അന്നപൂര്ണാസ്തുതിഃ

 

നിത്യാനംദകരീ വരാഭയകരീ സൗന്ദര്യരത്നാകരീ

നിര്ധൂതാഖിലഘൊരപാപനികരീ പ്രത്യക്ഷമാഹേശ്വരീ|

പ്രാലേയാചലവംശപാവനകരീ കാശീപുരാധീശ്വരീ

ഭിക്ഷാം ദേഹി കൃപാവലമ്ബനകരീ മാതാന്നപൂര്ണേശ്വരീ||൧||

 

 

നാനാരത്നവിചിത്രഭൂഷണകരീ ഹേമാമ്ബരാഡമ്ബരീ

മുക്താഹാരവിഡമ്ബമാനവിലസദ്വക്ഷൊജകുമ്ഭാന്തരീ|

കാശ്മീരാഗരുവാസിതാങ്ഗരുചിരാ കാശീപുരാധീശ്വരീ

ഭിക്ഷാം ദേഹി കൃപാവലമ്ബനകരീ മാതാന്നപൂര്ണേശ്വരീ||൨||

 

 

യൊഗാനന്ദകരീ രിപുക്ഷയകരീ ധര്മൈകനിഷ്ഠാകരീ

ചന്ദ്രാര്കാനലഭാസമാനലഹരീ ത്രൈലൊക്യരക്ഷാകരീ|

സര്വൈശ്വര്യകരീ തപഃഫലകരീ കാശീപുരാധീശ്വരീ

ഭിക്ഷാം ദേഹി കൃപാവലമ്ബനകരീ മാതാന്നപൂര്ണേശ്വരീ||൩||

 

 

കൈലാസാചലകന്ദരാലയകരീ ഗൗരീ ഹ്യുമാ ശാങ്കരീ

കൗ മാരീ നിഗമാര്ഥഗൊചകരീ ഹ്യൊംകാരബീജാക്ഷരീ|

മൊക്ഷദ്വാരകവാടപാടനകരീ കാശീപുരാധീശ്വരീ

ഭിക്ഷാം ദേഹി കൃപാവലമ്ബനകരീ മാതാന്നപൂര്ണേശ്വരീ||൪||

 

 

ദൃശ്യാദൃശ്യവിഭൂതിവാഹനകരീ ബ്രഹ്മാണ്ഡഭാണ്ഡൊദരീ

ലീലാനാടകസൂത്രഖേലനകരീ വിജ്ഞാനദീപാങ്കുരീ|

ശ്രീവിശ്വേശമനഃപ്രസാദനകരീ കാശീപുരാധീശ്വരീ

ഭിക്ഷാം ദേഹി കൃപാവലമ്ബനകരീ മാതാന്നപൂര്ണേശ്വരീ||൫||

 

 

ആദിക്ഷാന്തസമസ്തവര്ണനികരീ ശംഭുപ്രിയാ ശാംകരീ

കാശ്മീരത്രിപുരേശ്വരീ ത്രിനയനീ വിശ്വേശ്വരീ ശര്വരീ|

സ്വര്ഗദ്വാരകവാടപാടനകരീ കാശീപുരാദീശ്വരീ

ഭിക്ഷാം ദേഹി കൃപാവലമ്ബനകരീ മാതാന്നപൂര്ണേശ്വരീ||൬||

 

 

ഉര്വീസര്വജനേശ്വരീ ജയകരീ മാതാകൃപാസാഗരീ

നാരീനീലസമാനകുന്തലധരീ നിത്യാന്നദാനേശ്വരീ|

സാക്ഷാന്മൊക്ഷകരീ സദാ ശുഭകരീ കാശീപുരാധീശ്വരീ

ഭിക്ഷാം ദേഹി കൃപാവലമ്ബനകരീ മാതാന്നപൂര്ണേശ്വരീ||൭||

 

 

ദേവീ സര്വവിചിത്രരത്നരുചിരാ ദാക്ഷായണീ സുംദരീ

വാമാ സ്വാദുപയൊധരാ പ്രിയകരീ സൗഭാഗ്യമാഹേശ്വരീ |

ഭക്താഭീഷ്ടകരീ സദാ ശുഭകരീ കാശീപുരാധീശ്വരീ

ഭിക്ഷാം ദേഹി കൃപാവലമ്ബനകരീ മാതാന്നപൂര്ണേശ്വരീ||൮||

 

 

ചന്ദ്രാര്കാനലകൊടികൊടിസദൃശീ ചന്ദ്രാംശുബിമ്ബാധരീ

ചന്ദ്രാര്കാഗ്നിസമാനകുണ്ഡലധരീ ചന്ദ്രാര്കവര്ണേശ്വരീ|

മാലാപുസ്തകപാശസാങ്കുശകരീ കാശീപുരാധീശ്വരീ

ഭിക്ഷാം ദേഹി കൃപാവലമ്ബനകരീ മാതാന്നപൂര്ണേശ്വരീ||൯||

 

 

ക്ഷത്രത്രാണകരീ മഹാഭയഹരീ മാതാ കൃപാസാഗരീ

സര്വാനന്ദകരീ സദാ ശിവകരീ വിശ്വേശ്വരീ ശ്രീധരീ|

ദക്ഷാക്രംദകരീ നിരാമയകരീ കാശീപുരാധീശ്വരീ

ഭിക്ഷാം ദേഹി കൃപാവലമ്ബനകരീ മാതാന്നപൂര്ണേശ്വരീ||൧൦||

 

 

അന്നപൂര്ണേ സദാപൂര്ണേ ശംകരപ്രാണവല്ലഭേ|

ജ്ഞാനവൈരാഗ്യസിദ്ധ്യര്ഥം ഭിക്ഷാം ദേഹി ച പാര്വതി||൧൧||

 

 

മാതാ ച പാര്വതീ ദേവി പിതാ ദേവൊ മഹേശ്വരഃ|

ബാന്ധവാഃ ശിവഭക്താശ്ച സ്വദേശൊ ഭുവനത്രയമ്||