ભ્રમરામ્બાષ્ટકમ

 

ચાઞ્ચલ્યારુણલોચનાઞ્ચિતકૃપાં ચન્દ્રાર્ધચૂડામણિં

ચારુસ્મેરમુખાં ચરાચરજગત્સંરક્ષિણીં તત્પદામ|

ચઞ્ચચ્ચમ્પકનાસિકાગ્રવિલસન્મુક્તામણીરંજિતાં

શ્રીશૈલસ્થલવાસિનીં ભગવતીં શ્રીમાતરં ભાવયે||૧||

 

કસ્તૂરીતિલકાઞ્ચિતેંદુવિલસત્પ્રોદ્બાસિફાલસ્થલીં

કર્પૂરદ્રવમિશ્રચૂર્ણખદિરામોદોલ્લસદ્વીટિકામ|

લોલાપાઙ્ગતરંગિતૈરતિકૃપાસારૈર્નતાનન્દિનીં

શ્રીશૈલસ્થલવાસિનીં ભગવતીં શ્રીમાતરં ભાવયે||૨||

 

રાજન્મત્તમરાલમન્દગમનાં રાજીવપત્રેક્ષણાં

રાજીવપ્રભવાદિદેવમકુટૈ રાજત્પદામ્ભોરુહામ|

રાજીવાયતપત્રમણ્ડિતકુચાં રાજાધિરાજેશ્વરીં

શ્રીશૈલસ્થલવાસિનીં ભગવતીં શ્રીમાતરં ભાવયે||૩||

 

ષટ્તારાંગણદીપિકાં શિવસતીં ષડ્વૈરિવર્ગાપહાં

ષટ્ચક્રાન્તરસ્થિતાં વરસુધાં ષડ્યોગિનીવેષ્ટિતામ|

ષટ્ચક્રાંતિચિતપાદુકાંચિતપદાં ષડ્ભાવગાં ષોડશીં

શ્રીશૈલસ્થલવાસિનીં ભગવતીં શ્રીમાતરં ભાવયે||૪||

 

શ્રીનાથાદૃતપાલિતત્રિભુવનાં શ્રીચક્રસંચારિણીં

ગાનાસક્તમનોજયૌવનલસદ્ગંધર્વકન્યાદૃતામ|

દીનાનામતિવેલભાગ્યજનનીં દિવ્યામ્બરાલઙ્કૃતાં

શ્રીશૈલસ્થલવાસિનીં ભગવતીં શ્રીમાતરં ભાવયે||૫||

 

લાવણ્યાધિકભૂષિતાઙ્ગલતિકાં લાક્ષાલસદ્રાગિણીં

સેવાયાતસમસ્તદેવવનિતાસીમન્તભૂષાન્વિતામ|

ભાવોલ્લાસવશીકૃતપ્રિયતમાં ભણ્ડાસુરચ્છેદિનીં

શ્રીશૈલસ્થલવાસિનીં ભગવતીં શ્રીમાતરં ભાવયે||૬||

 

ધન્યાં સોમવિભાવનીયચરિતાં ધારાધરશ્યામલાં

મુન્યારાધનમોદિનીં સુમનસાં મુક્તિપ્રધાનવ્રતામ|

કન્યાપૂજનસુપ્રસન્નહૃદયાં કાઞ્ચીલસન્મધ્યમાં

શ્રીશૈલસ્થલવાસિનીં ભગવતીં શ્રીમાતરં ભાવયે||૭||

 

કર્પૂરાગરુકુઙ્કુમાઙ્કિતકુચાં કર્પૂરવર્ણસ્થિતાં

કૃષ્ટોત્કૃષ્ટસુકૃષ્ટકર્મદહનાં કામેશ્વરીં કામિનીં|

કામાક્ષીં કરુણારસાર્દ્રહૃદયાં કલ્પાન્તરસ્થાયિનીં

શ્રીશૈલસ્થલવાસિનીં ભગવતીં શ્રીમાતરં ભાવયે||૮||

 

ગાયત્રીં ગરુડધ્વજાં ગગનગાં ગાન્ધર્વગાનપ્રિયાં

ગમ્ભીરાં ગજગામિનીં ગિરિસુતાં ગન્ધાક્ષતાલઙ્કૃતામ|

ગંગાગૌતમગર્ગસન્નુતપદાં ગાં ગૌતમીં ગોમતીં

શ્રીશૈલસ્થલવાસિનીં ભગવતીં શ્રીમાતરં ભાવયે||૯||

જય જય શઙ્કર હર હર શઙ્કર