નવરત્નમાલિકા

 

હારનૂપુરકિરીટકુણ્ડલવિભૂષિતાવયવશોભિનીં

કારણેશવરમૌળિકોટિપરિકલ્પ્યમાનપદપીઠિકામ|

કાલકાલફણિપાશબાણધનુરઙ્કુશામરુણમેખલાં

ફાલભૂતિલકલોચનાં મનસિ ભાવયામિ પરદેવતામ||૧||

 

 

ગન્ધસારઘનસારચારુનવનાગવલ્લિરસવાસિનીં

સાંધ્યરાગમધુરાધરાભરણસુંદરાનનશુચિસ્મિતામ|

મન્થરાયતવિલોચનામમલબાલચન્દ્રકૃતશેખરીં

ઇન્દિરારમણસોદરીં મનસિ ભાવયામિ પરદેવતામ||૨||

 

સ્મેરચારુમુખમણ્ડલાં વિમલગણ્ડલંબિમણિમણ્ડલાં

હારદામપરિશોભમાનકુચભારભીરુતનુમધ્યમામ|

વીરગર્વહરનૂપુરાં વિવિધકારણેશવરપીઠિકાં

મારવૈરિસહચારિણીં મનસિ ભાવયામિ પરદેવતામ||૩||

 

ભૂરિભારધરકુણ્ડલીન્દ્રમણિબદ્ધભૂવલયપીઠિકાં

વારિરાશિમણિમેખલાવલયવહ્નિમણ્ડલશરીરિણીમ|

વારિ સારવહકુણ્ડલાં ગગનશેખરીં ચ પરમાત્મિકાં

ચારુ ચંદ્રરવિલોચનાં મનસિ ભાવયામિ પરદેવતામ||૪||

 

 

કુણ્ડલત્રિવિધકોણમણ્ડલવિહારષડ્દલસમુલ્લસ-

ત્પુણ્ડરીકમુખભેદિનીં તરુણચણ્ડભાનુતડિદુજ્જ્વલામ|

મણ્ડલેન્દુપરિવાહિતામૃતતરઙ્ગિણીમરુણરૂપિણીં

મણ્ડલાન્તમણિદીપિકાં મનસિ ભાવયામિ પરદેવતામ||૫||

 

 

વારણાનનમયૂરવાહમુખદાહવારણપયોધરાં

ચારણાદિસુરસુન્દરીચિકુરશેખરીકૃતપદામ્બુજામ|

કારણાધિપતિપઞ્ચકપ્રકૃતિકારણપ્રથમમાતૃકાં

વારણાન્તમુખપારણાં મનસિ ભાવયામિ પરદેવતામ||૬||

 

 

પદ્મકાન્તિપદપાણિપલ્લવપયોધરાનનસરોરુહાં

પદ્મરાગમણિમેખલાવલયનીવિશોભિતનિતમ્બિનીમ|

પદ્મસમ્ભવસદાશિવાન્તમયપઞ્ચરત્નપદપીઠિકાં

પદ્મિનીં પ્રણવરૂપિણીં મનસિ ભાવયામિ પરદેવતામ||૭||

 

આગમપ્રણવપીઠિકામમલવર્ણમંગળશરીરિણીં

આગમાવયવશોભિનીમખિલવેદસારકૃતશેખરીમ|

મૂલમન્ત્રમુખમણ્ડલાં મુદિતનાદમિન્દુનવયૌવનાં

માતૃકાં ત્રિપુરસુન્દરીં મનસિ ભાવયામિ પરદેવતામ||૮||

 

 

કાલિકાતિમિરકુન્તલાન્તઘનભૃઙ્ગમઙ્ગળવિરાજિનીં

ચૂલિકાશિખરમાલિકાવલયમલ્લિકાસુરભિસૌરભામ|

વાલિકામધુરગણ્ડમણ્ડલમનોહરાનનસરોરુહાં

કાલિકામખિલનાયિકાં મનસિ ભાવયામિ પરદેવતામ||૯||

 

નિત્યમેવ નિયમેન જલ્પતાં

ભુક્તિમુક્તિફલદામભીષ્ટદામ|

શંકરેણ રચિતાં સદા જપે-

ન્નામરત્નનવરત્નમાલિકામ||૧૦||

 

                        જય જય શઙ્કર હર હર શઙ્કર