அன்னபூர்ணாஸ்துதிஃ

 

னித்யானம்தகரீ வராபயகரீ ஸௌன்தர்யரத்னாகரீ

னிர்தூதாகிலகொரபாபனிகரீ ப்ரத்யக்ஷமாஹேஶ்வரீ|

ப்ராலேயாசலவம்ஶபாவனகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ

பிக்ஷாம் தேஹி க்றுபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ||௧||

 

 

னானாரத்னவிசித்ரபூஷணகரீ ஹேமாம்பராடம்பரீ

முக்தாஹாரவிடம்பமானவிலஸத்வக்ஷொஜகும்பான்தரீ|

காஶ்மீராகருவாஸிதாங்கருசிரா காஶீபுராதீஶ்வரீ

பிக்ஷாம் தேஹி க்றுபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ||௨||

 

 

யொகானன்தகரீ ரிபுக்ஷயகரீ தர்மைகனிஷ்டாகரீ

சன்த்ரார்கானலபாஸமானலஹரீ த்ரைலொக்யரக்ஷாகரீ|

ஸர்வைஶ்வர்யகரீ தபஃபலகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ

பிக்ஷாம் தேஹி க்றுபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ||௩||

 

 

கைலாஸாசலகன்தராலயகரீ கௌரீ ஹ்யுமா ஶாங்கரீ

கௌ மாரீ னிகமார்தகொசகரீ ஹ்யொம்காரபீஜாக்ஷரீ|

மொக்ஷத்வாரகவாடபாடனகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ

பிக்ஷாம் தேஹி க்றுபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ||௪||

 

 

த்றுஶ்யாத்றுஶ்யவிபூதிவாஹனகரீ ப்ரஹ்மாண்டபாண்டொதரீ

லீலானாடகஸூத்ரகேலனகரீ விஜ்ஞானதீபாங்குரீ|

ஶ்ரீவிஶ்வேஶமனஃப்ரஸாதனகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ

பிக்ஷாம் தேஹி க்றுபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ||௫||

 

 

ஆதிக்ஷான்தஸமஸ்தவர்ணனிகரீ ஶம்புப்ரியா ஶாம்கரீ

காஶ்மீரத்ரிபுரேஶ்வரீ த்ரினயனீ விஶ்வேஶ்வரீ ஶர்வரீ|

ஸ்வர்கத்வாரகவாடபாடனகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ

பிக்ஷாம் தேஹி க்றுபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ||௬||

 

 

உர்வீஸர்வஜனேஶ்வரீ ஜயகரீ மாதாக்றுபாஸாகரீ

னாரீனீலஸமானகுன்தலதரீ னித்யான்னதானேஶ்வரீ|

ஸாக்ஷான்மொக்ஷகரீ ஸதா ஶுபகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ

பிக்ஷாம் தேஹி க்றுபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ||௭||

 

 

தேவீ ஸர்வவிசித்ரரத்னருசிரா தாக்ஷாயணீ ஸும்தரீ

வாமா ஸ்வாதுபயொதரா ப்ரியகரீ ஸௌபாக்யமாஹேஶ்வரீ |

பக்தாபீஷ்டகரீ ஸதா ஶுபகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ

பிக்ஷாம் தேஹி க்றுபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ||௮||

 

 

சன்த்ரார்கானலகொடிகொடிஸத்றுஶீ சன்த்ராம்ஶுபிம்பாதரீ

சன்த்ரார்காக்னிஸமானகுண்டலதரீ சன்த்ரார்கவர்ணேஶ்வரீ|

மாலாபுஸ்தகபாஶஸாங்குஶகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ

பிக்ஷாம் தேஹி க்றுபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ||௯||

 

 

க்ஷத்ரத்ராணகரீ மஹாபயஹரீ மாதா க்றுபாஸாகரீ

ஸர்வானன்தகரீ ஸதா ஶிவகரீ விஶ்வேஶ்வரீ ஶ்ரீதரீ|

தக்ஷாக்ரம்தகரீ னிராமயகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ

பிக்ஷாம் தேஹி க்றுபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ||௧0||

 

 

அன்னபூர்ணே ஸதாபூர்ணே ஶம்கரப்ராணவல்லபே|

ஜ்ஞானவைராக்யஸித்த்யர்தம் பிக்ஷாம் தேஹி ச பார்வதி||௧௧||

 

 

மாதா ச பார்வதீ தேவி பிதா தேவொ மஹேஶ்வரஃ|

பான்தவாஃ ஶிவபக்தாஶ்ச ஸ்வதேஶொ புவனத்ரயம்||