Page load depends on your network speed. Thank you for your patience.

Loading...

அழுக்கு நீக்கிகள் பொய், பயம

அழுக்கு நீக்கிகள்

பொய், பயம், பொறாமை, நிந்தனை ஆகிய அழுக்குகளைப் போக்குகிற சோப்பு, சீயக்காய், அரப்பு, வாசனைப் பொடி மாதிரி சத்தியம், தைரியம், விட்டுக் கொடுக்கிற சுபாவம், இன்சொல் ஆகியன இருக்கின்றன.