Sri Devi Kamakshi Sri Sri Sri Adi Sankara Sri Sri Sri Chandrasekharendra Saraswathi MahaSwamiji Sri Sri Sri Jayendra Saraswathi Swamiji Sri Sri Sri Sankara Vijayendra Saraswathi Swamiji
Kamakoti.org presents several different aspects of HinduismKamakoti.org The official web site for Sri Kanchi Kamakoti Peetham, Kanchipuram, India.
   Home    |   Announcements    |   Tour Programme    |   Audio & Video    |   Image Gallery    |   Acknowledgements    |   Sitemap   
     About the Peetham    |   Origin of the Peetham    |   About this web site    |   Contact Us    |   Search   
  Use this link for a Printer Friendly version of this page   Use this link  to share this page on Facebook    Use this link  to share this page on Twitter    Use this link  to share this page on Pinterest    Use this link  to share this page on Google Plus    
!New: Sri Adi Sankara
Branches, Temples and Patasaalas
Articles
Hindu Dharma
Acharya's Call
Voice of Sankara
Personal Experiences
Sri Adi Sankara
Namo Namah
Dasoupadesam
Naamavali / Pushpaanjali
Tamil
Telugu
  
News & Upcoming Events

Brahmapuranamu    Chapters   

$M

s[Ryxqs FNRPsVV

xxmsoLS᪫sVV

ALiysVyRxqszRsVV

@sVyRNRPVV:

gRiVLRiVbPaRPVso $ NRPWLji s[LiNRPxqsVxkOTPQRVV

xmsNSaRPNRPVV:

$s[LiNRP[aRP*LRi AL<Ri˳LRi qs

gRiVLRiVNRPXxms

1c10c140/1, @a][N`PsgRiL`i, \|RLSصRVc500 020

xmsRsV sVVR᪫sVV xqsLRi*ry*sVsVVV xmsNSaRPNRPVs.

1984 sVWsVV : 81c00

xmsRVV : 2000

BLiLi [sysVLijLRisVVLiRV xmspLixmsszqsss

ARxmsRVRVV @RyLjiLiNTP ssxmsoRV rylLi |msszqsss

ARLiyLRi䪫sVV sVsVsVV sVVssVsVsVV ARVVLSL][gRi˳gRi r˳gRi xqssVXjNTP

RLRisVV RssVV ˳[gRisVV sWORPQsVVsVN][Lji Rjs RjsLi

ss sszmsLixmsszqsss s[Rs[yLiR LRixxqs xqsV[RNRPsVV\ss.

yxqsFNRP AuyRaRP (18) sVxmsoLS᪫sVVV

yss xqsLixqsQXRsVWcxqsLRiLiysVyRcxmsLjia][Rs][

$ s[LiNRP[aRP*LRi AL<Ri˳LRi xqsV sVVjLi

@LijLiRVRVsj.

xmsRVNRPV : sVVR:

$ s[LiNRP[aRP*LRi AL<Ri˳LRi qs NTPRVL`i zmsLi=

gRiVLRiVNRPXxms NSLRiLi, sVV{tsQLSصRV,

1c10c140/1, @a][N`PsgRiL`i, \|RLSصRVc500 048

\|RLSصRVc500 020. Fns : 62850

JsV

$ RLiRsdaRP*LSRVssVM

$ NSLidNSsVN][ {mshSjxms gRiRVLRiV $ aRPLiNRPLSyLRiry*sVsVhRiM

NSLidxmsoLRiLi c 631 502

sVNSLi c LSRV][

[j. 3c1c1984

$ $ $ NSsVN][ {mshSkaRP*LRi $ gRiRVLRiV $ sV[VLiRxqsLRixqs*d $ Fy\M

@sVgRiX{RLi $sVVsV.

xqsVsjR s[VR` RVRryNRPLi ˳LRidRVxqsyRsRLRixqs sVVLi xmssWLi s[y Be s[RysVLRiLi yRLRiLiR xqslLi[*uyLi NRPX[ xmsFyRLiVVRVLi xmssXys BxqsxmsoLSجse G[xtsv yryNRPLi \sjN][RLRiM @yjLji xmsFyR[e RLjiRxqsLiLij[ sxtsQRWM xsM xmsFyjyM xmsoLS[xtsv e Bs[VsxtsQRWM AxqsRWLRi*RyyLi AyLSLi VV{tsQLiR N_aRPLi kLRiRXztsQyLiR xmsRVLi BRR sssVM.

@uyRaRPxqsLiNSs xmsoLSجdsRxmszqs xmszqsjMe [uy s[VuyLi sV[ $ sVRQxxmsoLSLi FyRsVNRPLi rys sVjxtsQe @xqsR xmshRis[s Ry RRLRi[[sR ARy sxtsQRWM xqssVN`P xqsWRVLi[ B[ss. @zmsRV @xqskRVFyRNSy sVxmsosWxqsLi˳sd saRPxmsRLie @xqsR xmsoLSxqs xqsLRi*s ryyLRiRRW [yRV xmssRsLi Ry @R{qsRVsVWa][NSyLi Fy[bPNRP FyLi RRrysWs˳uyRWLi @sVy[sxqsx xmsNRPNRPLRiLiRxqslLi[*uysVzms ZaP[RV }qsNRPRV[e GyRXaRPsVVRsWRsVLi yLjiNRPLi NSLRiLi ˳gRisgRiLRi \|RLSصRVsy{qs ˳NSlgi[xqsLRiM $sWs zms. sLiNRP[aRP*LRiV sVx[RRVM xqs*NUPRV sVsLi RsLi sLiVWNRPXR NRPL][d [Rzqss NSlLi[ $NRPWLji s[LiNRP xqsVxkOTPQyM $LiyxqsVx aSzqsQM ByRRVM xmsLiTyM ˳gRiLi sxLidR ػy* @ds sWysV} sRVsV.

Gss[VyRVLi sLiNRP[aRP*LRiV sV˳gRiM BRLSzms sVxmsoLSجs AlLi[ NS[s xmsNRPNRPXR ZaP[W˳gRi骫sRV. Ry G[uyLi xmsoLS؃yLi xmshRis[s RRLRixmsLjiخs[sR xqslLi[*FyLiRsVyM NRPXRNRPXyM xmso˳aRP ˳##s[RVV LjiyaSxqs}.

B yLSRVxqsQXM

qssVLRi᪱sV

xqs*zqs$sVjyj LRiVysd sLSsWs $NSsWOTPQ xqss[VR $sV[NSsVyRNSLidZOP[QQ[

$sVRLRisV xLixqs xmsLjiyNSyLRisLRi $gRiRVLRiV $sVR˳gRisyyyLSLi

@juys[ zqsLiճztsQNRP $sVRLiR ZaP[lLi[s xqsLRixqs*d xqsLiRVdsVyLi

RkRV $NRPLRiNRPsV xqsLiػR $[Vs xqsLRixqs*d $Fy\M RkRV $NRPLRi

NRPsV xqsLiػR $aRPLiNRPLSsLi[s xqsLRixqs*d $RLRi\M xqssVs[yysV

xmspLRiQxLi $NRPLRisVWM ryuyLigRixmsتsV xmspLRi*NRP

xmspLRixqsLiNRP a][NRPssV xmspLRi*NRPLi xqssVLRiQ[

$s[RyxqsFNRP xxmsoLS xqsLixqsQXRsVW xqsyLiysVyR gRiLiRLRiWF7RVLi xmspLRiRxmsouxmsLRiM

$gRiVLRiVsVWlLi[e NS NSsWOUPQ NSsVN][xmsRs[Ve NRP[V ˳sd sVLRiVLi NRPLRiVLi RLRixqsRLijNS˳LRiتsV. 1

$RLiRZaP[LRi gRiRVLRiV xxqsxmsR R*Li[* ˳yRLRi[ aRPLRi[ LRisWRWM e

FLSNUPLi NRPX sVsW sVx sWRX˳uy ˳WuyLi xqssVLRiRV kOTPQR GxtsQ ˳NSQ ee 2

ALikNRPXRFyLSaRPLRi xxmsoLSLRixqsWNTPQ\|qsLRiLike xxmsoLRiLik aRPRV[ aRPVZaP[LRi ZaP[Lki˳sR骫sRLizmnsVsVee 3

NSsWOUPQNRPLRiVxqsVysVRVLji\ LS[NRP\s xqs` zqsR Fy[RVRVbdPR\ aRP+bPsRLirysLRis$˳##\lLiM e

@xqsygRiLRirR\V xqsV=NRPsyyRVճM FysRVs $sVse {qs*NRPVLRiV xqsRQXLiNRPXsVsW sVLiZNP[ bPaRPVLi sWLi NRPVLRiV.

ksVLiRlLi[ sVsV ryRs[RVxqsWNTPe OUPQLSsVLiRss_ ˳sRM NRPOSQ`

Fy[ NRPXRLi ˳gRis][ ˳sRM xmsoLRiry`e dsRLi ssLi sVsV s][ ssdsR sVxqsV 5

$sVs! ss[bPR sVRLi Rs RVRLS[e {msy gRiX sVLiVV sRsVsVgRiRV

s][R=yRV s aRPVsR=ظRV yrNTPryLRiLRizqsNSRV ssW ssV}qs. 6

xqsLRi* xqs=lLi[*aRP xqs=LRi*xqssVL][ ˳y s ؾ[e NTPsVzms xqssVLRi s[VR \QRs sVVxmsyLRi s[Vs s[V sVs[. 7

RVRRLRi NRPL][ztsQ sVLigRiNRPLRiLi R sx sWs[RRVse NSsWOUPQRLRiLRiV؇sVRVxmsM NRPd xlLi[M

gSRVs dLRi˳[ ˳##s[Lji s˳V L][s[V Ry ybPxtsQLie RLi sLi[7xqsRs[NRPsRVLjiR y*LifxmnsVRLiRxms˳sV 8

bPbPLRiNRPLRiNTPa][LRi}qsLRiN][LRiN][e sbPsxXRRWLiRMN_xqsVsWLSsVy

bPaRPVssRys xqsNRPLRiWLRidse RVRV bPssRW $gRiVLRiVM NSsVN][, 9

B gRiVLRiVbPaRPVM

$M $M $M

xmsoLS᪫sVV \sbPxtsQsVV

AL<Ri˳LRiVVNRP xqssVgRiWxmssVV

˳LRidRVV xqsLRi*xmssXRVV AsVVztsQNRPsVV\sxmsosNRPV rygRiVRVLiRV xmsLjiFy. HzNRP sssVVsLiR xmsRLiaRPsVVsV FyLRiNTPNRP xqsVsVVsNRPV sLRiVRsVV NSLSRsV yLjisVV[[aRPsVV. sVs xqsLRi*RLRisVVVsV @LiRVNRPV RgjisVgRis[ VVxtsv¿[R

sVxms[bPLixmsTss. bPxtsv¿[RsV @yjgS A RXztsQ][s[ ARLjiLiRRVRV, sWss xqssWsVVsNRPV sWLRiRLRi+NRPsVVVgRi N]srygRiVRVs胫ss. xmsoLS yRVsVV C xmsLRisWLRi RXztsQ xmsyssVgRiV ˳LRidRV RLRiRXztsQNTP ALissVVgRi sRVVRVsj.

HzNSsVVztsQNRP xqsVsVV xqsLixmsssVV܃sLRiV RLRisVVsV xmsFyjLiRV[ aRPVRV(s[RsVV)][ V xmsoLS᪫sVVNRPVsV FysWsVV NRPRs yLi][gRi XxyLRiN][xmssxtsQ R*RssVV ss sQQNRPsVgRiVRVsj.

BxqssVVV Bcxc@xqs BV LjigjiRVVLis @sV soR¿[ FydsNSsVVs Ljigjis sXyLiRsVVsV [jLiss. xqsXztsQNTP xmspLRi*xmsozqs[ yLRiLiճLi, xqsXztsQzqs RVsVVsV xqssVgRisVVgRi xmsFyjLi, [NRPzqsNTP NSszqss RLRisVVsV, RVsVVs gRiRV xmsLRisWRVs[ dssVgRiV sRsVVsV xmsoLS᪫sVVV xmsFyjLiRVsV. NSs BxqssVVV G][VVNRP sXyLiR sZaP[xtsQLRiWxmssVVsV NRPRLRiWxmssVVs xmsFyjLiRVRV, FyxqsLigjiNRPsVVgRi HzNSsVVztsQNRP RLRisVVsV @LiR[RVVRVLiRVsV. @s kss RVVRVsj. BxqsORPQ᪫sVVV N]s ˳gRisyj xmsoLS᪫sVV[sV, xmsoLSORPQ᪫sVVV N]s ˳LRi[xqssVVLiRVsV NRPsRVRVssV, BxqssVsV}msLRiV ˳LRi[xqssVVsNRPVsV, xmsoLS᪫sVVsV ssLRisVV ˳gRisyRVNRPVsV xmszqsR\sVRVVsj.

BV Bxqs xmsoLS᪫sVVV s[RsVV][V HzNSsVV{tsQNRP RLRi[RNRPsVVgRiV¿[ sVsVsosVVsgRiV bPxtsv¿[ ysVLiT s[ sLRiNRPV s[RsVV][FyV yRLjiLixmsRVRVss.

""˳[ RaRPVy [*][ sWsVRVLi xmsRlLi[ j''

""Bxqs xmsoLS˳Li s[RLi xqssVVxms XLix[V`''

@ FyLiTRsVVgRiys ss s[RsVV"" BRRV ssV sWxqsgjiLiRVss'' ˳RVxmsRVs. NSsos Bxqs xmsoLS᪫sVV yyLRisVVgRi g]s s[R xmsFyyLRisVVsV FztsQLiRssV. (sVsVxqsQX).

sVRVV xmsoLS᪫sVVV¿[RVV s[][NRP RLRixmsFyRs[ \sbPxtsQsVVgRiRV. aRPxmsyssVVgRiV aRPVRVV xms˳VRVsVVV, xms˳Vso xmssV ""dsVLjiV sRVsssV, sRVssVR RLiTLixmsRVRVLRiV.'' @s aSzqsLiRVsV. @V sRRVss s[VVsVgSs, sRVsNRPFso ss sRVNUPRVsVgSs ssLjiLixmsRV. @[ aRPVRVV xqsRLisR, RLRiLiRLRi @s sjLRiWsVVssV ""s ssxqss ry=QRW`'' Byj s}tsQRLRiWxmssVVssV RLRisVVsV sjLi, @RLRisVVsV s}tsQjLiRVsV. ysss NRPVgRiV s[VVNUPRVsV ssLjiLixmsso. xqsQXRVVNRPWRs[.

BNRP xmsoLS᪫sVVV ¿[RVV RLSRLRi xmsFyRssVV sVRsRs xqsRXaRPsVV. RLSRLSRLRi᪫sVVss ARW sNRPVV F~Lijs s[VVNUPRVsV DyxLRi᪫sVVgRi xmsVRV LSsWRVs RLSRLRi᪫sVV ¿[RVsgRiVsV. LSsصRVs sRLSRLRi᪫sVV ¿[RVLSRV @s ¿zms RLRisVVsLiRV xmssXs, ARLRisVVsVLiT ssXs xqsV˳sVVgRi NRPgjiLiRVsV.

sVRVV s[RsVV˳xtsQ xqsLixqsQXRs[VRVRVVsV NTPNRP xqsLixqsQXRsVVNRPLi NTPQxtsQ\sVsj. s[RsVVNRPV xqs*LRi (Dyyj) ssxqs, ysss sLRi˳[RsVV NRPRV. xqsLixmsyRWsVxqsLRi᪫sVV, xtsQRLigRi bPORPQ᪫sVV, dsVsWLiry aSryQRRRVssVV sVVsgRiVys][gSs s[yLRi ss[RssVV NRPVgRiRV. xmsoLS᪫sVVVgSNRP xqsV˳gSxsVgRiV xqsLixqsQXR ˳xtsQ][ xqsLRisVgRiV Lki][ RLSRVsV [jLiRVRVss. @LiRVss ss xqsLRi*s xqssWRLRiRVsVVV. NS xms˳تssVVs C xqsLRiRsV˳xtsQNRPWR sLiRVV[ ysVLijNTP [NRPVLiRV¿[ yss [aRP˳xtsQ[sNTP ssVsjLiRV ysaRPNRPR [VLRiTsj.

xmsoLSaRPsVVsNRPV xmsLiTRVV sVWRVLRiNRPsVVVgRi sLRisLRi*RssVV ¿[RVVRVyLRiV. 1. xmsoLS˳sLi= xmsoLSLi. xmspLRi*sVVsLiRV Dsj [NRP Ljigjisj. 2. xmsoLS7zms ssLi. xmspLRi*sVxmso][ LRiR\sVssV BxmsNTPs N]Rj[V. 3. xmsoLS @sV @sRVsVVsNRPV sVVsVxmso @sVsLRisVV][V sVVLiRV @sV sLRisVV NRPWR NRPxmsVRV gRiRV. sVVLiRVLiRVsj @s @LRisVV. @sgS ˳sxtsQyLRisVV. xmsoLS᪫sVVV xqsXztsQNTP xmspLRi*xmsozqs yLRiLiճLi LS[so sxtsQRVsVVsVgRiWR VxmsoRVLiRV @s xmsoLS᪫sVVLiRVsV NSssgRiVsV. ksNTP RgjisV xmsoLS ORPQ᪫sVVsV zmsRVVyLRiV.

""xqsLRiaRP xmsxqsLRiaRP sLia][ sVs*LiRLSRe sLiaSsVRLjiRLi ¿[ xmsoLSLi xmsLiRORPQ᪱sVee'' (@sVLRiN][aRPsVV)

""˳WsW[\ZaPQQ誫s xqsLirysLi'' @sRVV RXdRVFyR FyhSLiRLRisVV NRPRV A FyhRisVV ssVxqsLjiLi

(1) xqsLRisVVcxmsLRisWRVs sWRW sxqssVV¿[ @yNRPXR RRQ*sVVsVLiT sVxRR*sVV yssVLiT @xLiNSLRi RRQ*sVV, yssVLiT xqsWORPQQ ˳W][R NRPVgRiV.

(2) xmsxqsLRisVVczLRigRiLRiVRsV xmsRsV sossVLiT @Rs sWsxqs xmsoRVgRiV sVLkiyj xmsxmsRV ss Ljigjis RLSRLRi ˳WRxqsXztsQ.

(3) sLiaRPsVVc xmsxmsRVsVLiT xqsXztsQ NRPsVsVV[ N]srygjis ARW VVxtsv c LS sLiaSjNRPsVV.

(4) sVs*LiRLRisVVVc ry*RVLi˳VsoRV sVVRgRiV sVsVsoV, yLjiyLji Fys[ Ljigjis sxtsQRVsVVV.

(5) ˳WsWjxqsLirysLic ˳Wg][ s˳gRisVV c ARW sL<RisVVLiR s˳gRisVV c xmsLRi*R xqssVVyj xqsLiryssVV. (NRPWLRiV.) sk dLRi ZOP[QQyj sXyLiRsVV.

C @LiVVRs ORPQ᪫sVVs sLiaSsVRLjiRsVsT FyhRisVV[ c xqsLRisVV= xqsXztsQ.

xmsxqsLRisVV= xmsRVsVV, sLiaRPcsVs*LiRLRicsLiaSsV RLjiRsVVV= zqs cRVgRiVsV. @xmsoRV "yRxqsRVRM' @sT RxmssxtsQRx ORPQ᮪s[V FLSNRP xORPQ᪫sVs $syLRi[QQNTP ryLRiNRPsVgRiVsV. xmsNRPXR x xmsoLS᪫sVV[sV BRLRi xmsoLS᪫sVV[sVNRPWR ˳WsWj xqsLiryssVV xmsyssVVgRi ¿xmsRV s gRisVsLixmssgRiVsV.

sVxmsoLS᪫sVVV 18. DxmsxmsoLS᪫sVVV 18 @s xmsoLS᪫sVVV lLiLiRV LRiNRPsVVVgRi sVss. xmsoLS᪫sVVsRVV bPsosgSs, sxtsvsosVgSs, [ssgSs xmsLRisV\ sRsVVgRi xmsFyjLiRVRVss. x xmsoLS᪫sVV sxtsv[sos xmsLRi\sRsVVgRi xmsFyjLiRVRVsj. xmsoLS᪫sVVsNTPs NRPLRi A s[Ryxqs sVsVVs[V. ""@uyRaRP xmsoLS؃yLi NRPLS xqsRsdxqsVRM'' $ s[RyxqsVRV xmsoLS᪫sVVsV LRiLis ryssVV ˳W[NRPsVVs sVRQXxtsQxqssVV, sLRiyLSRVZOP[QQRsVV, sVVR sy{mshRisVVsgRiV $ RLjiNSaRPsVsVV. @LiRV xmsRsV gRiVLRiVbPxtsvV $ sLRiyLSRV sVVsVV, yLjis, $ xqsLRixqs*d[ss ssVxqsLjiLi[V "RV' @sV }msLRi ysV yzqss Bxqs xmsoLS᪫sVVsV xmshjiLixmssgRiVss s[RyxqsVV Rs bPxtsvNTPV A[bPLiLji.

""yLSRVLi ssVxqsQXR sLRiLi\¿ssL][RsVLi e

[dsLi xqsLRixqs*dLi \¿s R][ RV sVVkLRi[V`'' @s.

bPxtsvV gRiVLRiVsosLiRV ˳NTP¿[ yLji}msLRiVsVgRiWR \|msa][NRPsVVs [Lji ""[dsLi xqsLRixqs*dLi ""yxqsLi'' @s sWLRiV¿[zqsLji.

CyxqsVV $ RLjiNSaRPsV sy{mshRisVVsNRPV NRPVxms\V xqsNRP sy xmsyLRisVV ¿[zqssVryLiR sVxmsoLSLiRLRiR NSbdPLiRsVV VxmsoRVsj.

yxqsbPxtsvRgRiV L][sVxL<RiVRV (L_sVxL<Ri) @sVxqsWR sVsVVs \ssVaSLRisVVsLiRV y*RaRP yL<jiNRP x xqsRRWgRisVVs gRiWTs sVVsV NUP xmsoLS᪫sVV sss sszmsLi, xmsyLRisVV ¿[|qssV. \|ms a][NRPsVV[s ""RV'' xmsRsVVsNRPV sL<SyLi ysV][ gRiM'' "NSjsxms'' Byj xqsLiZNP[RsVV][c18 xqsLi ճLiRVsV. ARVj xms[NRP xtsQRLigRiRVVNRP s[RRLiVVs (6x3=18) gSs RRVxms XLixNRP (18) xmsoLS᪫sVVsV gSs ¿xmsVsV. sVRVVc

s[RaSxqsQ szR xqsRLRisVV yRLjiLi sWssoV xqsLRi*˳WRWgRi ZOP[QsVsVVsV BxxmsLRi xqsVsVVsV, RaRPVjy*LRisVVs sWORPQryRyjNSLRisVVsV, ryRs¿[ sWORPQsVVsV ryjLiRVN]ssRVVssVsj xmsoLS᪫sVVV¿[RVV xmsy[xms[aRPsVV. C sxtsQRVsVVsV \|ms a][NRPgRiR ""RV'' xmsRsVV xqsWLiRVRVsj. RVxmsRsVVsV RNTPLiRVgRi sVRLjiLis RV RVgRiVsV. @sgS RVLixmsosVV. [sR yLSjLiRVsVV, @s RVLRisVV. RVsVVs RVLixmsRVyRV sxtsvso. ""RV[Q\ssxtsvM'' RVsVV[ yLSRdsRV xmsxmsRRQ*sVV xqsxmsRaRP [syRNRPsVV. C RRQ*sVV AaSsRV c @xqsVaSxtsQ c RV c [V RVتsV} c sxtsQ c @sV xqsxmsRaS (17) ORPQLRisVV¿[ xqsLiZNP[LixmsTsj.

""RRVLjiaRP RRVLjiaRP y*˳Li xmsLiRճ lLi[sR e

xRV[R xmsos LSQ*˳Li xqss[V sxtsvM xms{qsRRVM ee''

yVgRiV c yVgRiV c lLiLiRV c @LiVVRV c lLiLiRV c sVVRsVV xmsRVs[RORPQLRi LRiWxmssVgRiV \|mss ¿zmss xmsRsVV¿[ RVsVVLiRV ALSjLixmsRV xmsxms LRiWxmssVgRiV y sVsxtsvso yVR xmsxqssVRgRiVgSNRP! @s yxqsVV ˳LRiRsVVs NRPLih][NTPgRi ¿zmsRVVyLRiV. C RVLiaRPsVVV $ sVysWRV᪫sVVs , @LRiNSLiRsVV[ sVWsVVsLiRVsV, yssVVLiRVsV ssLjiLixmsTsj.

sWssoV @gjisVVVgRiV [sRNRPV sLiR[RVRs xsxqsV= @gjiy*LRisVVs yLjiNTP ¿[LRiVsV. RXxmsoQ\s [sRV xmsLRisVs y*LS sL<RisVV NRPVLjizmsLiRVLRiV. rsVVsRVsVgRixsVVs JxtsQRVV xmnsLiRgS sssVV zqsjLiRVsV. ARVssVV¿[ FyVc DR, sXjRVVNRPVgRiVsV. NSsos FyV xqsXztsQzqsRVNRPV @gkiusVVV sVW˳WRVV. C RVgkiudsVRVRRQ*sVV s[RaSxqsQxmsoLS᪫sVVLiRV sssV xmsFyjLixmsTsj. C xmsNRPXR xxmsoLS᪫sVVsLiRV gRiWR RO][QRsVVsgRiV ss[NRPxqssVVLiRV ¿xmsTsj. Cs[RxmsoLS[NRP RLRis[V $˳gRiskRRVLiRVc

""[ys ˳تsRV ys[s [[y ˳تsRVLiRVsM

xmsLRixqsLRiLi ˳تsRVLiRM ZaP[RVM xmsLRisVyxms=QRM'' @s¿xmsTsj. sWsso RV˳VRRV sZaP[+QRVxqssVVV s[][NRPNRPLSRLRi ¿[Rs[ ryjLiRVN]ssss xmsoLS᪫sVVV ¿[RVV RL][xms[aRPsVV.

xmsoLS᪫sVVV ˳gRisRVFyxqssNRPV rFyssVVV. Bs sLSxmsoLRiVxtsvs RXaRP xmsxmsLiyRNRPLRiWxmssVVsV xqssVgRisVVgRi ssLjiLiRVRVss. C sLSxqs*LRiWFFyxqsssVV xmsLRisWR sVFyzqsLiRVNRPV ryOSQRVgRi sWLRisVsRVV @LRiWxmssVVsV xmsFyjLiRV yRVsVVsV sRRVssVV ¿[RVV aRPػRNRP xsVFyzqsLiRV[V RVsRVV, $sVygRisR j*dRVxqsLiRsVVVxmsoRVsj. CsLSxqs*LRiWxmssVVsV xqsLRi* s[RryLRisVsRgRiV xmsoLRiVxtsQxqsWNRPsVV, LRiVyyRV (ssVNRP) sVV $sxtsvxqsxxqsysVrQRsVV sLjiLiRVRV sWORPQryRssVVVgRi sVFyzqsLixmsRVRVss. sLSRWxmssVVsV sLjiLiRVssgRiV¿[ xmsoLS᪫sVVVsV sVFy[RVsVVV.

BjgSNRP CRXaRP xmsxmsLiRsVLiRRVV sgkisWRNRPsVVsRVV RVsVV[ [sRsV @gjiy*LRisVVs yLSjLiRV¿[ RRRsVVgRi xmsLRisVRV sL<jiLiRgS, rsVVs y*LRisVVs JxtsQRVV xmnsLixmsgS ճLis RVssVV¿[Rs[ FyVVRssVV\ sXjLiRVssRVV aRPVRVVsV aSxqsQsVVVsV VxmsoRVs sxtsQRVsVVsV zmsRVVLisV.

CxqsLigRi xmsoLS᪫sVV[ xqsXztsQNRPsV xmsjFyRsxqssVRVs sV ¿xmsRVRVsj.

xmsxms xmsLRiLixmsLRi[syLRigRiV xms¿[RVV, ysVVLSRVV xmsxmsLjiFyssVVsV sLjiLi dsRxms sVVsLjiLixmsrygjiLji. A RFgji¿[ [xtsQkRRVV sWRgS xmsNRPV sssVV[NRP FVsV. yss RWrsVVRV Rs NRPsRVgRiV sWLjixtsQsV xms¿[RVNRPV s |msLiT¿[|qssV. yLjiNTPs sWLjixtsQNRPVsV sLisy[ RORPVRV. BR xms¿[RVV @gRiQQLiaRPsVV. sWLjixtsQ rsWLiaRPsVV. yLjiRsRVVRV RORPVRV. @RssVLiT xmsتsXj Ljigjisj. CNRPsVsVLiRRVV xmsoLS᪫sVV[ ssLjiLixmsTsj.

@gkiusVV xqssWLRi (NRPzqss) LRiWxmss[V AjRVRV. @RRV xmsNSbPLiRV xmsgRiNSsVVs @gjiRVV, rsVVRVsV RsVxmsNSaRPsVVsV RWxmsLRiV. NSs xqsWLRiVRV Rs[s @gRiQQLiaRPsVV¿[ ˳WRN][NTP FyaRPNTPsLijLiRVsV. @LiRV¿[ ˳WRsVVNRPV aRPsV, yxmssVV NRPVgRiVsV. LSRVLiRV rsVVRV ˳WRsVV aRPsVyxmssVVsV ]gjiLi, ssaRPNTPs FztsQLiRVsV. @gjiRVV, rsVVRVsV LSRVLiRV RsV xmsNSaRPsVVsV gRiVgRi RWxmsgRiVgRiV xmsRQORPQs[V. NRPsVNRPs[ AjRVs xmsLRisWRVsgRi sVFyzqsLiRV ˳LRidRVV xqsLixmsyRVsVV. C xqsWLRiV[ FyV[xsVVs sVV FyRRQ*sVVgRi sVyRs yLi][g][xmssxtsQRV sLiRV xmsRsWyRVsVVs ¿xmsTsj.

CRVLiaRPsVVsRVV xxmsoLS᪫sVVsLiRV 32, 179s @yRVsVV[ ¿xmsTRVVss. @s xmsLjiتsVsVVNRPVsV NSsVV NSLRi᪫sVV. @j @sLiRsVV. ˳gRisLiRVRV sLSWxmssVVs sLiRV sRVV, ysNTP sdRVRV. A @sLiRV[ AjZaP[xtsvRV. sxtsv sxqsLiRVs\|mse aRPRVsLi, @Rs NRPdRV\ ZaP[ztsQ\V, ry*sV\V RVVyRV. $syxqsLixmsyRVsVVs sVWصyLSj xqsxryLSLiRRNRPxqssVVyRVsVVs $[s ssLiR NSLRiWxmssVVs sVFyzqsLiRV xmsLjiFy. $sR gSRVdsVLiR LRiWFyLiRLRisVV. gSRV AyRsVVs @FyRRQ*sVVgRi jssVVsNRPV 21600 sWLRiVV xqsLijLiRVRV NSRyQ*RNRP\sVVVxmsVRVsj. CsxtsQRVsVV VVlgi[*RsVV 1 sVLiRsVVs 164s ""@xqsNSsVxqs'' @sV xqsWNRPsVVs xmsFyjLixmsTsj.

xmsoLS᪫sVVV, NSxmsLjiتsVLRiWxmssVgRiV ARWRVVgRisVV RVLiRV Ljigjis LRiVgRiVRVs sXyLiRsVVsV VxmsoRV xqssVxqs s[Rs[yLiygRisVryLRi˳WRsVVLiVV sRVVRVss. CRXztsQ ssLiճLi xmsoLS᪫sVVsV xmshjiLiRV xmsLRisWLRi (sWORPQ) xqsLiFyRNRPsVgRiV RVaRPWNTPNSRV.

xxmsoLS᪫sVV

CxmsoLS᪫sVV @uyRaRP sVxmsoLS᪫sVV[ FyRsVNRPsVV. sxtsvFyLRisVsVVsV xmsFyjLiRVRV RLSLRiNSsVsWORPQsVVsT xmsoLRiVuyLRi RRVxtsQRVsVVsV xqssVNRPWLRiVRVsj.

""xmsoLSLi \sxtsQsLi [*R` xqsLRi*NTPxtsQ yaRPNRPLi e

sbPxtsQLi xqsLRi*aS}qsQ˳M xmsoLRiVuyL][xmsFyRNRPsV''

(.xmso. 246 @y. 20 a][) sxtsv[syNRPsVgRiV ds xxmsoLS᪫sVV xqsLRi*FyFyxms[RNRPsVVsV, xqsLRi*xmsoLSuyLRixqsLiyRVNRPsVV sgRiV[ xqsLRi*aSxqsQsVVNRPLi sbPxtsQsVV.

xxmsoLS᪫sVV sLiRV 246 @yRVsVVV gRiso. BLiRVxqsLRisVV c xmsxqsLRisVV c sLiaRPsVVcsVs*LiRLRisVVV c ˳WsWj xqsLiryssVV (˳WsV, k*xms, xmsLRi*R, sk, xqssVVR xmsodLRiZOP[QQyj xqsLiryssVVV) saRPRsVVgRi ssLjiLixmssV. @s[NRP sksRsVV ssLjiLiRVRV $ g_RdsV sVRQsVV 106 @yRVsVV[ sLjiLixmsTsj. @s[NRP ZOP[QQRsVV sLjiLiRVRV, xmsoLRiVuRsVZOP[QQRsVs xmszqsjgSLis $xmsoLki gRiyR ZOP[QQR sVRQsVV sZaP[xtsQsVVgRi sLjiLixmsTsj. xqsXztsQNRPsV xmsjFyRssVV][ yLRiLiճLixmsTs LiVW xmsoLS᪫sVV \ssVNRP c FyNRPXR c @RLiNRP LRiWxmssR xmsxqsLiRLRisVV (xmsRV) NRPsVsVVsV xmsFyjLiRV][ sVVgjiLixmsTsj. NSsos DxmsNRPsWxms xqsLiLRisVVNRPV xqssVs*RVsVV RNRPgRi NRPVRVLRiVRVsj. xqsXztsQxmsRVsVVsV, DR syaRPsVVV ry*˳؄sNRPsVVV. C @yj xqsLiryLRisVVsLiRV xmsoV gjiVRVsV ys[ soRV RNRPs[sV NRPsVsVVs LRiVgRiVRVLiRVss zqsN]sV[ xmsoLSuyLRi zqsj [VsVRVV [NRPVLiRVsV gRisVsLi, xmsLRisVxmsoLRiVuyLRi ryRssVVgS 235 @yRVsVVsVLiT 245 @yRVsVV sLRiNRPV 11 @yRVsVV[ WgRiryRssVV xmsFyjLixmsTsj. C sxtsQRV\sV sVVsVNRP sxtsQRVsVTgjiLjic

BydsLi Wz! WgRiLi R RVM xqsLiWgRi ˳[xtsQLi e

RVLi sjy*7 sRVLi RR RVVLiتsVM xmsoLRiVuRsVsV ee (.xmso.235 @.1)

BxmsoRV sWNRPV RVMFyzms syLRixtsQRsVgRiV WgRisVVsV ¿xmsVsVV. yss zqsN]s RVsRVVRgRiV xmsoLRiVuRsVVs ¿[LRigRisVV.

C sRsVVgRi xmsLRisVxmsoLRiVuyLRi ryRs xmsFyRssVV][ ds xmsoLS᪫sVV sVVgjiLixmsTsj. sVLjiRVV sLiRV FyxqsLigjiNRPsVVgRi sLSQaRP sWyLRi RLRisVVV RNRPgRi saRPkNRPLjiLixmsTss. 235 sVLiT 245 @yRVsVV sLRiNRPV gRi 11 @yRVsVV[ WgRiryLisVVsV xmsLRixqsLRi xqssVs*RVsVV][ xqssVs*LiVVLiRVLki RsVyLRisNRPsVVgRisVsj. GNSRaRP (11) xqsLiN]NRP sbPxtsQR gRiRV. NRPlLi[LijRV xmsLiRNRPsVV, خs[LijRV xmsLiRNRPsVV, RRQsLRiNRPsVgRiV @LiRMNRPLRi᪫sVV sVVRsVV 11 gRiy! xmsoLki gRiyR ZOP[QQRgRiR ˳gRiysVRV xmsoLRiVuRsVVRV. sVs[xZOP[QQRgRiR ZOP[QQRٲRVsV ˳gRisLiRV[. xmsoLRiVuRsVRRQ*sVV ˳gRiskRRVLiRV sxqsxtsQsVVgRi xmsFyjRsVV. xmsLRisWR xqsLRi*QZOP[QQRsVVLiRVsV xmss[bPLisVLiTRVV R][xtsQ xqsLRi+ [NRPVLiRV¿[ DRsVV[. BV ORPQLSORPQLRi ss[Rs xmspLRi*NRPsVVgRi xmsoLRiVuRsV RRQ*sVVsV Ry=RssVVsV [jLiRV ds xxmsoLS᪫sVV xqsLRi*xmsoLS LSsVsRgRiVsV. kss xqsLRi*xmsoLRiVuyLRi ryRNRPsVgRiVssV RXztsQ][ FyhRiNRP sVsVV ARLRisVV][ xmshjiLi RRsVV sLiRVN]s, [VRRVLS NRPLRi򹸅VVNRPRVV, @sVyR NRPLRi VVNRPRVV NSLRiLiVVRgRiV sysZaP[LRi $ xmsLiFy s[LiNRP[aRP*LRi sVx[RRVVVVNRPRVV, xqsRVNRPVVVNRPRVV aRPsVsV xqsxmnssVV NSsLiRVLRiVgSNRPe.

BaRPsV.

VRs s[RVM

sy*s Liy xqsVxaSzqsQ

yNRPLRi syxmsdsM, ryzR syxmsdsM s[yLiR saSLRiRM

Brahmapuranamu    Chapters   


© Copyright Shri Kanchi Kamakoti Peetham
No part of this web site may be reproduced without explicit permission from the Peetham. Some material put up on this web site are protected by individual copyright(s) of the concerned organisation(s)