Pujya Shankaracharya Swamijis Patashala vidyarthis of Jyotisha and Vaikhanasa Patashala

30-04-2023

Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamiji blessed the students of Sri Kanchi Kamakoti Jyotisha Patashala,  Tindivanam and Sri Kanchi Kamakoti Vaikhanasa Patashala #Avadi with certificates and prasadams, followed by anugraha bashanam at Shrimatam camp at Tirupati on Sunday, the 30th April 2023.


Back to news page