ನವರತ್ನಮಾಲಿಕಾ

 

ಹಾರನೂಪುರಕಿರೀಟಕುಣ್ಡಲವಿಭೂಷಿತಾವಯವಶೊಭಿನೀಂ

ಕಾರಣೇಶವರಮೌಳಿಕೊಟಿಪರಿಕಲ್ಪ್ಯಮಾನಪದಪೀಠಿಕಾಮ್|

ಕಾಲಕಾಲಫಣಿಪಾಶಬಾಣಧನುರಙ್ಕುಶಾಮರುಣಮೇಖಲಾಂ

ಫಾಲಭೂತಿಲಕಲೊಚನಾಂ ಮನಸಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಪರದೇವತಾಮ್||೧||

 

 

ಗನ್ಧಸಾರಘನಸಾರಚಾರುನವನಾಗವಲ್ಲಿರಸವಾಸಿನೀಂ

ಸಾಂಧ್ಯರಾಗಮಧುರಾಧರಾಭರಣಸುಂದರಾನನಶುಚಿಸ್ಮಿತಾಮ್|

ಮನ್ಥರಾಯತವಿಲೊಚನಾಮಮಲಬಾಲಚನ್ದ್ರಕೃತಶೇಖರೀಂ

ಇನ್ದಿರಾರಮಣಸೊದರೀಂ ಮನಸಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಪರದೇವತಾಮ್||೨||

 

 

ಸ್ಮೇರಚಾರುಮುಖಮಣ್ಡಲಾಂ ವಿಮಲಗಣ್ಡಲಂಬಿಮಣಿಮಣ್ಡಲಾಂ

ಹಾರದಾಮಪರಿಶೊಭಮಾನಕುಚಭಾರಭೀರುತನುಮಧ್ಯಮಾಮ್|

ವೀರಗರ್ವಹರನೂಪುರಾಂ ವಿವಿಧಕಾರಣೇಶವರಪೀಠಿಕಾಂ

ಮಾರವೈರಿಸಹಚಾರಿಣೀಂ ಮನಸಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಪರದೇವತಾಮ್||೩||

 

 

ಭೂರಿಭಾರಧರಕುಣ್ಡಲೀನ್ದ್ರಮಣಿಬದ್ಧಭೂವಲಯಪೀಠಿಕಾಂ

ವಾರಿರಾಶಿಮಣಿಮೇಖಲಾವಲಯವಹ್ನಿಮಣ್ಡಲಶರೀರಿಣೀಮ್|

ವಾರಿ ಸಾರವಹಕುಣ್ಡಲಾಂ ಗಗನಶೇಖರೀಂ ಚ ಪರಮಾತ್ಮಿಕಾಂ

ಚಾರು ಚಂದ್ರರವಿಲೊಚನಾಂ ಮನಸಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಪರದೇವತಾಮ್||೪||

 

 

ಕುಣ್ಡಲತ್ರಿವಿಧಕೊಣಮಣ್ಡಲವಿಹಾರಷಡ್ದಲಸಮುಲ್ಲಸ-

ತ್ಪುಣ್ಡರೀಕಮುಖಭೇದಿನೀಂ ತರುಣಚಣ್ಡಭಾನುತಡಿದುಜ್ಜ್ವಲಾಮ್|

ಮಣ್ಡಲೇನ್ದುಪರಿವಾಹಿತಾಮೃತತರಙ್ಗಿಣೀಮರುಣರೂಪಿಣೀಂ

ಮಣ್ಡಲಾನ್ತಮಣಿದೀಪಿಕಾಂ ಮನಸಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಪರದೇವತಾಮ್||೫||

 

 

ವಾರಣಾನನಮಯೂರವಾಹಮುಖದಾಹವಾರಣಪಯೊಧರಾಂ

ಚಾರಣಾದಿಸುರಸುನ್ದರೀಚಿಕುರಶೇಖರೀಕೃತಪದಾಮ್ಬುಜಾಮ್|

ಕಾರಣಾಧಿಪತಿಪಞ್ಚಕಪ್ರಕೃತಿಕಾರಣಪ್ರಥಮಮಾತೃಕಾಂ

ವಾರಣಾನ್ತಮುಖಪಾರಣಾಂ ಮನಸಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಪರದೇವತಾಮ್||೬||

 

ಪದ್ಮಕಾನ್ತಿಪದಪಾಣಿಪಲ್ಲವಪಯೊಧರಾನನಸರೊರುಹಾಂ

ಪದ್ಮರಾಗಮಣಿಮೇಖಲಾವಲಯನೀವಿಶೊಭಿತನಿತಮ್ಬಿನೀಮ್|

ಪದ್ಮಸಮ್ಭವಸದಾಶಿವಾನ್ತಮಯಪಞ್ಚರತ್ನಪದಪೀಠಿಕಾಂ

ಪದ್ಮಿನೀಂ ಪ್ರಣವರೂಪಿಣೀಂ ಮನಸಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಪರದೇವತಾಮ್||೭||

 

ಆಗಮಪ್ರಣವಪೀಠಿಕಾಮಮಲವರ್ಣಮಂಗಳಶರೀರಿಣೀಂ

ಆಗಮಾವಯವಶೊಭಿನೀಮಖಿಲವೇದಸಾರಕೃತಶೇಖರೀಮ್|

ಮೂಲಮನ್ತ್ರಮುಖಮಣ್ಡಲಾಂ ಮುದಿತನಾದಮಿನ್ದುನವಯೌವನಾಂ

ಮಾತೃಕಾಂ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀಂ ಮನಸಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಪರದೇವತಾಮ್||೮||

 

ಕಾಲಿಕಾತಿಮಿರಕುನ್ತಲಾನ್ತಘನಭೃಙ್ಗಮಙ್ಗಳವಿರಾಜಿನೀಂ

ಚೂಲಿಕಾಶಿಖರಮಾಲಿಕಾವಲಯಮಲ್ಲಿಕಾಸುರಭಿಸೌರಭಾಮ್|

ವಾಲಿಕಾಮಧುರಗಣ್ಡಮಣ್ಡಲಮನೊಹರಾನನಸರೊರುಹಾಂ

ಕಾಲಿಕಾಮಖಿಲನಾಯಿಕಾಂ ಮನಸಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಪರದೇವತಾಮ್||೯||

 

ನಿತ್ಯಮೇವ ನಿಯಮೇನ ಜಲ್ಪತಾಂ

ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲದಾಮಭೀಷ್ಟದಾಮ್|

ಶಂಕರೇಣ ರಚಿತಾಂ ಸದಾ ಜಪೇ-

ನ್ನಾಮರತ್ನನವರತ್ನಮಾಲಿಕಾಮ್||೧೦||

 

                        ಜಯ ಜಯ ಶಙ್ಕರ ಹರ ಹರ ಶಙ್ಕರ