ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಸ್ತುತಿಃ

 

ನಿತ್ಯಾನಂದಕರೀ ವರಾಭಯಕರೀ ಸೌನ್ದರ್ಯರತ್ನಾಕರೀ

ನಿರ್ಧೂತಾಖಿಲಘೊರಪಾಪನಿಕರೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಾಹೇಶ್ವರೀ|

ಪ್ರಾಲೇಯಾಚಲವಂಶಪಾವನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ

ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಮ್ಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ||೧||

 

ನಾನಾರತ್ನವಿಚಿತ್ರಭೂಷಣಕರೀ ಹೇಮಾಮ್ಬರಾಡಮ್ಬರೀ

ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಡಮ್ಬಮಾನವಿಲಸದ್ವಕ್ಷೊಜಕುಮ್ಭಾನ್ತರೀ|

ಕಾಶ್ಮೀರಾಗರುವಾಸಿತಾಙ್ಗರುಚಿರಾ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ

ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಮ್ಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ||೨||

 

ಯೊಗಾನನ್ದಕರೀ ರಿಪುಕ್ಷಯಕರೀ ಧರ್ಮೈಕನಿಷ್ಠಾಕರೀ

ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕಾನಲಭಾಸಮಾನಲಹರೀ ತ್ರೈಲೊಕ್ಯರಕ್ಷಾಕರೀ|

ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಕರೀ ತಪಃಫಲಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ

ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಮ್ಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ||೩||

 

ಕೈಲಾಸಾಚಲಕನ್ದರಾಲಯಕರೀ ಗೌರೀ ಹ್ಯುಮಾ ಶಾಙ್ಕರೀ

ಕೌ ಮಾರೀ ನಿಗಮಾರ್ಥಗೊಚಕರೀ ಹ್ಯೊಂಕಾರಬೀಜಾಕ್ಷರೀ|

ಮೊಕ್ಷದ್ವಾರಕವಾಟಪಾಟನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ

ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಮ್ಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ||೪||

 

ದೃಶ್ಯಾದೃಶ್ಯವಿಭೂತಿವಾಹನಕರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಭಾಣ್ಡೊದರೀ

ಲೀಲಾನಾಟಕಸೂತ್ರಖೇಲನಕರೀ ವಿಜ್ಞಾನದೀಪಾಙ್ಕುರೀ|

ಶ್ರೀವಿಶ್ವೇಶಮನಃಪ್ರಸಾದನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ

ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಮ್ಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ||೫||

 

ಆದಿಕ್ಷಾನ್ತಸಮಸ್ತವರ್ಣನಿಕರೀ ಶಂಭುಪ್ರಿಯಾ ಶಾಂಕರೀ

ಕಾಶ್ಮೀರತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀ ತ್ರಿನಯನೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ಶರ್ವರೀ|

ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಕವಾಟಪಾಟನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾದೀಶ್ವರೀ

ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಮ್ಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ||೬||

 

ಉರ್ವೀಸರ್ವಜನೇಶ್ವರೀ ಜಯಕರೀ ಮಾತಾಕೃಪಾಸಾಗರೀ

ನಾರೀನೀಲಸಮಾನಕುನ್ತಲಧರೀ ನಿತ್ಯಾನ್ನದಾನೇಶ್ವರೀ|

ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮೊಕ್ಷಕರೀ ಸದಾ ಶುಭಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ

ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಮ್ಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ||೭||

 

ದೇವೀ ಸರ್ವವಿಚಿತ್ರರತ್ನರುಚಿರಾ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ಸುಂದರೀ

ವಾಮಾ ಸ್ವಾದುಪಯೊಧರಾ ಪ್ರಿಯಕರೀ ಸೌಭಾಗ್ಯಮಾಹೇಶ್ವರೀ |

ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಕರೀ ಸದಾ ಶುಭಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ

ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಮ್ಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ||೮||

 

ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕಾನಲಕೊಟಿಕೊಟಿಸದೃಶೀ ಚನ್ದ್ರಾಂಶುಬಿಮ್ಬಾಧರೀ

ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕಾಗ್ನಿಸಮಾನಕುಣ್ಡಲಧರೀ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕವರ್ಣೇಶ್ವರೀ|

ಮಾಲಾಪುಸ್ತಕಪಾಶಸಾಙ್ಕುಶಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ

ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಮ್ಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ||೯||

 

ಕ್ಷತ್ರತ್ರಾಣಕರೀ ಮಹಾಭಯಹರೀ ಮಾತಾ ಕೃಪಾಸಾಗರೀ

ಸರ್ವಾನನ್ದಕರೀ ಸದಾ ಶಿವಕರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ಶ್ರೀಧರೀ|

ದಕ್ಷಾಕ್ರಂದಕರೀ ನಿರಾಮಯಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ

ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಮ್ಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ||೧೦||

 

ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇ ಸದಾಪೂರ್ಣೇ ಶಂಕರಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೇ|

ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಚ ಪಾರ್ವತಿ||೧೧||

  

ಮಾತಾ ಚ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿ ಪಿತಾ ದೇವೊ ಮಹೇಶ್ವರಃ|

ಬಾನ್ಧವಾಃ ಶಿವಭಕ್ತಾಶ್ಚ ಸ್ವದೇಶೊ ಭುವನತ್ರಯಮ್||