ಮೀನಾಕ್ಷೀಪಞ್ಚರತ್ನಮ್

 

ಉದ್ಯದ್ಭಾನುಸಹಸ್ರಕೋಟಿಸದೃಶಾಂ ಕೇಯೂರಹಾರೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ

ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠೀಂ ಸ್ಮಿತದನ್ತಪಂಕ್ತಿರುಚಿರಾಂ ಪೀತಾಮ್ಬರಾಲಙ್ಕೃತಾಮ್|

ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮಸುರೇನ್ದ್ರಸೇವಿತಪದಾಂ ತತ್ತ್ವಸ್ವರೂಪಾಂ ಶಿವಾಂ

ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಪ್ರಣತೊಽಸ್ಮಿ ಸಂತತಮಹಂ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾನ್ನಿಧಿಮ್||೧||

 

ಮುಕ್ತಾಹಾರಲಸತ್ಕಿರೀಟರುಚಿರಾಂ ಪೂರ್ಣೇನ್ದುವಕ್ತ್ರಪ್ರಭಾಂ

ಶಿಞ್ಜನ್ನೂಪುರಕಿಙ್ಕಿಣೀಮಣಿಧರಾಂ ಪದ್ಮಪ್ರಭಾಭಾಸುರಾಮ್|

ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಂ ಗಿರಿಸುತಾಂ ವಾಣೀರಮಾಸೇವಿತಾಂ

ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ಸಂತತಮಹಂ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾನ್ನಿಧಿಮ್||೨||

 

ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಂ ಶಿವವಾಮಭಾಗನಿಲಯಾಂ ಹ್ರೀಕಾರಮನ್ತ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ

ಶ್ರೀಚಕ್ರಾಙ್ಕಿತ ಬಿನ್ದುಮಧ್ಯವಸತಿಂ ಶ್ರೀಮತ್ಸಭಾನಾಯಕೀಮ್|

ಶ್ರೀಮತ್ಷಣ್ಮುಖವಿಷ್ಣುರಾಜಜನನೀಂ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗನ್ಮೋಹಿನೀಂ

ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ಸಂತತಮಹಂ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾನ್ನಿಧಿಮ್||೩||

 

ಶ್ರೀಮತ್ಸುನ್ದರನಾಯಕೀಂ ಭಯಹರಾಂ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಂ ನಿರ್ಮಲಾಂ

ಶ್ಯಾಮಾಭಾಂ ಕಮಲಾಸನಾರ್ಚಿತಪದಾಂ ನಾರಾಯಣಸ್ಯಾನುಜಾಮ್|

ವೀಣಾವೇಣುಮೃದಙ್ಗವಾದ್ಯರಸಿಕಾಂ ನಾನಾವಿಧಾಡಮ್ಬಿಕಾಂ

ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಪ್ರಣತೊಽಸ್ಮಿ ಸಂತತಮಹಂ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾನ್ನಿಧಿಮ್||೪||

 

ನಾನಾಯೋಗಿಮುನೀನ್ದ್ರಹೃನ್ನಿವಸತಿಂ ನಾನಾರ್ಥಸಿದ್ಧಪ್ರದಾಂ

ನಾನಾಪುಷ್ಪವಿರಾಜಿತಾಙ್ಘ್ರಿಯುಗಳಾಂ ನಾರಾಯಣೇನಾರ್ಚಿತಾಮ್|

ನಾದಬ್ರಹ್ಮಮಯೀಂ ಪರಾತ್ಪರತರಾಂ ನಾನಾರ್ಥತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಂ

ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ಸಂತತಮಹಂ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾನ್ನಿಧಿಮ್||೫||

 

ಜಯ ಜಯ ಶಙ್ಕರ ಹರ ಹರ ಶಙ್ಕರ