Shankara Jayanti utsavam performed at Madurai

25-04-2023

Vaishaka Shukla Panchami - 2532nd Sri Shankara Jayanti Mahotsvam - Veda Parayanam, Avahanti homam and visesha pujas were performed at Sri Shankara Matam, Chokikulam, Madurai with the blessings of Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal.


Back to news page