ಗೌರೀದಶಕಮ್

 

ಲೀಲಾರಬ್ಧಸ್ಥಾಪಿತಲುಪ್ತಾಖಿಲಲೊಕಾಂ

ಲೊಕಾತೀತೈರ್ಯೋಗಿಭಿರನ್ತಶ್ಚಿರಮೃಗ್ಯಾಮ್|

ಬಾಲಾದಿತ್ಯಶ್ರೆಣಿಸಮಾನದ್ಯುತಿಪುಂಜಾಂ

ಗೌರೀಮಮ್ಬಾಮಮ್ಬುರುಹಾಕ್ಷೀಮಹಮೀಡೆ||೧||

 

ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಧ್ಯಾನಸಮಾಧಿಸ್ಥಿತಿಭಾಜಾಂ

ನಿತ್ಯಂ ಚಿತ್ತೇ ನಿರ್ವೃತಿಕಾಷ್ಟಾಂ ಕಲಯಂತೀಮ್|

ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನನ್ದಮಯೀಂ ತಾಂ ತನುರೂಪಾಂ

ಗೌರೀಮಮ್ಬಾಮಮ್ಬುರುಹಾಕ್ಷೀಮಹಮೀಡೆ||೨||

 

ಚನ್ದ್ರಾಪೀಡಾನನ್ದಿತಮನ್ದಸ್ಮಿತವಕ್ತ್ರಾಂ

ಚನ್ದ್ರಾಪೀಡಾಲಂಕೃತನೀಲಾಲಕಶೊಭಾಮ್|

ಇಂದ್ರೊಪೆಂದ್ರಾದ್ಯರ್ಚಿತಪಾದಾಮ್ಬುಜಯುಗ್ಮಾಂ

ಗೌರೀಮಮ್ಬಾಮಮ್ಬುರುಹಾಕ್ಷೀಮಹಮೀಡೆ||೩||

 

ಆದಿಕ್ಷಾನ್ತಾಮಕ್ಷರಮೂರ್ತ್ಯಾ ವಿಲಸನ್ತೀಂ

ಭೂತೆ ಭೂತೆ ಭೂತಕದಂಬಪ್ರಸವಿತ್ರೀಮ್|

ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಮಯೀಂ ತಾಂ ತಟಿದಾಭಾಂ

ಗೌರೀಮಂಬಾಮಂಬುರುಹಾಕ್ಷೀಮಹಮೀಡೇ||೪||

 

ಮೂಲಾಧಾರಾದುತ್ಥಿತವೀಥ್ಯಾ ವಿಧಿರನ್ಧ್ರಂ

ಸೌರಂ ಚಾನ್ದ್ರಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ವಿಹಾರಜ್ವಲಿತಾಙ್ಗೀಮ್|

ಯೇಯಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮತನುಸ್ತಾಂ ಸುಖರೂಪಾಂ

ಗೌರೀಮಂಬಾಮಮ್ಬುರುಹಾಕ್ಷೀಮಹಮೀಡೇ||೫||

 

ನಿತ್ಯಃ ಶುದ್ಧೋ ನಿಷ್ಕಲ ಎಕೋ ಜಗದೀಶಃ

ಸಾಕ್ಷೀ ಯಸ್ಯಾಃ ಸರ್ಗವಿಧೌ ಸಂಹರಣೇ ಚ|

ವಿಶ್ವತ್ರಾಣಕ್ರೀಡನಲೋಲಾಂ ಶಿವಪತ್ನೀಂ

ಗೌರೀಮಮ್ಬಾಮಮ್ಬುರುಹಾಕ್ಷೀಮಹಮೀಡೇ||೬||

 

ಯಸ್ಯಾಃ ಕುಕ್ಷೌ ಲೀನಮಖಣ್ಡಂ ಜಗದಣ್ಡಂ

ಭೂಯೋಭೂಯಃ ಪ್ರಾದುರಭೂದುತ್ಥಿತಮೇವ|

ಪತ್ಯಾ ಸಾರ್ಧಂ ತಾಂ ರಜತಾದ್ರೌ ವಿಹರನ್ತೀಂ

ಗೌರೀಮಮ್ಬಾಮಮ್ಬುರುಹಾಕ್ಷೀಮಹಮೀಡೇ||೭||

 

ಯಸ್ಯಾಮೋತಂ ಪ್ರೋತಮಶೇಷಂ ಮಣಿಮಾಲಾ

ಸೂತ್ರೇ ಯದ್ವತ್ ಕ್ವಾಪಿ ಚರಂ ಚಾಪ್ಯಚರಂ ಚ|

ತಾಮಧ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞಾನಪದವ್ಯಾ ಗಮನೀಯಾಂ

ಗೌರೀಮಮ್ಬಾಮಮ್ಬುರುಹಾಕ್ಷೀಮಹಮೀಡೇ||೮||

 

ನಾನಾಕಾರೈಃ ಶಕ್ತಿಕದಮ್ಬೈರ್ಭುವನಾನಿ

ವಾಪ್ಯ ಸ್ವೈರಂ ಕ್ರೀಡತಿ ಯೇಯಂ ಸ್ವಯಮೇಕಾ|

ಕಲ್ಯಾಣೀಂ ತಾಂ ಕಲ್ಪಲತಾಮಾನತಿಭಾಜಾಂ

ಗೌರೀಮಮ್ಬಾಮಮ್ಬುರುಹಾಕ್ಷೀಮಹಮೀಡೇ||೯||

 

ಆಶಾಪಾಶಕ್ಲೇಶವಿನಾಶಂ ವಿದಧಾನಾಂ

ಪಾದಾಮ್ಭೋಜಧ್ಯಾನಪರಾಣಾಂ ಪುರುಷಾಣಾಮ್|

ಈಶಾಮೀಶಾರ್ಧಾಙ್ಗಹರಾಂ ತಾಮಭಿರಾಮಾಂ

ಗೌರೀಮಮ್ಬಾಮಮ್ಬುರುಹಾಕ್ಷೀಮಹಮೀಡೇ||೧೦||

 

ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ಭಾವವಿಶುದ್ಧಃ ಪ್ರಣಿಧಾನಾ-

ದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಜಲ್ಪತಿ ಗೌರೀದಶಕಂ ಯಃ|

ವಾಚಾಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸಂಪದಮಗ್ರ್ಯಾಂ ಶಿವಭಕ್ತಿಂ

ತಶ್ಯಾವಶ್ಯಂ ಪರ್ವತಪುತ್ರೀ ವಿದಧಾತಿ||೧೧||

 

 

                        ಜಯ ಜಯ ಶಙ್ಕರ ಹರ ಹರ ಶಙ್ಕರ