நவரத்னமாலிகா

 

ஹாரனூபுரகிரீடகுண்டலவிபூஷிதாவயவஶொபினீம்

காரணேஶவரமௌளிகொடிபரிகல்ப்யமானபதபீடிகாம்|

காலகாலபணிபாஶபாணதனுரங்குஶாமருணமேகலாம்

பாலபூதிலகலொசனாம் மனஸி பாவயாமி பரதேவதாம்||௧||

 

 

கன்தஸாரகனஸாரசாருனவனாகவல்லிரஸவாஸினீம்

ஸாம்த்யராகமதுராதராபரணஸும்தரானனஶுசிஸ்மிதாம்|

மன்தராயதவிலொசனாமமலபாலசன்த்ரக்றுதஶேகரீம்

இன்திராரமணஸொதரீம் மனஸி பாவயாமி பரதேவதாம்||௨||

 

 

 

ஸ்மேரசாருமுகமண்டலாம் விமலகண்டலம்பிமணிமண்டலாம்

ஹாரதாமபரிஶொபமானகுசபாரபீருதனுமத்யமாம்|

வீரகர்வஹரனூபுராம் விவிதகாரணேஶவரபீடிகாம்

மாரவைரிஸஹசாரிணீம் மனஸி பாவயாமி பரதேவதாம்||௩||

 

 

பூரிபாரதரகுண்டலீன்த்ரமணிபத்தபூவலயபீடிகாம்

வாரிராஶிமணிமேகலாவலயவஹ்னிமண்டலஶரீரிணீம்|

வாரி ஸாரவஹகுண்டலாம் ககனஶேகரீம் ச பரமாத்மிகாம்

சாரு சம்த்ரரவிலொசனாம் மனஸி பாவயாமி பரதேவதாம்||௪||

 

குண்டலத்ரிவிதகொணமண்டலவிஹாரஷட்தலஸமுல்லஸ-

த்புண்டரீகமுகபேதினீம் தருணசண்டபானுதடிதுஜ்ஜ்வலாம்|

மண்டலேன்துபரிவாஹிதாம்றுததரங்கிணீமருணரூபிணீம்

மண்டலான்தமணிதீபிகாம் மனஸி பாவயாமி பரதேவதாம்||௫||

 

 

வாரணானனமயூரவாஹமுகதாஹவாரணபயொதராம்

சாரணாதிஸுரஸுன்தரீசிகுரஶேகரீக்றுதபதாம்புஜாம்|

காரணாதிபதிபஞ்சகப்ரக்றுதிகாரணப்ரதமமாத்றுகாம்

வாரணான்தமுகபாரணாம் மனஸி பாவயாமி பரதேவதாம்||௬||

 

பத்மகான்திபதபாணிபல்லவபயொதரானனஸரொருஹாம்

பத்மராகமணிமேகலாவலயனீவிஶொபிதனிதம்பினீம்|

பத்மஸம்பவஸதாஶிவான்தமயபஞ்சரத்னபதபீடிகாம்

பத்மினீம் ப்ரணவரூபிணீம் மனஸி பாவயாமி பரதேவதாம்||௭||

 

ஆகமப்ரணவபீடிகாமமலவர்ணமம்களஶரீரிணீம்

ஆகமாவயவஶொபினீமகிலவேதஸாரக்றுதஶேகரீம்|

மூலமன்த்ரமுகமண்டலாம் முதிதனாதமின்துனவயௌவனாம்

மாத்றுகாம் த்ரிபுரஸுன்தரீம் மனஸி பாவயாமி பரதேவதாம்||௮||

 

காலிகாதிமிரகுன்தலான்தகனப்றுங்கமங்களவிராஜினீம்

சூலிகாஶிகரமாலிகாவலயமல்லிகாஸுரபிஸௌரபாம்|

வாலிகாமதுரகண்டமண்டலமனொஹரானனஸரொருஹாம்

காலிகாமகிலனாயிகாம் மனஸி பாவயாமி பரதேவதாம்||௯||

 

 

னித்யமேவ னியமேன ஜல்பதாம்

புக்திமுக்திபலதாமபீஷ்டதாம்|

ஶம்கரேண ரசிதாம் ஸதா ஜபே-

ன்னாமரத்னனவரத்னமாலிகாம்||௧0||

 

 

ஜய ஜய ஶங்கர ஹர ஹர ஶங்கர