Thamraparani Ashtottram - श्री ताम्रपर्णी अष्टोत्तर शतनामावलि:

SRI TAMRAPARNI ASHTOTTARA SATANAMAVALI
श्री ताम्रपर्णी अष्टोत्तर शतनामावलि:

Thamraparni Mata

१.  ॐ आदिपराशक्तिस्वरूपिण्यै नमः                          २०.     अम्बरवत्यै

२.       अगस्त्यमुनिसंभावितायै                                     २१.     मणिमात्रे                                    

३.       धर्मद्रवायै                                                        २२.     महोदयायै                                           

४.       भगवत्यै                                                          २३.     तापघ्न्यै

५.       ताम्रायै                                                            २४.    निष्कलायै

६.      मलयनन्दिन्यै                                                    २५.    ब्रह्मानन्दायै                    

७.      परापरायै                                                          २६.     त्रय्यै                                     

८.      अमृतस्यन्दायै                                                    २७.    त्रिपथगात्मिकायै

९.      तेजिष्ठायै                                                           २८.    मायायै                                                  

१०.     सर्वकर्मविच्छेदिन्यै                                             २९.     पुण्यायै                                       

११.     मुक्तिमुद्रायै                                                      ३०.     मुक्ताफलप्रसुवे                

१२.     रुद्रकलायै                                                        ३१.     उमायै                    

१३.    कलिकल्मषनाशिन्यै                                            ३२.     गौर्यै                    

१४.    नारायण्यै                                                           ३३.     मरुद्वृधायै                                              

१५.    ब्रह्मनादायै                                                         ३४.     गङ्गायै                              

१६.     ओङ्कारनादनिनदायै                                           ३५.    शिवचूडायै    

१७.     मलयराजतपोफलस्वरूपिण्यै                               ३६.     विष्णुललाटायै           

१८.     मङ्गलालयायै                                                     ३७.     ब्रह्महृदयायै

१९.    मरुद्वत्यै                                                           ३८.      शिवोद्भवायै

 

३९.      सर्वतीर्थेडितायै                                                  ५९.      निर्गुणायै                                   

४०.       सर्वतीर्थतीर्थताप्रदायिन्यै                                     ६०.      गुणरूपिण्यै                                        

४१.       सर्वतीर्थैकरूपिण्यै                                             ६१.     सूक्ष्माकारायै                

४२.       सत्यायै                                                            ६२.      जगत्कारणरूपिण्यै                                     

४३.      सर्वपापप्रणाशिन्यै                                               ६३.      विश्वव्यापिन्यै                     

४४.      ज्ञानप्रदीपिकायै                                                 ६४.       सर्वलोकधारिण्यै                   

४५.      नन्दायै                                                             ६५.      सर्वदेवाधिष्टात्र्यै                                 

४६.      कमलायै                                                          ६६.      सर्ववेदाधिष्टात्र्यै                                                             

४७.      हरिसायुज्यदायिन्यै                                             ६७.     सर्वमन्त्रमय्यै                             

४८.     स्मरणादेव मोक्षप्रदायिन्यै                                      ६८.      दुरत्ययायै                                

४९.     तीर्थराज्ञै                                                 ६९.     कल्पितभक्तमोक्षदीक्षितायै

५०.      हरिपादाब्जभूत्यै                                                ७०.       भवसागरत्रात्र्यै                   

५१.      परमकल्याण्यै                                                     ७१.     अत्रिमहर्षिसेव्यायै                                                    

५२.      ब्रह्मविष्ण्वीशपूज्यायै                                            ७२.      हयग्रीवसमाराध्यायै                               

५३.     शांभव्यै                                                              ७३.      अमृतवाहिन्यै                               

५४.     भक्तिगम्यायै                                       ७४.     बहुजन्मतपोयोगफलसंप्राप्तदर्शनायै                    

५५.     भारत्यै                                               ७५.      उद्वाहोत्सुकपार्वतीकंधरामालारूपिण्यै                                          

५६.     भुक्तिमुक्तिप्रदायिन्यै                                            ७६.       गुप्तिशृङ्ग्युद्भवायै                          

५७.    प्रकृत्यै                                                                 ७७.     त्रिकूटपर्वतशिखरवर्तिन्यै

५८.      अव्यक्तायै                                                        ७८.      शिवभक्तिमय्यै

 

७९.      विष्णुभक्तिप्रवाहिन्यै                                            ९९.      पाण्ड्यदेशसुमुकुटायै                                       

८०.       ब्रह्मशक्तिरसायै                                                 १००.     समुद्रसङ्गमत्रिधाप्रवाहिन्यै                                           

८१.       अन्नदायै                                                           १०१.     सर्वरोगनिवारिण्यै                                           

८२.        वसुदायै                                                           १०२.     ईतिबाधानिवारिण्यै      

८३.       चित्रानद्योत्पत्तिहेतवे                                        १०३.     बहुशिवविष्णुदेवीक्षेत्रप्रवाहिन्यै

८४.      घटनानदीप्रसुवे १०४.     बहुसुप्रसिद्धतीर्थघट्टप्रभाविन्यै                                 

८५.      श्रीपुरश्रीदेव्याशिषभूत्यै                                         १०५.    निस्सीमितपुण्यप्रदायिन्यै                       

८६.       ब्रह्मवृद्धपुरीनायिकायै                               १०६.    व्यासोक्तताम्रपर्णीमाहात्म्यप्रतिपादितायै                

८७.      शालिशंकरकांतिमती उपासितायै               १०७.  देवगुरुवृश्चिकराशिप्रवेशपुष्करफलदायै                    

८८.      शिवकृतबहुदानसाक्षिण्यै                                      १०८.      श्रीताम्रपर्णीमहादेव्यै

८९.      पुटार्जुनशिवक्षेत्रप्रकाशिकायै

९०.     पापविनाशक्षेत्रशोभायै

९१.     ज्योतिर्वनज्योतिरूपिण्यै

९२.     उग्रश्रीबलधीपूज्यायै

९३.     नादाम्बुजक्षेत्रविराजितायै

९४.     गजेन्द्रमोक्षप्राप्तिहेतुभूत्यै

९५.     दक्षदत्तसोमशापनिवारिण्यै

९६.     जटायुमोक्षतीर्थप्रवाहिन्यै

९७.     सुदर्शनचक्रबाधानिवारिण्यै

९८.      विष्णुवनक्षेत्रमहिम्न्यैCompiled by: P. R. Kannan, Navi Mumbai