கௌரீதஶகம்

 

லீலாரப்தஸ்தாபிதலுப்தாகிலலொகாம்

லொகாதீதைர்யோகிபிரன்தஶ்சிரம்றுக்யாம்|

பாலாதித்யஶ்ரெணிஸமானத்யுதிபும்ஜாம்

கௌரீமம்பாமம்புருஹாக்ஷீமஹமீடெ||௧||

 

ப்ரத்யாஹாரத்யானஸமாதிஸ்திதிபாஜாம்

னித்யம் சித்தே னிர்வ்றுதிகாஷ்டாம் கலயம்தீம்|

ஸத்யஜ்ஞானானன்தமயீம் தாம் தனுரூபாம்

கௌரீமம்பாமம்புருஹாக்ஷீமஹமீடெ||௨||

 

சன்த்ராபீடானன்திதமன்தஸ்மிதவக்த்ராம்

சன்த்ராபீடாலம்க்றுதனீலாலகஶொபாம்|

இம்த்ரொபெம்த்ராத்யர்சிதபாதாம்புஜயுக்மாம்

கௌரீமம்பாமம்புருஹாக்ஷீமஹமீடெ||௩||

 

ஆதிக்ஷான்தாமக்ஷரமூர்த்யா விலஸன்தீம்

பூதெ பூதெ பூதகதம்பப்ரஸவித்ரீம்|

ஶப்தப்ரஹ்மானம்தமயீம் தாம் தடிதாபாம்

கௌரீமம்பாமம்புருஹாக்ஷீமஹமீடே||௪||

 

மூலாதாராதுத்திதவீத்யா விதிரன்த்ரம்

ஸௌரம் சான்த்ரம் வ்யாப்ய விஹாரஜ்வலிதாங்கீம்|

யேயம் ஸூக்ஷ்மாத்ஸூக்ஷ்மதனுஸ்தாம் ஸுகரூபாம்

கௌரீமம்பாமம்புருஹாக்ஷீமஹமீடே||௫||

 

னித்யஃ ஶுத்தோ னிஷ்கல எகோ ஜகதீஶஃ

ஸாக்ஷீ யஸ்யாஃ ஸர்கவிதௌ ஸம்ஹரணே ச|

விஶ்வத்ராணக்ரீடனலோலாம் ஶிவபத்னீம்

கௌரீமம்பாமம்புருஹாக்ஷீமஹமீடே||௬||

 

யஸ்யாஃ குக்ஷௌ லீனமகண்டம் ஜகதண்டம்

பூயோபூயஃ ப்ராதுரபூதுத்திதமேவ|

பத்யா ஸார்தம் தாம் ரஜதாத்ரௌ விஹரன்தீம்

கௌரீமம்பாமம்புருஹாக்ஷீமஹமீடே||௭||

 

யஸ்யாமோதம் ப்ரோதமஶேஷம் மணிமாலா

ஸூத்ரே யத்வத் க்வாபி சரம் சாப்யசரம் ச|

தாமத்யாத்மஜ்ஞானபதவ்யா கமனீயாம்

கௌரீமம்பாமம்புருஹாக்ஷீமஹமீடே||௮||

 

னானாகாரைஃ ஶக்திகதம்பைர்புவனானி

வாப்ய ஸ்வைரம் க்ரீடதி யேயம் ஸ்வயமேகா|

கல்யாணீம் தாம் கல்பலதாமானதிபாஜாம்

கௌரீமம்பாமம்புருஹாக்ஷீமஹமீடே||௯||

 

ஆஶாபாஶக்லேஶவினாஶம் விததானாம்

பாதாம்போஜத்யானபராணாம் புருஷாணாம்|

ஈஶாமீஶார்தாங்கஹராம் தாமபிராமாம்

கௌரீமம்பாமம்புருஹாக்ஷீமஹமீடே||௧0||

 

ப்ராதஃகாலே பாவவிஶுத்தஃ ப்ரணிதானா-

த்பக்த்யா னித்யம் ஜல்பதி கௌரீதஶகம் யஃ|

வாசாம் ஸித்திம் ஸம்பதமக்ர்யாம் ஶிவபக்திம்

தஶ்யாவஶ்யம் பர்வதபுத்ரீ விததாதி||௧௧||

  

ஜய ஜய ஶங்கர ஹர ஹர ஶங்கர