5-day Shankara Jayanti celebrations to be held at Varanasi

21-04-2023

Sri Adi Shankaracharya Jayanti Mahotsavam will be celebrated at Sri Kanchi Kamakoti Peetam- #Varanasi with Chatur Veda Parayanam, Prastana traya bhashya parayanam and visesha pujas with blessings of Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswati Shankaracharya Swamiji from 21-25 Apr. 2023 #kamakoti #Shankaracharya


Back to news page