ગૌરીદશકમ

 

લીલારબ્ધસ્થાપિતલુપ્તાખિલલોકાં

લોકાતીતૈર્યોગિભિરન્તશ્ચિરમૃગ્યામ|

બાલાદિત્યશ્રેણિસમાનદ્યુતિપુંજાં

ગૌરીમમ્બામમ્બુરુહાક્ષીમહમીડે||૧||

 

પ્રત્યાહારધ્યાનસમાધિસ્થિતિભાજાં

નિત્યં ચિત્તે નિર્વૃતિકાષ્ટાં કલયંતીમ|

સત્યજ્ઞાનાનન્દમયીં તાં તનુરૂપાં

ગૌરીમમ્બામમ્બુરુહાક્ષીમહમીડે||૨||

 

ચન્દ્રાપીડાનન્દિતમન્દસ્મિતવક્ત્રાં

ચન્દ્રાપીડાલંકૃતનીલાલકશોભામ|

ઇંદ્રોપેંદ્રાદ્યર્ચિતપાદામ્બુજયુગ્માં

ગૌરીમમ્બામમ્બુરુહાક્ષીમહમીડે||૩||

 

આદિક્ષાન્તામક્ષરમૂર્ત્યા વિલસન્તીં

ભૂતે ભૂતે ભૂતકદંબપ્રસવિત્રીમ|

શબ્દબ્રહ્માનંદમયીં તાં તટિદાભાં

ગૌરીમંબામંબુરુહાક્ષીમહમીડે||૪||

 

મૂલાધારાદુત્થિતવીથ્યા વિધિરન્ધ્રં

સૌરં ચાન્દ્રં વ્યાપ્ય વિહારજ્વલિતાઙ્ગીમ|

યેયં સૂક્ષ્માત્સૂક્ષ્મતનુસ્તાં સુખરૂપાં

ગૌરીમંબામમ્બુરુહાક્ષીમહમીડે||૫||

 

નિત્યઃ શુદ્ધો નિષ્કલ એકો જગદીશઃ

સાક્ષી યસ્યાઃ સર્ગવિધૌ સંહરણે ચ|

વિશ્વત્રાણક્રીડનલોલાં શિવપત્નીં

ગૌરીમમ્બામમ્બુરુહાક્ષીમહમીડે||૬||

 

યસ્યાઃ કુક્ષૌ લીનમખણ્ડં જગદણ્ડં

ભૂયોભૂયઃ પ્રાદુરભૂદુત્થિતમેવ|

પત્યા સાર્ધં તાં રજતાદ્રૌ વિહરન્તીં

ગૌરીમમ્બામમ્બુરુહાક્ષીમહમીડે||૭||

 

યસ્યામોતં પ્રોતમશેષં મણિમાલા

સૂત્રે યદ્વત ક્વાપિ ચરં ચાપ્યચરં ચ|

તામધ્યાત્મજ્ઞાનપદવ્યા ગમનીયાં

ગૌરીમમ્બામમ્બુરુહાક્ષીમહમીડે||૮||

 

નાનાકારૈઃ શક્તિકદમ્બૈર્ભુવનાનિ

વાપ્ય સ્વૈરં ક્રીડતિ યેયં સ્વયમેકા|

કલ્યાણીં તાં કલ્પલતામાનતિભાજાં

ગૌરીમમ્બામમ્બુરુહાક્ષીમહમીડે||૯||

 

આશાપાશક્લેશવિનાશં વિદધાનાં

પાદામ્ભોજધ્યાનપરાણાં પુરુષાણામ|

ઈશામીશાર્ધાઙ્ગહરાં તામભિરામાં

ગૌરીમમ્બામમ્બુરુહાક્ષીમહમીડે||૧૦||

 

પ્રાતઃકાલે ભાવવિશુદ્ધઃ પ્રણિધાના-

દ્ભક્ત્યા નિત્યં જલ્પતિ ગૌરીદશકં યઃ|

વાચાં સિદ્ધિં સંપદમગ્ર્યાં શિવભક્તિં

તશ્યાવશ્યં પર્વતપુત્રી વિદધાતિ||૧૧||

 

 

                        જય જય શઙ્કર હર હર શઙ્કર