Shankara Jayanti Mahotsavam performed at Rameshwaram

25-04-2023

Vaishaka Shukla Panchami - 2532th Shankara Jayanti Mahotsvam - Veda Parayanam, homam, rudrabhishekam and visesha pujas were performed at Sri Shankara Matam- Rameshwaram, Tamilnadu
 


Back to news page