മംത്രമാതൃകാപുഷ്പമാലാസ്തവഃ

 

കല്ലൊലൊല്ലസിതാമൃതാബ്ധിലഹരീമധ്യേ വിരാജന്മണി-

ദ്വീപേ കല്പകവാടികാപരിവൃതേ കാദമ്ബവാട്യുജ്ജ്വലേ|

രത്നസ്തംഭസഹസ്രനിര്മിതസഭാമധ്യേ വിമാനൊത്തമേ

ചിന്താരത്നവിനിര്മിതം ജനനി തേ സിംഹാസനം ഭാവയേ||൧||

 

 

ഏണാംകാനലഭാനുമംഡലലസച്ഛ്രീചക്രമധ്യേ സ്ഥിതാം

ബാലാര്കദ്യുതിഭാസുരാം കരതലൈഃ പാശാങ്കുശൗ ബിഭ്രതീമ്|

ചാപം ബാണമപി പ്രസന്നവദനം കൗസുമ്ഭവസ്ത്രാന്വിതാം

താം ത്വാം ചന്ദ്രകലാവതംസമകുടാം ചാരുസ്മിതാം ഭവയേ||൨||

 

 

ഈശാനാദിപദം ശിവൈകഫലകം രത്നാസനം തേ ശുഭം

പാദ്യം കുങ്കുമചന്ദനാദിഭരിതൈരര്ഘ്യമ് സരത്നാക്ഷതൈഃ|

ശുദ്ധൈരാചമനീയകം തവ ജലൈര്ഭക്ത്യാ മയാ കല്പിതം

കാരുണ്യാമൃതവാരിധേ തദഖിലം സംതുഷ്ടയേ കല്പതാമ്||൩||

 

 

ലക്ഷ്യേ യൊഗിജനസ്യ രക്ഷിതജഗജ്ജാലേ വിശാലേക്ഷണേ

പ്രാലേയാമ്ബുപടീരകുങ്കുമലസത്കര്പൂരമിശ്രൊദകൈഃ|

ഗൊക്ഷീരൈരപി നാരികേളസലിലൈഃ ശുദ്ധൊദകൈര്മന്ത്രിതൈഃ

സ്നാനം ദേവി ധിയാ മയൈതദഖിലം സംതുഷ്ടയേ കല്പതാമ്||൪||

 

 

ഹ്രീംകാരാങ്കിതമന്ത്രലക്ഷിതതനൊ ഹേമാചലാത്സഞ്ചിതൈഃ

രത്നൈരുജ്ജ്വലമുത്തരീയസഹിതം കൗസുമ്ഭവര്ണാംശുകമ്|

മുക്താസംതതിയജ്ഞസൂത്രമമലം സൗവര്ണതന്തൂദ്ഭവം

ദത്തം ദേവി ധിയാ മയൈതദഖിലം സന്തുഷ്ടയേ കല്പതാമ്||൫||

 

 

ഹംസൈരപ്യതിലൊഭനീയഗമനേ ഹാരാവളീമുജ്ജ്വലാം

ഹിന്ദൊലദ്യുതിഹീരപൂരിതതരേ ഹേമാങ്ഗദേ കങ്കണേ|

മഞ്ജീരൗ മണികുണ്ഡലേ മകുടമപ്യര്ധേംദുചൂഡാമണിം

നാസാമൗക്തികമങ്ഗുളീയകടകൗ കാഞ്ചീമപി സ്വീകുരു||൬||

 

 

സര്വാങ്ഗേ ഘനസാരകുങ്കുമഘനശ്രീഗന്ധപങ്കാംകിതം

കസ്തൂരീതിലകം ച ഫാലഫലകേ ഗൊരൊചനാപത്രകമ്|

ഗണ്ഡാദര്ശനമംഡലേ നയനയൊര്ദിവ്യാഞ്ജനം തേഽഞ്ചിതം

കണ്ഠാബ്ജേ മൃഗനാഭിപകമമലം ത്വത്പ്രീതയേ കല്പതാമ്||൭||

 

 

കല്ഹാരൊത്പലമല്ലികാമരുവകൈഃ സൗവര്ണപങ്കേരുഹൈ-

ര്ജാതീചമ്പകമാലതീവകുലകൈര്മന്ദാരകുംദാദിഭിഃ|

കേതാക്യാ കരവീരകൈര്ബഹുവിധൈഃ ക്ലൃപ്താഃ സ്രജൊമാലികാഃ

സങ്കല്പേന സമര്പയാമി വരദേ സന്തുഷ്ടയേ ഗൃഹ്യതാമ്||൮||

  

ഹംതാരം മദനസ്യ നന്ദയസി യൈരങ്ഗൈരനങ്ഗൊജ്ജ്വലൈ

ര്യൈര്ഭൃങ്ഗാവളിനീലകുംതലഭരൈര്ബധ്നാസി തസ്യാശയമ്|

താനീമാനി തവാമ്ബ കൊമലതരാണ്യാമൊദലീലാഗൃഹാ

ണ്യാമൊദായ ദശാങ്ഗഗുഗ്ഗുലുഘൃതൈര്ധൂപൈരഹം ധൂപയേ||൯||

 

 

ലക്ഷ്മീമുജ്ജ്വലയാമി രത്നനിവഹൊദ്ഭാസ്വത്തരേ മന്ദിരേ

മാലാരൂപവിലമ്ബിതൈര്മണിമയസ്തംഭേഷു സമ്ഭാവിതൈഃ|

ചിത്രൈര്ഹാടകപുത്രികാകരധൃതൈര്ഗവ്യൈര്ഘൃതൈര്വര്ധിതൈ-

ര്ദിവ്യൈര്ദീപഗണൈര്ധിയാ ഗിരിസുതേ സന്തുഷ്ടയേ കല്പതാമ്||൧൦||

 

 

ഹ്രീംകാരേശ്വരി തപ്തഹാടകകൃതൈഃ സ്ഥാലീസഹസ്രൈര്ഭൃതം

ദിവ്യാന്നം ഘൃതസൂപശാകഭരിതം ചിത്രാന്നഭേദം തദാ|

ദുഗ്ദാന്നം മധുശര്കരാദധിയുതം മാണിക്യപാത്രേ സ്ഥിതം

മാഷാപൂപസഹസ്രമംബ സകലം നൈവേദ്യമാവേദയേ||൧൧||

 

 

സച്ഛായൈര്വരകേതകീദലരുചാ താമ്ബൂലവല്ലീദലൈഃ

പൂഗൈര്ഭൂരിഗുണൈഃ സുഗന്ധിമധുരൈഃ കര്പൂരഖണ്ഡൊജ്ജ്വലൈഃ|

മുക്താചൂര്ണവിരാജിതൈര്ബഹുവിധൈര്വക്ത്രാംബുജാമൊദനൈഃ

പൂര്ണാ രത്നകലാചികാ തവ മുദേ ന്യസ്താ പുരസ്താദുമേ||൧൨||

  

കന്യാഭിഃ കമനീയകാന്തിഭിരലങ്കാരാമലാരാര്തികാ-

പാത്രേ മൗക്തികചിത്രപങ്ക്തിവിലസത്കര്പൂരദീപാലിഭിഃ|

തത്തത്താലമൃദങ്ഗഗീതസഹീതം നൃത്യത്പദാംഭൊരുഹം

മന്ത്രാരാധനപൂര്വകം സുവിഹിതം നീരാജനം ഗൃഹ്യതാമ്||൧൩||

 

ലക്ഷ്മീര്മൗക്തികലക്ഷകല്പിതസിതച്ഛത്രം തു ധത്തേ രസാ-

ദിന്ദ്രാണീ ച രതിശ്ച ചാമരവരേ ധത്തേ സ്വയം ഭാരതീ|

വീണാമേണവിലൊചനാഃ സുമനസാം നൃത്യന്തി തദ്രാഗവ-

ദ്ഭാവൈരാങ്ഗികസാത്ത്വികൈഃ സ്ഫുടരസം മാതസ്തദാകര്ണ്യതാമ്||൧൪||

 

 

ഹ്രീംകാരത്രയസംപുടേന മനുനൊപാസ്യേ ത്രയീമൗലിഭി-

ര്വാക്യൈര്ലക്ഷ്യതനൊ തവ സ്തുതിവിധൗ കൊ വാക്ഷ മേതാംബികേ|

സല്ലാപാഃ സ്തുതയഃ പ്രദക്ഷിണശതം സഞ്ചാര ഏവാസ്തു തേ

സംവേശൊ നമസഃ സഹസ്രമഖിലം ത്വത്പ്രീതയേ കല്പതാമ്||൧൫||

 

ശ്രീമന്ത്രാക്ഷതമാലയാ ഗിരിസുതാം യഃ പൂജയേച്ചേതസാ

സംധ്യാസു പ്രതിവാസരം സുനിയതസ്തസ്യാമലം സ്യാന്മനഃ|

ചിത്താമ്ഭൊരുഹമണ്ടപേ ഗിരിസുതാനൃത്തം വിധത്തേ രസാ-

ദ്വാണീ വക്ത്രസരൊരുഹേ ജലധിജാ ഗേഹേ ജഗന്മങ്ഗളാ||൧൬||

 

 

ഇതിഗിരിവരപുത്രീപാദരാജീവഭൂഷാ

ഭുവനമമലയന്തീ സൂക്തിസൗരഭ്യസാരൈഃ|

ശിവപദമകരന്ദസ്യംദിനീയം നിബദ്ധാം

മദയതു കവിഭൃംഗാന്മാതൃകാപുഷ്പമാലാ||൧൭||

 

 

                        ഹര ഹര ശംകര ജയ ജയ ശംകര

 

                        ഹര ഹര ശംകര ജയ ജയ ശംകര