મંત્રમાતૃકાપુષ્પમાલાસ્તવઃ

 

કલ્લોલોલ્લસિતામૃતાબ્ધિલહરીમધ્યે વિરાજન્મણિ-

દ્વીપે કલ્પકવાટિકાપરિવૃતે કાદમ્બવાટ્યુજ્જ્વલે|

રત્નસ્તંભસહસ્રનિર્મિતસભામધ્યે વિમાનોત્તમે

ચિન્તારત્નવિનિર્મિતં જનનિ તે સિંહાસનં ભાવયે||૧||

 

એણાંકાનલભાનુમંડલલસચ્છ્રીચક્રમધ્યે સ્થિતાં

બાલાર્કદ્યુતિભાસુરાં કરતલૈઃ પાશાઙ્કુશૌ બિભ્રતીમ|

ચાપં બાણમપિ પ્રસન્નવદનં કૌસુમ્ભવસ્ત્રાન્વિતાં

તાં ત્વાં ચન્દ્રકલાવતંસમકુટાં ચારુસ્મિતાં ભવયે||૨||

 

ઈશાનાદિપદં શિવૈકફલકં રત્નાસનં તે શુભં

પાદ્યં કુઙ્કુમચન્દનાદિભરિતૈરર્ઘ્યમ સરત્નાક્ષતૈઃ|

શુદ્ધૈરાચમનીયકં તવ જલૈર્ભક્ત્યા મયા કલ્પિતં

કારુણ્યામૃતવારિધે તદખિલં સંતુષ્ટયે કલ્પતામ||૩||

 

લક્ષ્યે યોગિજનસ્ય રક્ષિતજગજ્જાલે વિશાલેક્ષણે

પ્રાલેયામ્બુપટીરકુઙ્કુમલસત્કર્પૂરમિશ્રોદકૈઃ|

ગોક્ષીરૈરપિ નારિકેળસલિલૈઃ શુદ્ધોદકૈર્મન્ત્રિતૈઃ

સ્નાનં દેવિ ધિયા મયૈતદખિલં સંતુષ્ટયે કલ્પતામ||૪||

 

હ્રીંકારાઙ્કિતમન્ત્રલક્ષિતતનો હેમાચલાત્સઞ્ચિતૈઃ

રત્નૈરુજ્જ્વલમુત્તરીયસહિતં કૌસુમ્ભવર્ણાંશુકમ|

મુક્તાસંતતિયજ્ઞસૂત્રમમલં સૌવર્ણતન્તૂદ્ભવં

દત્તં દેવિ ધિયા મયૈતદખિલં સન્તુષ્ટયે કલ્પતામ||૫||

 

હંસૈરપ્યતિલોભનીયગમને હારાવળીમુજ્જ્વલાં

હિન્દોલદ્યુતિહીરપૂરિતતરે હેમાઙ્ગદે કઙ્કણે|

મઞ્જીરૌ મણિકુણ્ડલે મકુટમપ્યર્ધેંદુચૂડામણિં

નાસામૌક્તિકમઙ્ગુળીયકટકૌ કાઞ્ચીમપિ સ્વીકુરુ||૬||

 

સર્વાઙ્ગે ઘનસારકુઙ્કુમઘનશ્રીગન્ધપઙ્કાંકિતં

કસ્તૂરીતિલકં ચ ફાલફલકે ગોરોચનાપત્રકમ|

ગણ્ડાદર્શનમંડલે નયનયોર્દિવ્યાઞ્જનં તેઽઞ્ચિતં

કણ્ઠાબ્જે મૃગનાભિપકમમલં ત્વત્પ્રીતયે કલ્પતામ||૭||

 

કલ્હારોત્પલમલ્લિકામરુવકૈઃ સૌવર્ણપઙ્કેરુહૈ-

ર્જાતીચમ્પકમાલતીવકુલકૈર્મન્દારકુંદાદિભિઃ|

કેતાક્યા કરવીરકૈર્બહુવિધૈઃ ક્લૃપ્તાઃ સ્રજોમાલિકાઃ

સઙ્કલ્પેન સમર્પયામિ વરદે સન્તુષ્ટયે ગૃહ્યતામ||૮||

 

હંતારં મદનસ્ય નન્દયસિ યૈરઙ્ગૈરનઙ્ગોજ્જ્વલૈ

ર્યૈર્ભૃઙ્ગાવળિનીલકુંતલભરૈર્બધ્નાસિ તસ્યાશયમ|

તાનીમાનિ તવામ્બ કોમલતરાણ્યામોદલીલાગૃહા

ણ્યામોદાય દશાઙ્ગગુગ્ગુલુઘૃતૈર્ધૂપૈરહં ધૂપયે||૯||

 

લક્ષ્મીમુજ્જ્વલયામિ રત્નનિવહોદ્ભાસ્વત્તરે મન્દિરે

માલારૂપવિલમ્બિતૈર્મણિમયસ્તંભેષુ સમ્ભાવિતૈઃ|

ચિત્રૈર્હાટકપુત્રિકાકરધૃતૈર્ગવ્યૈર્ઘૃતૈર્વર્ધિતૈ-

ર્દિવ્યૈર્દીપગણૈર્ધિયા ગિરિસુતે સન્તુષ્ટયે કલ્પતામ||૧૦||

 

હરીંકારેશ્વરિ તપ્તહાટકકૃતૈઃ સ્થાલીસહસ્રૈર્ભૃતં

દિવ્યાન્નં ઘૃતસૂપશાકભરિતં ચિત્રાન્નભેદં તદા|

દુગ્દાન્નં મધુશર્કરાદધિયુતં માણિક્યપાત્રે સ્થિતં

માષાપૂપસહસ્રમંબ સકલં નૈવેદ્યમાવેદયે||૧૧||

 

સચ્છાયૈર્વરકેતકીદલરુચા તામ્બૂલવલ્લીદલૈઃ

પૂગૈર્ભૂરિગુણૈઃ સુગન્ધિમધુરૈઃ કર્પૂરખણ્ડોજ્જ્વલૈઃ|

મુક્તાચૂર્ણવિરાજિતૈર્બહુવિધૈર્વક્ત્રાંબુજામોદનૈઃ

પૂર્ણા રત્નકલાચિકા તવ મુદે ન્યસ્તા પુરસ્તાદુમે||૧૨||

 

કન્યાભિઃ કમનીયકાન્તિભિરલઙ્કારામલારાર્તિકા-

પાત્રે મૌક્તિકચિત્રપઙ્ક્તિવિલસત્કર્પૂરદીપાલિભિઃ|

તત્તત્તાલમૃદઙ્ગગીતસહીતં નૃત્યત્પદાંભોરુહં

મન્ત્રારાધનપૂર્વકં સુવિહિતં નીરાજનં ગૃહ્યતામ||૧૩||

 

લક્ષ્મીર્મૌક્તિકલક્ષકલ્પિતસિતચ્છત્રં તુ ધત્તે રસા-

દિન્દ્રાણી ચ રતિશ્ચ ચામરવરે ધત્તે સ્વયં ભારતી|

વીણામેણવિલોચનાઃ સુમનસાં નૃત્યન્તિ તદ્રાગવ-

દ્ભાવૈરાઙ્ગિકસાત્ત્વિકૈઃ સ્ફુટરસં માતસ્તદાકર્ણ્યતામ||૧૪||

 

હ્રીંકારત્રયસંપુટેન મનુનોપાસ્યે ત્રયીમૌલિભિ-

ર્વાક્યૈર્લક્ષ્યતનો તવ સ્તુતિવિધૌ કો વાક્ષ મેતાંબિકે|

સલ્લાપાઃ સ્તુતયઃ પ્રદક્ષિણશતં સઞ્ચાર એવાસ્તુ તે

સંવેશો નમસઃ સહસ્રમખિલં ત્વત્પ્રીતયે કલ્પતામ||૧૫||

 

શ્રીમન્ત્રાક્ષતમાલયા ગિરિસુતાં યઃ પૂજયેચ્ચેતસા

સંધ્યાસુ પ્રતિવાસરં સુનિયતસ્તસ્યામલં સ્યાન્મનઃ|

ચિત્તામ્ભોરુહમણ્ટપે ગિરિસુતાનૃત્તં વિધત્તે રસા-

દ્વાણી વકત્રસરોરુહે જલધિજા ગેહે જગન્મઙ્ગળા||૧૬||

 

ઇતિગિરિવરપુત્રીપાદરાજીવભૂષા

ભુવનમમલયન્તી સૂક્તિસૌરભ્યસારૈઃ|

શિવપદમકરન્દસ્યંદિનીયં નિબદ્ધાં

મદયતુ કવિભૃંગાન્માતૃકાપુષ્પમાલા||૧૭||

 

                        હર હર શંકર જય જય શંકર

 

                        હર હર શંકર જય જય શંકર