Sri Devi Kamakshi Sri Sri Sri Adi Sankara Sri Sri Sri Chandrasekharendra Saraswathi MahaSwamiji Sri Sri Sri Jayendra Saraswathi Swamiji Sri Sri Sri Sankara Vijayendra Saraswathi Swamiji
Kamakoti.org presents several different aspects of HinduismKamakoti.org The official web site for Sri Kanchi Kamakoti Peetham, Kanchipuram, India.
   Home    |   Announcements    |   Tour Programme    |   Audio & Video    |   Image Gallery    |   Acknowledgements    |   Sitemap   
     About the Peetham    |   Origin of the Peetham    |   About this web site    |   Contact Us    |   Search   
  Use this link for a Printer Friendly version of this page   Use this link  to share this page on Facebook    Use this link  to share this page on Twitter    Use this link  to share this page on Pinterest    Use this link  to share this page on Google Plus    
!New: Sri Adi Sankara
Branches, Temples and Patasaalas
Articles
Hindu Dharma
Acharya's Call
Voice of Sankara
Personal Experiences
Sri Adi Sankara
Namo Namah
Dasoupadesam
Naamavali / Pushpaanjali
Tamil
Telugu
  
News & Upcoming Events

Viveka Panchakm anu Jeevitha Rahashyam    Chapters   

ss[NRP xmsLiRNRPsVV

@sV

sR LRixxqssVV

gRiLiRNRPLRi :

""xqsLiy$'' xqsWLRisLRixmso OUPQQxmsaSzqsQ

\sVsLRiLi : : NRPXuy.

NS{ms \lLi. s : 12c00

xmsRsV sVVR᪫sVV :

1979 ڃs

s : LRiW. 12c00

gRiLiRNRPLRi :

xqsWLRisLRixmso OUPQQxmsaSzqsQ

FyzmsrysLi : \sVsLRiLi, NRPXuy.

sVVR :

Flgizqss zmsLiL`i=,

sRVyR 2.

ylgi[aRP*Q\lLiQQssVM $ sVgRiصjxmsR[V ssVM.

]sW

jyR xqs*LRiWxmsoLS! }mssVRRQ* s[RVLS!

xmsLRiRRQ*sVVsV zqsN]sVNRPV ryRssVVgS ˳gRiysVRV xqs*xmssVVsV NRPLi¿sV. xqs*xmssVV ss sWssoRV s[LRiVN]s Rgjis sxtsQRVsVRVj? ys xmsWssVRVj? @s sVssVVs F~RgRi \s }msLRi᪫sVV¿[ 1 xqs*xmsRRQ* ss[NRPsVV 2 NRPV sVR RRQ* ss[NRPsVV, 3 \sRRQ* ssNRPsVV 4 sRRQ* ss[NRPsVV 5 sVXRV RRQ* ss[NRPsVV @sV xmsLiR RRQ*sVVV BLiRV yRVRV¿[ kss ""ss[NRPxmsLiRsVV'' @sV }msLjiT xmsLRiLi [ xqs*LRiWxmssVgRiV xmsLRisWRNRPV @LiNTPRsVVgS xqssVLjiLiRN]sV RVyRsV.

20 F~RsVVV BV yRVTss. FyhRiNRPVV xmsRV sLiRVN]s, gRiLiR sVVR᪫sVVsNRPV Rs xqsRV sVVsLjiLis][ RNTP䃫s ˳gRisVVV sVVR᪫sVV ¿[RVNRPV FR=zLis yLRigRiVRVLRiV. \ssVV FyhRiNRPVNRPVsV, sVVyNRPVNRPVsV, RLiyyLRiVNRPVsV ARVVLSL][gRi ˳[gRi ˳gRi ygRisVVsV NRPgjiLi yLiRVgSNRP RV y BxtsQ\ssVgRiV gSRVd sVLiR xmsFyRsVxms xmsLRixsVVsV gRiWLji @ssLRiRsVV ysLiRVRV sVVgjiLiRVLRiV.

BV

gRiLiRNRPLRi xqsLiy$

@ճsVRsVV

sVLS LS$ ZNP[LRi LSxtsQ gRisLRiLRiVgSLRiVsV, RVRLRiaRP ˳uy FyLiTd xms˳تsLiRVsV, xqsxXRRVVVsV @gRiV sVLS$ WLRiV LSsVNRPXuyLSso sVaRPRVVV RRV¿[zqss NRPXFyxmsRsVV.

Rajabhavan

Trivendrum

Dt. 15-7-1958

$M

.$. yLRiNSyLRi xqsVLRisLRixmso OUPQQxmsaSzqsQgSLji js xqssVVsVVsNRPV @s[NRP ssVryLSsLiRLRisVV WLRiV LSsVNRPXuyLSso ¿[RVV ssxmssVV.

y sVsV gRix xmspLRi*NRPsVVgS xmsLizmsLis xqsLi][Fyxqsy LRixxqssVVNRPV xqsLiLijLis gRiLiR LSsVVsV NRPXRR][ sLiRVN]Lis. NS sxmsLSxqssVVsNRPV gRiV\V @RVgRiLiVRVs xqsyRs \sjNSyLSsVVsV szms RVVLiRVNRPV, ys LRixxqssVVsV rxmsxmsNRPsVVgS ssLjiLi, xmsyLRisVVsNRPV kzqsN]s sRV RLiR sVsxqsLRisVV. @ xmssR x[R NRPLRisVVsV ysVV FyLiRVRVLiRV, FsLi[s xmsaRPLiryFyRsVV. RsVLRiV gSsLiRVRVLiTs }qsssV N]sRWRVRV xLjiNRP RsyR xmsoLRixqs=LRisVgRiV xqssWyNRPsVV sLji*LiRVRVyRsV.

BV

˳skRVVRV

WLRiV LSsVNRPXuyLSso

x$ s[RsVWLRiVsV, ALiR LSxtsQ x xqsLixmnsV NSLRiRLRiV+VsV, RLRi aSryQLiNSLRi, AL<Ri sy˳WxtsQ LRiVyLiNTPRVVsV, R aRPRNSRs[NRP gRiLiRNRPLRiVsV, @gRiV $ تs˳V xmsoLRiVuRsVV FsLi.G.gSLRiV NRPXxtsQ¿[zqss @ճFyRVsVV.

""ssVryLRisVVV. ysVVxqsgjis x xqsWR ss[NRPsVVsV RjsysV. C sxtsQRV\sV LiVVLiR xqsssVLRi+sVVgSsV, ssLRisVVgSsV, yRVTs gRiLiRsVVsV s[sV RWR[RV. x gRiLiRsVV xmsLjibdPss[V gSNRP ssR RXN][᪫sVV][ sxtsQRVsVVsV xmsFyjLiRV dsV gRiLiRsVVsNRPV [xqsV= s胫sj @Li[VNSRV. dsV gRiLiRsVVsV aRPRgS Rjss yLjiNTP RV[xmsdsRsVVsV gRiWLji胫s xqsLiaRPsVRVVsRVV dLRiVss s[sV RRVRVysV.

@ճyRs ss[NRPsVV @sV gRiLiRsVVsNRPV gRiWR \|ms sLRiss[V sLjiLiRVsV.''

BV

j. 12c2c1960 تs˳V xmsoLRiVuRsVV M.A.

xqsRyLSRVxmsoLRiLi xqsLixqsQX][xmsyxqsNRPVV

sRVyR c 11 RVqs.AL`i. AL`i. @Li` zqs.s.AL`i.

gRisLRisVLiV NS[

sRVyR

$sVRLiR [bdPRV x gRiVLRiVNRPVaRPsV xqsLiryxmsNRPVVsV, xqsLiyNRPVVsV, xqsL][*xmsRxtsQVsV, RLRi䮪s[yLiR saSLRiRVVsV, x syyLRiVVsV @gRiV x$ s[RsVWLRiVV sVVjg]LiR sLiNRP LSsVaSzqsQgSLRiV NRPXxms ¿[zqss @ճFyRVsVV.

""x$ s[RsVWLRiVgRiV ""yLRiNSyLRi'' $ xqsWLRisLRixmso OUPQQxmsaSzqsQ sVaRPRVVV @RRs [][xmsRVVNRPsVVgRiV RVVNRPV][ LRiLis ""xqsLiyNSsVV c @LiR LRixryLRisVV'' @sV gRiLiRsVV ss[NTPLis. @LiRV NSNRPydRVsVVgS 30, 31. xmsRsVV xqsLij yNRPsVV[ ""sORPQQR[ RVVLiRgS yLRiLiճLi ˳؃sVRVRLiVVLiRV xmsLRiLiRsVV FyRxqs=LiRRVsRVV, xqsWLRiVRxqssVLiRVNRPV xmspLRi* sWLRiLiճLi yLRiN][RRV xmsLRiLiRsVV ryLiRVxqsLiRRVsRVV, C lLiLiRV xqsLiyNSsVVNRPV sVRNSsVV sWyzNRP xqsLiR @sRVV s[RsVV¿[RsV, s[RsRVgRiV sVxL<RiV ¿[RsV sLixmssV.'' C sRsVVgRi xqsLiyNSsVV VVNRPRVV 40, 41 xmsRsVV xqsLij yNRPsVV[ "AjR sVLiRLiRLRiQQLjiRVgRiV x \¿Rss[V xqsLiy [sRRVs VLigji RVVFyzqsLiRV[V xqsLi][FyxqsssVV" C sRsVVgRi @LiR LRixryLRisVV VVNRPRVV ryLRiLiaRPsVVV sR*yRLRiRVsVVV g][RLjiLiss.

NRPsVNRP ds gRiLiR sWxmsLiTR FysVLRi sWRLRiRVsVgRiVss y ˳تssVV.

BV

JLiNSLRi sVLijLRisVV sVVjg]LiR sLiNRPLSsVaSzqsQ

_FyFyRVFyLi RLRi s[yLiR saSLRiRM

gRiVLiWLRiV xsyyLRi.

j. 4c1c1960

@ճsVRsVV

.$. s[RsVWLRiVV xqsWLRisLRixmso OUPQQxmsaSzqsQgSLji xqssjNTP ssVryLRisVVV. ALS! ysVV ¿[zqss \sjNRP NRPXztsQ xqsLRiV*NRPV ZaP[WyRVNRP\sVsj. RsV @RxqsV ryRs gRiLiRsVLiR yLji $RR*sVV @sV gRiLiRsVV[ ˳Q\sVsj. dsV xmsyLRisVVsV sW sVRV ZNPLjiLigjiLiRVsV. dsV LRiRssV xmsj F~RsVVsV dsVLRiV xmsLixmsgS Rjs sWRsVLijs.

LigRiLixms gSsVLi BV

@FyRVxmsgRi FxqsV zsVNRPVLiR AyLSsVaRPLRi

NRPsVxmsoLRiLi yWNS FsryL`i c [ztsQNRPVV

NRPRxms . j. 29c12c1967

@ճsWssVV

$ aSzqsQgSLji xqssVVsVVsNRPV

ALS! ysVV xmsLizmss xmsj xmsoxqsNRPsVVV @Lijss. @sVLiysLiR ˳LjiRVR\ss. @Rxmso dNRP[T sVgSsNRP xmsLjiRzmsLiRVRVs sW[ @؃yLiRVNRPV RsV LRiRsV js [xqsV=sNRPV yLjidRVV sVgRiV sLij dsVLRiV bPuyyLRi xmsR[ LiVWaRP*LSsVgRixsVVsV F~LiRg][LRiV sVVsVVORPVsoNRPV dsV LRiRs y*LS dsVLRiV ¿[zqss s[VV sVgRiV aSxmnsVQ\sVsj. @sNSaRPsVV ճLisxmsoRV dsV xqsLixqsNRPV N]LiR Rs xqsRVsVV ¿[zqs NRPXRNRPXRVR sgRiVRVsV gSNRP.

BV

gRiVLRiزR gSsVsVV R ZaP[uyRaRPLRi

(sRW) sVLiزR s[Vs[LRiV, soRVWLRiV xtsvgRiL`i FnyNRPLki

NRPXuy N][ AxmslLi[s rLRiV=, soRVWLRiV.

@ճLRiV

ALS ! ssV}qs

$ sVFy s[LiNRP sLRizqsLiLSso gSLji¿[ LRiLixmsTs $ RRQ*sVVsV RVso xqsLiRLRi骫sVVs yNRPV N]LiR xqsLi[x ssXNTP, $ OUPQQxmsaSzqsQgSLji sLRiR \LkiRV xqsLi][FyxqsssVV \sjNRP xqsLiy xmnsRsVV sVVRgRiV gRiLiRsVVsV DRxLjiLiyLRiV. yss RRVssRVVss y NRPVRWxsVVsj. NSs RRV][ A gRiLiRsVVsV xmsLixms N][lLiRsV.

BV

NRP RVLRisVV yNRPLRiV .LSsVaRPLRi

@sLiRxmsoLRiLi

j. 16c8c67

xqsLi][xtsQsVV

sVaRPRW : s[ss y ˳gRisaRPsVVs ysVV LRiLis ""xqsLiyNSsVV c @LiR LRixryLRiLi'' @sV gRiLiRsVVsV xmsLjibdPLi NRPXyLRiVR\ss. RsV xqsLiy gRiLiRsWNRP RVLiR gRiLiRsVVsV }qsNRPLjiLi RRVs s[RVNRP NRPlgisV. 29c10c68.

BLiR[ ysVV xmsLizmss 11 gRiLiRsVVV @Lijss. FsNSsVV NRPXRٲRsV. dsV NRPXztsQ y @xmspLRi*sVV, @sWxmnsVsVV. RsVNRPV s[RsWR xqsLRi*NS xqsLS*sxqs RVLiRVsV ][RVdsRgRi sVLiT LRiOTPQLiRVgSNRP. RsV NRPXztsQNTP ¿[RVWR xqsLigji LRiOTPQLiRVgSNRP. RsV RLRi xmsyLRisVV VVNRP RVV[aRPsVV FsxmsVRV sLRis[LRiV[ RsVNRPV LiVW @sVLigRiVsVRVRV N][R˳NTP][ }qss VVsLRiV NRPLigkiNRPLjiLiRVLRiV gSNRP.

][sxmspT OUPQQyLSRV sVWLji

16c11c68 RLRisLRisVV

@sLiRxmsoLRisVV .

.$. xqsWLRisLRixmso OUPQQxmsaSzqsQgSLjiNTP ssVryLRisVVV.

sWj sVVNS䪫sV gSsVsVV. s[yLRi xmssRssVVsLiRVs xmnsVsxmshRis FyhRisVVLiRVsV xqsVxmszqsj ¿Lijs sVxL<jiRVVgRiV .$ ˳sVTFy zqsLij rsVRWV gSLji [*xtsQ NRPVsWLRiVgRiV $ sLRizqsLisysVVgSLji NRPsxtsQ xmsoRVRsV. dsVLRiV sW gSsVsVV[ RRVsoN]yLRis zqsN]s y xqsLi][ztsQLiysV. y sxtsQRV\sV zqsN]sVNRPV BLiR aRPR RWxmsoRVsLiRVNRPV AaRPLRisVV xqsLi][xtsQsVV NRPgjiss. $ s][FyxqsssVLiRV yNRPLiRgS xmss[aRPsVV [NRPVssV xmsLRis[VaRP*LRiVs sWRXLRiWxmssVVs ysLiRV RVLiRV ysVssVV xmsLRiVgRiVRVsV. @LiRV¿[ A sxtsQRV\sVs gRiLiRsVVV }qsNRPLjiLi xmsLjibdPLiRVRVLiRVLRiV.

$ sVRLRisVxLixqs xmsLjiyNSyLRi $ sVgRiRVLRiV xmspFyR $ NRPLi NSsVN][ {mshSjxmsRVgRiV $ RLiRZaP[lLi[LiR xqsLRixqs*d ry*sV RLRiVV RWLRiV g][ysLki sVLiRsVVs xmsLRiLixmsoRV NSNTPyRNRPV RRV¿[zqs RVVLiRgS yLji RLRi+ssVVs\ZNP sysV. yLjis RLji+Lis zmssV yLji sVNSsVV[sVs xmsoxqsNRP sNRPRVaS[sNTP s xmsoxqsNRPsVVsV xmsLjibdPLixmsgS @LiRV[ $ sVFy s[LiNRP sLRizqsLiLSsogSLRiV LRiLis ""$RRsVV'' @sV xmsoxqsNRPsVVsV N]s, BLiNTP s RRVsgS, @LiRV[ yLRiV dsV ""xqsLiy xqsLi[x syLji'' sVLiT N]s sxtsQRVsVVV yzqsRVVyLRiV. @Li[NSNRP sVsVVsV gRiWLji LiVW NTPLij sRsVVgS yzqsyLRiV.

$ aSzqsQgSLRiV x xmsRWxqssVVsNRPV [\s sry*LRiV\ RsV RWsy zqss NTPLiR sVRxLjiLis gRiLiR xmsRVLRi\ZNP ssWgjiLi ryRNRP[NRPsVVsNRP, ALiR sVsVNRPV, sVx[xmsNSLRisVV ¿[zqsLji. \ LkiRV xqsLi][FyxqsssVV s\lgiLS gRiLiRsVVV'' Bj RW N]s gRiLiRsVVNRPV dsVNRPV yzqss. dsVLRiV RRV][ xmsLizmsyLRiV. s.zms.gS xmsLixmssVs yRVgS s.zms. NSNRPVLiy sWsVWV FylLi=VgS s胫s ][Rs[ s[sV AaRPLRixmsTysV.

B][jNRPsVVgS dsVLRiV xqsyRs gRiLiR}qss ¿[RVVRVsLiRVNRPV sLiRdsRVVV! A xmsLS˳LjiNRPRVgRiV sVaRP NTP򹸅[V dsVNRPV NSszqss aRPNTP xqsLigRiVgSR sVs FyLRis ¿[RVVRVysV.

s[sV ""xqsLi][FyxqsssVV''sV gRiWLji x ˳xtsQ[ NRP yxqssVV LRiLi g][LRixmspL`i xqsLiR ""NRP NRPRLRiVso'' @sV xmsNRPNRPV xmsLixms RRVN]sRVVysV. A xmsNS xqsLiFyRNRPVV xqsVxmszqsR ˳NRPVgRiV ""sVsWs xmsry` FyL`i''gSLRiV ssV DFyxqsssVV gRiWLji yxqssVVsV yRVVRs N][LRiVRV A*ssVVsV xmsLizmsyLRiV. @LiRV¿[R dsV gRiLiRsVVV yNUP yxqsLRiRs[ y RVVxmsWgjiLixmsgRiss RWbPLiRVRVysV. spLjigS xmsLjibdPs ¿[zqss RLRiVyR dsVNRPV y @ճFyRVsVVsV RV[|qsRsV. ""RL][LRiORPQ LRiOTPQRM'' RLRisVVsV LRiOTPQLiRVyLjis ARLRis[V LRiOTPQLiRVsV. ""szNRPNRPX` NRPbPRVLRiLiy RgRiR鼽'' xmsoRVsNRPV FssRVsV RVLRi[RV. Byj aRPV xqsQX xmssW᪫sVV s dsVZNP[ [VsV DLiRRV. ˳gRisLiRVRV xqsyRs RLRi xmsyLRisVV NRPV aRPNTP rysVLRiQsVV sRVgSNRP @s FyLjiLiRVNRPVysV.

j. 12c7c1967 BV

zmshSxmsoLRisVV ˳sVTFy sLiNRP xqsVLSRVVRV

RWLRiVg][ysLji . xmsp RxbdP޵yLRiV.

@ճsVRsVV

sVaRPRWM xqsWLRisLRixmso OUPQQxmsaSzqsQM

@ճFyRV FsN][7zqs xqslLi[*uyLi. ""xqsLi][FyxqssLi sLRiVxtsQLiZNP[syzms NTPRV[y?'' Bj s[yRRVs xqsLixmsyysVxmsQRVsVsV sW[ }qsQs. yRXaSRWLizqsf RVVxtsQRLiRM xqslLi[*uysVzms aRPLRisV sVs[7xsV @s[NRP sxtsQRWM gRiLi[7zqss xqssVgS[RLi[. B bPssV.

xmsbP誫sVg][ysLji xmsLiTR \sVsLRixmso ALis[RVaS{qsQ

}xmsoLji afRryQQLRi yxqsVcsVVxLRi

j. 22c2c1959 [xtsQ RLRiaSryQgRisV FyLkiM

AaRPRVsVV

x$ xqsLiyRR* xms[RkOSQ sRORPQVgRiV OUPQQxmsaSzqsQ gSLji js xqssVVsVVsNRPV xqsxxqs ssWyNRPsVVV. D˳RV NRPVaRP[xmsLji. xqsVksLS! dsVLRiyRLRisVV][Lizmss ""AճyRs ss[NRPsVV'' xxqsWR ss[NRPsVV'' @sV gRiLiRsVV sLiRVN]Lis, INRPsWLRiV xqssVgRisVVgS xmshjiLi sLiRsWRsVVss[ yNRPV NRPgjis AsVLiysLiRsVV sLiRV LiRVVxms NRPVyRsV. RV[xmsdsRsVV xqsLiysj, sLiRs syssVV, dss sxtsQRVs[V yNRPV NRPgjiRVVLiTs ˳تssVVs W dsV LRiRsLiRV xmsxqsWR js* LRiWxmssVV][ [LjiRVss. yNRPLiRs sxtsQRVsVV sW sLiRV [jLixmsTss ""xqsxxqs NTPLRiVRgRiV xqssRX [sos js˳LRixqsV='' ssVjssVV sVFyzqsLiRV ¿[Rs[, dsVkaRPNTP Rj*xtsQRV xms˳[RsVVs xqsxxqsNSLiRV][ sLiRV xmsNSbPLisRs ˳؄sLiRVsV. dsV LRiRs RVLiRVgRi ss[Rs sVRRVRsVV. @ryyLRi᪫sVV. dsVNRPV xsR aSxqsQ gRiLiRsVVLjibdPs ss gRigjis RVLSs [RsVV C gRiLiRLRiWxmssVVs szqssj. ˳gRiysVRV dsV sVLiT B gRiLiRsVVsV [NRPsVVs NRPsVgRizLiRVgSNRP RVs FyLjiLiRVRVysV. \sjNRP RLRi xms[RsVVs sVsNRPV ""xqssWyaRPRV LiRVR*sVV'' gRiRs ˳؄sLiRVsV.

BsRRVM. dsV WgRi ZOP[QsVsVV RRV ssg][LRiVRVLiRVsV.

BV

DRWyR. N][LiVVNRPVLi yWNS ˳skRVVRV

NRPLRiWV , FyLi sLRizqsLixRV

j. 18c7c1958 RLRi[ yjNRP x gRiLiRNRPLRi.

AbdPLS*RsVV

xqsLixqsQXyLiR x ˳uy saSLRiRVVsV, xqsLiRRRV s[RVsV, zqsyLi bPL][sVVsV, RLiy[NRP LRixqssVLiLSRLiNSLRi aSxqsQ gRiLiyLiysV yRNRPVVsV, ˳LRiRRXaRP xmsLiR NRPLRiVsV, sVLiRaSxqsQ sV؃yLRisosV, xmspLRi kOSQxmsLRiVVsV, FyrysRRV aSLiRVVsV, yLiRVVsV, RLRiaSryQ LiNSLRiVVsV, xqsRV[yLRiVsV rsV{msRVVsV, x bPxtsQ xqsLiRRVVRVVsV, $ LSsWsLiRyR kOSQ ysWxmsysVNRPVVsV @gRiV x$ @sVLRiyj dsNRPLihRiRV* zqsyLi sVx[RRVVV RRV¿[zqss RWaRPRVsVV.

x$ s[RsVWLRiVQ\s ee xqsWLRisLRixmso OUPQQxmsaSzqsQgSLjiNTP sVsM xmspLRi*NSbdPLSRsVV.

@RW ! RsV LRiLiLis gRiLiR xmsLiRNRPsVV ysVWgRisVVgRi y bPxtsvRV LRiLis |mssVLS s[Vg][Fy NRPXxtsQsVWLjigSLRiV Rjs sszmsLiRgS ss y sLiR ˳LjiyLiRM NRPLRiVVLiR\ss. gRiRVxmsNSLSLRiQ\sV RVRLiR aRPR][ aRPsV¿[zqs RNRPgRi ssVLji+Li sxtsQRV sLSLRi ¿[zqs sxmsosVVgS xqsLRiV*NRPV [RxmsRRgjis sVXRV sVRVLRi ˳xtsQ][ R xmsRsVV][ sVNTP aRPsVN][Lji yRVV[VgSNRP RRsVW gRiLiRsVVsV ¿[xmsNRPsV, BRLRiV yaRPLiVVLixmsNRPsV, sRV xmsRWxqsN][Lji NRPsVVxqs NRPLiRZNP[zqss dsVsysygRiLjisVNRPVsV, dsV WgRiRNRPVsV dsV FyLiTNTPs, dsV xqsVsbPR ssVLRi+yaRP NTPNTPs, y xXRRV xmspLRi*NRPsVVgRi sLis y AsLiRsVVsNRPV s[VLRi [NRP RsVNRPV aRPRxqsxxqs s[][NS bdPxqsV= sLiR[RVVRVyRsV. RsV¿[ xqsLigRijRsVV NSTs RNTP䃫s gRiLiRsVVsV ryRQ\sVsLiR R*LRi[ FyhRiNRP [NRPsVVs NRPLiR[RVVRVLRiV gSNRPsVs sVsVVsV FR=zLiRVRV, @ @sNSaRPsVV ssV gRizLixmsosVs sVRVFyxqs \ssVgRiV $sVy LS[aRP*Lki xmsLS˳LjiNRPsV @sVORPQ᪫sVV s[TN]sVRVyRsV.

BV

LRiVspLRiV @sVLRiyj dsNRPLihRiRV*zqsyLi

Viveka Panchakm anu Jeevitha Rahashyam    Chapters   


© Copyright Shri Kanchi Kamakoti Peetham
No part of this web site may be reproduced without explicit permission from the Peetham. Some material put up on this web site are protected by individual copyright(s) of the concerned organisation(s)