiRsQM e

FyaS NRP sW}qs

FyxmsLi FyLRiNRPLRi N][7zms ee 40

yee xqssVxqsQ\sVs gRiRVsV c @sgS ˳WRxmsLiRNRPsVVsV INRPysRVLi]NRP sds sVVsLjiLi (11 s a][NRPsVVs zmssV) xqsLRi*NSLRi NSLRi᪫sVVgS sVgjiRVVs @LiRxmsLRix sxqsVsos ssy\ RV ZaP[LRiVRV FyLRiNRPLRisVVss xqsLiFyxmsQ\sVs RsRVRsVV[NRP[V [NTP @Lijs胫s ALRisVVsV ˳VLixmsoRV sLjiVsV.

ssLRisVV:-

xmsLiRsV˳WRsVVsV sxmsLkiRNRPsVsVVs INRPys RVLiRV s[L]NRPyss sdssVVsLRiV syssVVsV gRiWLji 11cs a][NRPsVVs ssLjiLixmssV.

NSLRiճsQQ\sV NSLRisVVLiRRV. @sgS GNSLRisVVsV RyLRi᪫sVVNRPLi s[\lLisj NSRV. NSLRi᪫sVLi[ NSLRisVV NRPR sVgRiVRVsj.

NSLRi᪫sVVc ssVRcDFyys ˳[RsVV¿[ lLiLiRV LRiNRPsVVV. NRPVLiRRVVsj. @j sLjiR sVgRiVRVLiRVc NRPVsVLji, ys rylLi (RNRPsVV) sVVRgRiVss ssVR NSLRi᪫sVVV. ysRVLi RLiRsV yzmsLiRVVs sVXRV (sV) DFyys NSLRi᪫sVV. [s][ INRP sxqsVso sLjiRsVgRiV RVs][ yss DFyysNSLRi᪫sVV @LiRVLRiV.

ryyLRi᪫sVVgS ssV][Fyys NSLRi᪫sVVV s[LRiVgS sVLiRVsV. NSsN]s][ ssVRNSLRi᮪s[V DFyysNSLRi sVgRiVRVLiRVsV.

rygRiWRVsj. ys ssLRiV sLjiLiRVRVyLRiV? ryxmsoLRiVlgi[ yss sLjiLiRVRVsj. @LiRV¿[ AxmsoLRiVgRiV ys sLjiRVLiRV ssVR NSLRi sVgRiVRVsj. AgRiWRV [s][ sLjiRsVgRiVRVs][ @jNRPy DFyys NSLRi᪫sVV! @j xqsss yLRisVV][ sLjiR sVgRiVRVsj. @LiVV[ AyLRisVVsV @ryxmsoLRiVgRiV FssVLiTW dzqsN]sLS[RV. A yLRisVVV yssVLiT[V xmsoss. C NSLRi᪫sVV¿[ rygRiWRV sLS᪫sVV[ DFyys NSLRi᪫sVVgRiWR ryxmsoLRiVlgi[!

BV[ C gRisLS᪫sVVs xmsLRisWR[V ssV][Fy ys NSLRi᪫sVVVgS sVyRV. "R` xqsXuy* R[ysV FysaRP`"-@s aRPV. (ys xqsXLi ysRVLi[ xmss[ bPLi¿sV.)

rygRiWRVsV sLjiLisj ryxmsoLRiVgRiV. A yLRisVVV ryxmsoLRiVgRiVsVLiT[V s胫ss. BV sLjiR\sVs gRiWsRVsV ryxmsoLRiVlgi[ sszqsLiRV RVsj.

B[sRsVVs xmsLRisWR ys[ ssV][ Fyys NSLRi᪫sVV\ C gRisVVsV sLjiLi ksRVLiRV ysV szqsLiRVRVyRV

˳WsVNTP sVV, sVVs NRPgji, ysNTP gS, ysNTP ANSaRPsVV NSLRi᪫sVVV NSgSc ANSaRPsVV xmsLRisWRsLiT F~RsVVRVsj. BV @j xqsLRi*NSLRiNS᪫sVV. A xmsLRisWRNRPV NSLRi᪫sVV[RV.

[sNTP NSLRi᪫sVVs][ ysNTP DR RVsVV DLiRVsV.[sNTP INRPNSLRi᪫sVV[][ @j @yj @sLiRsVV. AyRsLiRsxqsVsssV NSLRiLRizR\sVs sxqsVsssV INRP[. "WgkiLiRVRV xqsLRi*gRiRVsV xmsLRisVNSLRi\sVs xmsLRisWRRVLiRV sds sVVsLjiLi ysRVLiRV sVRVsV @s ¿xmssV

@R sVRV @sj NRPWR [RV. @ss xmsLRisV NSLRi᪫sxqsVsosLiRV (xsVVsV) sds sVVsLjiLiRV s[cysV NRPWR ys][V V @LiRV sds\sV FsosV. C sdszqs[V xmsLRisWRRVLiRV sVRVgS xmssV.

@ WgjixmsoLigRisosNRPVsV aRPLkiLRisVVLiRVsV. @RsNTP aRPLkiLRis[V sRVVsj?@sgS NRPLRisaRPsVVs s RVVsj RVs xqssWyssVV.

NRPLRisVV 'FyLRisVVcAgSsVc xqsLiRsVV' @s sVWRV LRiNRPsVVV. sVNSRV INRP ᪫sVVsV sR s[L]NRPyss ¿[Rc sVLjiN]ss @sVVF~j[ xmsps RVVsV C NRPLRisVVVLiRVsV.

sRs ᪫sVVsLij FyLRisVV. (xms+@LRisVV) ¿[RRVVs ᪫sVV sLij AgSsV, @sVVF~jRVLiRVs ᪫sVV sLij xqsLiRsVV.

¿[[ sVs ᪫sVVsV, @sVVF~j[s yss xmsWgjiLixmsNRPVLiR DLiRgRisVV. NSs sRs ᪫sVVsV sVxmsgRisW? @j Rs ORPQQsVVsV [LjidLRiVsV. @LiRV¿[ '@sV˳ssVV¿[gSs FyLRiNRPLRisVV sbPLixmsRV' @syLRiV. "FyLRiLi ˳[gRi][ sZaP[`!" GNRPLRixmns؃sV˳ssVVs\ZNP C aRPLkiLRi s[VLRiTs][c A NRPLSsV˳ssVV xqssWxmssVV NSs[C aRPLkiLRisVV ]gRiRV. AgSsV sLiR NRPLRixmnssVVsV @sV˳sLixmsNRPVLiR syLjiLiRVN]ssRV胫sV. FyLRiNRPLRixmnssVV syLjiLiRV dsVNSRV.

WgjixmsoLigRisoRV Rs NRPRVxmso sLixmsoN]sV\ZNP ys[sVRVVsV RVLixmsRV. FyLRi NRPLRisaRPsVVs Fss][s Rs [LRiVLRic G\sVs ALRisVV [[ s yss sVLigRiVsV. @Li[!

ORPVFyxqs @jNRPsVVsV FssLRiV xqszLixmsgRiLRiV? Wgji sWRsVV FsVxqszLiRVsV? @s aRPLiNRP xmsoVRVsj.

ORPVFyxqsV aRPLkiLRiRLRisVVV, WgjiNTP aRPLkiLRisVV][ xqsLiLiRsVV[RV. @LiRV¿[ ORPVFyxqsV aRPLkiLRisVV][ yyRQsVVgRi [NRPsVVsV صjLiRVs[gSs [}LijRV sORPQV\ xmsNSbPLiRV Wgjis GsVRVVsV ¿[RVso. @s xqssWyssVV.

sVLjiRVVsV-"NRPLihRi NRPW}ms ORPVFyry ssXM" @s FyRLiWgRixqsWRsVV. saRPVR RNRPrys\sVs NRPLihRi[aRPVs xmsLiRVsVsVV ryjLis ysNTP ANRP RxmsVVLiRsoc @s xmsRLi ¿zmsssW. @ysNTP xqsWLRiNTPLRi᪫sVVsVLiT[V aRPLkiLRi FxtsQ᪫sVVs\ZNPs FyaRPNTP ճLiRVsV. sVWgRiVNRPV CxmsNTPRV RsLiRysVgS zqsjLiRVsV. @LiRVss Wgji ALSs[*xtsQ sVVsLjiLixmsRV.

B WgkiLiRVRV [NRPsVVsLiRVLiR sRV胫sVgSs ys RLRi+ssVV xqsV˳sVVNSRV.

ss NTPsVzms sWgki

ss\syxmsLRiLi NTPsVxmssM e

Rss bdPR xXRRVM

NRPsysLiR sVsLRiM ry*}qsee 41

ye WgjixmsoLigRiso sss sLijLixmsRV; xqsVLixmsRV. @Rs sVssVVsLiRV sLiyxqsVRVV DRLiVVLixmsso. AsVxmsoLRiVxtsvRVc RLiRssVVs Rs xXRRVsVV gRiy\c sWxqsVs AsLiRsVV¿[ LRisaRPV\ c sVLiRLRisXQ\V xqsVsVVLiRVsV.

ssLRisVV:-

sVsxqsV[ [*xtsQsVVRLiVVLis sLijLiRV, aRPy g_LRissVV VRLiVVLis xqsVLiRV xqsLi˳sLiRVsV.

ARsxtsvs sWsxqssVV sLji*NSLRisVVgRi sVLiRVsV. @LiRV¿[ @R RxmsNSLjis\|qsRsVV sLijLixmsRV. FsLiR sVx[xmsNSLji\sssV ssVLixmsRV.

NSuyRVsVVV gRiRVVc sLiyxqsVRVV xmsLjijRVLi[ RVVsysNTP sV˳ssVV zqsjLixms[Rsj saRPRVsVV.

˳ݼNRP\sVs ORPQQ sVsss sVVgS ANRPL<jiLiRVRVs][c ys sRNRP[ [gRisVV, ¿[R[ sVV, sW[ INRP NRPsVsVV DLiRVsV. xmsLRiyssVVsLiRVsys sV[ yNSRVsVVV ˳ݼNRPORPQQsVV¿[ @NRPXxtsQsVVV NSso. xmsLRiys sVsgS sV˳ssVV,

DVNRPVRVs AsLiRsVV¿[ LRisaRPV\s WgjiVVNRP aRPLkilLi[LijRWRVV RsV@LiR ysVV G][ NRPRVRVLiRVsV. ys][ yRsNTP yyRQsVVLiRRV. @LiRV¿[ @Rs aRPLkilLi[LijRV sXRVRVLiRV s[gRisVV [zmsLiRVsV.

@R ysLiRsVRVVRV! xsVRVVRV!

xqssQ aSxqsQLi

xqsLissLRiLiR xqsLRi*RxqsQQQNSQ*e

AbPR xmspLRixmsRdsLi

A}qs sxtsQ䪫sVkxmss][gki ee

yee WgjiNTP aSxqsQsVV][ s[RV; [NRPsVV][ ssLRisVVLiRRV. lLiLiTLis @RRVsT|msVsV: xmsLjiRLiRVsV. xqsLRi*RM xmspLRiQ\sVs xmsLRixsVV yaRPLiVVLi c (@LiRV sdsV\) sxtsQLixmskssVVs sLSVsV.

ssLRisVV:-

dNRPLSc NSsRNRPc][[ xmsRW᪫sVVcxqsLi˳sLisxmsoRV ssVNRPL][[ c NSgRiy ¿[Rc [y N]Lji ANRPVsLis sgjiLic AsVLi sVgRiV[ yLji RWRVN]sVRV sTyLRiV. BysNTP DxxqsVRV, (DcNSVRVs NRPLRi; ¿[RVLiRV gRiyRV) @s }msLRiV, ysNTP gRisVsVV ¿[LRiVsLRiNRPV sWRs[V D][ s, yss ALjiFNRPVLiRcRNRPgRi sVRVLRiV xmsxqsLjiLiRVsV LRiOTPQLiRV N]sV gRisVsVV ¿[LRiVsLRiNRPV sWRs[V @sxqsLRisVV. gRisVsVV ¿[LjisdsVR gRiWR yss ¿[R RLjiLi sLjiRV. INRP][LRis[RVVsV.yss LiRVN]sRV.

@[ aSxqsQsVV. @؃ssVs NSLRiVdNRP[ xmsRVsLiRVRVsysNTP aSxqsQsVs js* @sxqsLRisVV. ؃sxqsWLRiVRVRLiVVLixmsgS @js*][ @NRPLRi dLjiFsosV.

@؃ssVVsyLjiR\sV sV˳ssVV zqsjLisysNTP aSxqsQsVV][ s[sV xmss?

aSxqsQ؃ssVV s[VRsV sLij. s[VR \|ms˳gRisVV sLij. sV˳ssVVcs[VR\|ms˳gRisVVsNRPV [LRiVN]syRV sVsLRixqssV OTPQLixmsRV. AysV˳sxqsLixmssR\ZNP aSxqsQsVV. @j ճLixmsgS aSxqsQsVVc BV ET胫s RLRiVyR dxmsoLRiV sLij. @j sxqsLjiLixmsRVsV.

gSrNRPgS kxmssVVRLiRVsV. FyxmsLiNRP yxqsysVV¿[ RsVV RLiRVsV. A yxqssNRPV RWLRisVVgS xsVV y\s RVVs Wgji sxtsQLixmskxmss[V!

RX xms RLjiy

xqsQXsVs saRP*Li s[NRPRVs Wgkie

sxLRi LRixzqs ys[

sLSsVLRi ˳WsV sRsaSsM ee 43

ye VLRiR][c|msLi][ sRsVs aRPLkiLji\VRVVLiT NRPWR Wgjics CxqsNRP saRP*sVV NRP gRiTxmsLRiNRPgS ڿRVsV. GNSLiR LRixxqs [aRPsVVsLiRVs y\c LSsVLRiLRizR\sVs xmsLRixsVVs sRsxLRi bdP\Vc saSLiRV\ VVFyLRiVsV.

ssLRisVV:-

sWssVV¿[ @NRPscRWRWxqsLRi\sV RX aRPNRPsVVLiRVVs [xsVV, Fsss\ZNPssV dRLRixmsoLiRVsV. xqs*RryssVV ¿[zqssgSs ysNTP xqsVsVVgS sVLiRRV.

sVWgjiRVLiRV aRPLkiLRisVV yss ˳تssVV [aRPsVVsV sVgjiRVVLiRRV. @LiRV¿[ @RRV aRPLkiLRi sVLiR VLRiR VLRiRgSsVssV xmsLiRVN]sRV. ysNTP aRPV˳RsV NRPLixmsRVLixmsRV.

RWRgS sLiR sLRisVRV. NSs @R UsaRP*sVVs ZNP[sVRVV sVsdsRVRV. ks NRP gRiTxmsLRiNRPgS ڿRVsV. LSsVLRi᪫sVVV [scxmsosLSsX LRizR\sVs sRxqsRsxqsVso ssRV sRظRVNRP saSLiRV\ ¿gRiV AsVxmsoLRiVxtsvRVc

LSsVLRi᪫sVVs xqsVTgRiVLiRsVVs NTP, sVVsVgRiVRV, [VRVcDNTPLjiNTPLji RVgRiVRVs saRP*sVVsV gRiTxmsLRiNRPgS ڿRV[ AaRPLRi s[VsVVsj?

xmsaRP NTPsVzms sLRiWxmsLi

ssRcsaRPV[cNTPRzms sRssVe

xtsQ sLRiVxmssV ˳WsVs

suysVssVQ NSxtsQ s][gkiee44

yee WgjiRLRi+s aRPs ˳xtsQصRVNRPV RWLRiV\ RVVLiRVsV. @R [sVRVVsV jNTPLixmsRV. GsVRVVsV ANTPLixmsRV. GsVRVVsV sWزRRV.

ry[s xmsLRixsxqsVsosLiRV sxtsQgRiy\ NSxtsQsVV s saRPV\ sLSVsV.

ssLRisVV:-

sVsxqsV= sxtsQRWxqsNRPsVV NSsxmsoRV NRPsV LRi RVVssVLRiWxmsRLRi+ssVVNSRV. ¿soV sVWxqsVN]sNRP FLiVVssV aRPsVV gRizLixmsRRV. G BLijRV\sVssV sVsxqsV= sxtsQRV˳تsVV\sVsxmsoRV sWRs[V NTPRWbdP sVgRiVsV. sxtsQRV gRix᪫sVV ¿[RVVsV.

@V NSsyRV 'A{mnsxqsV LRiRVVsj NSs xmss ¿[RVV[RV' @ssVVLiRVsV.

xsxtsv\s WgjiNTP sxtsQRWsV˳s sVV NRPVgRiVsV? sVLSxtsQsVV[s ˳WNRPLixmssVVsV @ry=sVV[ sVsy V sV˳sLiRVsV?

LRiWxmsRLRi+scaRPaRPscyNRP=Li˳xtsQصjNRPsVV BLijRV sxtsvsRVLiRV xqsLi˳sLiRVsV. @j*dRV xmsLRixsVVsLiRRLiRsVV ssVgRiVQQ\s Wgji NRP᪫s RssVV [s y\ sLSVsV,

'RVxqsR*xqs xqsLRi*sW\Qy˳W`cR[䃫sNRPLixmsZaP[`'c @s aRPV. xqsLRi*sVVsV ARxqs*LRiWxmss[V @s FsssNTP sjR\sVs][c @sV˳ssVVs NRPLijs][c yRV [s][ ڿRVsV? [ss RLji+LiRVsV? RWRVRVsjc RWRRVRVsj ARճssVVV NSsoNRPy! NSgS Wgji aRPxqsLRi+LRiWFyjNRPsVV ssV˳sLixmsRVc Rss[ yssV˳sLiRVsV.

ػRճsWs s{sM

sVxtsv xqsLRi*R xmspLRiyLi xmsaRPse

gRiWRLi RLRi RVd[

sVWRsRgRisWLRi RRQ*M ee 45

yee WgjiNTP ػRճsWs sVVLiRRV. xqsLRi*FyV yRRV xsVVgSs[ RLji+LiRVsV, xqsNRP aSryQLRi LRixxqssVV sLjiLigjisy\NRPWRc @ssVV sVWRV URRs ˳؄sLiRVsV sgRiWRsXQ\V RLjiLiRVsV.

ssLRisVV:-

'syؼM'c FydsRVsVV. xmsoVNRP¿[ ؼ GLRiRVRVsj. xmsoVsj aRPLkiLRis[VNSs ARsxqsVso NSRV. ysNTP sssVLRi᪫sVVV [so.

's ظRV[ sVRV[ yNRPy`

yRVLi ˳Wy*˳sy y s˳WRVM @s gkiR.

aRPLkiLRisxtsQsVVNRPV ػRճsWs sVVLiRVsV. xsxtsvRVc dsRV xVRVc dsRV aRPWRVRV @s ؼ˳[RsVVsV ˳؄sLiRVsVc dsRV yyRV, dsRV xmsLRiVRVc @s @ճsWs [*uyRVNRPV sRVV\ sLjiLixmsRV.

@RRVaRPLkiLRisVV ssRVsV OTPQLixmsRV. xqsLRi*sVVsLiRVsV xmsLRixsVVs[ RLji+LiRVsV.

'aRPVs\¿s aRP*FyZNP[ R xmsy xqs=sVRLji+sM' gkiR.

xmsoVgRiVT xmsossVRLiRVsrLiRLRisVVs[sV @sV˳sLixmsgRiRV? @ssVV Fy\s WgkiLiRVs RLRi s[sV gRisVsLixmsgRiLRiV? yLSRs NRP sVWRVsgS ˳؄sLiRVLRiV. AWgjiNTP sWyssWssVVV xqssWssVVV. \|msgS [NRPsWRss sVWRVsgS ˳؄sLiRV @RsNTP sV˳sVV. @Rs GNSLiRsVVsNRPV ˳LigRisVVLiRRV.

Wgji xqsLRi*\ RVVLiTRVV sVWRVss gRisVsV!

DxmsyRV xsVWLi

xmsLjiyRWNSaRP sVss sW{qsLRi e

xmsxqs*zms sLRissyLi

xmsLjiLRi˳xqss xmsLRisaRPM N][7zmsee 49

yeeWgji Rs¿[s[ RgRiRgS [zqsN]sc ANSaRPsVVs[ NRPVgS \lgiN]sc˳WRsVVs[ sVXRVRsVVgS [N]sc \sLSgRisVs zmsRVVLSs gSRsVV N_gRiLiRVN]s AsLiRxmsLRisaRPV\ RVVLiRVsV.

ssLRisVV:-

RLjiLiRVNRPV RNRPs sxqsQsVVV, aRPRVsLiRVNRPV xLixqsRWNSRsVVV, RNTPLiRNRPV sVRs jLiRV c ByRV\|ms N][LjiNRP aRPLkiLRisxtsvsNRPV, ARsxtsvsNRPV dss][ s[RV.

sxtsQRWxqsNRPVRV zmsRWxmsLjixtsQ*LigRisVVs LRisbPLiRVsV. WgjiNTP ds\sLSgRis[V zmsRVVLSV. @RRV \sLSgRisVVs[ gSRsVV xRVVLiT AsLiRxmsLRiaRPVRgRiVsV.

[NRP sVsV˳sLiRVsj sxtsQRWsLiRsVV! Wgji @sV˳sLiRVsj xsLiRsVV! @j {qssVRsVV! Bj s{qs=sVsVV! @j saRP*LRisVV! Bj aSaRP*RsVV!

gRiR˳[RyxqsyճM

xqs*xms[yLRiyLRi yLkiճM e

LRisV[ xqsx RVLSM

RRVysM xmsolLi[N][7zmsee 4`

yee ˳[RsVVsss r~gRixqsVNRPQ\s sRWLiR][ LS Rs @LiRMxmsoLRisVV[ LRisVLisVcWgkiLiRVRV ؼ˳[RsVVsV sxtsQRVyxqsssV sxqsLjiLi, sVxqsLiysxmsLRisVV\ LRisVRVsVV\s VjsXRV][ DxmssxtsQRLiRMxmsoLRisVVs gkiTLiRVRVLiRVsV.

ssLRisVV:

yLRissRVcdsRVc yRV @s ˳[RsVV[sy\lLi, r~sV胫s VsV, Fsss][ \sssV gRiWT sxLjiLiRVLRiV. yLjiRVLiRV ˳[R˳تssVV yxqss\ZNPssV DLiRRV. ˳[RsVsV yLji sXNTP ˳LigRiNRPLRisVV,

aRPLkilLi[LijRVsxtsv\RsV ˳[gRisVVsV rygjiLiRVN]sVNRPV xqssVLRiV\s xms˳Vso B r~gRixqsVNRPQ\s sRWLiRVsV FssNRP[zqs c @LiRMxmsoLRisVV[ yLji][ gRiWT sxLjiLiRVsV.

s[*xtsQ xmsLRisVV\s VjsXRVRVLiRV ˳[R˳تssVVsNRPV, sxtsQRVyxqssNRPV AsLiR\VssV @sNSaRPsVV [RV @sRVVs][ sVxqsLiys sVV rygRiVsV?

yLRissRV RsV r~gRixqsV¿[ IRWLRisVV¿[ RsVV gRiWTs xms˳VsLRiV RsVV sLjiLisV c ˳[RyxqsyLRizRsVV \s VjsXRVV WgkiLiRVsNRPV sLiR FyLRisaRPsVVsV gRiLiRVsV.

@LiRMsoLRisVsj [xms FsR[ DLiRVsV. @R NRPLiRLRiVsV [LRi[LRiV.

x؃ssVV sVxms[bPLiRV DxmssxtsQRVV s[RbdPL<RisVVV. ys ˳تssVV sLiRVN]sgRiV NRPxtsQsVV.

xms˳VsosNRPV @LiRMxmsoLRisVV sLRi˳WsV! WgjisLRiVsNRPV DxmssxtsQRLRisVV! sLRi˳WsV! INRP sxtsQRWsLiRsVV s[L]NRP sLiRsVV!

\sLSgRi sxmsosWLRiLi

s؃[ysV kzmsN][kxmssV e

ALRiVxRRQ*xLRiQLi

sVVNSQxqsx sWR[ RVLSee 48

yee \sLSgRi sVsV saS\sVs sVsLRiVxqs gRiVLiyc s؃ssVsT |mssVjs*¿[ xmsNSaRPsLiR\sV RVVsc sR xqsR sxqsVQ\ss xmsLRix sVsT s[VR\|ms ZNPNTP c RVLS sVVNTP NSLiR][ gRiWT AsLijLiRVRVLiRVsV.

ssLRisVV:-

sVV [s[ s[VR\|msNTP FsNRPV xqsLi˳ssVV NSRV. @j RNRPs sVsLRixqs @LiVVs][ xqsVsVVgS @jL][zLixmssRV胫sV.

xmsLRixsVs xqssVVsR xmsryRsVV sjL][zLiRVNRPV \sLSgRis[V RNRPs sVyLji.

FsV[ s[VRdsVRNRPV ¿[LRiVN]ssV. @j kxmssVV [s dNRPN][\sVs][ c @R INRP s[L]NRPgS ][RVsV. @[ Rgjis s؃ssVV [NRP[Vcds ys syyRV ssLiLic Fss\ssV [}LijRV \sORPQsVVsV @sV˳sLissVc yy @sV˳ssVVsV xqsLjigS gRiVLjiLixmsRV. @yRV Rs ˳LisVWxms[aRPsVV¿[ [NRPsVVsV RxmsVyLjis LiRVsV.

$ aRPLiNRPLRi˳gRisyRVNRPV WLRi*sVV RLRiVyRNRPWR, RgjisLiR s؃ssVV[NRP[V RsV\s ryRs¿[ [}LijRV sORPQ\sVs ˳szqss @sV˳sLisyLRi VyLRiV.

NSsyLRiV Rgjis s؃ssVV [sy\lLisLiRVs, AzqssLiRVN]sRVVc xqsRsVVsV @sV˳sLixmssy\lLi [NRPsVVsNRPV @\Q*RճssVV\s xmsVsWLRisVVV Dxms[bPLiRVRV sLji.

Rgjis s؃ssVV[s sV˳ssVV kxmssVV[s s[VR. (sVLRiRsVV ճLissVcys s RVsyRV ys yLjiRQsVV ]gRiRV) @LiRV¿[ gRiVLRiWxms[aRPsVV¿[ xmsL][ORPQQ؃ssVVsV xqsLiFyjLiRVN]s cFsRgRis \sLSgS˳xqssVV¿[cQNRPsVVsV @sV˳sLixms sRVVsV.

Fss][ WgjixmsoLigRisoRV sWRs[V B sV ˳ssVVsV gRiTLi c sVVNTP NSLiyryxRLRisVV¿[ LiRs[LRiV胫sV.

ssR[R sWLi

ssy\sRXxtsQ NRPsdLi R e

@xmssWysVXR xmnsVNSLi

ARM N][7zms gRiX񦦦 ee 49

y ee GNSLiRyxqssVVsV RNRPs xmspRLiRgS c ssR ][T sLRisVV sR xmsLSVRsV NRPsXORPQxmsoksgSc @ssWssVVs @sVXRxmnsVNRPgScAR؃s xqsLixmssVRV sWRs[V {qs*NRPLjiLixmsgRiRV.

ssLRisVV:-

ryyLRi[NRPsVV aRP xqsLRi+ LRiWxms LRixqs gRiLiyRNRP sxtsQRVsVVLiRV LRisVLiRVsV. GNSLiRxms[aRPsVVsLiRV Bs ճLixmsso.

@LiRV¿[ sxtsQRWճsVV xmssX gRi [NRPsVVsNRPV GNSLiRyxqssVV NRPLiNRPNTPLkisVVs sVRVMsVVsV gRigjiLiRVsV.

sxtsQRVsLRiRV\s Wgji yss (GNSLiRyxqssVVsV) NRPVsxmsp RLiRsVs AsLiRsVV][ {qs*NRPLjiLiRVsV.

aRPLkiLRisVVsV dsTs RLRiVyRgRiWRc xqs*LSj xmso [NRPsVVRVLiRV @xms=LRiMNSLiyxqssWgRisVsVVsV yLiLis y\lLi RVRWgSj NRPLRisVVRVLiRV xmssLjiT sVV NSLiRVR xmsLSVV\ sLjiVRW? @ zqs sxqsxmsokxmss yLjiNTP sVRVMsVVsV |msVsV.

NSs WgjixmsoLigRisoRV [NRPsLRiVRsVVgS NSLiysLRirsVVsLiRV cRs[ DRLiVVLis L][RsV (gRiVxms=sV, @xqsxRsV) NRPNRPsV[ {qs*NRPLjiLiRVsV, ARLjiLiRVsV, xqsLiLRiOTPQLiRVsV.

[NRPsVVsNRPV @ssWssVV sxtsQsVV! xqssWs sVsVXRsVV! Wgji @ssWssVV @sVXRsVVgS {qs*NRPLjiLiRVsV,

@Rs GNSLiR[aRP QNRPsVVsNRPVc [NRPsVVsLjiLiRV @ssWssVVsV sVx[xmsNSLRi sVVsLjiLiRVsVgRiy!

sVWgji sWRs[V BVVLiRgRiRV!

ss}tsQR ][xtsQjRW

gRiVVyy s NTPyR[!

AsRNRP sVsV

ػ][*y}qs sVVsM N][7zmsee 5iLi

yee Wgji LiVW[NRPsVVsLiRV Fsys\sssV ][xtsQsVs ˳؄sLi xmsLjixLjiLixmsRV, gRiV᪫sVVgS RLi {qs*NRPLjiLixmsRV. @RsNTP gRiV][xtsQsVVV xqssWssVV[! @sRVVsV @sysxqssVV[! @RRsVR Dy{qssV\ RVVLiRVsV.

ssLRisVV:-

'Rc¿[RscgRiVc][xtsQsVRVcsaRP*NUP>sNRPLSLRi'- RV{qsyxqsV.

("Rc¿[RssVVsV, gRiVc][xtsQsVVsV NRPRV[{qs xmsLRisWR LiVW[NRPsVVsV xqsXLi¿sV"

][xtsQs[VNSRV gRiV᪫sVVNRPWR sWRWsxqss[V! Fyxmss[V NSRV. xmsosV NRPWR A][xmsNTP ALiNRPs[V. RVxtsQQXRsVV RVM؃sV˳ssVVs\ZNP aRPLkiLRiLiRsVVsV |msV RVsj. xqsVNRPXRsVV xqsV؃sV˳ssVVs\ZNP aRPLkiLRisVVsV gRiLiRV RVsj. lLiLiRVsV xsLiysV˳ssVVsVLiT jgRiLRiV胫ss[V.

@LiRV¿[ WgjixmsoLigRisoRV ][xtsQsVs VLi [sds [*ztsQLixmsRV. gRiV᪫sVs FsLi [sds ARLjiLixmsRV. @RRV xqsLRi*Q\sVs @yRsxqsVsoRVLiRVsVc @j gRiV\sVssVc ][xtsQ\sVssV Dy{qssRs[cD}msOSQ˳تssVVs[ szLiRVsV.

˳WRLi NTPsVzms ssVsV[

˳؄sR NTP胫s sRVRsMe

xmsaRPs xmsoL][sLRiQzms sxqsV

xqssVryLRi xqssVLRixqsM N][7zmsee 51

yee ssVNRPVQ\s sVRVRV c ˳WyLRisVVsV ˳؄sLixmsRV, ˳sxtsQRLRisVVsV LiLixmsRV. xqssVryLRisVV RVLiRVsV. xqssVLRixqs Vj gRiy\ (xsVVgS RLji+LiRVy\) Rs FsRVsVs yss \|qsRsVV NTPLixmsRV.

ssLRisVV:-

˳WRsVV @sgS gRiRsj, ˳؄s [NRP ˳sxtsQRV @sgS LSsVsj. lLiLiTLiNTPs sRVsVsVsj sLRisWssVV

[NRPsVV @jNRPxqssVRVsVV ˳WyLRi˳تsssVLi][ c ˳sxtsQRLRiLiRssVVsLi][ RsVysVLRi sLjiVsV. ZNP[s sLRisWssVVsLiRjsVsRV.

[NRPsVVVVNRP LiVWzqs xqs*xmssVVsLij. NRP sLij. sVs sVR aRPRVsLiysW A xms[aRPsVVc A xmsLjixqsLRisVVV NRPRVLiRV sxqsLjiLixmsRVsV. G[ xms[aRPsVVVc FssL][ sNRPVV NSssRVLRiV.

@V[ RsV sRssVV[ c RsyLRiLi˳sVVs Fsxmso][ Ljigjis G][ sxtsQRVsVVsV ˳؄sLiRVRV [NRPsVV sLRisWyLRisVVsV RysVVs sxqsLjiLiRV RVLiRVsV. @[ Bj LiVVV ¿[RVsRVVsV, Bj LiVVV LRiVgRisss ˳sxtsQj*xtsQWx ][ sLRisWssVVsV sxqsLjiLiRVRVLiRVsV.

NRPRVLiRV sLRisWyLRisVV sxqsQXR\sV G][ G][ NSss胫sV[ BLiRVsV LRiVgRiVRVsjNRPy! @LiRV¿[ [NRPsVVVVNRP LiVWzqs (gRiyLRi˳تsssVV ˳sxtsQRLRiLiRssVV) xqs*xmsxqsRXaRPsVV.

BNRP sLRisWs sVVsj. @j sLRiLiRLRisVV. ˳sxtsQRLRisVV sVLiT sLiRVRV ˳VRsVVgS (gRiRsjgS) sWLji FsoRVsj. sLRisWssVV BV ˳WR˳sxtsQRV][ |mss s[zqsN]s RVVsRgRiV¿[ BjRVVsV RRVs[VNSs s[\lLisj NSRV. (BLiRNRPVsV BssRVV sV[sxqssVV[)

ARsxqsVsosLiRV sRgRiLRiWNRPV\s WgjiRVLi k xqs*xms sVVLiRRV. ˳WRc ˳sxtsQR*QQLRisWyLRi LiRs sVVLiRRV. @RRV Ljigjisyss LRiVgRi[VRVyss sWRs[V NSRV. sLRisWssVVs Rs FsRV sVsyss \|qsRsVV ˳؄sLixmsRV, NTPLixmsRV.

xqsLRi*Li xsVRVsVs ˳تssgRiy\ c sR xqssVLRixqs Vj\V c (NSؼdRV\) sLSVsV.

B WgjixmsoLigRisoRV sRVNRPgS sRVNRPgS FsR\ss ճLiRVs[sW!

sgRiX{y NRPLRiM

sLRiQXuyZaP[xtsQ sxtsQ[VxM e

RXzms sVsVRsV {qssWLi

FyxmsM xmsLRi N][7zms RVsLRiM ee 52

yee BLijRVsVV sss gjiRVc sVsLjiLi' sxtsQRVyxqss sss ]gRicRVT|ms, xqsLS*jNRP\sVscsLiR{qssVRVLiRV Fss][ RV ZaP[LRiVRVsWRs[V sxLjiLixmsgRiRV.

ssLRisVVV:-

'BLiRxqscARsMcsLic xmsNRPLic BsRVLi' ARsxqsVxmsosV xqsWLiRVsj RVgRiV¿[ BLijRVsVV. a][yRV\s BLijRVsVVV xmss ¿[RVVRVss. FsV xmss ¿[RVVRVss.?

ARrydsVxmssVV¿[ VjRVLiRV xmsxmnsLis \¿RssVVsV sVsxqsV=y*LS @LiRVN]s @s xmss ¿[RVVRVss.

gjis[s ds sVLRiVgRiVRVc NTPLiR @gji *LiRVRVsRs RV[RVVRVsVcBLijRVsVV ysVV xmss }qsRVVRVcRsV ssVNRPsVs ARsV zmsNTP RVRVss. @LiRV¿[ dssNTP BLijRVsVVs }mslLi[LRisV. sxtsQRV؃ssVVsNRPV ryRssVV gRiV¿[ Bs 'NRPLRi᪫sVVV' @ssV NRPLRi᪫sVV @sgS ryRssVV.

"RVy xmsk}mss NRPLRi[s LRiWxmssVVxms˳[cRy RORPVuyzms NRPLRi[s LRiWxmssVVxms˳[ e Gs s[RLSzms NRPLRiجsee "

-aRPLiNRPLRi˳syRVyLRiV.

NRP[sVs sxqsVsoVVNRP LRiWxmssVVsV gRizLiRVNRPV kxmssVV ryRssVVgS DxmsWgjiLiRV RVsV c LRiWxmsgRix᪫sVVs NRPsV ryRssVVgS DxmsWgjiLiRVRVsj. BLijRVsVV sRVVsV BV[ryRssVVVgS DxmsWgRixmsRV RVss.

aRPgRix᪫sVVs ¿scxqsLRi+gRix᪫sVVs R*gjiLijRVsVVc LRiWxmsgRix᪫sVVs s[RsVVc LRixqssxtsQRVsVVs x*cgRiLiR sxtsQRVsVVs yzqsNRPcryRssVV\ NRPLRi᪫sVV sRV RVss.

s[LRiVxmso gRiyRV ryRssVVsV NRPgRi ssWgjiLi ZaP[RVsVVLiRVsV. s[LRiVxmso [syRV yss DxmsWgjiLiRVN]sV ¿[RNSNRP xmssWRsVVs NRPVN]sVsV.

gRiV᪫sVVsj, \|qsNTPVsj. @s xmsRW᪫sVVs ryRssVV[. yss sRVxmso INRP s[LRiV. As[LRiV [syRV xmssWRsVVs TFsoRVyRV. Bj sVs FsLRiVNRP[s[!

@[ BLijRVsVVVsV FysVLRiVs sWRsVVs R][RVVRVsj. FyٲRV yss[ gjiRV, sgRizLi ZaP[RVsVLiRVRVyRV.

INRP gRiV᪫sVV[cBRLRi yxssVV[ xmssWRsVV [NRPVLiR sRxmsoNRPV sgRizLiRVNRPV s[LRiV NSsRVVsV. BLijRVsVVsV sgRizLiRVNRPV ysNRPLisV s[LRiV @sxqsLRisVV. 'sVsMxtsQuydssRW' a][yj xmsLiRNRPsVVcsWsxqssVV C ALRiVsV خs[LijRVsVVV ygSj xmsLiRNRPsVV NRPlLi[LijRVsVVV. C BLijRVsVVV aRPصjsxtsQRVsVVsV sVsxqsVsNRPV @LijLiRVRVss. sVsxqsV\|ms C sxtsQRVsVVV sxLjiLixmsgSc@R ys yRsV }msLRiVN]sVRVss. @V }msLRiVN]s yxqss¿[ [LjiR\sV sVsxqsV= sxtsQRWճxtsQ][ BLijRVsVVsV gRiRLiRVRVsj.

N]RVNRPV 胫s sVRsVVsV ys sVsyRV Ry*xqss¿[ [LjiRV\c sVLRi sVLRi N]RVNRPVsV A sVRsVVs @LijLiRVsVs }msLRi ¿[zqssVc

sxtsQRVxqsVsVRQ\sVc Ry*xqss¿[ gRiRs sVsxqsV= BLijRVsVVsV ݃sMxmsossVVgS sxtsQRVsVVsLiNRP LRiVsLiRVRVsj. sVsxqsVVVNRPV CxmssXNTP RRR sxtsQRVyxqss[V NSLRi᪫sVV.

Wgji Rs @LiRMNRPLRi᪫sVVsVLiT sxtsQRVyxqsssV sLRiLiRLRi x˳تss¿[ RVT|mss[RVVsV. yxqss[ [so, @ճxtsQ FsV sLiRVsV?

$ sVysWRV᪫sVVs VVxtsQaRPXLigRiVs NRPRRVVsj. sRVxqsV[sVs r~gRixqsVNRPQ\s yLRissRV LSRVN]s LjigjissV ARVs @LiRLRiLigRisVVs sxtsQRWճxtsQ sLixms[RVc G DRLiVVLixms[RV A sVRVs @LiRLRiLigRisVVs sxtsQRVyxqss[ [so.

sVWgRiV @LiRLRiLigRisVVcsxtsQRVyxqsyLRizR\sV aRPVR\sV RVVLiRVsV. B sVdsRVVV s{qs=sWsLiR [aRPsVVs sLRiLiRLRisVV sxLjiLiRVRVLiRVLRiV.

xqssQ [xmsxmssLi

yxqssVsLi R y鼽 NS*zms e

xqs*xqsM ZaP[[ RVLS

ysLRi sWss sVsV˳ss[NRPMee 53

yee Wgji RsNRPV Dxms\sVsyss NSRsRV @sVxms sVVsV yLiLixmsRV. ALiRLSsLiysV˳ssVgRiVQQ\ xqs*xqsV\ RVVLiRVsV.

ssLRisVV:-

"aRPLkiLRisVVsNRPV sRsVV FyRsxqsVso NSssV. sVsxqsVNRPV sRsVV sWRs sxqsVsoNSssV. Bj ys xqs*˳تsssVV."

GsVLiRsVVcGjLiRVcGgRijcGyxssVV DxmsWgjiLiRV LRiVgRiVRVs][ aRPLkiLRisVVsNRPV @[ sVLiRsVVc@[jLiRVc@[gRijc@[yxssVV NSssV. sWLjis][ xqsVsVVLiRRV. BV aRPLkiLRisVV @ss ssVNRPyss[ N][LRiVN]sVsV.

sVsxqsV @V NSRV. ysNTP sRsVV N]Rj NSsRVVsV. G NRPRss BLiRsLRiNRPVsV AsLijLiRV Ljilgi[ @[ NRPR ssVNRPV sVsxqsV xqsVsVVsVV NSRV. BxtsQxmsRRV.

G xqsVLiRLji F~LiRV\ZNP BLiRsLRiNRPV RzmsLi¿[ @j ճLis zmssV ysVRsLRiNRPQ\sV N]Ryss yLiLiRVsV.

Gj\VssV RsNRPV ճLixmssLiRsLRiNRPV sWRs[V sVsxqsV ys\ZNP ALSxmsRVsV. ճLisdsVR ysVR sLRiNRPQ\sV s[L]NRP N]Rj NSssV. @LiRV¿[ ALSs[V NSs AsLiR sVsj sVsxqsVy*LS ճLiRV NRP,

'@[][ @j' ճLis yVsV. yNRPV s[lLi[sVRVV @NRPLRi[RV. @s sVsxqsV xmsV xmsVNRPVsV. '@[][ @j' ճLisj. sLis[ sVsxqsV Rs xmssV gSNTP sR s[RVVsV. ճLis ysVR @xqsLiRXxmsQ\sVcs[L]NRPys\ZNP NRPVRWxsVVsV sQQNRPxmsLRiRVsV.

WgjiVVNRP sWsxqssVV rysWs[NRPsVVVVNRP sWsxqssVVsNRPV ճssVVgS sVLiRVsV.

'ճLisysVR sLRixqss˳تssVV'

ճLixmssysVR yLiyORPQ᪫sVV'

Wgji sWsxqssVVsLiRVLiRso. @Rs sWsxqssVV @FyLRi\sVs @LiRLSsLiRsVVsc [sNTP ryRVsj [][c @ sLiRsVVs sRRXxmsQ\sVc@syLiyLRizR\sVRVVLiRV[V ksNTP }RVso.

C [NRPsVVsLisLRiVsV xqsVsVVgS aRPRVsLiRV [RV. lLi[xmsoc'Bj ¿[RVsRVVsV. @j xqsLiFyjLixmsssV. C @RsVVsV ]gjiLiRVN]ssRVVsV' c ByjgS xsRsVV\s As[Rs][Rs[ [NRPsVV aRPRVQ\|ms s[VsVyVRVsj.

WgjixmsoLigRisoRV sWRs[V xqs*xqs˳تssVV][ aRPRVsLiRVsV.

NSxtsvzms ssVLi xmsRdsLi

AryyssxqsLisRVsQysVe

@s[ ճORPVNRP GN][

sxLRisLRiVQQNRP ssM \|qs#*LRisVee 45

yee ؃ysLiRsVVV sRgRiXRsVV\c sNRPzqsRsVV\ sLjiVcssV\sVsc@sLRi*RdsRV ryssVVsV [LRiVN]sy\ LiRLRizRV\, xqsLRi*sRsVV xqs*RLiRV\ ճORPQNRPV ]NRPRV sxLjiLiRV RVyRV.

sLRiLRisVV:-

'[aRPsVV[ LSxtsQxms xmsRs |msRxmsRs. ARVs xqsLRi* sRsVV xqs*RLiRVRV. A xmsRs FsssN][ ˳gRisLiRVsNRPV ճLiRVsV' c @s ¿xmsV[ @LRisVVsj.

NSs Fss][ ճORPQNRPVRV. s LiTcNRP RyRVN]sVNRPV INRP s xmspLjigRiVTaRP @LiVVssV [syRV @FyLSsLiRsVVsV @sV˳sLiRVRVs xqs*RLiRVRs ¿xmsVRVyLS? B[sV sRWLRisVV? @szmsLiRVsV?

LSxtsQxms xmsRs\VssV ˳RVLRizRsVVNSRV. ˳RVLRizR\sVs][ @LigRiLRiORPQNRPV LiRVNRPV? @j aSaRP*RsVVsV NSRV. ˳RVryssVVs LiRV AsLiR s[VsV AsLiRsVV?

ճORPVNRPVRVc NRP[syRVc s jLiT [syRV c @s sVssVV ˳؄sLiRV WgjixmsoLigRiso][! ARVs gRiRsVVsV ˳؄sLixmsRV. ˳sxtsQRVsV LiLixmsRV! sLiRrysWxmsճztsQNRPVQ\s @RsNTP RVVsV ryNSLRiV. @LiRV¿[ @R]NRPRV sWRs[V DsR xmsRsRVLiRVLiT AFyLSsLiRsVVsV @sV˳sLiRVRVyRV.

sxqsV sxqssV y

saRP*slLi[ sdssVyMe

LS xmsLSs}msO][Q

LS7 dsRLSgSتsVee 55

yee xqsLRi*saRP*sLRisVV FsLiRV @xqssVLi NSsLSNRPVLiR [soRVs][c@ sxqsVsosLiRV (xmsLRixsVVsLiRV) dsds\sVs sWsxqssVV gRiy\c\sLSgRi˳gRixqsLixmssV[ NRPsLjiQ\V RV ZaP[LRiV]NRPRV BR LS}msORPQ [sy\ sLSV RVyRV.

ssLRisVV:-

NRP[ sxLjiLiRV FsLiRsNRPV? sVNRPVs LSsLiRsLRiNRPV. sVNRPVs s胫sLiRs[ xqs*xmssLRisV @xqssVLiRVRVsj. NRP[s AsxqsVsoVcsNRPVVcysRVLi[LRiRs LSgRi[*uyRVVcCL<SQ ˳RVNRPLiFyRVV BssRVVsV @RXaRPsVV gRiVRVss. gRiXRVLiRV, sVNRPVsRVLiRV @xqssVLiRVRVss.

@[ @؃ssVs |mssVsRVLRiRVLi[LRiTs LiVW saRP*xqs*xmssVcAR؃sLRiWxms\sVs gRiX DRLiVVLisLiRs[ @xqssVLiFsoRVsj. @sgS ARsR Dxms\sVsLiRs[ saRP*xqs*xms sLRisVV xmsLjixqssWxms sVgRiVRVsj. xqsLRi*Q\sVs saRP*sVV A][xmsRVLi RLiRL>jiR\sV FsoRVsj.

ճsQQ\sVs @ ry*RsxqsVsosLiRV FssRV sVss[LRiV胯[c ys AsLiysV˳WNTP BRLRi sxqsVso][ @NRPLRi RVVLiRRV.

\sLSgRisVsgS sLRiNTP; BsVVR xmns˳[gRisVVsLiRV @yxqsNTP. @j [NRPVs sV˳ssVV xqsVs. A \sLSgRiQ\sVssV @ryyLRi\sVRVVLiRsRVVsV. @xmso[ saRP*xqs*xmssVV L][zRsVgRiVsV. [NRPVs xqsgRisVV sRVLRic xqsgRisVV sVNRPVs @LiVVs RaRPRVLiRVs saRP*xqs*xmssVV LiRLiRsVVVgS @sVsLjiLiRVRVLiRs[gSs xmspLjigS ]gRiRV.

Fss][ @ryyLRi\sLSgRi xqsLixmssVQQ\s RV[NRP RNRPsLji sWRs[V C zqs sLiRVN]s sLSVsV.

AyLS Fy RXaS

xqssVyFy FyLRi xqsLisyNSLRiMe

xmsaRPsVR xqsNRP s˳[RM

xmsLRixLixqsM NRPbPy˳ؼee 56

yee $gRiVLRiVNRPLRiVNRPORPQsVV¿[c@LiRsVV[s ؃ssVV VVNRP ANSLRisVVsV @LiRVN]sy\cxmsLRisVxLixqs VVNRPRV @xqssVy ˳[R˳تssV\ sLSVRVyRV.

ssLRisVV:-

gRiVLRiVso[s sR NRPVLisR. GsRQ\sssV gRiVLRiVso [NRP[V @LiRVN]sgRilLi[sW NSs, $gRiVLRiVs NRPLRiV[NRP ARsR @sRRV.

xmsxmso\sVs @LiRLRiLigRisVV][ gRiVLRiVsLjiLiRV 'RRQ*sVzqs' Byj sVyNSL][xms[aRP##s[V $gRiVLRiVs NRPLRiV. ys¿[ sWRs[V A؃ssxqs\sVs xqsLiryLRisVV ssLjiLiRVsV. Fss\ssV sVyNSLRi sVsssVV¿[Rs[c 'aRPLkiLRisVV ysV NSssRVV, @FyLRi\sVs xqsLisRV, @sgS ؃ssVV, @[ Rs LRiWxmssVsRVV gRizLixms s[LRiV胫sV.

@xmsoRV ysNTP xqsLRi*sVVsV ARxqs*LRiWxmssVVgRi @sV˳ssVVsNRPV sRV胫sV. ARNRPLi c xsVVNRPLi s[\lLis jRVVsV g][RLjiLixmsRV. @LiRV¿[ @RsRVLiRV [aRPsVVsV ˳[R˳تssVV sVgjiRVVLiRRV.

B zqs sLiRVg]ss xmsLRisVxLixqs\Vs WgkiLiRV]NRPRV sWRs[V ysLiyNRPX\V sLSVsV, 'xdscxLixqsM' xs zLiry gRi][M. 'sRRVyRV' FsoyRV' @s xLixqsaRPsVVsNRPV @LRisVV.

FssU xqsLiryLRiRNRPsVVsVLiT xmsLRisWRsLiNRPNRPV [so\ZNPRNRPssWLRisVV s[LRiLRiRVN]s, @LiRV rygRiVRVy][cFsoRVy][ yRV xLixqs. @sgS Wgji, RV. yLji[ ZaP[xtsvRV 'xmsLRixLixqs, xmsLRisVxLixqs'.

FysVLRi\sVs [NRPsV xqsLiryLRisVVsVLiT NRPRs[. FyRVLiRV gRiWR Fss][ sVdsRVVRV sWRs[V 'xLixqscxmsLRisVxLixqs' xmsRsVV sLiRVN]sVsV. @RsNTP sWRs[V ˳[RLRizR\sVs sV˳ssVV ryRsVV, @j\VssV $gRiVLRiVNRPLRiV؄sZaP[xtsQsVV¿[ sWRs[V ճLiRVsV.

sLSQaRPsV ssryLi

sRWRV syks e

xmsLjibPxtsQ[ RVdsM

xmsLjixmspLSxqss [RsW[ ee 5`

yee @LiysLiRsVRV\sVs xsVVsV gRiWLji胫s [RsVV AsLRisLixmsgS c RVZaP[LRiVRV sLSQaRPsV ssxqssV dsVcRVsV NTPLi]sLjiLi, @j*dRV xmsLRixsxqsVQ\s s˳zqsLiRVRVyRV.

ssLRisVV:-

إصj sLRissxqssVcAaRPsVssxqssV FyLixmsszqssyLRiV FssLRiV! aRPLkilLi[LijRVsxtsvV C ssxqssV FyLiRV RxmsRV.

aRPLkilLi[LijRV sORPQ\sVs AR xqs*LRiWxmssVVsV gRiVLjiLi xs[V yss [RsVVs ssysNTP xmsLRisVV [sV? AaRPsVsVV [sV?

'RLiy[7xqsV xqsRVj*[7xqsV gRiVLRiVLji[uy

sVdsuy sVsV' csVdsuyxmsLiRNRPsVV.

yRV xV\ ssV RLiyV\ssV xqsLRi*[NRP xmsp[, A sVsV˳تsoRV BRLRiV VRsVc xصj sLRisRcAaRPsVsR ˳[R˳تssVVsV RLji+LixmsRV. xqsLRi*sVVsV xsVRVsVVgS @sV˳sLiRVsV.

xsR*lLi[VQ\s WgkiLiRVRV RXNRPXRxxmsoLRiLiRLRiVRV, @sgS BLiRxmsRsscxxmsRss gRiTxmsLRiNRPgS ڿRVsV.

xVVNRP ARVVso FsLiR FsNRPV䪫s\VssV ysNTPs @LiRsVVsj. '@R xMc j*dRVxmsylLi[' @s xqsLiNRPsVV[ ¿xmsVRyLRiV.

xmsLRi+@LRisVV=g]xmsQ\s xqsgRisVV, xVVNRP ARVVso y|msRj. yss lLiLiRV xqsgRisVVVgS [zqssxmsoRV @s y |msR\ss lLiLiRV xqsgRisVVVc@LRi˳gRisVVV @gRiVsV. sVVR xqsgRisVV xmsRsV xmsyLRisVV. lLiLiRs xqsgRisVV j*dRVxmsyLRisVV.

BxmsoRVs xNRPV G[LiRV gRiRFLiVVss. ALRisxmsj[ TyRV. Cj*dRV xmsyLRisVV xmsLjixqssWxmsQ\sVs][ C xRVVLiRRV, s[L]NRPRV xxmsRsVV sjztsQLiRVsV.

BV RV xmsRsoV @aSaRP*RsVV\ RVVLiRgS Wgji aSaRP*R\sVscxmsosLSsX LRizR\sVs (s xqsxmsosLSsLRi򾻽[) xmsLRixsVV y\s xmsNSbPLiRV RVyRV.

aSaRP*RVRV saRP*LRiVs gjiLiRV}qsRVVRVLi yaRPLRis[VsVVsj?

@LiysLiRsVRV xmsLRixsVV yss @sV˳ssVV sLiRVN]syRV saS*dRV\cjNRPV\c@j*dRVV\ @LSLRiVRVyRV.

$xqsybPs }LiRVyLRiV BLiRsLRiNRPVsV AR sysxqs\sVs ssVQQNTPs xqsVLisy\lLicgRiLi][xmsxqsLiLRisVVgS BNRPdsVR s[xsVVNTPs ssVLiRVRVyLRiV.

ORPQRV sVVxmsdsRV xqssVxqsLi

NRPLRi FyLRi sVVxms˳V e

xmssgRiR [xsM

Fy[ \|s ZNP[sLi ˳see 58

yee @xqsLigRiV\c ARsxtsv\ RLjiLiRV¿[ xqsLiR, @gSsVNRPLRisVVsV, @sV˳ssVV¿[ FyLRiNRPLRisVVsV ORPQLiVVLixms[zqssy\ WgkiLiRVRVc [xsVV LSFgS ZNP[s xmsLRixs[V ysgRiVRVyRV.

ssLRisVV:-

Rxms AjNRPsVV¿[ xqsLiR AgSsV NRPLRisVVV sWRs[V sbPLiRVsV. FyLRisVV (G NRPLRixmns؃sV˳ssVVs\ZNP aRPLkiLRi s[VLRiTs][ @j) @sV˳ssVV¿[Rs[ sbPLiRVsV, (FyLRiLi˳[gRi][ sZaP[`).

C gRiLiRsVVsLi jLiRsLRiNRPV G ARsyQ\s˳ssVV xqsVLixms[ c yssry*RVR sVVsLjiLiRVN]s xqsy ARsxtsv\c[}LijRVsVV][T yyRQsVVsVWLjigRi sT|ms @xqsLigRiV\ RLjiLiRVy*LSc

sxqsLRi[sVs @ssVV, sLiRRVRVs @ssVVs xqsLiR AgSsV NRPLRisVVV WgkiLiRVs @sV˳ssVVsNRPV LSNRP[V sbPLiRVsV.

sxqsLRi[ sVsQQ\ssVc xmsLiRRVRVsQQ\ssV sg][LRiVys @sV˳ssVVsNRPV sRV讃s[gSsc ByLRizRV\ xmssX[sysNTP ys @sV˳s sVV zqsjLiRVsV?

FyLRisVV sWRsVV BjsLRiZNP[ s @ssVVs sxmss ysV [RVNRP sLRisVLixmsRV. NSgS @xqsLigRiV\ RLjiLiRV¿[ xqsLiR AgSsV NRPLRisVVV sbPLiRVsV. @sV˳ssVV¿[ FyLRi NRPLRisVV sbPLiRVsV.

Fy\s WgkiLiRV TV xqsLRi*NRPLRisVVsV sRVsVVsLjiLiRV¿[ c [xFyysLiRLRisVV c LRiVgRi [xsVVsV yVNRPV Rgjis NRPLRis[V ZaP[ztsQLi RVVLiRRV.

@RRV aRPLkiLRisVV][ sVs sRVsV sRRWRVRVsxmsV[ xQ\sV RVVyRV gRiy! aRPLkiLRiFyysLiRLRisVVc s[L]NRPaRPLkiLRisVVsV sVVZNPLiRV aRPLkiLRi sVjRVVsV ZaP[ztsQLi RVVLiRs RaRPRVLiRV ZNP[s xmsLRixs[V RVgRiVRVyRV.

FyٲRV [xFyysLiRLRisVV ZNP[s xmsLRixs[V ysgRiVRVyRs zmsyLRiVNRPy! A xmsLRix sV][ yVgRiV a][NRPsVV[ ssLjiLiRV RVyLRiV.

zqssVR sVxqsssVyRLi

xqssR sWss [RxmnsVssVe

@sNRP sWRs[VNRPLi

xqsyRLi sR[ NTPsVzmsee 59

yee NRPRNRP[s\csVVRV sLRi [s\c؃ysLiR xmsLjixmspLRiQ\sVcsNRPLRizR\sVc xqsysWRsVVgRi sLSV @sLRi*RdsRV sxqsV NRP (xmsLRixsVV) s˳zqsV RVsj.

ssLRisVV:-

WgkiLiRVRV [xFyysLiRLRisVV ZNP[s xmsLRix sVgRiVRVyRs ¿xmsV¿[cxxqs*LRiWxms sV\ RVVLiRVss FyhRiNRPVs sWsxqssVV RRVsoN]sVsscxqsybPs}LiRVyLRiV yVgRiV a][NRPsVV[ xmsLRixxqs*LRiWxmssVVsV jRsVVgRi xqsWLiRV RVyLRiV.

ssLRisVV:-

xmsLRixsVV zqssVRsVVc@sLiRsVVc@yj.

FsR lLiLiRs sxqsVso [][ @R NRPRNRP RVVLiRVNRPV dsV[RV. @LiRsV sRVsj [NRP c @j*dRV\sV xmsLRixsVV @LSLRiVRVsj. ysRVLiRV RssVVLiRRV. @j zqssVR\sVsj.

xqsXztsQNTP WLRi*sVVcxmsRVsVVsNRPV sVgRiWR sLji*NSLRi\sV RVVLiRVsj RVgRiV¿[ xmsLRixsVV @yj @sLiRsVV

xmsLjixmspLRiQ؃ysLiRsVV[ ys LRiWxmssVV. @ssVsj [NRP ILigS sLSVRVs RgRiV¿[ @j sNRPLRizRsVV. lLiLiRsj [RV. @LiRV¿[ @j @j*dRVsVV.

lLiLiRsj [Rs @sV FsV? ؃ssVV AsLiRsVV lLiLiRV NSy? @szmsLiRVsV. @s lLiLiRV NSso. INRP[. ؃ysLiRsVVVgS sVs ]NRP[V. @[ ؃ssVV. @[ AsLiRsVV.

FssVV, xճsQQ\sV xmsxmsLiRsVVsjgRiy? xsVV @j*]RVsVsV FsV NRPVRVLRiVsV @s xqs DRLiVVLiRVsV.

@˳xqs RaRPRVLiRVsyLji\ZNP C xmsxmsLiRsVV xճssVs ¿xmssV. C xmsxmsLiRsVVNRPWR xs[VcxsRLjiNRPsVV NSRV.

NSLRisVV NSLRi᪫sVVNRPLi s[\lLisj NSRV, INRP sV NRPRs RVVsj. NRPRsgS sVsxmsVRVsVc xmsgji sVVNRPQ\sxmsoRVsV, NRPRsgS sWLRiVNRPV xmspLRi*sVVsVc@j sVs[csV RVLi[ ysVLRiWxmssVVV NRPRsVVVsV. NRPRsVV @xqsRsVV. @j sVX[. sVXj郫s sVsRVsV. NSRV.

xmsLRixsVV yaRPLiVVLi ¿gjis sWRVVVNRP sxqssVVgS DRLiVVLiscC ysVLRiWFyRNRP xmsxmsLiRsVV gRiWRcxmsLRisVNSLRi\sVs xmsLRixsVV NRPLi s[\lLisj FsgRiVsV?

@LiRV¿[ @˳ryLRiLi˳sVVscxmsxmsLiRsVV s[LRiV. xsVV s[LRiV. @yRsxqsVsocARsxqsVso @s ¿xmsVRVLRiV.

@˳xqssVVVVNRP c xmspLSsxqsRVLi][ @sgS zqsyssxqsRVLiRVc 'xqsLRi*Li *RLi x', 's[xyyzqsNTPLiRs', Ds]NRP[, lLiLiRsj [RV, [s[[RV, @s @sV˳ssVVsNRPV sRV胫sV.

NRPVLiRV FssLRiNRPsVVVgScFss }msLRiV][ g][RLjiLiRVRVssV FyٲRV @ sVX[ @s RLisVc AR syxqsLixmssVRVgRiWR xqsLRi*sVVsV @j*dRV xmsLRixsVVs @sV˳sLiRVsV.

'sylLi[7xmsRV s[VyL][7RVs[VyL][7syLRi[' جs syLjiLi 'Ds]NRP[' RVs gRizLiRVgSNRP! @جs RRQ*sVVsV gRizLixmsNRP yyR*sVVsV ˳؄sLiRVgSNRP!

Ds]NRP[! ysRVLiRV sWLRiV[RV. @j xqsyRsVV,

'xqsyRsVV'c@sV C xmsRsVV @RVR\sVsj. xqsRc@sgS DsNTP, 'DsNTP[V' xxqs*LRiWxmssVV @sCxmsRsVV VxmsoRVsj.

'[xsVVsj; xmsxmsLiRsVVsj' @sxmsoRV dssNTP gSLRi\sVs sxqsVNRP RVVsRs ExNRPV @LiRVRVsj. @[][ A xmsLRisVNSLRi sxqsVsoVVNRP DsNTP[V @sV˳ssVVsNRPV @LiRVRVsjgSscsxqsQ*sV˳ssVV xqsLi˳ssVV NSRV.

@LiRV¿[ xmsLRixsVV xqsyRsVV, ZNP[s xqsyxqs*LRiWxmssVV. DsNTP[V LRiWxmssVVgS gRij. C xqsRcCDsNTP ؃ysLiRsVVNRPLi s[\lLisj NSRV. 'xqsysLiRsVVV' @sV sVWRV aRPsVV¿[ Bj }msL]䃫sRVgSNRP! BLiRV xqs*gRiR˳[RsVV [aRPsVVsV [RV. C xqs`c`cAsLiRsVVVcINRPysNRPLi INRP s[\lLiss NSso,

(gRiVLRiWxms[aRP xmspLRi*NRP\sVs sLRiLiRLS˳xqssVV¿[ sWRs[V kss RVgRiLRiV.)

aRPLkiLRisVVsV dsTs zmssV Wgji LiVV xmsLRixsVV. ZNP[s xmsLRixs[V ysgRiVRVyRs yRLRisVV.

@ORPQLRi sVLRi sVػRLi

xqsWORPQQRLSxmspLRi aRPVR s؃ssVe

xmsgRiR xqsLRi* ZNP[aRPLi

xmsLRiRR*Li sLRi򾻽[ NTPsVzmsee 9iLi

yee A xmsLRixsVV scLScsVLRi᪫sVVV [sj, sVNTP xqsWORPQQQQ\sVsj, @LiRVZNP[aRPsVsj [aRPsVVsV [RV. xqsLRi*RRQ*sVVNRPVsV @s*\ c @j*dRV\sV xmsNSbPLiRV RVsj.

ssLRisVV:-

scLScsVLRi᪫sVVV [xsVVsNRPV xmsLRixsW!

"s ظRV[ sVRV[y NRPy`e

yRVLi ˳Wy* ˳syy s˳WRVM" eecgkiR.

ysNTP scLScsVLRi᪫sVVV [so.

xmnsV aRPLSyj ysVLRiWxmssVV s NRPRsVV\ @gSLjissV, sVXRV ss sVLRi᪫sVV LijsV NSRV.

sWRWsxqssVVgS C xmsxmsLiR sV[ sRsVV gRiR\sV |msLjigji sLjigji RLRiVgRiVgSNRP!

CsWRV [s yaRPLiVVLi ¿gRiVRVs][, [sRVLiRgSLRiVRVs][ A xmsLRixsVV sLji*NSLRis[V. @LiRV¿[ xmsLRixsVV @ORPQLRisVV, @LRisVV, @ػRsVV.

C xmsLRixsVV INRP sxqsVsogS NSRV, ZNP[ssVV xqsRgS (DsNTPgS) xqsyRsVVgS @sV˳sLixms Rgjisj. @LiRV¿[ ksNRPLi xqsWORPQQQQ\sVsj DLiRs[LRiRV.

xqsVsVVcRVMsVV [}LijRWLiRMNRPLRi᪫sVV sLRiNRPVsV rygji LSgRiso. @V RLRiVyR rygRi[so.

xqsLRi*RRQ*sVVNRPVsV @s*\s xmsLRixsVVsLiRV ysNTP s[aRPsVV xqsLi˳ssVV NSRV. @LiRV¿[ @j ZNP[aRPLRizR \sVsj.

؃sxqs*LRiWxms\sVs A xmsLRixsVV @sLRi*RdsRVsVVc@j*dRVsVV.

Wgji aRPLkiLRiFyysLiRLRisVV B ZNP[s xmsLRixsVV ysgRiVRVyRV. @sgScx sxqsVsosNRPV yRTs xqsLRi* sZaP[xtsQ᪫sVVV @RsNTP ¿Lijss[V @gRiVRVss.

xqsVRLRi sVsVLRi sVRWLRiLi

ryLRiLi xqsLiryLRi yLji[ {qsLRisVe

xqssVLRis sV˳RV sVFyLRiLi

R胫s sR[ RRQ*sVee

yee A xmsLRixsVV xqsVxqs*LRiWxmssVV. @sybP sR xqsszRsVV. xqsLiryLRi xqssVVRsVVsNRPV dLRi˳WsV. @j sRxqsLRisVLRixqssVV, @˳RVryssVV. @LiRsVV[sj. @sLRi*RdsRVsVV. @j*dRVsVV.

Wgji xmsoLigRisoRV [xFyysLiRLRisVVcB @j*dRVc@sLRi*RdsRV xmsLRixsVV y\s, xmsosLSsX LRizRV\ sLSVsV.

ssLRisVV:-

FsLiR RgRiLRi[ sVs sxqsVQ\sssV xqsWORPQQsVVgS LjibdPLisxmsoRV ysNTPs sVsNRPVsV sRVsV N]LiR @LiRLRisVVLiRNRP RxmsRV.

NSs xmsLRixsVV @V NSRV. @[ sVs\sVRVVysVV. @LiRV¿[ ysNRPLi xqsszR\sVsc sRxqsszR\sVscFssRVsV FsRظRVscRWLRiLRizR\sVs sxqsVso [L]NRP [RV. DLiRRV.

(BRLRi sZaP[xtsQ᪫sVV sRVVsV ssVNRP ssLjiLixmssV)

[xsVV LSFgS Wgji LiVV ZNP[s xmsLRixs[V ysgRiVRVyRV.

$ xqsybPs}LiRVyLRiV (gRiLiRNRPLRi) BLi WgjixmsoLigRiso[. yLRiV {˳WRV\yLRisj sbPRsVV. xmsLRixsVV @LiRLRiNRPVsV sRxqsszRsVs ¿xmsyLRiVgRiy! {˳WRVgRiV¿[ xqsybPs}LiRVV @LiRLRiNRPVsV sRxqsszRVs s[lLi[ ¿xmssNRPLRi[RV.

Fss\ssV ds\sVs @˳xqs \sLSgRisVV¿[ Rs @LiRMNRPLRi᪫sVVsV y xqsyRsVVgRi @sV˳sLixmsRV xmsLRixsVVsV [LRiVN]s][c yLRiV xqsybPs}LiRVyLjis [LRiVN]syLRissW.

$ xqsybPs}LiRVyLRiV @LiRLRiNRPVsV sR xqsszRV\ @LiRLji s[sVNRPVsV ssVNRP sLSVRVyLRis RVyLRisVVs gRiWR LiVW a][NRPsVV RV[RVVRVsj.

@LRixqs sVgRis sVLRiWxmsLi

sLRixqs sVxqsR* sVRsVxqs䪱sVe

sLRiVxmsxms sLRiRV RR*Li

R䪫sVzms ][R[ sRsVee 92

yee LRiWxmsLRixqs gRiLiRsVVV NSNRPcxqsR*cLRiMcRsVxqsV=sRV gRiV᪫sVVV GsVRVVsV [s\cry[s @˳RVsxqsV]NRP @sLRi*RdsRV\sVc@j*dRV\sV xmsNSbPLiRV RVsj.

ssLRisVV:-

aRPcxqsLRi+cLRiWxmscLRixqscgRiLiRsVVV a][ykLijRVsVV¿[ VsRVRVs sxtsQRVsVVV. xmsLRixsVV @jNSRV. @j BLijRV sXRV xmsVsNRPV NRPRV. @j '@aRPcsVxqsLRi+csVLRiWxmscsVxmsRVLi' @LiVVsj.

saRP*sVLiRRVV gRiVػRNRPsVV. gRiV᪫sVVsgS xqsRQ*LRixqs sWgRiV᪫sVVV.

"\QgRiV sxtsQRWs[yM s|q^s#QgRiV[˳yLRiVs!"

cgkiR.

xmsLRixsVV gRiVؼdRsVV, sLRiV᪫sVV. gRiVؼdRVRV NSsyRV ys F~NRPVssV @sV˳sLixmss[LRiRV.

sV˳ssVV '@'NTP sWRs[V LiRVsV. '@' @sgS gRiV᪫sVVV [syRV. @RRV '@sxqsWRV˳تssVV][' gRiWTsxmsoRV xmsLRixsVV ryOSQRLjiLiRVsV.

'xmsLRigRiV[xtsv ][uysxtsQLRiLic @xqsWRW.' gRiV᪫sVVsV RxtsQsVVgS ڿRV @xqsWRV. Dsj xmsLRixsVVNSgSc yss saRP*LRi\sVs gRiRVgS ڿRVc Ds]NRP[NSgSc yyR*sVVsV RLji+LiRVcgRiV᪫sVLiRV ][xtsQRLRi+ss[V NRPy!

NSgS, xmsLRixsVVsLiRV gRiy骫ss '@xqsWRV' @sRVsV. @j[NRPVLiRV '@sxqsWRWR*sVV'c @sgS xsVVsV xsVVgS RLji+LiRV.

@\V B ˳تssVV NRPy\sxmsoRVcA[RV\sVs [][c@sgS gRiVؼdR\sVsj ryOSQRLjiLiRVsV.

""@xLi} ¿[[*R ryOSQyLRiM xqs DR[''

cxmsRbdP.

ryOSQyLRisVsgS ys[ @j RVgRiV.

B ryRssWLRisVV¿[ @LiRVN]sRgjis xmsLRixsVVgS $ xqsybPs}LiR xqsLRixqs*RVyLRiVyLRis, @˳xqs\sLSgRisVV¿[yLjis @LiRVN]s sRV胫ss yRLRisVV,

B gRiVLRiV NRPLRiVFy

yLSճM R*QjNRP xtsQztsQxqsLiճMe

sLRisyճ LRi[RLi

sgRisV bPLRixqssQ ryLRi˳WyLRisVe 93

yee $gRiVLRiVso\s $xmsLRisVbPs[s xqsLRixqs*RV NRPLRiVNRPORPQsVV¿[ s[sV (xqsybPs[LiRxqsLRixqs*) DxmssxtsQy=LRi˳WR \sVs sVLRisVV dssRsVVgRic@sLiRsVV\s @LRiVsj lLiLiRV ALSsXRsVV][ zmss.

ssLRisVV:-

DxmssxtsQRV sss sVjLixmsgS ճLiRV ryLRidsV gRiLiRsVV[ sVsj. @sV¿[ DxmssxtsQRV xqssVNRPhRissVV¿[ ճLiRV xmsWssVV @NSRV\sVs C gRiLiRsVV NRPyss xmshjiLi F~LiRgRiLRisRVV, BjgRiLiRLRiRsVVNRPV RsWsNRP sVsRVV yRLRisVV.

ALSsXRsVV sWyRLiRsVV. [zqsFyRsVV RVLiRV 12sWR][ Bj sRRVsV.

C gRiLiRsVVsLiRsRVV ALSsXRsVV[.

gRijR sVR sWR sy

sxqs sVsVyxqsLRiLi xqsLRissVRMe

xmsLjiR xmsLSR sRM

xmsxmsR[ xqsxmsj xmsLRisWLRisVee 94

Fss[s sy*LixqsVU ARsysxqssVVsV xms jssVV @LRiLiRsxmsLRiV\ xmshjiLis][cysRVLiRV AR sR xmsLiNRPVsRV胫sV. ARsR xmsLjixmsNRP*RaRPNRPV ¿[LjisLiRs[cssVVxqs\sVssV AxqssVVLiRRV. xmsLRisWLRi sWRsNTP ճLiRVsV.

ssLRisVV:-

sy*LixqsVRV C gRiLiRsVVsV RVsoNRPV @jNSLji. @R\ssV kss sRsVV RVsoRVLiRsRVVsV. [NRPVs @j 'gRirys sVgRiVsV'.

GsVgRiV xqs*R郫sksVV[ aRPV˳sVVgRi ryssVV¿[zqs, INTP sLis[ RW[ F~LRiزRVsV. ryssVVss ճLi aRPV˳R ssy? [RV.

@[ C gRiLiRsVV NRPsWLRiV RVsgS sLis sxtsQRV xmsLSVsX c AyճsVV xmssXcFyxmsLiNRP sxtsQRVsVV¿[ sVLRi sWzqsFsosV. @LiRV¿[ kss sRsVV xmshjiLixmss ssyLRiV.

A FyhRisVVNRPWR ZNP[ssVV @ORPQL][yLRi᪫sVVNSRV, xqssVgRiLRi LiRssVV][ rygRisRVVsV. [NRPVs xmsWssVV sVVLiRRV.

C gRiLiR xmshjissVVsLik sRVsVsVVsV Li sLjis ysRVLiyR sR xmsLiNRPV sRV胫sV. @RU xmsoRdsV\|ms sVLRi ssRLjiLis $xqsybPs[sWgkisVQ\ sLSVsV.

xmsLRisVbPs[s $gRiVLRiV

bP}tsQ[RLi xqsybPs[s[e

LRi[RV sWRsy

sxqsydsV NRPXM xmspLSee 95

yee $ xmsLRisVbPs[LiRxqsLRixqs*RV bPxtsvRV xqsybPs[LiRVRV CsRsVVgS LRiLis 'ARsysxqssVV' @s gRiLiRsVV xqssWxmsQ\sVsj. xmspLRiQ\sVsj.

ssLRisVV:-

"xqsLiryLRisVs xqsVTgRiVLiRsVVs NTP DNTPLji NTPLji RVgRiVRVs J [NRPsW! ds RVMsVV ]gRiVNRPV, ds sFyLSsLiRyLSbP[ [زRVNRPV Rgjis sWLRisVV zmss, y ¿xmsV xmspLRiQ\sVsj.

C sWLRisVVsV @sVxqsLjiLi ZaP[RVsVVLiRV dssLiRV dssLiRV xmss sLis[ ALRiLiճLixmsosVV'. c@s Dxms[aRPsVV.

xmsLRisVxLixqs xmsLjiyNSyLRiVV

$ xmsLRisVbPs[LiR xmspFyRV bPxtsvV

@LiVVs, $ xqsybPs}LiRVV

LRiLis ARsRRWsxqssVV

xqsLixmspLRisVV.

-: aRPV˳Li ˳WRW`:-

$ xqsybPs}LiRVyLji @xmspLRi*gRiLiRsVVV

1, bPssWsxqs xmspxqsVM @\Q*RyLSs,

@\Q*RgkiyV (yRLRicssLRisVV][) 10c00

2. ARsysxqssVV (yRLRisVV ssLRisVV][) 15c00

3. xxqsWRsX (aRPLiNRPLRiV ˳xtsQsVVsNRPVsX)

4. WgRixqsVyNRPLRisVV(FyRLi WgRixqsWRsVVNRPV ssLRi᪫sVV)

5. y*Ra][xmssxtsQkzmsNRP

6. @\Q*R LRixqssVLiLji

7. sssV᪫sW

8. AysVxqsLiyssVV

9. xqs*FjRLi

10. ry*sV˳W xmsNSbPNRP

11. $ROTPQتsVWLji rRLi

12. sV[sRVsVssVV

13. ssLRiRsW (sssLRiLRiRsW)

14. zqsyLiRNRPscZNP[xqsLRisd yssVV

15. xxqsWRxmsNSbPNRP

16. xqsWRxqsLizRxqsLigRixsVV

17. sVdsuyxmsLiRNRPsVVcyRLRikzmsNRP yssVV

18. xqsybPs}LiRV RLjiR

C gRiLiRsVV sRVV ALiysVyRsVV][ NRPsVLigS sVsRVsV.

....................................................................................................................................

ry R s gRiLi R sVLi R c y .

Atma Vidya Vilasamu         Chapters          Last Page


© Copyright Shri Kanchi Kamakoti Peetham
No part of this web site may be reproduced without explicit permission from the Peetham. Some material put up on this web site are protected by individual copyright(s) of the concerned organisation(s)