મીનાક્ષીપઞ્ચરત્નમ

 

ઉદ્યદ્ભાનુસહસ્રકોટિસદૃશાં કેયૂરહારોજ્જ્વલાં

બિમ્બોષ્ઠીં સ્મિતદન્તપંક્તિરુચિરાં પીતામ્બરાલઙ્કૃતામ|

વિષ્ણુબ્રહ્મસુરેન્દ્રસેવિતપદાં તત્ત્વસ્વરૂપાં શિવાં

મીનાક્ષીં પ્રણતોઽસ્મિ સંતતમહં કારુણ્યવારાન્નિધિમ||૧||

 

મુક્તાહારલસત્કિરીટરુચિરાં પૂર્ણેન્દુવક્ત્રપ્રભાં

શિઞ્જન્નૂપુરકિઙ્કિણીમણિધરાં પદ્મપ્રભાભાસુરામ|

સર્વાભીષ્ટફલપ્રદાં ગિરિસુતાં વાણીરમાસેવિતાં

મીનાક્ષીં પ્રણતોઽસ્મિ સંતતમહં કારુણ્યવારાન્નિધિમ||૨||

 

શ્રીવિદ્યાં શિવવામભાગનિલયાં હ્રીકારમન્ત્રોજ્જ્વલાં

શ્રીચક્રાઙ્કિત બિન્દુમધ્યવસતિં શ્રીમત્સભાનાયકીમ|

શ્રીમત્ષણ્મુખવિષ્ણુરાજજનનીં શ્રીમજ્જગન્મોહિનીં

મીનાક્ષીં પ્રણતોઽસ્મિ સંતતમહં કારુણ્યવારાન્નિધિમ||૩||

 

શ્રીમત્સુન્દરનાયકીં ભયહરાં જ્ઞાનપ્રદાં નિર્મલાં

શ્યામાભાં કમલાસનાર્ચિતપદાં નારાયણસ્યાનુજામ|

વીણાવેણુમૃદઙ્ગવાદ્યરસિકાં નાનાવિધાડમ્બિકાં

મીનાક્ષીં પ્રણતોઽસ્મિ સંતતમહં કારુણ્યવારાન્નિધિમ||૪||

 

નાનાયોગિમુનીન્દ્રહૃન્નિવસતિં નાનાર્થસિદ્ધપ્રદાં

નાનાપુષ્પવિરાજિતાઙ્ઘ્રિયુગળાં નારાયણેનાર્ચિતામ|

નાદબ્રહ્મમયીં પરાત્પરતરાં નાનાર્થતત્ત્વાત્મિકાં

મીનાક્ષીં પ્રણતોઽસ્મિ સંતતમહં કારુણ્યવારાન્નિધિમ||૫||

                          

જય જય શઙ્કર હર હર શઙ્કર