Maharudram Poornahuti at Annavaram

16-03-2023

Mar.16 2023 - Uttarashada nakshatram Jayanthi of Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal- as per Chandramanam. In the early hours of the day, Pujyashri Acharya performed Abhishekam and sahasra archana puja at the Sri Annavaram main temple. After Sri Chandramouleswara puja ( afternoon), Maharudra Homam purnahuthi was performed at shrimatam camp at Pampa Satram, Annavaram. 

 
Back to news page
Prev.::Veda Pariksha - VRNT Exams- at Sri Kanchi Math

Next.::Sankara Health Foundation supports cardiac medical support for children from Mizoram