മീനാക്ഷീസ്തോത്രമ്

 

ശ്രീവിദ്യേ ശിവവാമഭാഗനിലയേ ശ്രിരാജരാജാര്ചിതേ

ശ്രീനാഥാദിഗുരുസ്വരൂപവിഭവേ ചിംതാമണീപീഠികേ|

ശ്രീവാണീഗിരിജാനുതാങ്ഘ്രികമലേ ശ്രീശാമ്ഭവി ശ്രീശിവേ

മധ്യാഹ്നേ മലയധ്വജാധിപസുതേ മാം പാഹി മീനാമ്ബികേ||൧||

 

 

ചക്രസ്ഥേഽചപലേ ചരാചരജഗന്നാഥേ ജഗത്പൂജിതേ

ആര്താലീവരദേ നതാഭയകരേ വക്ഷോജഭാരാന്വിതേ|

വിദ്യേ വേദകലാപമൗളിവിദിതേ വിദ്യുല്ലതാവിഗ്രഹേ

മാതഃ പൂര്ണസുധാരസാര്ദ്രഹൃദയേ മാം പാഹി മീനാമ്ബികേ||൨||

 

 

കോടീരാംഗദരത്നകുണ്ഡലധരേ കോദണ്ഡബാണാഞ്ചിതേ

കോകാകാരകുചദ്വയോപരിലസത്പ്രാലമ്ബിഹാരാഞ്ചിതേ|

ശിഞ്ജന്നൂപുരപാദസാരസമണിശ്രീപാദുകാലങ്കൃതേ

മദ്ദാരിദ്ര്യഭുജങ്ഗഗാരുഡഖഗേ മാം പാഹീ മീനാമ്ബികേ||൩||

 

 

ബ്രഹ്മേശാച്യുതഗീയമാനചരിതേ പ്രേതാസനാന്തസ്ഥിതേ

പാശോദങ്കുശ ചാപബാണകലിതേ ബാലേന്ദുചൂഡാഞ്ചിതേ|

ബാലേ ബാലകുരങ്ഗലോലനയനേ ബാലാര്കകോട്യുജ്ജ്വലേ

മുദ്രാരാധിതദേവതേ മുനിസുതേ മാം പാഹീ മീനാമ്ബികേ||൪||

 

 

ഗന്ധര്വാമരയക്ഷപന്നഗനുതേ ഗംഗാധരാലിങ്ഗിതേ

ഗായത്രീഗരുഡാസനേ കമലജേ സുശ്യാമലേ സുസ്ഥിതേ|

ഖാതീതേ ഖലദാരുപാവകശിഖേ ഖദ്യോതകോട്യുജ്ജ്വലേ

മന്ത്രാരാധിതദേവതേ മുനിസുതേ മാം പാഹീ മീനാമ്ബികേ||൫||

 

 

നാദേ നാരദതുംബുരാദ്യവിനുതേ നാദാംതനാദാത്മികേ

നിത്യേ നീലലതാത്മികേ നിരുപമേ നീവാരശൂകോപമേ|

കാന്തേ കാമകലേ കദമ്ബനിലയേ കാമേശ്വരാങ്കസ്ഥിതേ

മദ്വിദ്യേ മദഭീഷ്ടകല്പലതികേ മാം പാഹീ മീനാമ്ബികേ||൬||

 

 

വീണാനാദനിമീലിതാര്ഥനയനേ വിസ്രസ്ഥചൂലീഭരേ

താമ്ബൂലാരുണപല്ലവാധരയുതേ താടങ്കഹാരാന്വിതേ|

ശ്യാമേ ചന്ദ്രകലാവതംസകലിതേ കസ്തൂരികാഫാലികേ

പൂര്ണേ പൂര്ണകലാഭിരാമവദനേ മാം പാഹീ മീനാമ്ബികേ||൭||

 

 

ശബ്ദബ്രഹ്മമയീ ചരാചരമയീ ജ്യോതിര്മയീ വാങ്മയീ

നിത്യാനന്ദമയീ നിരംജനമയീ തത്ത്വംമയീ ചിന്മയീ|

തത്ത്വാതീതമയീ പരാത്പരമയീ മായാമയീ ശ്രീമയീ

സര്വൈശ്വര്യമയീ സദാശിവമയീ മാം പാഹീ മീനാമ്ബികേ||൮||

 

 

ജയ ജയ ശങ്കര ഹര ഹര ശങ്കര