ಭ್ರಮರಾಮ್ಬಾಷ್ಟಕಮ್

 

ಚಾಞ್ಚಲ್ಯಾರುಣಲೋಚನಾಞ್ಚಿತಕೃಪಾಂ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಚೂಡಾಮಣಿಂ

ಚಾರುಸ್ಮೇರಮುಖಾಂ ಚರಾಚರಜಗತ್ಸಂರಕ್ಷಿಣೀಂ ತತ್ಪದಾಮ್|

ಚಞ್ಚಚ್ಚಮ್ಪಕನಾಸಿಕಾಗ್ರವಿಲಸನ್ಮುಕ್ತಾಮಣೀರಂಜಿತಾಂ

ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ಥಲವಾಸಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಶ್ರೀಮಾತರಂ ಭಾವಯೇ||೧||

 

ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾಞ್ಚಿತೇಂದುವಿಲಸತ್ಪ್ರೋದ್ಬಾಸಿಫಾಲಸ್ಥಲೀಂ

ಕರ್ಪೂರದ್ರವಮಿಶ್ರಚೂರ್ಣಖದಿರಾಮೋದೋಲ್ಲಸದ್ವೀಟಿಕಾಮ್|

ಲೋಲಾಪಾಙ್ಗತರಂಗಿತೈರತಿಕೃಪಾಸಾರೈರ್ನತಾನನ್ದಿನೀಂ

ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ಥಲವಾಸಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಶ್ರೀಮಾತರಂ ಭಾವಯೇ||೨||

 

ರಾಜನ್ಮತ್ತಮರಾಲಮನ್ದಗಮನಾಂ ರಾಜೀವಪತ್ರೇಕ್ಷಣಾಂ

ರಾಜೀವಪ್ರಭವಾದಿದೇವಮಕುಟೈ ರಾಜತ್ಪದಾಮ್ಭೋರುಹಾಮ್|

ರಾಜೀವಾಯತಪತ್ರಮಣ್ಡಿತಕುಚಾಂ ರಾಜಾಧಿರಾಜೇಶ್ವರೀಂ

ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ಥಲವಾಸಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಶ್ರೀಮಾತರಂ ಭಾವಯೇ||೩||

 

ಷಟ್ತಾರಾಂಗಣದೀಪಿಕಾಂ ಶಿವಸತೀಂ ಷಡ್ವೈರಿವರ್ಗಾಪಹಾಂ

ಷಟ್ಚಕ್ರಾನ್ತರಸ್ಥಿತಾಂ ವರಸುಧಾಂ ಷಡ್ಯೋಗಿನೀವೇಷ್ಟಿತಾಮ್|

ಷಟ್ಚಕ್ರಾಂತಿಚಿತಪಾದುಕಾಂಚಿತಪದಾಂ ಷಡ್ಭಾವಗಾಂ ಷೋಡಶೀಂ

ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ಥಲವಾಸಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಶ್ರೀಮಾತರಂ ಭಾವಯೇ||೪||

 

ಶ್ರೀನಾಥಾದೃತಪಾಲಿತತ್ರಿಭುವನಾಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಸಂಚಾರಿಣೀಂ

ಗಾನಾಸಕ್ತಮನೋಜಯೌವನಲಸದ್ಗಂಧರ್ವಕನ್ಯಾದೃತಾಮ್|

ದೀನಾನಾಮತಿವೇಲಭಾಗ್ಯಜನನೀಂ ದಿವ್ಯಾಮ್ಬರಾಲಙ್ಕೃತಾಂ

ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ಥಲವಾಸಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಶ್ರೀಮಾತರಂ ಭಾವಯೇ||೫||

 

ಲಾವಣ್ಯಾಧಿಕಭೂಷಿತಾಙ್ಗಲತಿಕಾಂ ಲಾಕ್ಷಾಲಸದ್ರಾಗಿಣೀಂ

ಸೇವಾಯಾತಸಮಸ್ತದೇವವನಿತಾಸೀಮನ್ತಭೂಷಾನ್ವಿತಾಮ್|

ಭಾವೋಲ್ಲಾಸವಶೀಕೃತಪ್ರಿಯತಮಾಂ ಭಣ್ಡಾಸುರಚ್ಛೇದಿನೀಂ

ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ಥಲವಾಸಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಶ್ರೀಮಾತರಂ ಭಾವಯೇ||೬||

 

ಧನ್ಯಾಂ ಸೋಮವಿಭಾವನೀಯಚರಿತಾಂ ಧಾರಾಧರಶ್ಯಾಮಲಾಂ

ಮುನ್ಯಾರಾಧನಮೋದಿನೀಂ ಸುಮನಸಾಂ ಮುಕ್ತಿಪ್ರಧಾನವ್ರತಾಮ್|

ಕನ್ಯಾಪೂಜನಸುಪ್ರಸನ್ನಹೃದಯಾಂ ಕಾಞ್ಚೀಲಸನ್ಮಧ್ಯಮಾಂ

ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ಥಲವಾಸಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಶ್ರೀಮಾತರಂ ಭಾವಯೇ||೭||

 

ಕರ್ಪೂರಾಗರುಕುಙ್ಕುಮಾಙ್ಕಿತಕುಚಾಂ ಕರ್ಪೂರವರ್ಣಸ್ಥಿತಾಂ

ಕೃಷ್ಟೋತ್ಕೃಷ್ಟಸುಕೃಷ್ಟಕರ್ಮದಹನಾಂ ಕಾಮೇಶ್ವರೀಂ ಕಾಮಿನೀಂ|

ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕರುಣಾರಸಾರ್ದ್ರಹೃದಯಾಂ ಕಲ್ಪಾನ್ತರಸ್ಥಾಯಿನೀಂ

ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ಥಲವಾಸಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಶ್ರೀಮಾತರಂ ಭಾವಯೇ||೮||

 

ಗಾಯತ್ರೀಂ ಗರುಡಧ್ವಜಾಂ ಗಗನಗಾಂ ಗಾನ್ಧರ್ವಗಾನಪ್ರಿಯಾಂ

ಗಮ್ಭೀರಾಂ ಗಜಗಾಮಿನೀಂ ಗಿರಿಸುತಾಂ ಗನ್ಧಾಕ್ಷತಾಲಙ್ಕೃತಾಮ್|

ಗಂಗಾಗೌತಮಗರ್ಗಸನ್ನುತಪದಾಂ ಗಾಂ ಗೌತಮೀಂ ಗೋಮತೀಂ

ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ಥಲವಾಸಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಶ್ರೀಮಾತರಂ ಭಾವಯೇ||೯||

 

ಜಯ ಜಯ ಶಙ್ಕರ ಹರ ಹರ ಶಙ್ಕರ