AUDIOS

Deivattin Kural

Section -7

Practising bakthi without reason