மீனாக்ஷீஸ்தோத்ரம்

 

ஶ்ரீவித்யே ஶிவவாமபாகனிலயே ஶ்ரிராஜராஜார்சிதே

ஶ்ரீனாதாதிகுருஸ்வரூபவிபவே சிம்தாமணீபீடிகே|

ஶ்ரீவாணீகிரிஜானுதாங்க்ரிகமலே ஶ்ரீஶாம்பவி ஶ்ரீஶிவே

மத்யாஹ்னே மலயத்வஜாதிபஸுதே மாம் பாஹி மீனாம்பிகே||௧||

 

 

சக்ரஸ்தே&சபலே சராசரஜகன்னாதே ஜகத்பூஜிதே

ஆர்தாலீவரதே னதாபயகரே வக்ஷோஜபாரான்விதே|

வித்யே வேதகலாபமௌளிவிதிதே வித்யுல்லதாவிக்ரஹே

மாதஃ பூர்ணஸுதாரஸார்த்ரஹ்றுதயே மாம் பாஹி மீனாம்பிகே||௨||

 

 

கோடீராம்கதரத்னகுண்டலதரே கோதண்டபாணாஞ்சிதே

கோகாகாரகுசத்வயோபரிலஸத்ப்ராலம்பிஹாராஞ்சிதே|

ஶிஞ்ஜன்னூபுரபாதஸாரஸமணிஶ்ரீபாதுகாலங்க்றுதே

மத்தாரித்ர்யபுஜங்ககாருடககே மாம் பாஹீ மீனாம்பிகே||௩||

 

 

ப்ரஹ்மேஶாச்யுதகீயமானசரிதே ப்ரேதாஸனான்தஸ்திதே

பாஶோதங்குஶ சாபபாணகலிதே பாலேன்துசூடாஞ்சிதே|

பாலே பாலகுரங்கலோலனயனே பாலார்ககோட்யுஜ்ஜ்வலே

முத்ராராதிததேவதே முனிஸுதே மாம் பாஹீ மீனாம்பிகே||௪||

 

 

கன்தர்வாமரயக்ஷபன்னகனுதே கம்காதராலிங்கிதே

காயத்ரீகருடாஸனே கமலஜே ஸுஶ்யாமலே ஸுஸ்திதே|

காதீதே கலதாருபாவகஶிகே கத்யோதகோட்யுஜ்ஜ்வலே

மன்த்ராராதிததேவதே முனிஸுதே மாம் பாஹீ மீனாம்பிகே||௫||

 

 

னாதே னாரததும்புராத்யவினுதே னாதாம்தனாதாத்மிகே

னித்யே னீலலதாத்மிகே னிருபமே னீவாரஶூகோபமே|

கான்தே காமகலே கதம்பனிலயே காமேஶ்வராங்கஸ்திதே

மத்வித்யே மதபீஷ்டகல்பலதிகே மாம் பாஹீ மீனாம்பிகே||௬||

 

 

வீணானாதனிமீலிதார்தனயனே விஸ்ரஸ்தசூலீபரே

தாம்பூலாருணபல்லவாதரயுதே தாடங்கஹாரான்விதே|

ஶ்யாமே சன்த்ரகலாவதம்ஸகலிதே கஸ்தூரிகாபாலிகே

பூர்ணே பூர்ணகலாபிராமவதனே மாம் பாஹீ மீனாம்பிகே||௭||

 

 

ஶப்தப்ரஹ்மமயீ சராசரமயீ ஜ்யோதிர்மயீ வாங்மயீ

னித்யானன்தமயீ னிரம்ஜனமயீ தத்த்வம்மயீ சின்மயீ|

தத்த்வாதீதமயீ பராத்பரமயீ மாயாமயீ ஶ்ரீமயீ

ஸர்வைஶ்வர்யமயீ ஸதாஶிவமயீ மாம் பாஹீ மீனாம்பிகே||௮||

 

 

ஜய ஜய ஶங்கர ஹர ஹர ஶங்கர