મીનાક્ષીસ્તોત્રમ

 

શ્રીવિદ્યે શિવવામભાગનિલયે શ્રિરાજરાજાર્ચિતે

શ્રીનાથાદિગુરુસ્વરૂપવિભવે ચિંતામણીપીઠિકે|

શ્રીવાણીગિરિજાનુતાઙ્ઘ્રિકમલે શ્રીશામ્ભવિ શ્રીશિવે

મધ્યાહ્ને મલયધ્વજાધિપસુતે માં પાહિ મીનામ્બિકે||૧||

 

 

ચક્રસ્થેઽચપલે ચરાચરજગન્નાથે જગત્પૂજિતે

આર્તાલીવરદે નતાભયકરે વક્ષોજભારાન્વિતે|

વિદ્યે વેદકલાપમૌળિવિદિતે વિદ્યુલ્લતાવિગ્રહે

માતઃ પૂર્ણસુધારસાર્દ્રહૃદયે માં પાહિ મીનામ્બિકે||૨||

 

 

કોટીરાંગદરત્નકુણ્ડલધરે કોદણ્ડબાણાઞ્ચિતે

કોકાકારકુચદ્વયોપરિલસત્પ્રાલમ્બિહારાઞ્ચિતે|

શિઞ્જન્નૂપુરપાદસારસમણિશ્રીપાદુકાલઙ્કૃતે

મદ્દારિદ્ર્યભુજઙ્ગગારુડખગે માં પાહી મીનામ્બિકે||૩||

 

 

બ્રહ્મેશાચ્યુતગીયમાનચરિતે પ્રેતાસનાન્તસ્થિતે

પાશોદઙ્કુશ ચાપબાણકલિતે બાલેન્દુચૂડાઞ્ચિતે|

બાલે બાલકુરઙ્ગલોલનયને બાલાર્કકોટ્યુજ્જ્વલે

મુદ્રારાધિતદેવતે મુનિસુતે માં પાહી મીનામ્બિકે||૪||

 

 

ગન્ધર્વામરયક્ષપન્નગનુતે ગંગાધરાલિઙ્ગિતે

ગાયત્રીગરુડાસને કમલજે સુશ્યામલે સુસ્થિતે|

ખાતીતે ખલદારુપાવકશિખે ખદ્યોતકોટ્યુજ્જ્વલે

મન્ત્રારાધિતદેવતે મુનિસુતે માં પાહી મીનામ્બિકે||૫||

 

નાદે નારદતુંબુરાદ્યવિનુતે નાદાંતનાદાત્મિકે

નિત્યે નીલલતાત્મિકે નિરુપમે નીવારશૂકોપમે|

કાન્તે કામકલે કદમ્બનિલયે કામેશ્વરાઙ્કસ્થિતે

મદ્વિદ્યે મદભીષ્ટકલ્પલતિકે માં પાહી મીનામ્બિકે||૬||

 

 

વીણાનાદનિમીલિતાર્થનયને વિસ્રસ્થચૂલીભરે

તામ્બૂલારુણપલ્લવાધરયુતે તાટઙ્કહારાન્વિતે|

શ્યામે ચન્દ્રકલાવતંસકલિતે કસ્તૂરિકાફાલિકે

પૂર્ણે પૂર્ણકલાભિરામવદને માં પાહી મીનામ્બિકે||૭||

 

શબ્દબ્રહ્મમયી ચરાચરમયી જ્યોતિર્મયી વાઙ્મયી

નિત્યાનન્દમયી નિરંજનમયી તત્ત્વંમયી ચિન્મયી|

તત્ત્વાતીતમયી પરાત્પરમયી માયામયી શ્રીમયી

સર્વૈશ્વર્યમયી સદાશિવમયી માં પાહી મીનામ્બિકે||૮||

 

 

જય જય શઙ્કર હર હર શઙ્કર