Pujya Shankaracharya Swamiji blesses release of various Books on our Dharma and Culture

24-08-2023

Pujyashri Shankaracharya Swamiji blessed and released the following books on different aspects of our dharma and culture, stutis and Shlokas - Divine Direction, Adi Shankara Bhagavata Sthothram, Shaankari Parampara, Shiva Sthuti, Lalitha Bhajana Amruthamu, at Shri Kamakoteeshwar Mandir in #Varanasi on 24 Aug. 2023 #kamakoti
Back to news page
Prev.::Bhagavadgita Lekhana yagna commences at Varanasi

Next.::Bhagavata Sapataham performed at Varanasi