ത്രിപുരസുന്ദര്യഷ്ടകമ്

 

കദമ്ബവനചാരിണീം മുനികദമ്ബകാദമ്ബിനീം

നിതമ്ബജിതഭൂധരാം സുരനിതമ്ബിനീസേവിതാമ്|

നവാമ്ബുരുഹലൊചനാമഭിനവാമ്ബുദശ്യാമലാം

ത്രിലൊചനകുടുമ്ബിനീം ത്രിപുരസുന്ദരീമാശ്രയേ||൧||

 

    കദംബവൃക്ഷമുലു (കഡിമി ചേട്ലു) വനമംദു നിവസിംചുനദീ,മുനിസമുദായമനു കദംബവൃക്ഷമുലനു വികസിംപചേയു (ആനംദിംപ ചേയു) മേഘമാലയൈനദീ, പര്വതമുല കംടേ ഏത്തൈന നിതംബമു കലദീ, ദേവതാസ്ത്രീലചേ സേവിംപബഡുനദീ, താമരലവംടി കന്നുലു കലദീ,തൊലകരിമബ്ബു വലേ നല്ലനൈനദീ, മൂഡു കന്നുലു കല പരമേശ്വരുനി ഇല്ലാലു അഗു ത്രിപുരസുംദരിനി ആശ്രയിംചുചുന്നാനു.

 

കദമ്ബവനവാസിനീം കനകവല്ലകീധാരിണീം

മഹാര്ഹമണിഹാരിണീം മുഖസമുല്ലസദ്വാരുണീമ്|

ദയാവിഭവകാരിണീം വിശദരൊചനാചാരിണീം

ത്രിലൊചനകുടുമ്ബിനീം ത്രിപുരസുന്ദരീമാശ്രയേ||൨||

 

    കദംബവനമംദു നിവസിംചുനദീ, ബംഗാരു വീണനു ധരിംചിനദീ, അമൂല്യമൈന മണിഹാരമുല നലംകരിംചുകുന്നദീ, മുഖമു നംദു വാരുണീ (ഉത്തമമൈന മദ്യമു) പരിമളമു കലദീ,അത്യധികമൈന ദയനു കുരിപിംചുനദീ, ഗൊരൊചനമു പൂസുകുന്നദീ, മൂഡു കന്നുലു കല പരമേശ്വരുനി ഇല്ലാലു അഗു ത്രിപുര സുന്ദരിനി ആശ്രയിംചുചുന്നാനു.

 

കദമ്ബവനശാലയാ കുചഭരൊല്ലസന്മാലയാ

കുചൊപമിതശൈലയാ ഗുരുകൃപാലസദ്വേലയാ|

മദാരുണകപൊലയാ മധുരഗീതവാചാലയാ

കയാപി ഘനലീലയാ കവചിതാ വയം ലേഏലയാ||൩||

 

    കദംബവനമുലൊനുന്ന ഇംടിലൊ നിവസിംചുനദീ, വക്ഷൊജമുലപൈ പുഷ്പമാലനലംകരിംചുകുന്നദീ, പര്വതമുലവലേ ഏത്തൈന സ്തനമുലു കലദീ, അധികമൈന കൃപാസമുദ്രമുനകു തീരമു വംടിദീ, മദ്യമുചേ ഏര്രനൈന ചേംപലു കലദീ, മധുര സംഗീതമുനു ഗാനമു ചേയു ചുന്നദീ, വര്ണിംചനലവി കാനിദീ, മേഘമു വലേ നല്ലനൈനദീ അഗു ഒക ലീലചേ മനമു രക്ഷിംചബഡുചുന്നാമു.

 

കദമ്ബവനമധ്യഗാം കനകമണ്ഡലൊപസ്ഥിതാം

ഷഡമ്ബുരുഹവാസിനീം സതതസിദ്ധസൗദാമിനീമ്|

വിഡമ്ബിതജപാരുചിം വികചചന്ദ്രചൂഡാമണിം

ത്രിലൊചനകുടുമ്ബിനീം ത്രിപുരസുന്ദരീമാശ്രയേ||൪||

 

    കദംബവന മധ്യമുനംദുന്നദീ, ബംഗാരു മംഡപമു നംദു കൊലുവു തീര്ചുനദീ മൂലാധാരമു-സ്വാദിഷ്ഠാനമു-മണിപൂരമു-അനാഹതമു-വിശുദ്ദമു-ആജ്ഞ അനേ ആരുചക്രമുലംദു നിവസിംചു നദീ, ഏല്ലപ്പുഡു യൊഗസിദ്ദുലകു മേരുപു തീഗവലേ ദര്ശനമിച്ചുനദീ, ജപാപുഷ്പമു (മംകേന പുവ്വു) വംടി ശരീര കാംതി കലദീ, ശിരസ്സുപൈ ചംദ്രുനി ആഭരണമുഗാ ധരിംചുനദീ, മൂഡു കന്നുലു ഗല പരമേശ്വരുനി ഇല്ലാലു അഗു ത്രിപുരസുന്ദരിനി ആശ്രയിംചുചുന്നാനു.

 

കുചാഞ്ചിതവിപഞ്ചികാം കുടിലകുന്തലാലങ്കൃതാം

കുശേശയനിവാസിനീം കുടിലചിത്തവിദ്വേഷിണീമ്|

മദാരുണവിലൊചനാം മനസിജാരിസമ്മൊഹിനീം

മതങ്ഗമുനികന്യകാം മധുരഭാഷിണീമാശ്രയേ||൫||

 

    വക്ഷസ്ഥലമു നംദു വീണ കലദീ, വംകരയൈന കേശമുലതൊ അലംകരിംപബഡിനദീ, സഹസ്രാര പദ്മമു നംദു നിവസിംചുനദീ, ദുഷ്ടുലനു ദ്വേഷിംചുനദീ, മദ്യപാനമുചേ ഏര്രനൈനകന്നുലു കലദീ, മന്മഥുനി ജയിംചിന ശിവുനി കൂഡ മൊഹിംപചേയുനദീ, മതംഗമഹര്ഷികി കുമാര്തേഗാ അവതരിംചിനദീ, മധുരമുഗാ മാട്ലാഡുനദീ അഗു ത്രിപുരസുന്ദരിനി ആശ്രയിംചുചുന്നാനു.

 

 

സ്മരേത്പ്രഥമപുഷ്പിണീം രുധിരമിന്ദുനീലാമ്ബരാം

ഗൃഹീതമധുപാത്രികാം മദവിഘൂര്ണനേത്രാഞ്ചലാമ്|

ഘനസ്തനഭരൊന്നതാം ഗലിതചൂലികാം ശ്യാമലാം

ത്രിലൊചനകുടുമ്ബിനീം ത്രിപുരസുന്ദരീമാശ്രയേ||൬||

 

    പ്രഥമരജസ്വലയൈ ആരക്തബിംദുവു ലംടിയുന്ന നല്ലനി വസ്ത്രമുനു ധരിംചിനദീ, മദ്യപാത്രനു പട്ടുകുന്നദീ, മദ്യപാനമുചേ ഏര്രനൈ കദലുചുന്ന കന്നുലു കലദീ, ഉന്നതമൈന സ്തനമുലു കലദീ, ജാരുചുന്ന ജഡമുഡി കലദീ, ശ്യാമല (നല്ലനിദി) യൈനദീ, മൂഡു കന്നുലു ഗല പരമേശ്വരുനി ഇല്ലാലു അഗു ത്രിപുരസുന്ദരിനി ആശ്രയിംചുചുന്നാനു.

 

സകുങ്കുമവിലേപനാമലികചുമ്ബികസ്തൂരികാം

സമന്ദഹസിതേക്ഷണാം സശരചാപപാശാങ്കുശാമ്|

അശേഷജനമൊഹിനീമരുണമാല്യഭൂഷാമ്ബരാം

ജപാകുസുമഭാസുരാം ജപവിധൗ സ്മരാമ്യമ്ബികാമ്||൭||

 

    കുംകുമതൊ കലിസിന വിലേപമുനു പൂസുകുന്നദീ, മുംഗുരുലനു താകുചുന്ന കസ്തൂരീ തിലകമുനു ധരിംചിനദീ,ചിരുനവ്വുതൊ കലിസിന കന്നുലു കലദീ, പുഷ്പഭാണമുനു-ചേരകുവിംടിനീ-പാശാംകുശമുലനു ധരിംചിനദീ, അശേഷ ജനുലനു മൊഹിംപചേയുനദീ, ഏര്രനി പൂലദംഡലനു-ആഭരണമുലനു-വസ്ത്രമുലനു ധരിംചിനദീ, ജപാപുഷ്പമു വലേപ്രകാശിംചുചുന്നദീ അഗു ജഗദംബനു ജപമു ചേയുനപുഡു സ്മരിംചേദനു.

 

പുരംദരപുരംധ്രികാചികുരബന്ധസൈരംധ്രികാം

പിതാമഹപതിവ്രതാപടുപടീരചര്ചാരതാമ്|

മുകുന്ദരമണീമണീലസദലങ്ക്രിയാകാരിണീം

ഭജാമി ഭുവനാമ്ബികാം സുരവധൂടികാചേടികാമ്||൮||

 

    ഇംദ്രുനി ഭാര്യയഗു ശചീ ദേവിചേ കേശാലംകരണ ചേയബഡിനദീ, ബ്രഹ്മദേവുനി ഭാര്യയഗു സരസ്വതിചേ മംചി ഗംധമു പൂയബഡിനദീ, വിഷ്ണുപത്നിയഗു ലക്ഷ്മീചേ അലംകരിംപബഡിനദീ, ദേവതാസ്ത്രീലു ചേലികത്തേലുഗാ കലദീ യഗു ജഗന്മാതനു സേവിംചുചുന്നാനു.

 

 

 

                            ജയ ജയ ശംകര ഹര ഹര ശംകര

 

                            ജയ ജയ ശംകര ഹര ഹര ശംകര