மீனாக்ஷீபஞ்சரத்னம்

 

உத்யத்பானுஸஹஸ்ரகோடிஸத்றுஶாம் கேயூரஹாரோஜ்ஜ்வலாம்

பிம்போஷ்டீம் ஸ்மிததன்தபம்க்திருசிராம் பீதாம்பராலங்க்றுதாம்|

விஷ்ணுப்ரஹ்மஸுரேன்த்ரஸேவிதபதாம் தத்த்வஸ்வரூபாம் ஶிவாம்

மீனாக்ஷீம் ப்ரணதொ&ஸ்மி ஸம்ததமஹம் காருண்யவாரான்னிதிம்||௧||

 

முக்தாஹாரலஸத்கிரீடருசிராம் பூர்ணேன்துவக்த்ரப்ரபாம்

ஶிஞ்ஜன்னூபுரகிங்கிணீமணிதராம் பத்மப்ரபாபாஸுராம்|

ஸர்வாபீஷ்டபலப்ரதாம் கிரிஸுதாம் வாணீரமாஸேவிதாம்

மீனாக்ஷீம் ப்ரணதோ&ஸ்மி ஸம்ததமஹம் காருண்யவாரான்னிதிம்||௨||

  

ஶ்ரீவித்யாம் ஶிவவாமபாகனிலயாம் ஹ்ரீகாரமன்த்ரோஜ்ஜ்வலாம்

ஶ்ரீசக்ராங்கித பின்துமத்யவஸதிம் ஶ்ரீமத்ஸபானாயகீம்|

ஶ்ரீமத்ஷண்முகவிஷ்ணுராஜஜனனீம் ஶ்ரீமஜ்ஜகன்மோஹினீம்

மீனாக்ஷீம் ப்ரணதோ&ஸ்மி ஸம்ததமஹம் காருண்யவாரான்னிதிம்||௩||

 

ஶ்ரீமத்ஸுன்தரனாயகீம் பயஹராம் ஜ்ஞானப்ரதாம் னிர்மலாம்

ஶ்யாமாபாம் கமலாஸனார்சிதபதாம் னாராயணஸ்யானுஜாம்|

வீணாவேணும்றுதங்கவாத்யரஸிகாம் னானாவிதாடம்பிகாம்

மீனாக்ஷீம் ப்ரணதொ&ஸ்மி ஸம்ததமஹம் காருண்யவாரான்னிதிம்||௪||

 

னானாயோகிமுனீன்த்ரஹ்றுன்னிவஸதிம் னானார்தஸித்தப்ரதாம்

னானாபுஷ்பவிராஜிதாங்க்ரியுகளாம் னாராயணேனார்சிதாம்|

னாதப்ரஹ்மமயீம் பராத்பரதராம் னானார்ததத்த்வாத்மிகாம்

மீனாக்ஷீம் ப்ரணதோ&ஸ்மி ஸம்ததமஹம் காருண்யவாரான்னிதிம்||௫||

 

ஜய ஜய ஶங்கர ஹர ஹர ஶங்கர