ப்ரமராம்பாஷ்டகம்

 

சாஞ்சல்யாருணலோசனாஞ்சிதக்றுபாம் சன்த்ரார்தசூடாமணிம்

சாருஸ்மேரமுகாம் சராசரஜகத்ஸம்ரக்ஷிணீம் தத்பதாம்|

சஞ்சச்சம்பகனாஸிகாக்ரவிலஸன்முக்தாமணீரம்ஜிதாம்

ஶ்ரீஶைலஸ்தலவாஸினீம் பகவதீம் ஶ்ரீமாதரம் பாவயே||௧||

 

கஸ்தூரீதிலகாஞ்சிதேம்துவிலஸத்ப்ரோத்பாஸிபாலஸ்தலீம்

கர்பூரத்ரவமிஶ்ரசூர்ணகதிராமோதோல்லஸத்வீடிகாம்|

லோலாபாங்கதரம்கிதைரதிக்றுபாஸாரைர்னதானன்தினீம்

ஶ்ரீஶைலஸ்தலவாஸினீம் பகவதீம் ஶ்ரீமாதரம் பாவயே||௨||

 

ராஜன்மத்தமராலமன்தகமனாம் ராஜீவபத்ரேக்ஷணாம்

ராஜீவப்ரபவாதிதேவமகுடை ராஜத்பதாம்போருஹாம்|

ராஜீவாயதபத்ரமண்டிதகுசாம் ராஜாதிராஜேஶ்வரீம்

ஶ்ரீஶைலஸ்தலவாஸினீம் பகவதீம் ஶ்ரீமாதரம் பாவயே||௩||

 

ஷட்தாராம்கணதீபிகாம் ஶிவஸதீம் ஷட்வைரிவர்காபஹாம்

ஷட்சக்ரான்தரஸ்திதாம் வரஸுதாம் ஷட்யோகினீவேஷ்டிதாம்|

ஷட்சக்ராம்திசிதபாதுகாம்சிதபதாம் ஷட்பாவகாம் ஷோடஶீம்

ஶ்ரீஶைலஸ்தலவாஸினீம் பகவதீம் ஶ்ரீமாதரம் பாவயே||௪||

 

ஶ்ரீனாதாத்றுதபாலிதத்ரிபுவனாம் ஶ்ரீசக்ரஸம்சாரிணீம்

கானாஸக்தமனோஜயௌவனலஸத்கம்தர்வகன்யாத்றுதாம்|

தீனானாமதிவேலபாக்யஜனனீம் திவ்யாம்பராலங்க்றுதாம்

ஶ்ரீஶைலஸ்தலவாஸினீம் பகவதீம் ஶ்ரீமாதரம் பாவயே||௫||

 

லாவண்யாதிகபூஷிதாங்கலதிகாம் லாக்ஷாலஸத்ராகிணீம்

ஸேவாயாதஸமஸ்ததேவவனிதாஸீமன்தபூஷான்விதாம்|

பாவோல்லாஸவஶீக்றுதப்ரியதமாம் பண்டாஸுரச்சேதினீம்

ஶ்ரீஶைலஸ்தலவாஸினீம் பகவதீம் ஶ்ரீமாதரம் பாவயே||௬||

 

தன்யாம் ஸோமவிபாவனீயசரிதாம் தாராதரஶ்யாமலாம்

முன்யாராதனமோதினீம் ஸுமனஸாம் முக்திப்ரதானவ்ரதாம்|

கன்யாபூஜனஸுப்ரஸன்னஹ்றுதயாம் காஞ்சீலஸன்மத்யமாம்

ஶ்ரீஶைலஸ்தலவாஸினீம் பகவதீம் ஶ்ரீமாதரம் பாவயே||௭||

 

கர்பூராகருகுங்குமாங்கிதகுசாம் கர்பூரவர்ணஸ்திதாம்

க்றுஷ்டோத்க்றுஷ்டஸுக்றுஷ்டகர்மதஹனாம் காமேஶ்வரீம் காமினீம்|

காமாக்ஷீம் கருணாரஸார்த்ரஹ்றுதயாம் கல்பான்தரஸ்தாயினீம்

ஶ்ரீஶைலஸ்தலவாஸினீம் பகவதீம் ஶ்ரீமாதரம் பாவயே||௮||

 

காயத்ரீம் கருடத்வஜாம் ககனகாம் கான்தர்வகானப்ரியாம்

கம்பீராம் கஜகாமினீம் கிரிஸுதாம் கன்தாக்ஷதாலங்க்றுதாம்|

கம்காகௌதமகர்கஸன்னுதபதாம் காம் கௌதமீம் கோமதீம்

ஶ்ரீஶைலஸ்தலவாஸினீம் பகவதீம் ஶ்ரீமாதரம் பாவயே||௯||

 

 

ஜய ஜய ஶங்கர ஹர ஹர ஶங்கர