മീനാക്ഷീപഞ്ചരത്നമ്

 

ഉദ്യദ്ഭാനുസഹസ്രകോടിസദൃശാം കേയൂരഹാരോജ്ജ്വലാം

ബിമ്ബോഷ്ഠീം സ്മിതദന്തപംക്തിരുചിരാം പീതാമ്ബരാലങ്കൃതാമ്|

വിഷ്ണുബ്രഹ്മസുരേന്ദ്രസേവിതപദാം തത്ത്വസ്വരൂപാം ശിവാം

മീനാക്ഷീം പ്രണതൊഽസ്മി സംതതമഹം കാരുണ്യവാരാന്നിധിമ്||൧||

 

മുക്താഹാരലസത്കിരീടരുചിരാം പൂര്ണേന്ദുവക്ത്രപ്രഭാം

ശിഞ്ജന്നൂപുരകിങ്കിണീമണിധരാം പദ്മപ്രഭാഭാസുരാമ്|

സര്വാഭീഷ്ടഫലപ്രദാം ഗിരിസുതാം വാണീരമാസേവിതാം

മീനാക്ഷീം പ്രണതോഽസ്മി സംതതമഹം കാരുണ്യവാരാന്നിധിമ്||൨||

 

ശ്രീവിദ്യാം ശിവവാമഭാഗനിലയാം ഹ്രീകാരമന്ത്രോജ്ജ്വലാം

ശ്രീചക്രാങ്കിത ബിന്ദുമധ്യവസതിം ശ്രീമത്സഭാനായകീമ്|

ശ്രീമത്ഷണ്മുഖവിഷ്ണുരാജജനനീം ശ്രീമജ്ജഗന്മോഹിനീം

മീനാക്ഷീം പ്രണതോഽസ്മി സംതതമഹം കാരുണ്യവാരാന്നിധിമ്||൩||

 

ശ്രീമത്സുന്ദരനായകീം ഭയഹരാം ജ്ഞാനപ്രദാം നിര്മലാം

ശ്യാമാഭാം കമലാസനാര്ചിതപദാം നാരായണസ്യാനുജാമ്|

വീണാവേണുമൃദങ്ഗവാദ്യരസികാം നാനാവിധാഡമ്ബികാം

മീനാക്ഷീം പ്രണതൊഽസ്മി സംതതമഹം കാരുണ്യവാരാന്നിധിമ്||൪||

 

നാനായോഗിമുനീന്ദ്രഹൃന്നിവസതിം നാനാര്ഥസിദ്ധപ്രദാം

നാനാപുഷ്പവിരാജിതാങ്ഘ്രിയുഗളാം നാരായണേനാര്ചിതാമ്|

നാദബ്രഹ്മമയീം പരാത്പരതരാം നാനാര്ഥതത്ത്വാത്മികാം

മീനാക്ഷീം പ്രണതോഽസ്മി സംതതമഹം കാരുണ്യവാരാന്നിധിമ്||൫||

                         

ജയ ജയ ശങ്കര ഹര ഹര ശങ്കര