శ్రీ లలితా పంచరత్నమ్

ప్రాతఃస్మరామి లలితావదనారవిన్దం

బిమ్బాధరం పృథులమౌక్తికశొభినాసమ్|

ఆకర్ణదీర్ఘనయనం మణికుణ్డలాఢ్యం

మన్దస్మితం మృగమదొజ్జ్వలఫాలదేశమ్||౧||

 

    దొండ పండు వంటి క్రింది పేదవి, పేద్ద ముత్యముతొ శొభించు చున్న ముక్కు, చేవులవరకు వ్యాపించిన కన్నులు, మణి కుండలములు, చిరున్నవ్వు, కస్తూరి తిలకముతొ ప్రకాశించు నుదురు కలిగిన లలితా దేవి ముఖారవిందమును ప్రాతః కాలమునందు స్మరించుచున్నాను.

 

ప్రాతర్భజామి లలితాభుజకల్పవల్లీం

రక్తాఙ్గుళీయలసదఙ్గుళిపల్లవాఢ్యామ్|

మాణిక్యహేమవలయాఙ్గదశొభమానాం

పుణ్డ్రేక్షుచాపకుసుమేషుసృణీర్దధానామ్||౨||

 

    ఏర్రని రత్నములు కూర్చిన ఉంగరములు ధరించిన వ్రేళ్లు అను చిగురుటాకులు కలదీ, మాణిక్యములు పొదిగిన కంకణములతొ శొభించుచున్నదీ, చేరకువిల్లు-పుష్పబాణము-అంకుశము ధరించినదీ అగు లలితాదేవి భుజములను కల్పలతను ప్రాతః కాలమునందు సేవించుచున్నాను.

 

ప్రాతర్నమామి లలితాచరణారవిన్దం

భక్తేష్టదాననిరతం భవసిన్ధుపొతమ్|

పద్మాసనాదిసురనాయకపూజనీయం

పద్మాఙ్కుశధ్వజసుదర్శనలాఞ్ఛనాఢ్యమ్||౩||

 

    భక్తులకొరికలను ఏల్లప్పుడు తీర్చునదీ, సంసార సముద్రమును దాటించుతేప్పయైనదీ, బ్రహ్మ మొదలగు దేవనాయకులచే పూజింపబడునదీ, పద్మము-అంకుశము-పతాకము-చక్రము అను చిహ్నములతొ ప్రకాశించుచున్నదీ అగు లలితాదేవి పాదపద్మమును ప్రాతః కాలమునందు నమస్కరించుచున్నాను.

 

ప్రాతఃస్తువే పరశివాం లలితాం భవానీం

త్రయ్యన్తవేద్యవిభవాం కరుణానవద్యామ్|

విశ్వస్య సృష్టివిలయస్థితిహేతుభూతాం

విద్యేశ్వరీం నిగమవాఙ్మనసాతిదూరామ్||౪||

 

    వేదాంతములచే తేలియబడు వైభవము కలదీ, కరుణచే నిర్మలమైనదీ, ప్రపంచము యొక్క సృష్టి-స్థితి-లయలకు కారణమైనదీ,విద్యలకు అధికారణీయైనదీ, వేద వచనములకు మనస్సులకు అందనిదీ, పరమేశ్వరియగు లలితాభవానీ దేవిని ప్రాతః కాలము నందు స్తుతించుచున్నాను.

 

ప్రాతర్వదామి లలితే తవ పుణ్యనామ

కామేశ్వరీతి కమలేతి మహేశ్వరీతి|

శ్రీశామ్భవీతి జగతాం జననీ పరేతి

వాగ్దేవతేతి వచసా త్రిపురేశ్వరీతి||౫||

 

    ఒ లలితాదేవి| కామేశ్వరి-కమల-మహేశ్వరి-శ్రేఏశాంభవి-జగజ్జనని-వాగ్దేవత-త్రిపురేశ్వరి అను నీ నామములను ప్రాతఃకాలము నందు జపించుచున్నాను.

 

యః శ్లొకపఞ్చకమిదం లలితామ్బికాయాః

సౌభాగ్యదం సులలితం పఠతి ప్రభాతే|

తస్మై దదాతి లలితా ఝటితి ప్రసన్నా

విద్యాం శ్రియం విమలసౌఖ్యమనన్తకీర్తిమ్||౬||

 

    సౌభాగ్యము నిచ్చునదీ,సులభమైనదీ అగు లలితా పంచరత్నమును ప్రాతఃకాలము నందు ఏవడు పఠించునొ వానికి లలితాదేవి శీఘ్రముగా ప్రసన్ను రాలై విద్యను,సంపదను,సుఖమును,అంతులేని కేఏర్తిని ప్రసాదించును.

 

 

జయ జయ శంకర హర హర శంకర

 

                            జయ జయ శంకర హర హర శంకర                       

  అన్నపూర్ణాస్తుతిః

భ్రమరామ్బాష్టకమ్ గౌరీదశకమ్
కల్యాణవృష్టిస్తవః శ్రీ లలితా పంచరత్నమ్ మంత్రమాతృకాపుష్పమాలాస్తవః
మీనాక్షీపఞ్చరత్నమ్ మీనాక్షీస్తోత్రమ్ నవరత్నమాలికా
త్రిపురసున్దర్యష్టకమ్