ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯಷ್ಟಕಮ್

 

ಕದಮ್ಬವನಚಾರಿಣೀಂ ಮುನಿಕದಮ್ಬಕಾದಮ್ಬಿನೀಂ

ನಿತಮ್ಬಜಿತಭೂಧರಾಂ ಸುರನಿತಮ್ಬಿನೀಸೇವಿತಾಮ್|

ನವಾಮ್ಬುರುಹಲೊಚನಾಮಭಿನವಾಮ್ಬುದಶ್ಯಾಮಲಾಂ

ತ್ರಿಲೊಚನಕುಟುಮ್ಬಿನೀಂ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀಮಾಶ್ರಯೇ||೧||

 

    ಕದಂಬವೃಕ್ಷಮುಲು (ಕಡಿಮಿ ಚೇಟ್ಲು) ವನಮಂದು ನಿವಸಿಂಚುನದೀ,ಮುನಿಸಮುದಾಯಮನು ಕದಂಬವೃಕ್ಷಮುಲನು ವಿಕಸಿಂಪಚೇಯು (ಆನಂದಿಂಪ ಚೇಯು) ಮೇಘಮಾಲಯೈನದೀ, ಪರ್ವತಮುಲ ಕಂಟೇ ಏತ್ತೈನ ನಿತಂಬಮು ಕಲದೀ, ದೇವತಾಸ್ತ್ರೀಲಚೇ ಸೇವಿಂಪಬಡುನದೀ, ತಾಮರಲವಂಟಿ ಕನ್ನುಲು ಕಲದೀ,ತೊಲಕರಿಮಬ್ಬು ವಲೇ ನಲ್ಲನೈನದೀ, ಮೂಡು ಕನ್ನುಲು ಕಲ ಪರಮೇಶ್ವರುನಿ ಇಲ್ಲಾಲು ಅಗು ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿನಿ ಆಶ್ರಯಿಂಚುಚುನ್ನಾನು.

 

ಕದಮ್ಬವನವಾಸಿನೀಂ ಕನಕವಲ್ಲಕೀಧಾರಿಣೀಂ

ಮಹಾರ್ಹಮಣಿಹಾರಿಣೀಂ ಮುಖಸಮುಲ್ಲಸದ್ವಾರುಣೀಮ್|

ದಯಾವಿಭವಕಾರಿಣೀಂ ವಿಶದರೊಚನಾಚಾರಿಣೀಂ

ತ್ರಿಲೊಚನಕುಟುಮ್ಬಿನೀಂ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀಮಾಶ್ರಯೇ||೨||

 

    ಕದಂಬವನಮಂದು ನಿವಸಿಂಚುನದೀ, ಬಂಗಾರು ವೀಣನು ಧರಿಂಚಿನದೀ, ಅಮೂಲ್ಯಮೈನ ಮಣಿಹಾರಮುಲ ನಲಂಕರಿಂಚುಕುನ್ನದೀ, ಮುಖಮು ನಂದು ವಾರುಣೀ (ಉತ್ತಮಮೈನ ಮದ್ಯಮು) ಪರಿಮಳಮು ಕಲದೀ,ಅತ್ಯಧಿಕಮೈನ ದಯನು ಕುರಿಪಿಂಚುನದೀ, ಗೊರೊಚನಮು ಪೂಸುಕುನ್ನದೀ, ಮೂಡು ಕನ್ನುಲು ಕಲ ಪರಮೇಶ್ವರುನಿ ಇಲ್ಲಾಲು ಅಗು ತ್ರಿಪುರ ಸುನ್ದರಿನಿ ಆಶ್ರಯಿಂಚುಚುನ್ನಾನು.

 

ಕದಮ್ಬವನಶಾಲಯಾ ಕುಚಭರೊಲ್ಲಸನ್ಮಾಲಯಾ

ಕುಚೊಪಮಿತಶೈಲಯಾ ಗುರುಕೃಪಾಲಸದ್ವೇಲಯಾ|

ಮದಾರುಣಕಪೊಲಯಾ ಮಧುರಗೀತವಾಚಾಲಯಾ

ಕಯಾಪಿ ಘನಲೀಲಯಾ ಕವಚಿತಾ ವಯಂ ಲೇಏಲಯಾ||೩||

 

    ಕದಂಬವನಮುಲೊನುನ್ನ ಇಂಟಿಲೊ ನಿವಸಿಂಚುನದೀ, ವಕ್ಷೊಜಮುಲಪೈ ಪುಷ್ಪಮಾಲನಲಂಕರಿಂಚುಕುನ್ನದೀ, ಪರ್ವತಮುಲವಲೇ ಏತ್ತೈನ ಸ್ತನಮುಲು ಕಲದೀ, ಅಧಿಕಮೈನ ಕೃಪಾಸಮುದ್ರಮುನಕು ತೀರಮು ವಂಟಿದೀ, ಮದ್ಯಮುಚೇ ಏರ್ರನೈನ ಚೇಂಪಲು ಕಲದೀ, ಮಧುರ ಸಂಗೀತಮುನು ಗಾನಮು ಚೇಯು ಚುನ್ನದೀ, ವರ್ಣಿಂಚನಲವಿ ಕಾನಿದೀ, ಮೇಘಮು ವಲೇ ನಲ್ಲನೈನದೀ ಅಗು ಒಕ ಲೀಲಚೇ ಮನಮು ರಕ್ಷಿಂಚಬಡುಚುನ್ನಾಮು.

 

ಕದಮ್ಬವನಮಧ್ಯಗಾಂ ಕನಕಮಣ್ಡಲೊಪಸ್ಥಿತಾಂ

ಷಡಮ್ಬುರುಹವಾಸಿನೀಂ ಸತತಸಿದ್ಧಸೌದಾಮಿನೀಮ್|

ವಿಡಮ್ಬಿತಜಪಾರುಚಿಂ ವಿಕಚಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಮಣಿಂ

ತ್ರಿಲೊಚನಕುಟುಮ್ಬಿನೀಂ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀಮಾಶ್ರಯೇ||೪||

 

    ಕದಂಬವನ ಮಧ್ಯಮುನಂದುನ್ನದೀ, ಬಂಗಾರು ಮಂಡಪಮು ನಂದು ಕೊಲುವು ತೀರ್ಚುನದೀ ಮೂಲಾಧಾರಮು-ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನಮು-ಮಣಿಪೂರಮು-ಅನಾಹತಮು-ವಿಶುದ್ದಮು-ಆಜ್ಞ ಅನೇ ಆರುಚಕ್ರಮುಲಂದು ನಿವಸಿಂಚು ನದೀ, ಏಲ್ಲಪ್ಪುಡು ಯೊಗಸಿದ್ದುಲಕು ಮೇರುಪು ತೀಗವಲೇ ದರ್ಶನಮಿಚ್ಚುನದೀ, ಜಪಾಪುಷ್ಪಮು (ಮಂಕೇನ ಪುವ್ವು) ವಂಟಿ ಶರೀರ ಕಾಂತಿ ಕಲದೀ, ಶಿರಸ್ಸುಪೈ ಚಂದ್ರುನಿ ಆಭರಣಮುಗಾ ಧರಿಂಚುನದೀ, ಮೂಡು ಕನ್ನುಲು ಗಲ ಪರಮೇಶ್ವರುನಿ ಇಲ್ಲಾಲು ಅಗು ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರಿನಿ ಆಶ್ರಯಿಂಚುಚುನ್ನಾನು.

 

ಕುಚಾಞ್ಚಿತವಿಪಞ್ಚಿಕಾಂ ಕುಟಿಲಕುನ್ತಲಾಲಙ್ಕೃತಾಂ

ಕುಶೇಶಯನಿವಾಸಿನೀಂ ಕುಟಿಲಚಿತ್ತವಿದ್ವೇಷಿಣೀಮ್|

ಮದಾರುಣವಿಲೊಚನಾಂ ಮನಸಿಜಾರಿಸಮ್ಮೊಹಿನೀಂ

ಮತಙ್ಗಮುನಿಕನ್ಯಕಾಂ ಮಧುರಭಾಷಿಣೀಮಾಶ್ರಯೇ||೫||

 

    ವಕ್ಷಸ್ಥಲಮು ನಂದು ವೀಣ ಕಲದೀ, ವಂಕರಯೈನ ಕೇಶಮುಲತೊ ಅಲಂಕರಿಂಪಬಡಿನದೀ, ಸಹಸ್ರಾರ ಪದ್ಮಮು ನಂದು ನಿವಸಿಂಚುನದೀ, ದುಷ್ಟುಲನು ದ್ವೇಷಿಂಚುನದೀ, ಮದ್ಯಪಾನಮುಚೇ ಏರ್ರನೈನಕನ್ನುಲು ಕಲದೀ, ಮನ್ಮಥುನಿ ಜಯಿಂಚಿನ ಶಿವುನಿ ಕೂಡ ಮೊಹಿಂಪಚೇಯುನದೀ, ಮತಂಗಮಹರ್ಷಿಕಿ ಕುಮಾರ್ತೇಗಾ ಅವತರಿಂಚಿನದೀ, ಮಧುರಮುಗಾ ಮಾಟ್ಲಾಡುನದೀ ಅಗು ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರಿನಿ ಆಶ್ರಯಿಂಚುಚುನ್ನಾನು.

 

 

ಸ್ಮರೇತ್ಪ್ರಥಮಪುಷ್ಪಿಣೀಂ ರುಧಿರಮಿನ್ದುನೀಲಾಮ್ಬರಾಂ

ಗೃಹೀತಮಧುಪಾತ್ರಿಕಾಂ ಮದವಿಘೂರ್ಣನೇತ್ರಾಞ್ಚಲಾಮ್|

ಘನಸ್ತನಭರೊನ್ನತಾಂ ಗಲಿತಚೂಲಿಕಾಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ

ತ್ರಿಲೊಚನಕುಟುಮ್ಬಿನೀಂ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀಮಾಶ್ರಯೇ||೬||

 

    ಪ್ರಥಮರಜಸ್ವಲಯೈ ಆರಕ್ತಬಿಂದುವು ಲಂಟಿಯುನ್ನ ನಲ್ಲನಿ ವಸ್ತ್ರಮುನು ಧರಿಂಚಿನದೀ, ಮದ್ಯಪಾತ್ರನು ಪಟ್ಟುಕುನ್ನದೀ, ಮದ್ಯಪಾನಮುಚೇ ಏರ್ರನೈ ಕದಲುಚುನ್ನ ಕನ್ನುಲು ಕಲದೀ, ಉನ್ನತಮೈನ ಸ್ತನಮುಲು ಕಲದೀ, ಜಾರುಚುನ್ನ ಜಡಮುಡಿ ಕಲದೀ, ಶ್ಯಾಮಲ (ನಲ್ಲನಿದಿ) ಯೈನದೀ, ಮೂಡು ಕನ್ನುಲು ಗಲ ಪರಮೇಶ್ವರುನಿ ಇಲ್ಲಾಲು ಅಗು ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರಿನಿ ಆಶ್ರಯಿಂಚುಚುನ್ನಾನು.

 

ಸಕುಙ್ಕುಮವಿಲೇಪನಾಮಲಿಕಚುಮ್ಬಿಕಸ್ತೂರಿಕಾಂ

ಸಮನ್ದಹಸಿತೇಕ್ಷಣಾಂ ಸಶರಚಾಪಪಾಶಾಙ್ಕುಶಾಮ್|

ಅಶೇಷಜನಮೊಹಿನೀಮರುಣಮಾಲ್ಯಭೂಷಾಮ್ಬರಾಂ

ಜಪಾಕುಸುಮಭಾಸುರಾಂ ಜಪವಿಧೌ ಸ್ಮರಾಮ್ಯಮ್ಬಿಕಾಮ್||೭||

 

    ಕುಂಕುಮತೊ ಕಲಿಸಿನ ವಿಲೇಪಮುನು ಪೂಸುಕುನ್ನದೀ, ಮುಂಗುರುಲನು ತಾಕುಚುನ್ನ ಕಸ್ತೂರೀ ತಿಲಕಮುನು ಧರಿಂಚಿನದೀ,ಚಿರುನವ್ವುತೊ ಕಲಿಸಿನ ಕನ್ನುಲು ಕಲದೀ, ಪುಷ್ಪಭಾಣಮುನು-ಚೇರಕುವಿಂಟಿನೀ-ಪಾಶಾಂಕುಶಮುಲನು ಧರಿಂಚಿನದೀ, ಅಶೇಷ ಜನುಲನು ಮೊಹಿಂಪಚೇಯುನದೀ, ಏರ್ರನಿ ಪೂಲದಂಡಲನು-ಆಭರಣಮುಲನು-ವಸ್ತ್ರಮುಲನು ಧರಿಂಚಿನದೀ, ಜಪಾಪುಷ್ಪಮು ವಲೇಪ್ರಕಾಶಿಂಚುಚುನ್ನದೀ ಅಗು ಜಗದಂಬನು ಜಪಮು ಚೇಯುನಪುಡು ಸ್ಮರಿಂಚೇದನು.

 

ಪುರಂದರಪುರಂಧ್ರಿಕಾಚಿಕುರಬನ್ಧಸೈರಂಧ್ರಿಕಾಂ

ಪಿತಾಮಹಪತಿವ್ರತಾಪಟುಪಟೀರಚರ್ಚಾರತಾಮ್|

ಮುಕುನ್ದರಮಣೀಮಣೀಲಸದಲಙ್ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಣೀಂ

ಭಜಾಮಿ ಭುವನಾಮ್ಬಿಕಾಂ ಸುರವಧೂಟಿಕಾಚೇಟಿಕಾಮ್||೮||

 

    ಇಂದ್ರುನಿ ಭಾರ್ಯಯಗು ಶಚೀ ದೇವಿಚೇ ಕೇಶಾಲಂಕರಣ ಚೇಯಬಡಿನದೀ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವುನಿ ಭಾರ್ಯಯಗು ಸರಸ್ವತಿಚೇ ಮಂಚಿ ಗಂಧಮು ಪೂಯಬಡಿನದೀ, ವಿಷ್ಣುಪತ್ನಿಯಗು ಲಕ್ಷ್ಮೀಚೇ ಅಲಂಕರಿಂಪಬಡಿನದೀ, ದೇವತಾಸ್ತ್ರೀಲು ಚೇಲಿಕತ್ತೇಲುಗಾ ಕಲದೀ ಯಗು ಜಗನ್ಮಾತನು ಸೇವಿಂಚುಚುನ್ನಾನು.

 

 

 

                            ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ

 

                            ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ