ഭ്രമരാമ്ബാഷ്ടകമ്

 

ചാഞ്ചല്യാരുണലോചനാഞ്ചിതകൃപാം ചന്ദ്രാര്ധചൂഡാമണിം

ചാരുസ്മേരമുഖാം ചരാചരജഗത്സംരക്ഷിണീം തത്പദാമ്|

ചഞ്ചച്ചമ്പകനാസികാഗ്രവിലസന്മുക്താമണീരംജിതാം

ശ്രീശൈലസ്ഥലവാസിനീം ഭഗവതീം ശ്രീമാതരം ഭാവയേ||൧||

 

കസ്തൂരീതിലകാഞ്ചിതേംദുവിലസത്പ്രോദ്ബാസിഫാലസ്ഥലീം

കര്പൂരദ്രവമിശ്രചൂര്ണഖദിരാമോദോല്ലസദ്വീടികാമ്|

ലോലാപാങ്ഗതരംഗിതൈരതികൃപാസാരൈര്നതാനന്ദിനീം

ശ്രീശൈലസ്ഥലവാസിനീം ഭഗവതീം ശ്രീമാതരം ഭാവയേ||൨||

 

രാജന്മത്തമരാലമന്ദഗമനാം രാജീവപത്രേക്ഷണാം

രാജീവപ്രഭവാദിദേവമകുടൈ രാജത്പദാമ്ഭോരുഹാമ്|

രാജീവായതപത്രമണ്ഡിതകുചാം രാജാധിരാജേശ്വരീം

ശ്രീശൈലസ്ഥലവാസിനീം ഭഗവതീം ശ്രീമാതരം ഭാവയേ||൩||

 

ഷട്താരാംഗണദീപികാം ശിവസതീം ഷഡ്വൈരിവര്ഗാപഹാം

ഷട്ചക്രാന്തരസ്ഥിതാം വരസുധാം ഷഡ്യോഗിനീവേഷ്ടിതാമ്|

ഷട്ചക്രാംതിചിതപാദുകാംചിതപദാം ഷഡ്ഭാവഗാം ഷോഡശീം

ശ്രീശൈലസ്ഥലവാസിനീം ഭഗവതീം ശ്രീമാതരം ഭാവയേ||൪||

 

ശ്രീനാഥാദൃതപാലിതത്രിഭുവനാം ശ്രീചക്രസംചാരിണീം

ഗാനാസക്തമനോജയൗവനലസദ്ഗംധര്വകന്യാദൃതാമ്|

ദീനാനാമതിവേലഭാഗ്യജനനീം ദിവ്യാമ്ബരാലങ്കൃതാം

ശ്രീശൈലസ്ഥലവാസിനീം ഭഗവതീം ശ്രീമാതരം ഭാവയേ||൫||

 

ലാവണ്യാധികഭൂഷിതാങ്ഗലതികാം ലാക്ഷാലസദ്രാഗിണീം

സേവായാതസമസ്തദേവവനിതാസീമന്തഭൂഷാന്വിതാമ്|

ഭാവോല്ലാസവശീകൃതപ്രിയതമാം ഭണ്ഡാസുരച്ഛേദിനീം

ശ്രീശൈലസ്ഥലവാസിനീം ഭഗവതീം ശ്രീമാതരം ഭാവയേ||൬||

 

ധന്യാം സോമവിഭാവനീയചരിതാം ധാരാധരശ്യാമലാം

മുന്യാരാധനമോദിനീം സുമനസാം മുക്തിപ്രധാനവ്രതാമ്|

കന്യാപൂജനസുപ്രസന്നഹൃദയാം കാഞ്ചീലസന്മധ്യമാം

ശ്രീശൈലസ്ഥലവാസിനീം ഭഗവതീം ശ്രീമാതരം ഭാവയേ||൭||

 

കര്പൂരാഗരുകുങ്കുമാങ്കിതകുചാം കര്പൂരവര്ണസ്ഥിതാം

കൃഷ്ടോത്കൃഷ്ടസുകൃഷ്ടകര്മദഹനാം കാമേശ്വരീം കാമിനീം|

കാമാക്ഷീം കരുണാരസാര്ദ്രഹൃദയാം കല്പാന്തരസ്ഥായിനീം

ശ്രീശൈലസ്ഥലവാസിനീം ഭഗവതീം ശ്രീമാതരം ഭാവയേ||൮||

 

ഗായത്രീം ഗരുഡധ്വജാം ഗഗനഗാം ഗാന്ധര്വഗാനപ്രിയാം

ഗമ്ഭീരാം ഗജഗാമിനീം ഗിരിസുതാം ഗന്ധാക്ഷതാലങ്കൃതാമ്|

ഗംഗാഗൗതമഗര്ഗസന്നുതപദാം ഗാം ഗൗതമീം ഗോമതീം

ശ്രീശൈലസ്ഥലവാസിനീം ഭഗവതീം ശ്രീമാതരം ഭാവയേ||൯||

 

ജയ ജയ ശങ്കര ഹര ഹര ശങ്കര