നവരത്നമാലികാ

 

ഹാരനൂപുരകിരീടകുണ്ഡലവിഭൂഷിതാവയവശൊഭിനീം

കാരണേശവരമൗളികൊടിപരികല്പ്യമാനപദപീഠികാമ്|

കാലകാലഫണിപാശബാണധനുരങ്കുശാമരുണമേഖലാം

ഫാലഭൂതിലകലൊചനാം മനസി ഭാവയാമി പരദേവതാമ്||൧||

 

 

ഗന്ധസാരഘനസാരചാരുനവനാഗവല്ലിരസവാസിനീം

സാംധ്യരാഗമധുരാധരാഭരണസുംദരാനനശുചിസ്മിതാമ്|

മന്ഥരായതവിലൊചനാമമലബാലചന്ദ്രകൃതശേഖരീം

ഇന്ദിരാരമണസൊദരീം മനസി ഭാവയാമി പരദേവതാമ്||൨||

 

 

സ്മേരചാരുമുഖമണ്ഡലാം വിമലഗണ്ഡലംബിമണിമണ്ഡലാം

ഹാരദാമപരിശൊഭമാനകുചഭാരഭീരുതനുമധ്യമാമ്|

വീരഗര്വഹരനൂപുരാം വിവിധകാരണേശവരപീഠികാം

മാരവൈരിസഹചാരിണീം മനസി ഭാവയാമി പരദേവതാമ്||൩||

 

 

ഭൂരിഭാരധരകുണ്ഡലീന്ദ്രമണിബദ്ധഭൂവലയപീഠികാം

വാരിരാശിമണിമേഖലാവലയവഹ്നിമണ്ഡലശരീരിണീമ്|

വാരി സാരവഹകുണ്ഡലാം ഗഗനശേഖരീം ച പരമാത്മികാം

ചാരു ചംദ്രരവിലൊചനാം മനസി ഭാവയാമി പരദേവതാമ്||൪||

 

 

കുണ്ഡലത്രിവിധകൊണമണ്ഡലവിഹാരഷഡ്ദലസമുല്ലസ-

ത്പുണ്ഡരീകമുഖഭേദിനീം തരുണചണ്ഡഭാനുതഡിദുജ്ജ്വലാമ്|

മണ്ഡലേന്ദുപരിവാഹിതാമൃതതരങ്ഗിണീമരുണരൂപിണീം

മണ്ഡലാന്തമണിദീപികാം മനസി ഭാവയാമി പരദേവതാമ്||൫||

 

 

വാരണാനനമയൂരവാഹമുഖദാഹവാരണപയൊധരാം

ചാരണാദിസുരസുന്ദരീചികുരശേഖരീകൃതപദാമ്ബുജാമ്|

കാരണാധിപതിപഞ്ചകപ്രകൃതികാരണപ്രഥമമാതൃകാം

വാരണാന്തമുഖപാരണാം മനസി ഭാവയാമി പരദേവതാമ്||൬||

 

 

പദ്മകാന്തിപദപാണിപല്ലവപയൊധരാനനസരൊരുഹാം

പദ്മരാഗമണിമേഖലാവലയനീവിശൊഭിതനിതമ്ബിനീമ്|

പദ്മസമ്ഭവസദാശിവാന്തമയപഞ്ചരത്നപദപീഠികാം

പദ്മിനീം പ്രണവരൂപിണീം മനസി ഭാവയാമി പരദേവതാമ്||൭||

 

 

ആഗമപ്രണവപീഠികാമമലവര്ണമംഗളശരീരിണീം

ആഗമാവയവശൊഭിനീമഖിലവേദസാരകൃതശേഖരീമ്|

മൂലമന്ത്രമുഖമണ്ഡലാം മുദിതനാദമിന്ദുനവയൗവനാം

മാതൃകാം ത്രിപുരസുന്ദരീം മനസി ഭാവയാമി പരദേവതാമ്||൮||

 

 

കാലികാതിമിരകുന്തലാന്തഘനഭൃങ്ഗമങ്ഗളവിരാജിനീം

ചൂലികാശിഖരമാലികാവലയമല്ലികാസുരഭിസൗരഭാമ്|

വാലികാമധുരഗണ്ഡമണ്ഡലമനൊഹരാനനസരൊരുഹാം

കാലികാമഖിലനായികാം മനസി ഭാവയാമി പരദേവതാമ്||൯||

 

 

നിത്യമേവ നിയമേന ജല്പതാം

ഭുക്തിമുക്തിഫലദാമഭീഷ്ടദാമ്|

ശംകരേണ രചിതാം സദാ ജപേ-

ന്നാമരത്നനവരത്നമാലികാമ്||൧൦||

 

 

                        ജയ ജയ ശങ്കര ഹര ഹര ശങ്കര