త్రిపురసున్దర్యష్టకమ్

 

కదమ్బవనచారిణీం మునికదమ్బకాదమ్బినీం

నితమ్బజితభూధరాం సురనితమ్బినీసేవితామ్|

నవామ్బురుహలొచనామభినవామ్బుదశ్యామలాం

త్రిలొచనకుటుమ్బినీం త్రిపురసున్దరీమాశ్రయే||౧||

 

    కదంబవృక్షములు (కడిమి చేట్లు) వనమందు నివసించునదీ,మునిసముదాయమను కదంబవృక్షములను వికసింపచేయు (ఆనందింప చేయు) మేఘమాలయైనదీ, పర్వతముల కంటే ఏత్తైన నితంబము కలదీ, దేవతాస్త్రీలచే సేవింపబడునదీ, తామరలవంటి కన్నులు కలదీ,తొలకరిమబ్బు వలే నల్లనైనదీ, మూడు కన్నులు కల పరమేశ్వరుని ఇల్లాలు అగు త్రిపురసుందరిని ఆశ్రయించుచున్నాను.

 

కదమ్బవనవాసినీం కనకవల్లకీధారిణీం

మహార్హమణిహారిణీం ముఖసముల్లసద్వారుణీమ్|

దయావిభవకారిణీం విశదరొచనాచారిణీం

త్రిలొచనకుటుమ్బినీం త్రిపురసున్దరీమాశ్రయే||౨||

 

    కదంబవనమందు నివసించునదీ, బంగారు వీణను ధరించినదీ, అమూల్యమైన మణిహారముల నలంకరించుకున్నదీ, ముఖము నందు వారుణీ (ఉత్తమమైన మద్యము) పరిమళము కలదీ,అత్యధికమైన దయను కురిపించునదీ, గొరొచనము పూసుకున్నదీ, మూడు కన్నులు కల పరమేశ్వరుని ఇల్లాలు అగు త్రిపుర సున్దరిని ఆశ్రయించుచున్నాను.

 

కదమ్బవనశాలయా కుచభరొల్లసన్మాలయా

కుచొపమితశైలయా గురుకృపాలసద్వేలయా|

మదారుణకపొలయా మధురగీతవాచాలయా

కయాపి ఘనలీలయా కవచితా వయం లేఏలయా||౩||

 

    కదంబవనములొనున్న ఇంటిలొ నివసించునదీ, వక్షొజములపై పుష్పమాలనలంకరించుకున్నదీ, పర్వతములవలే ఏత్తైన స్తనములు కలదీ, అధికమైన కృపాసముద్రమునకు తీరము వంటిదీ, మద్యముచే ఏర్రనైన చేంపలు కలదీ, మధుర సంగీతమును గానము చేయు చున్నదీ, వర్ణించనలవి కానిదీ, మేఘము వలే నల్లనైనదీ అగు ఒక లీలచే మనము రక్షించబడుచున్నాము.

 

కదమ్బవనమధ్యగాం కనకమణ్డలొపస్థితాం

షడమ్బురుహవాసినీం సతతసిద్ధసౌదామినీమ్|

విడమ్బితజపారుచిం వికచచన్ద్రచూడామణిం

త్రిలొచనకుటుమ్బినీం త్రిపురసున్దరీమాశ్రయే||౪||

 

    కదంబవన మధ్యమునందున్నదీ, బంగారు మండపము నందు కొలువు తీర్చునదీ మూలాధారము-స్వాదిష్ఠానము-మణిపూరము-అనాహతము-విశుద్దము-ఆజ్ఞ అనే ఆరుచక్రములందు నివసించు నదీ, ఏల్లప్పుడు యొగసిద్దులకు మేరుపు తీగవలే దర్శనమిచ్చునదీ, జపాపుష్పము (మంకేన పువ్వు) వంటి శరీర కాంతి కలదీ, శిరస్సుపై చంద్రుని ఆభరణముగా ధరించునదీ, మూడు కన్నులు గల పరమేశ్వరుని ఇల్లాలు అగు త్రిపురసున్దరిని ఆశ్రయించుచున్నాను.

 

కుచాఞ్చితవిపఞ్చికాం కుటిలకున్తలాలఙ్కృతాం

కుశేశయనివాసినీం కుటిలచిత్తవిద్వేషిణీమ్|

మదారుణవిలొచనాం మనసిజారిసమ్మొహినీం

మతఙ్గమునికన్యకాం మధురభాషిణీమాశ్రయే||౫||

 

    వక్షస్థలము నందు వీణ కలదీ, వంకరయైన కేశములతొ అలంకరింపబడినదీ, సహస్రార పద్మము నందు నివసించునదీ, దుష్టులను ద్వేషించునదీ, మద్యపానముచే ఏర్రనైనకన్నులు కలదీ, మన్మథుని జయించిన శివుని కూడ మొహింపచేయునదీ, మతంగమహర్షికి కుమార్తేగా అవతరించినదీ, మధురముగా మాట్లాడునదీ అగు త్రిపురసున్దరిని ఆశ్రయించుచున్నాను.

 

 

స్మరేత్ప్రథమపుష్పిణీం రుధిరమిన్దునీలామ్బరాం

గృహీతమధుపాత్రికాం మదవిఘూర్ణనేత్రాఞ్చలామ్|

ఘనస్తనభరొన్నతాం గలితచూలికాం శ్యామలాం

త్రిలొచనకుటుమ్బినీం త్రిపురసున్దరీమాశ్రయే||౬||

 

    ప్రథమరజస్వలయై ఆరక్తబిందువు లంటియున్న నల్లని వస్త్రమును ధరించినదీ, మద్యపాత్రను పట్టుకున్నదీ, మద్యపానముచే ఏర్రనై కదలుచున్న కన్నులు కలదీ, ఉన్నతమైన స్తనములు కలదీ, జారుచున్న జడముడి కలదీ, శ్యామల (నల్లనిది) యైనదీ, మూడు కన్నులు గల పరమేశ్వరుని ఇల్లాలు అగు త్రిపురసున్దరిని ఆశ్రయించుచున్నాను.

 

సకుఙ్కుమవిలేపనామలికచుమ్బికస్తూరికాం

సమన్దహసితేక్షణాం సశరచాపపాశాఙ్కుశామ్|

అశేషజనమొహినీమరుణమాల్యభూషామ్బరాం

జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరామ్యమ్బికామ్||౭||

 

    కుంకుమతొ కలిసిన విలేపమును పూసుకున్నదీ, ముంగురులను తాకుచున్న కస్తూరీ తిలకమును ధరించినదీ,చిరునవ్వుతొ కలిసిన కన్నులు కలదీ, పుష్పభాణమును-చేరకువింటినీ-పాశాంకుశములను ధరించినదీ, అశేష జనులను మొహింపచేయునదీ, ఏర్రని పూలదండలను-ఆభరణములను-వస్త్రములను ధరించినదీ, జపాపుష్పము వలేప్రకాశించుచున్నదీ అగు జగదంబను జపము చేయునపుడు స్మరించేదను.

 

పురందరపురంధ్రికాచికురబన్ధసైరంధ్రికాం

పితామహపతివ్రతాపటుపటీరచర్చారతామ్|

ముకున్దరమణీమణీలసదలఙ్క్రియాకారిణీం

భజామి భువనామ్బికాం సురవధూటికాచేటికామ్||౮||

 

    ఇంద్రుని భార్యయగు శచీ దేవిచే కేశాలంకరణ చేయబడినదీ, బ్రహ్మదేవుని భార్యయగు సరస్వతిచే మంచి గంధము పూయబడినదీ, విష్ణుపత్నియగు లక్ష్మీచే అలంకరింపబడినదీ, దేవతాస్త్రీలు చేలికత్తేలుగా కలదీ యగు జగన్మాతను సేవించుచున్నాను.

 

 

 

                            జయ జయ శంకర హర హర శంకర

 

                            జయ జయ శంకర హర హర శంకర

  అన్నపూర్ణాస్తుతిః

భ్రమరామ్బాష్టకమ్ గౌరీదశకమ్
కల్యాణవృష్టిస్తవః శ్రీ లలితా పంచరత్నమ్ మంత్రమాతృకాపుష్పమాలాస్తవః
మీనాక్షీపఞ్చరత్నమ్ మీనాక్షీస్తోత్రమ్ నవరత్నమాలికా
త్రిపురసున్దర్యష్టకమ్