અન્નપૂર્ણાસ્તુતિઃ

 

નિત્યાનંદકરી વરાભયકરી સૌન્દર્યરત્નાકરી

નિર્ધૂતાખિલઘોરપાપનિકરી પ્રત્યક્ષમાહેશ્વરી|

પ્રાલેયાચલવંશપાવનકરી કાશીપુરાધીશ્વરી

ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલમ્બનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી||૧||

 

નાનારત્નવિચિત્રભૂષણકરી હેમામ્બરાડમ્બરી

મુક્તાહારવિડમ્બમાનવિલસદ્વક્ષોજકુમ્ભાન્તરી|

કાશ્મીરાગરુવાસિતાઙ્ગરુચિરા કાશીપુરાધીશ્વરી

ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલમ્બનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી||૨||

 

યોગાનન્દકરી રિપુક્ષયકરી ધર્મૈકનિષ્ઠાકરી

ચન્દ્રાર્કાનલભાસમાનલહરી ત્રૈલોક્યરક્ષાકરી|

સર્વૈશ્વર્યકરી તપઃફલકરી કાશીપુરાધીશ્વરી

ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલમ્બનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી||૩||

 

કૈલાસાચલકન્દરાલયકરી ગૌરી હ્યુમા શાઙ્કરી

કૌ મારી નિગમાર્થગોચકરી હ્યોંકારબીજાક્ષરી|

મોક્ષદ્વારકવાટપાટનકરી કાશીપુરાધીશ્વરી

ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલમ્બનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી||૪||

 

દૃશ્યાદૃશ્યવિભૂતિવાહનકરી બ્રહ્માણ્ડભાણ્ડોદરી

લીલાનાટકસૂત્રખેલનકરી વિજ્ઞાનદીપાઙ્કુરી|

શ્રીવિશ્વેશમનઃપ્રસાદનકરી કાશીપુરાધીશ્વરી

ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલમ્બનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી||૫||

 

આદિક્ષાન્તસમસ્તવર્ણનિકરી શંભુપ્રિયા શાંકરી

કાશ્મીરત્રિપુરેશ્વરી ત્રિનયની વિશ્વેશ્વરી શર્વરી|

સ્વર્ગદ્વારકવાટપાટનકરી કાશીપુરાદીશ્વરી

ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલમ્બનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી||૬||

 

ઉર્વીસર્વજનેશ્વરી જયકરી માતાકૃપાસાગરી

નારીનીલસમાનકુન્તલધરી નિત્યાન્નદાનેશ્વરી|

સાક્ષાન્મોક્ષકરી સદા શુભકરી કાશીપુરાધીશ્વરી

ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલમ્બનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી||૭||

 

દેવી સર્વવિચિત્રરત્નરુચિરા દાક્ષાયણી સુંદરી

વામા સ્વાદુપયોધરા પ્રિયકરી સૌભાગ્યમાહેશ્વરી |

ભક્તાભીષ્ટકરી સદા શુભકરી કાશીપુરાધીશ્વરી

ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલમ્બનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી||૮||

 

ચન્દ્રાર્કાનલકોટિકોટિસદૃશી ચન્દ્રાંશુબિમ્બાધરી

ચન્દ્રાર્કાગ્નિસમાનકુણ્ડલધરી ચન્દ્રાર્કવર્ણેશ્વરી|

માલાપુસ્તકપાશસાઙ્કુશકરી કાશીપુરાધીશ્વરી

ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલમ્બનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી||૯||

 

ક્ષત્રત્રાણકરી મહાભયહરી માતા કૃપાસાગરી

સર્વાનન્દકરી સદા શિવકરી વિશ્વેશ્વરી શ્રીધરી|

દક્ષાક્રંદકરી નિરામયકરી કાશીપુરાધીશ્વરી

ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલમ્બનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી||૧૦||

 

અન્નપૂર્ણે સદાપૂર્ણે શંકરપ્રાણવલ્લભે|

જ્ઞાનવૈરાગ્યસિદ્ધ્યર્થં ભિક્ષાં દેહિ ચ પાર્વતિ||૧૧||

 

માતા ચ પાર્વતી દેવિ પિતા દેવો મહેશ્વરઃ|

બાન્ધવાઃ શિવભક્તાશ્ચ સ્વદેશો ભુવનત્રયમ||