ಮಂತ್ರಮಾತೃಕಾಪುಷ್ಪಮಾಲಾಸ್ತವಃ

 

ಕಲ್ಲೊಲೊಲ್ಲಸಿತಾಮೃತಾಬ್ಧಿಲಹರೀಮಧ್ಯೇ ವಿರಾಜನ್ಮಣಿ-

ದ್ವೀಪೇ ಕಲ್ಪಕವಾಟಿಕಾಪರಿವೃತೇ ಕಾದಮ್ಬವಾಟ್ಯುಜ್ಜ್ವಲೇ|

ರತ್ನಸ್ತಂಭಸಹಸ್ರನಿರ್ಮಿತಸಭಾಮಧ್ಯೇ ವಿಮಾನೊತ್ತಮೇ

ಚಿನ್ತಾರತ್ನವಿನಿರ್ಮಿತಂ ಜನನಿ ತೇ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಭಾವಯೇ||೧||

 

ಏಣಾಂಕಾನಲಭಾನುಮಂಡಲಲಸಚ್ಛ್ರೀಚಕ್ರಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಾಂ

ಬಾಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿಭಾಸುರಾಂ ಕರತಲೈಃ ಪಾಶಾಙ್ಕುಶೌ ಬಿಭ್ರತೀಮ್|

ಚಾಪಂ ಬಾಣಮಪಿ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಕೌಸುಮ್ಭವಸ್ತ್ರಾನ್ವಿತಾಂ

ತಾಂ ತ್ವಾಂ ಚನ್ದ್ರಕಲಾವತಂಸಮಕುಟಾಂ ಚಾರುಸ್ಮಿತಾಂ ಭವಯೇ||೨||

 

ಈಶಾನಾದಿಪದಂ ಶಿವೈಕಫಲಕಂ ರತ್ನಾಸನಂ ತೇ ಶುಭಂ

ಪಾದ್ಯಂ ಕುಙ್ಕುಮಚನ್ದನಾದಿಭರಿತೈರರ್ಘ್ಯಮ್ ಸರತ್ನಾಕ್ಷತೈಃ|

ಶುದ್ಧೈರಾಚಮನೀಯಕಂ ತವ ಜಲೈರ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಯಾ ಕಲ್ಪಿತಂ

ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತವಾರಿಧೇ ತದಖಿಲಂ ಸಂತುಷ್ಟಯೇ ಕಲ್ಪತಾಮ್||೩||

 

ಲಕ್ಷ್ಯೇ ಯೊಗಿಜನಸ್ಯ ರಕ್ಷಿತಜಗಜ್ಜಾಲೇ ವಿಶಾಲೇಕ್ಷಣೇ

ಪ್ರಾಲೇಯಾಮ್ಬುಪಟೀರಕುಙ್ಕುಮಲಸತ್ಕರ್ಪೂರಮಿಶ್ರೊದಕೈಃ|

ಗೊಕ್ಷೀರೈರಪಿ ನಾರಿಕೇಳಸಲಿಲೈಃ ಶುದ್ಧೊದಕೈರ್ಮನ್ತ್ರಿತೈಃ

ಸ್ನಾನಂ ದೇವಿ ಧಿಯಾ ಮಯೈತದಖಿಲಂ ಸಂತುಷ್ಟಯೇ ಕಲ್ಪತಾಮ್||೪||

 

ಹ್ರೀಂಕಾರಾಙ್ಕಿತಮನ್ತ್ರಲಕ್ಷಿತತನೊ ಹೇಮಾಚಲಾತ್ಸಞ್ಚಿತೈಃ

ರತ್ನೈರುಜ್ಜ್ವಲಮುತ್ತರೀಯಸಹಿತಂ ಕೌಸುಮ್ಭವರ್ಣಾಂಶುಕಮ್|

ಮುಕ್ತಾಸಂತತಿಯಜ್ಞಸೂತ್ರಮಮಲಂ ಸೌವರ್ಣತನ್ತೂದ್ಭವಂ

ದತ್ತಂ ದೇವಿ ಧಿಯಾ ಮಯೈತದಖಿಲಂ ಸನ್ತುಷ್ಟಯೇ ಕಲ್ಪತಾಮ್||೫||

 

ಹಂಸೈರಪ್ಯತಿಲೊಭನೀಯಗಮನೇ ಹಾರಾವಳೀಮುಜ್ಜ್ವಲಾಂ

ಹಿನ್ದೊಲದ್ಯುತಿಹೀರಪೂರಿತತರೇ ಹೇಮಾಙ್ಗದೇ ಕಙ್ಕಣೇ|

ಮಞ್ಜೀರೌ ಮಣಿಕುಣ್ಡಲೇ ಮಕುಟಮಪ್ಯರ್ಧೇಂದುಚೂಡಾಮಣಿಂ

ನಾಸಾಮೌಕ್ತಿಕಮಙ್ಗುಳೀಯಕಟಕೌ ಕಾಞ್ಚೀಮಪಿ ಸ್ವೀಕುರು||೬||

 

ಸರ್ವಾಙ್ಗೇ ಘನಸಾರಕುಙ್ಕುಮಘನಶ್ರೀಗನ್ಧಪಙ್ಕಾಂಕಿತಂ

ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಂ ಚ ಫಾಲಫಲಕೇ ಗೊರೊಚನಾಪತ್ರಕಮ್|

ಗಣ್ಡಾದರ್ಶನಮಂಡಲೇ ನಯನಯೊರ್ದಿವ್ಯಾಞ್ಜನಂ ತೇಽಞ್ಚಿತಂ

ಕಣ್ಠಾಬ್ಜೇ ಮೃಗನಾಭಿಪಕಮಮಲಂ ತ್ವತ್ಪ್ರೀತಯೇ ಕಲ್ಪತಾಮ್||೭||

 

ಕಲ್ಹಾರೊತ್ಪಲಮಲ್ಲಿಕಾಮರುವಕೈಃ ಸೌವರ್ಣಪಙ್ಕೇರುಹೈ-

ರ್ಜಾತೀಚಮ್ಪಕಮಾಲತೀವಕುಲಕೈರ್ಮನ್ದಾರಕುಂದಾದಿಭಿಃ|

ಕೇತಾಕ್ಯಾ ಕರವೀರಕೈರ್ಬಹುವಿಧೈಃ ಕ್ಲೃಪ್ತಾಃ ಸ್ರಜೊಮಾಲಿಕಾಃ

ಸಙ್ಕಲ್ಪೇನ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ವರದೇ ಸನ್ತುಷ್ಟಯೇ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್||೮||

 

ಹಂತಾರಂ ಮದನಸ್ಯ ನನ್ದಯಸಿ ಯೈರಙ್ಗೈರನಙ್ಗೊಜ್ಜ್ವಲೈ

ರ್ಯೈರ್ಭೃಙ್ಗಾವಳಿನೀಲಕುಂತಲಭರೈರ್ಬಧ್ನಾಸಿ ತಸ್ಯಾಶಯಮ್|

ತಾನೀಮಾನಿ ತವಾಮ್ಬ ಕೊಮಲತರಾಣ್ಯಾಮೊದಲೀಲಾಗೃಹಾ

ಣ್ಯಾಮೊದಾಯ ದಶಾಙ್ಗಗುಗ್ಗುಲುಘೃತೈರ್ಧೂಪೈರಹಂ ಧೂಪಯೇ||೯||

 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಮುಜ್ಜ್ವಲಯಾಮಿ ರತ್ನನಿವಹೊದ್ಭಾಸ್ವತ್ತರೇ ಮನ್ದಿರೇ

ಮಾಲಾರೂಪವಿಲಮ್ಬಿತೈರ್ಮಣಿಮಯಸ್ತಂಭೇಷು ಸಮ್ಭಾವಿತೈಃ|

ಚಿತ್ರೈರ್ಹಾಟಕಪುತ್ರಿಕಾಕರಧೃತೈರ್ಗವ್ಯೈರ್ಘೃತೈರ್ವರ್ಧಿತೈ-

ರ್ದಿವ್ಯೈರ್ದೀಪಗಣೈರ್ಧಿಯಾ ಗಿರಿಸುತೇ ಸನ್ತುಷ್ಟಯೇ ಕಲ್ಪತಾಮ್||೧೦||

 

ಹ್ರೀಂಕಾರೇಶ್ವರಿ ತಪ್ತಹಾಟಕಕೃತೈಃ ಸ್ಥಾಲೀಸಹಸ್ರೈರ್ಭೃತಂ

ದಿವ್ಯಾನ್ನಂ ಘೃತಸೂಪಶಾಕಭರಿತಂ ಚಿತ್ರಾನ್ನಭೇದಂ ತದಾ|

ದುಗ್ದಾನ್ನಂ ಮಧುಶರ್ಕರಾದಧಿಯುತಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಪಾತ್ರೇ ಸ್ಥಿತಂ

ಮಾಷಾಪೂಪಸಹಸ್ರಮಂಬ ಸಕಲಂ ನೈವೇದ್ಯಮಾವೇದಯೇ||೧೧||

 

ಸಚ್ಛಾಯೈರ್ವರಕೇತಕೀದಲರುಚಾ ತಾಮ್ಬೂಲವಲ್ಲೀದಲೈಃ

ಪೂಗೈರ್ಭೂರಿಗುಣೈಃ ಸುಗನ್ಧಿಮಧುರೈಃ ಕರ್ಪೂರಖಣ್ಡೊಜ್ಜ್ವಲೈಃ|

ಮುಕ್ತಾಚೂರ್ಣವಿರಾಜಿತೈರ್ಬಹುವಿಧೈರ್ವಕ್ತ್ರಾಂಬುಜಾಮೊದನೈಃ

ಪೂರ್ಣಾ ರತ್ನಕಲಾಚಿಕಾ ತವ ಮುದೇ ನ್ಯಸ್ತಾ ಪುರಸ್ತಾದುಮೇ||೧೨||

 

ಕನ್ಯಾಭಿಃ ಕಮನೀಯಕಾನ್ತಿಭಿರಲಙ್ಕಾರಾಮಲಾರಾರ್ತಿಕಾ-

ಪಾತ್ರೇ ಮೌಕ್ತಿಕಚಿತ್ರಪಙ್ಕ್ತಿವಿಲಸತ್ಕರ್ಪೂರದೀಪಾಲಿಭಿಃ|

ತತ್ತತ್ತಾಲಮೃದಙ್ಗಗೀತಸಹೀತಂ ನೃತ್ಯತ್ಪದಾಂಭೊರುಹಂ

ಮನ್ತ್ರಾರಾಧನಪೂರ್ವಕಂ ಸುವಿಹಿತಂ ನೀರಾಜನಂ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್||೧೩||

 

ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೌಕ್ತಿಕಲಕ್ಷಕಲ್ಪಿತಸಿತಚ್ಛತ್ರಂ ತು ಧತ್ತೇ ರಸಾ-

ದಿನ್ದ್ರಾಣೀ ಚ ರತಿಶ್ಚ ಚಾಮರವರೇ ಧತ್ತೇ ಸ್ವಯಂ ಭಾರತೀ|

ವೀಣಾಮೇಣವಿಲೊಚನಾಃ ಸುಮನಸಾಂ ನೃತ್ಯನ್ತಿ ತದ್ರಾಗವ-

ದ್ಭಾವೈರಾಙ್ಗಿಕಸಾತ್ತ್ವಿಕೈಃ ಸ್ಫುಟರಸಂ ಮಾತಸ್ತದಾಕರ್ಣ್ಯತಾಮ್||೧೪||

 

ಹ್ರೀಂಕಾರತ್ರಯಸಂಪುಟೇನ ಮನುನೊಪಾಸ್ಯೇ ತ್ರಯೀಮೌಲಿಭಿ-

ರ್ವಾಕ್ಯೈರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನೊ ತವ ಸ್ತುತಿವಿಧೌ ಕೊ ವಾಕ್ಷ ಮೇತಾಂಬಿಕೇ|

ಸಲ್ಲಾಪಾಃ ಸ್ತುತಯಃ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಶತಂ ಸಞ್ಚಾರ ಏವಾಸ್ತು ತೇ

ಸಂವೇಶೊ ನಮಸಃ ಸಹಸ್ರಮಖಿಲಂ ತ್ವತ್ಪ್ರೀತಯೇ ಕಲ್ಪತಾಮ್||೧೫||

 

ಶ್ರೀಮನ್ತ್ರಾಕ್ಷತಮಾಲಯಾ ಗಿರಿಸುತಾಂ ಯಃ ಪೂಜಯೇಚ್ಚೇತಸಾ

ಸಂಧ್ಯಾಸು ಪ್ರತಿವಾಸರಂ ಸುನಿಯತಸ್ತಸ್ಯಾಮಲಂ ಸ್ಯಾನ್ಮನಃ|

ಚಿತ್ತಾಮ್ಭೊರುಹಮಣ್ಟಪೇ ಗಿರಿಸುತಾನೃತ್ತಂ ವಿಧತ್ತೇ ರಸಾ-

ದ್ವಾಣೀ ವಕ್ತ್ರಸರೊರುಹೇ ಜಲಧಿಜಾ ಗೇಹೇ ಜಗನ್ಮಙ್ಗಳಾ||೧೬||

 

ಇತಿಗಿರಿವರಪುತ್ರೀಪಾದರಾಜೀವಭೂಷಾ

ಭುವನಮಮಲಯನ್ತೀ ಸೂಕ್ತಿಸೌರಭ್ಯಸಾರೈಃ|

ಶಿವಪದಮಕರನ್ದಸ್ಯಂದಿನೀಯಂ ನಿಬದ್ಧಾಂ

ಮದಯತು ಕವಿಭೃಂಗಾನ್ಮಾತೃಕಾಪುಷ್ಪಮಾಲಾ||೧೭||

 

 

                        ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ

 

                        ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ