ഗൗരീദശകമ്

 

ലീലാരബ്ധസ്ഥാപിതലുപ്താഖിലലൊകാം

ലൊകാതീതൈര്യോഗിഭിരന്തശ്ചിരമൃഗ്യാമ്|

ബാലാദിത്യശ്രെണിസമാനദ്യുതിപുംജാം

ഗൗരീമമ്ബാമമ്ബുരുഹാക്ഷീമഹമീഡെ||൧||

 

പ്രത്യാഹാരധ്യാനസമാധിസ്ഥിതിഭാജാം

നിത്യം ചിത്തേ നിര്വൃതികാഷ്ടാം കലയംതീമ്|

സത്യജ്ഞാനാനന്ദമയീം താം തനുരൂപാം

ഗൗരീമമ്ബാമമ്ബുരുഹാക്ഷീമഹമീഡെ||൨||

 

ചന്ദ്രാപീഡാനന്ദിതമന്ദസ്മിതവക്ത്രാം

ചന്ദ്രാപീഡാലംകൃതനീലാലകശൊഭാമ്|

ഇംദ്രൊപെംദ്രാദ്യര്ചിതപാദാമ്ബുജയുഗ്മാം

ഗൗരീമമ്ബാമമ്ബുരുഹാക്ഷീമഹമീഡെ||൩||

 

ആദിക്ഷാന്താമക്ഷരമൂര്ത്യാ വിലസന്തീം

ഭൂതെ ഭൂതെ ഭൂതകദംബപ്രസവിത്രീമ്|

ശബ്ദബ്രഹ്മാനംദമയീം താം തടിദാഭാം

ഗൗരീമംബാമംബുരുഹാക്ഷീമഹമീഡേ||൪||

 

മൂലാധാരാദുത്ഥിതവീഥ്യാ വിധിരന്ധ്രം

സൗരം ചാന്ദ്രം വ്യാപ്യ വിഹാരജ്വലിതാങ്ഗീമ്|

യേയം സൂക്ഷ്മാത്സൂക്ഷ്മതനുസ്താം സുഖരൂപാം

ഗൗരീമംബാമമ്ബുരുഹാക്ഷീമഹമീഡേ||൫||

 

നിത്യഃ ശുദ്ധോ നിഷ്കല എകോ ജഗദീശഃ

സാക്ഷീ യസ്യാഃ സര്ഗവിധൗ സംഹരണേ ച|

വിശ്വത്രാണക്രീഡനലോലാം ശിവപത്നീം

ഗൗരീമമ്ബാമമ്ബുരുഹാക്ഷീമഹമീഡേ||൬||

 

യസ്യാഃ കുക്ഷൗ ലീനമഖണ്ഡം ജഗദണ്ഡം

ഭൂയോഭൂയഃ പ്രാദുരഭൂദുത്ഥിതമേവ|

പത്യാ സാര്ധം താം രജതാദ്രൗ വിഹരന്തീം

ഗൗരീമമ്ബാമമ്ബുരുഹാക്ഷീമഹമീഡേ||൭||

 

യസ്യാമോതം പ്രോതമശേഷം മണിമാലാ

സൂത്രേ യദ്വത് ക്വാപി ചരം ചാപ്യചരം ച|

താമധ്യാത്മജ്ഞാനപദവ്യാ ഗമനീയാം

ഗൗരീമമ്ബാമമ്ബുരുഹാക്ഷീമഹമീഡേ||൮||

 

നാനാകാരൈഃ ശക്തികദമ്ബൈര്ഭുവനാനി

വാപ്യ സ്വൈരം ക്രീഡതി യേയം സ്വയമേകാ|

കല്യാണീം താം കല്പലതാമാനതിഭാജാം

ഗൗരീമമ്ബാമമ്ബുരുഹാക്ഷീമഹമീഡേ||൯||

 

ആശാപാശക്ലേശവിനാശം വിദധാനാം

പാദാമ്ഭോജധ്യാനപരാണാം പുരുഷാണാമ്|

ഈശാമീശാര്ധാങ്ഗഹരാം താമഭിരാമാം

ഗൗരീമമ്ബാമമ്ബുരുഹാക്ഷീമഹമീഡേ||൧൦||

 

പ്രാതഃകാലേ ഭാവവിശുദ്ധഃ പ്രണിധാനാ-

ദ്ഭക്ത്യാ നിത്യം ജല്പതി ഗൗരീദശകം യഃ|

വാചാം സിദ്ധിം സംപദമഗ്ര്യാം ശിവഭക്തിം

തശ്യാവശ്യം പര്വതപുത്രീ വിദധാതി||൧൧||

 

 

                        ജയ ജയ ശങ്കര ഹര ഹര ശങ്കര