ત્રિપુરસુન્દર્યષ્ટકમ

 

કદમ્બવનચારિણીં મુનિકદમ્બકાદમ્બિનીં

નિતમ્બજિતભૂધરાં સુરનિતમ્બિનીસેવિતામ|

નવામ્બુરુહલોચનામભિનવામ્બુદશ્યામલાં

ત્રિલોચનકુટુમ્બિનીં ત્રિપુરસુન્દરીમાશ્રયે||૧||

 

    કદંબવૃક્ષમુલુ (કડિમિ ચેટ્લુ) વનમંદુ નિવસિંચુનદી,મુનિસમુદાયમનુ કદંબવૃક્ષમુલનુ વિકસિંપચેયુ (આનંદિંપ ચેયુ) મેઘમાલયૈનદી, પર્વતમુલ કંટે એત્તૈન નિતંબમુ કલદી, દેવતાસ્ત્રીલચે સેવિંપબડુનદી, તામરલવંટિ કન્નુલુ કલદી,તોલકરિમબ્બુ વલે નલ્લનૈનદી, મૂડુ કન્નુલુ કલ પરમેશ્વરુનિ ઇલ્લાલુ અગુ ત્રિપુરસુંદરિનિ આશ્રયિંચુચુન્નાનુ.

 

કદમ્બવનવાસિનીં કનકવલ્લકીધારિણીં

મહાર્હમણિહારિણીં મુખસમુલ્લસદ્વારુણીમ|

દયાવિભવકારિણીં વિશદરોચનાચારિણીં

ત્રિલોચનકુટુમ્બિનીં ત્રિપુરસુન્દરીમાશ્રયે||૨||

 

    કદંબવનમંદુ નિવસિંચુનદી, બંગારુ વીણનુ ધરિંચિનદી, અમૂલ્યમૈન મણિહારમુલ નલંકરિંચુકુન્નદી, મુખમુ નંદુ વારુણી (ઉત્તમમૈન મદ્યમુ) પરિમળમુ કલદી,અત્યધિકમૈન દયનુ કુરિપિંચુનદી, ગોરોચનમુ પૂસુકુન્નદી, મૂડુ કન્નુલુ કલ પરમેશ્વરુનિ ઇલ્લાલુ અગુ ત્રિપુર સુન્દરિનિ આશ્રયિંચુચુન્નાનુ.

 

કદમ્બવનશાલયા કુચભરોલ્લસન્માલયા

કુચોપમિતશૈલયા ગુરુકૃપાલસદ્વેલયા|

મદારુણકપોલયા મધુરગીતવાચાલયા

કયાપિ ઘનલીલયા કવચિતા વયં લેએલયા||૩||

 

    કદંબવનમુલોનુન્ન ઇંટિલો નિવસિંચુનદી, વક્ષોજમુલપૈ પુષ્પમાલનલંકરિંચુકુન્નદી, પર્વતમુલવલે એત્તૈન સ્તનમુલુ કલદી, અધિકમૈન કૃપાસમુદ્રમુનકુ તીરમુ વંટિદી, મદ્યમુચે એર્રનૈન ચેંપલુ કલદી, મધુર સંગીતમુનુ ગાનમુ ચેયુ ચુન્નદી, વર્ણિંચનલવિ કાનિદી, મેઘમુ વલે નલ્લનૈનદી અગુ ઓક લીલચે મનમુ રક્ષિંચબડુચુન્નામુ.

 

કદમ્બવનમધ્યગાં કનકમણ્ડલોપસ્થિતાં

ષડમ્બુરુહવાસિનીં સતતસિદ્ધસૌદામિનીમ|

વિડમ્બિતજપારુચિં વિકચચન્દ્રચૂડામણિં

ત્રિલોચનકુટુમ્બિનીં ત્રિપુરસુન્દરીમાશ્રયે||૪||

 

    કદંબવન મધ્યમુનંદુન્નદી, બંગારુ મંડપમુ નંદુ કોલુવુ તીર્ચુનદી મૂલાધારમુ-સ્વાદિષ્ઠાનમુ-મણિપૂરમુ-અનાહતમુ-વિશુદ્દમુ-આજ્ઞ અને આરુચક્રમુલંદુ નિવસિંચુ નદી, એલ્લપ્પુડુ યોગસિદ્દુલકુ મેરુપુ તીગવલે દર્શનમિચ્ચુનદી, જપાપુષ્પમુ (મંકેન પુવ્વુ) વંટિ શરીર કાંતિ કલદી, શિરસ્સુપૈ ચંદ્રુનિ આભરણમુગા ધરિંચુનદી, મૂડુ કન્નુલુ ગલ પરમેશ્વરુનિ ઇલ્લાલુ અગુ ત્રિપુરસુન્દરિનિ આશ્રયિંચુચુન્નાનુ.

 

કુચાઞ્ચિતવિપઞ્ચિકાં કુટિલકુન્તલાલઙ્કૃતાં

કુશેશયનિવાસિનીં કુટિલચિત્તવિદ્વેષિણીમ|

મદારુણવિલોચનાં મનસિજારિસમ્મોહિનીં

મતઙ્ગમુનિકન્યકાં મધુરભાષિણીમાશ્રયે||૫||

 

    વક્ષસ્થલમુ નંદુ વીણ કલદી, વંકરયૈન કેશમુલતો અલંકરિંપબડિનદી, સહસ્રાર પદ્મમુ નંદુ નિવસિંચુનદી, દુષ્ટુલનુ દ્વેષિંચુનદી, મદ્યપાનમુચે એર્રનૈનકન્નુલુ કલદી, મન્મથુનિ જયિંચિન શિવુનિ કૂડ મોહિંપચેયુનદી, મતંગમહર્ષિકિ કુમાર્તેગા અવતરિંચિનદી, મધુરમુગા માટ્લાડુનદી અગુ ત્રિપુરસુન્દરિનિ આશ્રયિંચુચુન્નાનુ.

 

 

સ્મરેત્પ્રથમપુષ્પિણીં રુધિરમિન્દુનીલામ્બરાં

ગૃહીતમધુપાત્રિકાં મદવિઘૂર્ણનેત્રાઞ્ચલામ|

ઘનસ્તનભરોન્નતાં ગલિતચૂલિકાં શ્યામલાં

ત્રિલોચનકુટુમ્બિનીં ત્રિપુરસુન્દરીમાશ્રયે||૬||

 

    પ્રથમરજસ્વલયૈ આરક્તબિંદુવુ લંટિયુન્ન નલ્લનિ વસ્ત્રમુનુ ધરિંચિનદી, મદ્યપાત્રનુ પટ્ટુકુન્નદી, મદ્યપાનમુચે એર્રનૈ કદલુચુન્ન કન્નુલુ કલદી, ઉન્નતમૈન સ્તનમુલુ કલદી, જારુચુન્ન જડમુડિ કલદી, શ્યામલ (નલ્લનિદિ) યૈનદી, મૂડુ કન્નુલુ ગલ પરમેશ્વરુનિ ઇલ્લાલુ અગુ ત્રિપુરસુન્દરિનિ આશ્રયિંચુચુન્નાનુ.

 

સકુઙ્કુમવિલેપનામલિકચુમ્બિકસ્તૂરિકાં

સમન્દહસિતેક્ષણાં સશરચાપપાશાઙ્કુશામ|

અશેષજનમોહિનીમરુણમાલ્યભૂષામ્બરાં

જપાકુસુમભાસુરાં જપવિધૌ સ્મરામ્યમ્બિકામ||૭||

 

    કુંકુમતો કલિસિન વિલેપમુનુ પૂસુકુન્નદી, મુંગુરુલનુ તાકુચુન્ન કસ્તૂરી તિલકમુનુ ધરિંચિનદી,ચિરુનવ્વુતો કલિસિન કન્નુલુ કલદી, પુષ્પભાણમુનુ-ચેરકુવિંટિની-પાશાંકુશમુલનુ ધરિંચિનદી, અશેષ જનુલનુ મોહિંપચેયુનદી, એર્રનિ પૂલદંડલનુ-આભરણમુલનુ-વસ્ત્રમુલનુ ધરિંચિનદી, જપાપુષ્પમુ વલેપ્રકાશિંચુચુન્નદી અગુ જગદંબનુ જપમુ ચેયુનપુડુ સ્મરિંચેદનુ.

 

પુરંદરપુરંધ્રિકાચિકુરબન્ધસૈરંધ્રિકાં

પિતામહપતિવ્રતાપટુપટીરચર્ચારતામ|

મુકુન્દરમણીમણીલસદલઙ્ક્રિયાકારિણીં

ભજામિ ભુવનામ્બિકાં સુરવધૂટિકાચેટિકામ||૮||

 

    ઇંદ્રુનિ ભાર્યયગુ શચી દેવિચે કેશાલંકરણ ચેયબડિનદી, બ્રહ્મદેવુનિ ભાર્યયગુ સરસ્વતિચે મંચિ ગંધમુ પૂયબડિનદી, વિષ્ણુપત્નિયગુ લક્ષ્મીચે અલંકરિંપબડિનદી, દેવતાસ્ત્રીલુ ચેલિકત્તેલુગા કલદી યગુ જગન્માતનુ સેવિંચુચુન્નાનુ.

 

 

 

                            જય જય શંકર હર હર શંકર

 

                            જય જય શંકર હર હર શંકર