மம்த்ரமாத்றுகாபுஷ்பமாலாஸ்தவஃ

 

கல்லொலொல்லஸிதாம்றுதாப்திலஹரீமத்யே விராஜன்மணி-

த்வீபே கல்பகவாடிகாபரிவ்றுதே காதம்பவாட்யுஜ்ஜ்வலே|

ரத்னஸ்தம்பஸஹஸ்ரனிர்மிதஸபாமத்யே விமானொத்தமே

சின்தாரத்னவினிர்மிதம் ஜனனி தே ஸிம்ஹாஸனம் பாவயே||௧||

 

ஏணாம்கானலபானுமம்டலலஸச்ச்ரீசக்ரமத்யே ஸ்திதாம்

பாலார்கத்யுதிபாஸுராம் கரதலைஃ பாஶாங்குஶௌ பிப்ரதீம்|

சாபம் பாணமபி ப்ரஸன்னவதனம் கௌஸும்பவஸ்த்ரான்விதாம்

தாம் த்வாம் சன்த்ரகலாவதம்ஸமகுடாம் சாருஸ்மிதாம் பவயே||௨||

 

ஈஶானாதிபதம் ஶிவைகபலகம் ரத்னாஸனம் தே ஶுபம்

பாத்யம் குங்குமசன்தனாதிபரிதைரர்க்யம் ஸரத்னாக்ஷதைஃ|

ஶுத்தைராசமனீயகம் தவ ஜலைர்பக்த்யா மயா கல்பிதம்

காருண்யாம்றுதவாரிதே ததகிலம் ஸம்துஷ்டயே கல்பதாம்||௩||

 

லக்ஷ்யே யொகிஜனஸ்ய ரக்ஷிதஜகஜ்ஜாலே விஶாலேக்ஷணே

ப்ராலேயாம்புபடீரகுங்குமலஸத்கர்பூரமிஶ்ரொதகைஃ|

கொக்ஷீரைரபி னாரிகேளஸலிலைஃ ஶுத்தொதகைர்மன்த்ரிதைஃ

ஸ்னானம் தேவி தியா மயைததகிலம் ஸம்துஷ்டயே கல்பதாம்||௪||

 

ஹ்ரீம்காராங்கிதமன்த்ரலக்ஷிததனொ ஹேமாசலாத்ஸஞ்சிதைஃ

ரத்னைருஜ்ஜ்வலமுத்தரீயஸஹிதம் கௌஸும்பவர்ணாம்ஶுகம்|

முக்தாஸம்ததியஜ்ஞஸூத்ரமமலம் ஸௌவர்ணதன்தூத்பவம்

தத்தம் தேவி தியா மயைததகிலம் ஸன்துஷ்டயே கல்பதாம்||௫||

 

ஹம்ஸைரப்யதிலொபனீயகமனே ஹாராவளீமுஜ்ஜ்வலாம்

ஹின்தொலத்யுதிஹீரபூரிததரே ஹேமாங்கதே கங்கணே|

மஞ்ஜீரௌ மணிகுண்டலே மகுடமப்யர்தேம்துசூடாமணிம்

னாஸாமௌக்திகமங்குளீயகடகௌ காஞ்சீமபி ஸ்வீகுரு||௬||

 

ஸர்வாங்கே கனஸாரகுங்குமகனஶ்ரீகன்தபங்காம்கிதம்

கஸ்தூரீதிலகம் ச பாலபலகே கொரொசனாபத்ரகம்|

கண்டாதர்ஶனமம்டலே னயனயொர்திவ்யாஞ்ஜனம் தே&ஞ்சிதம்

கண்டாப்ஜே ம்றுகனாபிபகமமலம் த்வத்ப்ரீதயே கல்பதாம்||௭||

 

கல்ஹாரொத்பலமல்லிகாமருவகைஃ ஸௌவர்ணபங்கேருஹை-

ர்ஜாதீசம்பகமாலதீவகுலகைர்மன்தாரகும்தாதிபிஃ|

கேதாக்யா கரவீரகைர்பஹுவிதைஃ க்ல்றுப்தாஃ ஸ்ரஜொமாலிகாஃ

ஸங்கல்பேன ஸமர்பயாமி வரதே ஸன்துஷ்டயே க்றுஹ்யதாம்||௮||

 

ஹம்தாரம் மதனஸ்ய னன்தயஸி யைரங்கைரனங்கொஜ்ஜ்வலை

ர்யைர்ப்றுங்காவளினீலகும்தலபரைர்பத்னாஸி தஸ்யாஶயம்|

தானீமானி தவாம்ப கொமலதராண்யாமொதலீலாக்றுஹா

ண்யாமொதாய தஶாங்ககுக்குலுக்றுதைர்தூபைரஹம் தூபயே||௯||

 

லக்ஷ்மீமுஜ்ஜ்வலயாமி ரத்னனிவஹொத்பாஸ்வத்தரே மன்திரே

மாலாரூபவிலம்பிதைர்மணிமயஸ்தம்பேஷு ஸம்பாவிதைஃ|

சித்ரைர்ஹாடகபுத்ரிகாகரத்றுதைர்கவ்யைர்க்றுதைர்வர்திதை-

ர்திவ்யைர்தீபகணைர்தியா கிரிஸுதே ஸன்துஷ்டயே கல்பதாம்||௧0||

 

ஹ்ற்ரீம்காரேஶ்வரி தப்தஹாடகக்றுதைஃ ஸ்தாலீஸஹஸ்ரைர்ப்றுதம்

திவ்யான்னம் க்றுதஸூபஶாகபரிதம் சித்ரான்னபேதம் ததா|

துக்தான்னம் மதுஶர்கராததியுதம் மாணிக்யபாத்ரே ஸ்திதம்

மாஷாபூபஸஹஸ்ரமம்ப ஸகலம் னைவேத்யமாவேதயே||௧௧||

 

ஸச்சாயைர்வரகேதகீதலருசா தாம்பூலவல்லீதலைஃ

பூகைர்பூரிகுணைஃ ஸுகன்திமதுரைஃ கர்பூரகண்டொஜ்ஜ்வலைஃ|

முக்தாசூர்ணவிராஜிதைர்பஹுவிதைர்வக்த்ராம்புஜாமொதனைஃ

பூர்ணா ரத்னகலாசிகா தவ முதே ன்யஸ்தா புரஸ்தாதுமே||௧௨||

 

கன்யாபிஃ கமனீயகான்திபிரலங்காராமலாரார்திகா-

பாத்ரே மௌக்திகசித்ரபங்க்திவிலஸத்கர்பூரதீபாலிபிஃ|

தத்தத்தாலம்றுதங்ககீதஸஹீதம் ன்றுத்யத்பதாம்பொருஹம்

மன்த்ராராதனபூர்வகம் ஸுவிஹிதம் னீராஜனம் க்றுஹ்யதாம்||௧௩||

 

லக்ஷ்மீர்மௌக்திகலக்ஷகல்பிதஸிதச்சத்ரம் து தத்தே ரஸா-

தின்த்ராணீ ச ரதிஶ்ச சாமரவரே தத்தே ஸ்வயம் பாரதீ|

வீணாமேணவிலொசனாஃ ஸுமனஸாம் ன்றுத்யன்தி தத்ராகவ-

த்பாவைராங்கிகஸாத்த்விகைஃ ஸ்புடரஸம் மாதஸ்ததாகர்ண்யதாம்||௧௪||

 

ஹ்ரீம்காரத்ரயஸம்புடேன மனுனொபாஸ்யே த்ரயீமௌலிபி-

ர்வாக்யைர்லக்ஷ்யதனொ தவ ஸ்துதிவிதௌ கொ வாக்ஷ மேதாம்பிகே|

ஸல்லாபாஃ ஸ்துதயஃ ப்ரதக்ஷிணஶதம் ஸஞ்சார ஏவாஸ்து தே

ஸம்வேஶொ னமஸஃ ஸஹஸ்ரமகிலம் த்வத்ப்ரீதயே கல்பதாம்||௧௫||

 

ஶ்ரீமன்த்ராக்ஷதமாலயா கிரிஸுதாம் யஃ பூஜயேச்சேதஸா

ஸம்த்யாஸு ப்ரதிவாஸரம் ஸுனியதஸ்தஸ்யாமலம் ஸ்யான்மனஃ|

சித்தாம்பொருஹமண்டபே கிரிஸுதான்றுத்தம் விதத்தே ரஸா-

த்வாணீ வக்ற்த்ரஸரொருஹே ஜலதிஜா கேஹே ஜகன்மங்களா||௧௬||

 

இதிகிரிவரபுத்ரீபாதராஜீவபூஷா

புவனமமலயன்தீ ஸூக்திஸௌரப்யஸாரைஃ|

ஶிவபதமகரன்தஸ்யம்தினீயம் னிபத்தாம்

மதயது கவிப்றும்கான்மாத்றுகாபுஷ்பமாலா||௧௭||

 

ஹர ஹர ஶம்கர ஜய ஜய ஶம்கர

 

ஹர ஹர ஶம்கர ஜய ஜய ஶம்கர