ஆதி சங்கரர் ஜெயந்தி: காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை சங்கரர் சுவாமிக்கு சிறப்பு வழிபாடு

25-04-2023

ஆதி சங்கரர் ஜெயந்தி: காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை சங்கரர் சுவாமிக்கு சிறப்பு வழிபாடு

Read more at: https://www.dinamalar.com/news_detail.asp?id=3303627#comment
Back to news page
Prev.::Kalady Keerthi Sthamba Mandapam

Next.::Wishes on Shankara Jayanti to Kashmiris