కల్యాణవృష్టిస్తవః

 

కల్యాణవృష్టిభిరివామృతపూరితాభి-

ర్లక్ష్మీస్వయంవరణమఙ్గళదీపికాభిః|

సేవాభిరమ్బ తవ పాదసరొజమూలే

నాకారి కిం మనసి భాగ్యవతాం జనానామ్||౧||

 

 

ఎతావదేవ జనని స్పృహణీయమాస్తే

త్వద్వన్దనేషు సలిలస్థగితే చ నేత్రే|

సాన్నిధ్యముద్యదరుణాయుతసొదరస్య

త్వద్విగ్రహస్య పరయా సుధయా ప్లుతస్య||౨||

 

 

ఈశత్వనామకలుషాః కతి వా న సన్తి

బ్రహ్మాదయః ప్రతిభవం ప్రలయాభిభూతాః|

ఎకః స ఎవ జనని స్థిరసిద్ధిరాస్తే

యః పాదయొస్తవ సకృత్ప్రణతిం కరొతి||౩||

 

 

లబ్ధ్వా సకృత్త్రిపురసున్దరి తావకీనం

కారుణ్యకన్దలితకాన్తిభరం కటాక్షమ్|

కన్దర్పకొటిసుభగాస్త్వయి భక్తిభాజః

సంమొహయన్తి తరుణీర్భువనత్రయెఽపి||౪||

 

 

హ్రీంకారమేవ తవ నామ గృణన్తి వేదా

మాతస్త్రికొణనిలయే త్రిపురే త్రినేత్రే|

త్వత్సంస్మృతౌ యమభటాభిభవం విహాయ

దీవ్యన్తి నన్దనవనే సహలొకపాలైః||౫||

 

 

హన్తుః పురామధిగళం పరిపీయమానః

క్రూరః కథం న భవితా గరలస్య వేగః|

నాశ్వాసనాయ యది మాతరిదం తవార్థం

దేహస్య శశ్వదమృతాప్లుతశీతలస్య||౬||

 

 

సర్వజ్ఞతాం సదసి వాక్పటుతాం ప్రసూతే

దేవి త్వదఙ్ఘ్రిసరసీరుహయొః ప్రణామః|

కిం చ స్ఫురన్మకుటముజ్జ్వలమాతపత్రం

ద్వే చామరే చ మహతీం వసుధాం దదాతి||౭||

 

 

కల్పద్రుమైరభిమతప్రతిపాదనేషు

కారుణ్యవారిధిభిరమ్బ భవత్కటాక్షైః|

ఆలొకయ త్రిపురసున్దరి మామనాథం

త్వయ్యేవ భక్తిభరితం త్వయి బద్ధతృష్ణమ్||౮||

 

 

హన్తేతరేష్వపి మనాంసి నిధాయ చాన్యే

భక్తిం వహన్తి కిల పామరదైవతేషు|

త్వామేవ దేవి మనసా సమనుస్మరామి

త్వామేవ నౌ మి శరణం జనని త్వమేవ||౯||

 

 

లక్ష్యేషు సత్స్వపి కటాక్షనిరీక్షణానా-

మాలొకయ త్రిపురసున్దరి మాం కదాచిత్|

నూనం మయా తు సదృశః కరుణైకపాత్రం

జాతొ జనిష్యతి జనొ న చ జాయతే చ||౧౦||

 

 

హ్రీం హ్రీమితి ప్రతిదినం జపతాం తవాఖ్యాం

కిం నామ దుర్లభమిహ త్రిపురాధివాసే|

మాలాకిరీటమదవారణమాననీయా

తాన్సేవతే వసుమతీ స్వయమేవ లక్ష్మీః||౧౧||

 

 

సమ్పత్కరాణి సకలేన్ద్రియనన్దనాని

సామ్రాజ్యదాననిరతాని సరొరుహాక్షి|

త్వద్వన్దనాని దురితాహరణొద్యతాని

మామేవ మాతరనిశం కలయన్తు నాన్యమ్||౧౨||

 

 

కల్పొపసంహృతిషు కల్పితతాణ్డవస్య

దేవస్య ఖణ్డపరశొః పరభైరవస్య|

పాశాఙ్కుశైక్షవశరాసనపుష్పబాణా

సా సాక్షిణీ విజయతే తవ మూర్తిరేకా||౧౩||

 

 

లగ్నం సదా భవతు మాతరిదం తవార్ధం

తేజః పరం బహులకుఙ్కుమపఙ్కశొణమ్|

భాస్వత్కిరీటమమృతాంశుకలావతంసం

మధ్యే త్రికొణనిలయం పరమామృతార్ద్రమ్||౧౪||

 

 

హ్రీంకారమేవ తవ నామ తదేవ రూపం

త్వన్నామ దుర్లభమిహ త్రిపురే గృణన్తి|

త్వత్తేజసా పరిణతం వియదాది భూతం

సౌఖ్యం తనొతి సరసీరుహసమ్భవాదేః||౧౫||

 

 

హ్రీంకారత్రయసమ్పుటేన మహతా మన్త్రేణ సన్దీపితం

స్తొత్రం యః ప్రతివాసరం తవ పురొ మాతర్జపేన్మన్త్రవిత్|

తస్య క్షొణిభుజొ భవన్తి వశగా లక్ష్మీశ్చిరస్థాయినీ

వాణీ నిర్మలసూక్తిభారభరితా జాగర్తి దీర్ఘం వయః||౧౬||

 

 

 

                        హర హర శంకర జయ జయ శంకర

 

                        హర హర శంకర జయ జయ శంకర