த்ரிபுரஸுன்தர்யஷ்டகம்

 

கதம்பவனசாரிணீம் முனிகதம்பகாதம்பினீம்

னிதம்பஜிதபூதராம் ஸுரனிதம்பினீஸேவிதாம்|

னவாம்புருஹலொசனாமபினவாம்புதஶ்யாமலாம்

த்ரிலொசனகுடும்பினீம் த்ரிபுரஸுன்தரீமாஶ்ரயே||௧||

 

    கதம்பவ்றுக்ஷமுலு (கடிமி சேட்லு) வனமம்து னிவஸிம்சுனதீ,முனிஸமுதாயமனு கதம்பவ்றுக்ஷமுலனு விகஸிம்பசேயு (ஆனம்திம்ப சேயு) மேகமாலயைனதீ, பர்வதமுல கம்டே ஏத்தைன னிதம்பமு கலதீ, தேவதாஸ்த்ரீலசே ஸேவிம்பபடுனதீ, தாமரலவம்டி கன்னுலு கலதீ,தொலகரிமப்பு வலே னல்லனைனதீ, மூடு கன்னுலு கல பரமேஶ்வருனி இல்லாலு அகு த்ரிபுரஸும்தரினி ஆஶ்ரயிம்சுசுன்னானு.

 

கதம்பவனவாஸினீம் கனகவல்லகீதாரிணீம்

மஹார்ஹமணிஹாரிணீம் முகஸமுல்லஸத்வாருணீம்|

தயாவிபவகாரிணீம் விஶதரொசனாசாரிணீம்

த்ரிலொசனகுடும்பினீம் த்ரிபுரஸுன்தரீமாஶ்ரயே||௨||

 

    கதம்பவனமம்து னிவஸிம்சுனதீ, பம்காரு வீணனு தரிம்சினதீ, அமூல்யமைன மணிஹாரமுல னலம்கரிம்சுகுன்னதீ, முகமு னம்து வாருணீ (உத்தமமைன மத்யமு) பரிமளமு கலதீ,அத்யதிகமைன தயனு குரிபிம்சுனதீ, கொரொசனமு பூஸுகுன்னதீ, மூடு கன்னுலு கல பரமேஶ்வருனி இல்லாலு அகு த்ரிபுர ஸுன்தரினி ஆஶ்ரயிம்சுசுன்னானு.

 

கதம்பவனஶாலயா குசபரொல்லஸன்மாலயா

குசொபமிதஶைலயா குருக்றுபாலஸத்வேலயா|

மதாருணகபொலயா மதுரகீதவாசாலயா

கயாபி கனலீலயா கவசிதா வயம் லேஏலயா||௩||

 

    கதம்பவனமுலொனுன்ன இம்டிலொ னிவஸிம்சுனதீ, வக்ஷொஜமுலபை புஷ்பமாலனலம்கரிம்சுகுன்னதீ, பர்வதமுலவலே ஏத்தைன ஸ்தனமுலு கலதீ, அதிகமைன க்றுபாஸமுத்ரமுனகு தீரமு வம்டிதீ, மத்யமுசே ஏர்ரனைன சேம்பலு கலதீ, மதுர ஸம்கீதமுனு கானமு சேயு சுன்னதீ, வர்ணிம்சனலவி கானிதீ, மேகமு வலே னல்லனைனதீ அகு ஒக லீலசே மனமு ரக்ஷிம்சபடுசுன்னாமு.

 

கதம்பவனமத்யகாம் கனகமண்டலொபஸ்திதாம்

ஷடம்புருஹவாஸினீம் ஸததஸித்தஸௌதாமினீம்|

விடம்பிதஜபாருசிம் விகசசன்த்ரசூடாமணிம்

த்ரிலொசனகுடும்பினீம் த்ரிபுரஸுன்தரீமாஶ்ரயே||௪||

 

    கதம்பவன மத்யமுனம்துன்னதீ, பம்காரு மம்டபமு னம்து கொலுவு தீர்சுனதீ மூலாதாரமு-ஸ்வாதிஷ்டானமு-மணிபூரமு-அனாஹதமு-விஶுத்தமு-ஆஜ்ஞ அனே ஆருசக்ரமுலம்து னிவஸிம்சு னதீ, ஏல்லப்புடு யொகஸித்துலகு மேருபு தீகவலே தர்ஶனமிச்சுனதீ, ஜபாபுஷ்பமு (மம்கேன புவ்வு) வம்டி ஶரீர காம்தி கலதீ, ஶிரஸ்ஸுபை சம்த்ருனி ஆபரணமுகா தரிம்சுனதீ, மூடு கன்னுலு கல பரமேஶ்வருனி இல்லாலு அகு த்ரிபுரஸுன்தரினி ஆஶ்ரயிம்சுசுன்னானு.

 

குசாஞ்சிதவிபஞ்சிகாம் குடிலகுன்தலாலங்க்றுதாம்

குஶேஶயனிவாஸினீம் குடிலசித்தவித்வேஷிணீம்|

மதாருணவிலொசனாம் மனஸிஜாரிஸம்மொஹினீம்

மதங்கமுனிகன்யகாம் மதுரபாஷிணீமாஶ்ரயே||௫||

 

    வக்ஷஸ்தலமு னம்து வீண கலதீ, வம்கரயைன கேஶமுலதொ அலம்கரிம்பபடினதீ, ஸஹஸ்ரார பத்மமு னம்து னிவஸிம்சுனதீ, துஷ்டுலனு த்வேஷிம்சுனதீ, மத்யபானமுசே ஏர்ரனைனகன்னுலு கலதீ, மன்மதுனி ஜயிம்சின ஶிவுனி கூட மொஹிம்பசேயுனதீ, மதம்கமஹர்ஷிகி குமார்தேகா அவதரிம்சினதீ, மதுரமுகா மாட்லாடுனதீ அகு த்ரிபுரஸுன்தரினி ஆஶ்ரயிம்சுசுன்னானு.

 

 

ஸ்மரேத்ப்ரதமபுஷ்பிணீம் ருதிரமின்துனீலாம்பராம்

க்றுஹீதமதுபாத்ரிகாம் மதவிகூர்ணனேத்ராஞ்சலாம்|

கனஸ்தனபரொன்னதாம் கலிதசூலிகாம் ஶ்யாமலாம்

த்ரிலொசனகுடும்பினீம் த்ரிபுரஸுன்தரீமாஶ்ரயே||௬||

 

    ப்ரதமரஜஸ்வலயை ஆரக்தபிம்துவு லம்டியுன்ன னல்லனி வஸ்த்ரமுனு தரிம்சினதீ, மத்யபாத்ரனு பட்டுகுன்னதீ, மத்யபானமுசே ஏர்ரனை கதலுசுன்ன கன்னுலு கலதீ, உன்னதமைன ஸ்தனமுலு கலதீ, ஜாருசுன்ன ஜடமுடி கலதீ, ஶ்யாமல (னல்லனிதி) யைனதீ, மூடு கன்னுலு கல பரமேஶ்வருனி இல்லாலு அகு த்ரிபுரஸுன்தரினி ஆஶ்ரயிம்சுசுன்னானு.

 

ஸகுங்குமவிலேபனாமலிகசும்பிகஸ்தூரிகாம்

ஸமன்தஹஸிதேக்ஷணாம் ஸஶரசாபபாஶாங்குஶாம்|

அஶேஷஜனமொஹினீமருணமால்யபூஷாம்பராம்

ஜபாகுஸுமபாஸுராம் ஜபவிதௌ ஸ்மராம்யம்பிகாம்||௭||

 

    கும்குமதொ கலிஸின விலேபமுனு பூஸுகுன்னதீ, மும்குருலனு தாகுசுன்ன கஸ்தூரீ திலகமுனு தரிம்சினதீ,சிருனவ்வுதொ கலிஸின கன்னுலு கலதீ, புஷ்பபாணமுனு-சேரகுவிம்டினீ-பாஶாம்குஶமுலனு தரிம்சினதீ, அஶேஷ ஜனுலனு மொஹிம்பசேயுனதீ, ஏர்ரனி பூலதம்டலனு-ஆபரணமுலனு-வஸ்த்ரமுலனு தரிம்சினதீ, ஜபாபுஷ்பமு வலேப்ரகாஶிம்சுசுன்னதீ அகு ஜகதம்பனு ஜபமு சேயுனபுடு ஸ்மரிம்சேதனு.

 

புரம்தரபுரம்த்ரிகாசிகுரபன்தஸைரம்த்ரிகாம்

பிதாமஹபதிவ்ரதாபடுபடீரசர்சாரதாம்|

முகுன்தரமணீமணீலஸதலங்க்ரியாகாரிணீம்

பஜாமி புவனாம்பிகாம் ஸுரவதூடிகாசேடிகாம்||௮||

 

    இம்த்ருனி பார்யயகு ஶசீ தேவிசே கேஶாலம்கரண சேயபடினதீ, ப்ரஹ்மதேவுனி பார்யயகு ஸரஸ்வதிசே மம்சி கம்தமு பூயபடினதீ, விஷ்ணுபத்னியகு லக்ஷ்மீசே அலம்கரிம்பபடினதீ, தேவதாஸ்த்ரீலு சேலிகத்தேலுகா கலதீ யகு ஜகன்மாதனு ஸேவிம்சுசுன்னானு.

 

 

 

                            ஜய ஜய ஶம்கர ஹர ஹர ஶம்கர

 

                            ஜய ஜய ஶம்கர ஹர ஹர ஶம்கர