ಮೀನಾಕ್ಷೀಸ್ತೋತ್ರಮ್

 

ಶ್ರೀವಿದ್ಯೇ ಶಿವವಾಮಭಾಗನಿಲಯೇ ಶ್ರಿರಾಜರಾಜಾರ್ಚಿತೇ

ಶ್ರೀನಾಥಾದಿಗುರುಸ್ವರೂಪವಿಭವೇ ಚಿಂತಾಮಣೀಪೀಠಿಕೇ|

ಶ್ರೀವಾಣೀಗಿರಿಜಾನುತಾಙ್ಘ್ರಿಕಮಲೇ ಶ್ರೀಶಾಮ್ಭವಿ ಶ್ರೀಶಿವೇ

ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಮಲಯಧ್ವಜಾಧಿಪಸುತೇ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೀನಾಮ್ಬಿಕೇ||೧||

 

 

ಚಕ್ರಸ್ಥೇಽಚಪಲೇ ಚರಾಚರಜಗನ್ನಾಥೇ ಜಗತ್ಪೂಜಿತೇ

ಆರ್ತಾಲೀವರದೇ ನತಾಭಯಕರೇ ವಕ್ಷೋಜಭಾರಾನ್ವಿತೇ|

ವಿದ್ಯೇ ವೇದಕಲಾಪಮೌಳಿವಿದಿತೇ ವಿದ್ಯುಲ್ಲತಾವಿಗ್ರಹೇ

ಮಾತಃ ಪೂರ್ಣಸುಧಾರಸಾರ್ದ್ರಹೃದಯೇ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೀನಾಮ್ಬಿಕೇ||೨||

 

 

ಕೋಟೀರಾಂಗದರತ್ನಕುಣ್ಡಲಧರೇ ಕೋದಣ್ಡಬಾಣಾಞ್ಚಿತೇ

ಕೋಕಾಕಾರಕುಚದ್ವಯೋಪರಿಲಸತ್ಪ್ರಾಲಮ್ಬಿಹಾರಾಞ್ಚಿತೇ|

ಶಿಞ್ಜನ್ನೂಪುರಪಾದಸಾರಸಮಣಿಶ್ರೀಪಾದುಕಾಲಙ್ಕೃತೇ

ಮದ್ದಾರಿದ್ರ್ಯಭುಜಙ್ಗಗಾರುಡಖಗೇ ಮಾಂ ಪಾಹೀ ಮೀನಾಮ್ಬಿಕೇ||೩||

 

 

ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾಚ್ಯುತಗೀಯಮಾನಚರಿತೇ ಪ್ರೇತಾಸನಾನ್ತಸ್ಥಿತೇ

ಪಾಶೋದಙ್ಕುಶ ಚಾಪಬಾಣಕಲಿತೇ ಬಾಲೇನ್ದುಚೂಡಾಞ್ಚಿತೇ|

ಬಾಲೇ ಬಾಲಕುರಙ್ಗಲೋಲನಯನೇ ಬಾಲಾರ್ಕಕೋಟ್ಯುಜ್ಜ್ವಲೇ

ಮುದ್ರಾರಾಧಿತದೇವತೇ ಮುನಿಸುತೇ ಮಾಂ ಪಾಹೀ ಮೀನಾಮ್ಬಿಕೇ||೪||

 

 

ಗನ್ಧರ್ವಾಮರಯಕ್ಷಪನ್ನಗನುತೇ ಗಂಗಾಧರಾಲಿಙ್ಗಿತೇ

ಗಾಯತ್ರೀಗರುಡಾಸನೇ ಕಮಲಜೇ ಸುಶ್ಯಾಮಲೇ ಸುಸ್ಥಿತೇ|

ಖಾತೀತೇ ಖಲದಾರುಪಾವಕಶಿಖೇ ಖದ್ಯೋತಕೋಟ್ಯುಜ್ಜ್ವಲೇ

ಮನ್ತ್ರಾರಾಧಿತದೇವತೇ ಮುನಿಸುತೇ ಮಾಂ ಪಾಹೀ ಮೀನಾಮ್ಬಿಕೇ||೫||

 

 

ನಾದೇ ನಾರದತುಂಬುರಾದ್ಯವಿನುತೇ ನಾದಾಂತನಾದಾತ್ಮಿಕೇ

ನಿತ್ಯೇ ನೀಲಲತಾತ್ಮಿಕೇ ನಿರುಪಮೇ ನೀವಾರಶೂಕೋಪಮೇ|

ಕಾನ್ತೇ ಕಾಮಕಲೇ ಕದಮ್ಬನಿಲಯೇ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಙ್ಕಸ್ಥಿತೇ

ಮದ್ವಿದ್ಯೇ ಮದಭೀಷ್ಟಕಲ್ಪಲತಿಕೇ ಮಾಂ ಪಾಹೀ ಮೀನಾಮ್ಬಿಕೇ||೬||

 

 

ವೀಣಾನಾದನಿಮೀಲಿತಾರ್ಥನಯನೇ ವಿಸ್ರಸ್ಥಚೂಲೀಭರೇ

ತಾಮ್ಬೂಲಾರುಣಪಲ್ಲವಾಧರಯುತೇ ತಾಟಙ್ಕಹಾರಾನ್ವಿತೇ|

ಶ್ಯಾಮೇ ಚನ್ದ್ರಕಲಾವತಂಸಕಲಿತೇ ಕಸ್ತೂರಿಕಾಫಾಲಿಕೇ

ಪೂರ್ಣೇ ಪೂರ್ಣಕಲಾಭಿರಾಮವದನೇ ಮಾಂ ಪಾಹೀ ಮೀನಾಮ್ಬಿಕೇ||೭||

 

ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಮಯೀ ಚರಾಚರಮಯೀ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯೀ ವಾಙ್ಮಯೀ

ನಿತ್ಯಾನನ್ದಮಯೀ ನಿರಂಜನಮಯೀ ತತ್ತ್ವಂಮಯೀ ಚಿನ್ಮಯೀ|

ತತ್ತ್ವಾತೀತಮಯೀ ಪರಾತ್ಪರಮಯೀ ಮಾಯಾಮಯೀ ಶ್ರೀಮಯೀ

ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಮಯೀ ಸದಾಶಿವಮಯೀ ಮಾಂ ಪಾಹೀ ಮೀನಾಮ್ಬಿಕೇ||೮||

 

 

ಜಯ ಜಯ ಶಙ್ಕರ ಹರ ಹರ ಶಙ್ಕರ