Two day International Seminar on Sun Worship and Resurgence of Bharat

23-09-2023

Two day International Seminar on 𝐒𝐮𝐧 𝐖𝐨𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐚𝐧𝐝 𝐑𝐞𝐬𝐮𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐁𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭 with the blessings and presence of Pujyashri Shankaracharya Swamiji on 23rd & 24th September 2023 at Chet Singh Fort, #Varanasi #suryanamaskar #sunworshipper #kamakoti


Back to news page
Prev.::Jammu-Kashmir Mandir Chaitanya Vikas - Visesha havans at Varanasi for 8 days

Next.::Vinayaka Chaturti celebrated at Shrimatam camp at Varanasi - 19 Sep. 2023